Base description which applies to whole site

Afkortingenlijst

A.

   

AAS

=

Amsterdam Airport Schiphol

ABvM

=

Anders Betalen voor Mobiliteit

AGAS

=

Adviesraad Gevaarkijke Stoffen

AGNL

=

Agentschap Nederland

AIP

=

Aeronautical Information Publication

AIS

=

Automatic Identification System

AIRSPINT

=

Airspace Infringement Team

AMvB

=

Algemene Maatregel van Bestuur

AO

=

Algemeen Overleg

AR

=

Algemene Rekenkamer

APK

=

Algemene Periodieke Keuring

ATB

=

Automatische treinbeveïnvloeding

AWACS

=

Airborne warning and control station

     

B.

   

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Barro

=

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

BAW

=

Bestuursakkoord Water

BBP

=

Bruto Binnenlands Product

BDU

=

Brede Doeluitkering

B en O

=

Beheer en Onderhoud

BES

=

Bonaire, st. Eustatius en Saba

Bevb

=

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Bevi

=

Besluit externe veiligheidinrichtingen

BGT

=

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIRK

=

Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BKL

=

Basiskustlijn

BOR

=

Besluit omgevingsrecht

BOT-mi

=

Beleidsondersteunend Team Milieu-incidenten

BPM

=

Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen

BPRW

=

Beheersplan Rijkswateren

BRL

=

Beoordelings Richtlijn

BRO

=

Implementatie Basisregistratie Ondergrond

Brzo

=

Besluit risico zware ongevallen

BSIK

=

Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur

BuZa

=

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

=

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

     

C.

   

CLSK

=

Commando Luchtstrijdkrachten

CBL

=

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

CBR

=

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBRN

=

Chemical, Biological, Radiological and Nuclear

CBS

=

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBV

=

Comité Binnenvaartveiligheid

CCAA

=

Curacao Civil Aviation Authority

CCR

=

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CCS

=

Carbon Capture and Storage

CDM

=

Clean Devolpment Mechanism

CenD

=

Centrale Diensten

Cm

=

Commissie

CO2

=

Koolstofdioxide

COGEM

=

Commissie Genetische Modificatie

CPB

=

Centraal Planbureau

Ctgb

=

College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en

   

biociden

     

D.

   

dB

=

Decibel

DBFM

=

Design-Build-Finance-Maintenance

DCC

=

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

DEGAS

=

Dutch Expert Group Aviation Safety

DGLM

=

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

DGMo

=

Directoraat-Generaal Mobiliteit

DGW

=

Directoraat-Generaal Water

DRO

=

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

DVS

=

Dienst Verkeer en Scheepvaart

     

E.

EASA

=

European Aviation Safety Agency

EC

=

Europese Commissie

ECHA

=

Europees Agentschap voor Chemische Stoffen

ECN

=

Energieonderzoek Centrum Nederland

EEDI

=

Energy Efficiency Design Index

EHS

=

Ecologische Hoofd Structuur

ELI

=

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EMV&G

=

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

EPCIP

=

European Programme for Critical Infrastructure Protection

ERGO

=

Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen

ERTMS

=

European Rail Traffic Management System

ESPON

=

Europese Observatienetwerk voor territoriale ontwikkeling en cohesie

ETCS

=

European Train Control System

EU

=

Europese Unie

EU ETS

=

Europese CO2 -emissiehandelssysteem

EUMETSAT

=

European Organisation for the exploitation of Meteorological Satellites

     

F.

   

FABEC

=

Functional Airspace Block Europe Central

FAB's

=

Functional Airspace Blocks

FES

=

Fonds Economische Structuurversterking

FMO

=

Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

FWSI

=

Fatalities and Weighted Serieus Injuries

     

G.

   

GEVERS

=

Geïntegreerd EV-RekenSysteem

GGO`s

=

Genetisch gemodificeerde organismen

GIS

=

Geluidsisolatieproject Schiphol

GNSS

=

Global Navigation Satellite System

GT

=

Bruto Tonnage

     

H.

