Base description which applies to whole site

11. Uitvoeringskosten

Artikel

De uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving vindt rechtmatig, efficiënt, klantgericht en daarmee doeltreffend plaats.

Algemene doelstelling

De uitvoering van de sociale zekerheidswetten geschiedt mede door ZBO’s en RWT’s. Daarmee is een doelmatige en rechtmatige uitvoering van wet- en regelgeving beoogd, waarbij de uitvoering zich op efficiënte en dienstverlenende wijze kan organiseren.

De Minister van SZW stelt daartoe uitvoeringsbudget ter beschikking, maakt daarbij prestatieafspraken met het UWV (inclusief het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, BKWI), de SVB en het Inlichtingenbureau (IB) en stuurt op rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering. Hiertoe is een planning- en controlcyclus ingericht tussen de uitvoeringsorganen en het ministerie.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister54 is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de sociale zekerheidswetgeving door de uitvoeringsorganen en draagt zorg voor:

  • De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving (wet SUWI) waarbinnen de uitvoeringsorganen opereren;

  • De vormgeving van het stelsel van sociale zekerheidswetten die het UWV en de SVB uitvoeren;

  • De vaststelling van de budgetten die aan het UWV (incl. het BKWI), de SVB en het IB beschikbaar worden gesteld met daarbij passende prestatieafspraken;

  • De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering door het UWV (incl. het BKWI), de SVB en het IB en de verantwoording daarover;

  • De vaststelling van de omvang van de middelen die aan de Landelijke Cliëntenraad (LCR) beschikbaar worden gesteld.

Beleidsconclusies

Het afgelopen jaar heeft de relatie tussen SZW en de ZBO’s onverminderd in het teken gestaan van de taakstelling op de apparaatsuitgaven van het UWV en de SVB en de doorwerking daarvan op de uitvoering. In 2013 hebben de ZBO’s ten behoeve van de invulling van de resterende taakstelling 2012–2015 voorstellen voor vereenvoudiging uitgewerkt. Daarnaast is er tegelijkertijd bezuinigd en vernieuwd, de continuïteit van goede dienstverlening moest worden gegarandeerd en majeure wetswijzigingen worden doorgevoerd. Wat betreft de reguliere werkzaamheden heeft het UWV meer werk gehad aan de uitvoering van een hoger aantal WW-uitkeringen als gevolg van de tegenvallende economische ontwikkeling.

De uitvoering is grotendeels volgens verwachting verlopen. De UWV-brede rechtmatigheid bedroeg 98,9%, vrijwel de afgesproken norm van 99%. Bij de SVB bedroeg de rechtmatigheid op totaalniveau 99,9%.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 11 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil 2013

Verplichtingen

454.688

432.859

21.829

Uitgaven

598.110

683.244

590.378

493.138

454.688

432.859

21.829

               

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

597.212

682.598

589.749

492.486

454.044

432.230

21.814

UWV

495.543

557.619

475.159

379.397

344.878

343.511

1.367

SVB

88.401

112.020

102.928

103.980

101.385

82.539

18.846

IB

7.316

7.177

6.310

6.476

7.781

6.180

1.601

RWI

5.952

5.782

5.352

2.633

0

0

0

               

Bijdrage aan nationale organisaties

898

646

629

652

644

629

15

Landelijke Cliëntenraad

898

646

629

652

644

629

15

               

Ontvangsten

8.725

318

3.563

5.817

6.289

0

6.289

Tabel 11.2 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 11 (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil 2013

Uitgaven

1.696.004

1.530.229

1.522.092

1.529.448

1.559.088

1.576.698

– 17.610

               

Bijdrage aan ZBO's

1.696.004

1.530.229

1.522.092

1.529.448

1.559.088

1.560.433

– 1.345

UWV

1.568.399

1.382.100

1.372.499

1.391.800

1.428.300

1.423.045

5.255

SVB

127.605

148.129

149.593

137.648

130.788

137.388

– 6.600

               

Nominaal

0

0

0

0

0

16.265

– 16.265

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

A. Bijdrage aan ZBO’s

Toelichting financiële instrumenten

De Minister van SZW stelt de financiële kaders vast voor het UWV (inclusief het BKWI), de SVB, het IB en de LCR, waarbinnen zij jaarplannen dienen op te stellen. In de jaarplannen nemen het UWV en de SVB een verdeling van de uitvoeringskosten naar wet op. Het realiseren van uitvoeringskosten per wet is geen eigenstandig te bereiken doel. De Minister stuurt in eerste aanleg op het totaalbudget per organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de organisaties zelfstandig de uitvoering organiseren en over de realisatie op passende wijze via het jaarverslag verantwoording afleggen aan de Minister van SZW.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitvoeringskosten van het UWV en de SVB wijzigen in de loop der jaren als gevolg van beleidswijzigingen en als gevolg van volumeontwikkelingen in de onderscheiden wetten. Voor een nadere toelichting wordt naar de desbetreffende beleidsartikelen verwezen.

