Base description which applies to whole site

3.7 Overzicht van risicoregelingen

Tabel 3.3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2013

Verleend 2014

Vervallen 2014

Uitstaande garanties 2014

Garantieplafond

Totaal plafond

Totaal stand begrotingsreserve

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Startende ondernemers

1.189

0

617

572

0

572

0

Tabel 3.4 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2013

Ontvangsten 2013

Saldo 2013

Uitgaven 2014

Ontvangsten 2014

Saldo 2014

Mutatie volume begrotingsreserve 2014 en 2013

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Startende ondernemers

928

0

928

0

0

0

0

In 2014 is er door de banken geen aanspraak gemaakt op de borgstelling. Eind 2014 staat SZW voor een bedrag van € 2,6 miljoen borg aan kredietinstellingen. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling bedraagt € 572.000.

Tabel 3.5 Overzicht verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening

Looptijd lening

Totale stand begrotingsreserve 2013

Mutatie volume begrotingsreserve 2014 en 2013

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

DUO

19.930

divers

0

0

Inburgeringsplichtigen kunnen onder voorwaarden geld lenen voor het doen van een inburgeringsexamen (Wet Inburgering 2013). Bovenstaand bedrag is inclusief rente. De looptijd van deze leningen is divers.

Licence