   

HCFK

=

Hydrochloorfluorkoolwaterstoffen

HFR

=

Hoge Flux Reactor

HGIS

=

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNR

=

Het Nieuwe Rijden

HNS

=

Hazard and Noxious Substances

HRN

=

Hoofdrailnet

HSA

=

High Speed Alliance

HSL

=

Hogesnelheidslijn

HWBP

=

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWN

=

Hoofdwegennet

     

I.

   

ICAO

=

International Civil Aviation Organization

IenM

=

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IF

=

Infrastructuurfonds

ILB

=

Impuls Lokaal Bodembeheer

ILG

=

Investeringsbudget Landelijk Gebied

ILT

=

Inspectie Leefomgeving en Transport

IMO

=

International Maritime Organization

IMPEL

=

The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

INECE

=

International Network for Environmental Compliance and Enforcement

INS

=

Internationale Normen Stoffen

Inspire

=

Europese Richtlijn voor harmonisatie van geo-informatie

INTERREG

=

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

IPG

=

Innovatieprogramma Geluid

IPO

=

Interprovinciaal Overleg

IRO

=

Infrastructuur en Ruimte Overleg

IvDM

=

Instituut voor Duurzame Mobiliteit

IVW

=

Inspectie Verkeer en Waterstaat

     

K.

   

KCB

=

Kerncentrale Borssele

KiM

=

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

KNMI

=

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNRM

=

Koninklijke Redding Maatschappij

KPVV

=

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KRM

=

Kaderrichtlijn Mariene Strategie

KRW

=

(Europese) Kaderrichtlijn Water

Kton

=

Kiloton (miljoen kilo)

     

L.

   

LAP

=

Landelijk Afval Beheerplan

LDen

=

Day-evening-night level

LIB

=

Luchthavenindelingbesluit

LMM

=

Landelijk MestMeetnet

Lnight

=

Night Level

LOM

=

Landelijk Overleg Milieuhandhaving

LPG

=

Liquid Petroleum Gas

LPH

=

Lozingsprogramma Haringvliet

LVB

=

Luchthaven verkeerbesluit Schiphol

LVNL

=

Luchtverkeersleiding Nederland

LZV's

=

Langere en Zwaardere Vrachtwagens

     

M.

   

MAD

=

Medicijnen, alcohol en drugs

MARPOL

=

Maritieme Pollutie

MARSEC

=

Maritime Security

MDG`s

=

Millennium Development Goals

MER

=

Milieu Effect Rapportage

MIAW

=

Maatschappij Innovatie Agenda Water

MIRT

=

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

=

Meerjarenprogramma Geluidssanering

MJPO

=

Meerjarenprogramma Ontsnippering

MKB

=

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

=

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MoU

=

Memorandum of Understanding

MTOW

=

Maximum takeoff weight

MVO

=

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MW

=

Megawatt

     

N.

   

NAI

=

Nederlands Architecteur Instituut

NAVO

=

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBW

=

Nationaal Bestuursakkoord Water

NDOV

=

Nationale Databank voor Vervoergegevens

NDPV

=

Nationale Databank Parkeervoorzieningen

NDW

=

Nationale Databank Wegverkeergegevens

NEA

=

Nederlandse Emissieautoriteit

NEC

=

National Emission Ceilings

NEN

=

Nederlands Normalisatie Instituut

NeR

=

Nederlandse emissierichtlijn lucht

NGO

=

Non-gouvernementele organisatie

NH3

=

Ammoniak

NIWO

=

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

NJN

=

Najaarsnota

NLR

=

Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium

NLS

=

Nalevingstrategie

NMa

=

Nederlandse Mededingingautoriteit

NMCA

=

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NO2

=

Stikstofdioxide

NoMo

=

Nota Mobiliteit

Nox

=

Stikstofoxiden

NS

=

Nederlandse Spoorwegen

NSL

=

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NSP

=

Nieuw Sleutel Projecten

NWEA

=

Nederlandse Windenergie Associatie

NWO

=

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

     

O.

   

OAA

=

Open Aviation Agreement

OD

=

Operationele Doelstellingen

OESO

=

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OSPAR

=

Oslo-Parijs

OV

=

Openbaar vervoer

OV SAAL

=

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OWS

=

Onderwatersuppleties

     

P.