Het UWV realiseert bij de begrotingsgefinancierde uitgaven, vergeleken met de begroting 2013, een overschrijding van € 1,4 miljoen. Bij de premiegefinancierde uitgaven treedt een overschrijding van € 5,3 miljoen op. Per saldo resulteert voor het UWV ten opzichte van de begroting 2013 een overschrijding van € 6,7 miljoen.

De SVB realiseert bij de begrotingsgefinancierde uitgaven, vergeleken met de begroting 2013, een overschrijding van € 18,8 miljoen. Bij de premiegefinancierde uitgaven treedt een onderrealisatie van € 6,6 miljoen op. Per saldo resulteert voor de SVB ten opzichte van de begroting 2013 een overschrijding van € 12,2 miljoen.

De mutaties van premie- naar begrotingsgefinancierde regelingen zijn een gevolg van budgetneutrale herschikkingen op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB. Daarnaast is het SVB-budget verhoogd als gevolg van implementatie van nieuwe wetgeving, zoals de AOW-leeftijdsverhoging en de Overbruggingsregeling.

Voor het IB geldt dat het verschil tussen het gerealiseerde bedrag en het bedrag in de begroting 2013 verklaard kan worden door loon- en prijsontwikkelingen en budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW.

In tabel 11.3 zijn de uitvoeringskosten van het UWV en de SVB toegedeeld aan de onderscheiden wetten. Deze toedeling is extracomptabel. Uitgangspunt voor de Minister van SZW is sturing op het totaalbudget.

Tabel 11.3 Extracomptabel overzicht begrotingsgefinancierde en premiegefinancierde uitvoeringskosten (x € 1.000)

artikelonderdeel

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie

2013

Begroting 2013

Verschil 2013

UWV (incl. BKWI)

2.058.222

1.932.220

1.844.658

1.771.197

1.773.178

1.766.556

6.622

               

Begrotingsgefinancierd

489.823

550.120

472.159

379.397

344.878

343.511

1.367

IOW

0

1.566

250

250

200

200

0

Wajong

102.527

125.194

132.542

118.435

96.126

131.989

– 35.863

Re-integratie Wajong1

19.830

17.300

11.598

33.923

65.582

40.276

25.306

Basisdienstverlening

331.866

377.828

293.280

188.956

141.580

140.861

719

Wsw-indicatiestelling

24.600

18.400

24.599

28.533

22.048

21.647

401

Compensatieregeling M&A

0

0

0

Uitvoeringskosten WW 55+

10.200

0

10.200

BKWI

11.000

9.832

9.890

9.300

9.142

8.538

604

               

Premiegefinancierd

1.568.399

1.382.100

1.372.499

1.391.800

1.428.300

1.423.045

5.255

WAO

272.450

202.225

168.205

134.896

96.000

97.507

– 1.507

IVA

41.392

49.596

55.418

67.720

74.000

89.633

– 15.633

WGA

147.177

173.789

163.241

220.520

239.000

183.752

55.248

WAZ

15.000

13.000

8.000

4.000

3.000

5.388

– 2.388

WW

515.790

400.665

406.360

491.972

566.000

601.997

– 35.997

ZW

302.590

285.825

284.275

259.332

209.000

268.921

– 59.921

WAZO

29.000

26.000

28.000

26.360

24.000

25.939

– 1.939

Re-integratie WAZ/WAO/WIA/ZW1

71.000

33.000

26.000

36.000

45.000

26.283

18.717

Re-integratie WW1

174.000

198.000

233.000

151.000

167.000

123.625

43.375

Toevoeging aan bestemmingsfonds

5.300

0

5.300

               

SVB

215.590

259.149

251.797

241.078

232.173

219.927

12.246

               

Begrotingsgefinancierd

87.985

111.020

102.204

103.430

101.385

82.539

18.846

AKW

77.462

82.928

75.849

78.005

70.824

60.446

10.738

TOG

3.385

9.894

3.472

3.070

2.918

1.154

1.764

TAS

879

1.601

1.187

1.067

840

1.082

– 242

KOT/WKB

3.759

3.282

3.765

4.890

4.762

2.893

1.869

AIO

2.500

12.585

14.673

15.827

16.292

12.309

3.983

MKOB

0

730

3.258

571

900

4.105

3.205

Bijstand buitenland2

424

550

– 76

Overbruggingsregeling

4.425

0

4.425

               

Premiegefinancierd

127.605

148.129

149.593

137.648

130.788

137.388

– 6.600

AOW

107.632

123.934

127.433

118.577

114.509

121.411

– 6.902

Anw

19.973

24.195

22.160

19.071

16.279

15.977

302

1

Het betreft hier uitvoeringskosten, re-integratie in de vorm van voorzieningen en/of trajecten staan op het desbetreffende beleidsartikel

2

Voor 2013 werden de uitvoeringskosten en uitkeringslasten Bijstand Buitenland niet gesplitst

B. Ontvangsten

De ontvangsten betreffen terugontvangsten in verband met afrekeningen van uitvoeringskosten van het UWV en de SVB over 2012.

54

Voor een toelichting wordt verwezen naar de leeswijzer

Licence