Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) van het Ministerie van Financiën.

Totstandkoming niet financiële beleidsinformatie

In het jaarverslag van 2013 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) opmerkingen gemaakt over de totstandkoming van de niet financiële informatie. Na afronding van het jaarverslag zijn begin 2014 maatregelen aangekondigd om monitoring en toetsing van de niet financiële informatie te versterken. Deze maatregelen hebben geleid tot een verbetering in de totstandkoming van de niet financiële informatie.

BZK is voornemens nog twee maatregelen te nemen om de totstandkoming en kwaliteit van de niet financiële informatie in het jaarverslag van 2015 verder te verbeteren. De eerste maatregel is het ontwikkelen van een controleprogramma voor de bijlagen bij het jaarverslag voor de totstandkoming van de niet financiële informatie. De tweede maatregel betreft het maken van eenduidige kwaliteitsafspraken met daarnaast afspraken over de structuur en inhoud van het dossier.

Beleidsdoorlichtingen

In 2014 zijn de beleidsdoorlichtingen Interbestuurlijke verhoudingen 2007–2013 (Artikel 1.1), Kwaliteit Gemeentelijke Basisregistratie/Basisregistratie Personen 2012–2014 (Artikel 6.5) en Integriteit(sbeleid) (Artikel 7.1) aan de Tweede Kamer aangeboden. De beleidsdoorlichtingen op de artikelen 1.1 en 7.1 zijn in 2014 besproken in de Tweede Kamer. De bespreking van artikel 6.5 zal in 2015 plaatsvinden. Eventuele beleidsmatige consequenties lopen mee in het traject van de begrotingsvoorstellen in 2015. De beleidsdoorlichtingen die betrekking hebben op hoofdstuk XVIII zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van hoofdstuk XVIII. In het beleidsverslag, dat onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag, wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende onderzoeken.

Licence