   

PAS

=

Programmatische Aanpak Stikstof

PBL

=

Planbureau voor de Leefomgeving

PGS (15)

=

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

PHS

=

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PIC

=

Prior Informed Consent

PIM

=

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

PKB

=

Planologische Kernbeslissing

PM10

=

Fijnstof

POP

=

Persistent Organic Pollutant

PPS

=

Publiek Private Samenwerking

PSO

=

Public Service Obligation

PSSA

=

Particularly Sensitive Sea Area

PUMA

=

Programma Uitvoering Met Ambitie

     

R.

   

RBML

=

Regelgeving Burgerluchthaven en Militaire Luchthavens

RCR

=

Rijks Coördinatie Regeling

RDW

=

Rijksdienst voor het Wegverkeer

REACH

=

Registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen

REACAAP

=

Regional Co-operation Agreement on Anti-Piracy in Asia

Revb

=

Regeling externe veiligheid buisleidingen

Revi

=

Regeling externe veiligheidinrichtingen

RGD

=

Rijksgebouwendienst

RIS

=

River Information Services

RIVM

=

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RLG

=

Raad voor het Landelijk Gebied

RLI

=

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

ROL

=

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

ROR

=

Richtlijn Overstroming Risico's

RRAAM

=

Rijk – regioprogramma Amsterdam-Almere-Markerwaard

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

RVS

=

Raad van State

RWG

=

Rotterdam World Gateway

RWS

=

Rijkswaterstaat

RWT

=

Rechtspersoon met Wettelijke Taak

     

S.

   

SAV

=

Scheepsafvalstoffenverdrag

SBNS

=

Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen

SBVV

=

Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement

SCB

=

Systeemgerichte Contractbeheersing

SES

=

Single European Sky

SGWE

=

Stuurgroep Watereducatie

SHVP

=

Service Huis Parkeervoorzieningen

SMASH

=

Rijksprogramma voor de Schipholregio, Structuurvisie Mainport Schiphol Haarlemmermeer

SO2

=

Zwaveloxide

SSO

=

Shared Services Organisatie

STCW

=

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

Stab

=

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

STKB

=

Stichting Keurmerken Touringcarbedrijven

STS

=

Stoptonend sein

SVIR

=

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SWOV

=

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWUNG

=

Samen Werken aan de Uitvoering Nieuw Geluidbeleid

SZW

=

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

     

T.

   

TAF

=

Terminal Aerodrome Forecast

TCB

=

Technische Commissie Bodembescherming

TENT-T

=

Trans- Europese Netwerken

TK

=

Tweede Kamer

TRG

=

Totaal Risico Gewicht

TNO

=

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

   

Onderzoek

TSI

=

Technische Specificaties van Interprobabiliteit

TVG

=

Totaal Volume Geluid

     

U.

   

UNEP

=

United Nations Environment Programme

UNESCO

=

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UPGE

=

Uitvoeringsprogramma Geluid op Emplacementen

UvW

=

Unie van Waterschappen

     

V.

   

VB

=

Verantwoord Begroten

VAMEX

=

Stichting Vaarbewijzen- en Marifoon Examens

VenW

=

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VI

=

VROM-Inspectie

VN

=

Verenigde Naties

VNG

=

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOS

=

Vluchtige Organische Stoffen

VOLCEX

=

Volcanic Ash Execise

VROM

=

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS

=

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

     

W.

   

Wabo

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAR

=

Waddenadviesraad

Wbb

=

Wet bodembescherming

WEZARD

=

Weather Hazards for Aviation

WKO

=

Warmte / koude opslag

WMO

=

World Meteorological Organization

Wp2000

=

Wet personenvervoer 2000

WPMN

=

Working Party on Manufactured Nanomaterials

WROOV

=

Werkgroep Reizigers Omvang en Omvang Verkopen

WWI

=

Wonen, Wijken en Integratie

     

Z.

   

ZBO

=

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZOAB

=

Zeer Open Asfaltbeton

Licence