Base description which applies to whole site

3.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wmo

3.2.1. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de ontwerpbegroting 2014. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • mee- en tegenvallers;

  • beleidsmatige mutaties;

  • technische en macro-economische mutaties.

Tabel 10 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 10 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten
(bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

28.116,7

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering AWBZ-uitgaven (zie tabel 10A)

– 68,5

   

Beleidsmatige mutaties

 

Pgb-trekkingsrechten

– 12,8

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Macro-bijstellingen

– 12,3

Nominaal Wmo

– 48,4

Nominaal AWBZ

– 11,0

Naar begroting VWS en V&J

– 16,6

Financieringsmutatie

– 72,7

Overige

– 34,1

   

Totaal mutaties

– 276,5

   

AWBZ-uitgaven jaarverslag 2014

27.840,2

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014

1.943,5

Mee- en tegenvallers

 

Actualisering AWBZ-uitgaven

51,1

   

Totaal mutaties

51,1

AWBZ-ontvangsten jaarverslag 2014

1.994,6

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

26.173,2

Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven

– 327,6

Netto-AWBZ-uitgaven jaarverslag 2014

25.845,6

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering AWBZ-uitgaven

Tabel 10A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

Zorg in natura

– 47,7

Persoonsgebonden budgetten

22,6

Preventieve zorg

– 45,5

Overige

2,0

Totaal

– 68,5

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens ZiNL over de (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Zoals aangegeven bij tabel 10 bevat deze post alle mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het ZiNL zijn de zorguitgaven 2014 geactualiseerd (zie tabel 10A). Een belangrijk deel van deze mutaties zijn reeds toegelicht in eerdere budgettaire stukken. Voor de toelichting op de eerste suppletoire wet 2014 (TK 33 940 XVI, nr. 2), de ontwerpbegroting 2015 (TK 34 000 XVI, nr. 2) en de tweede suppletoire wet 2014 (TK 34 085 XVI, nr. 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties.

De mutaties die na de tweede suppletoire wet 2014 hebben plaatsgevonden zijn in het verdiepingshoofdstuk per deelsector verder toegelicht.

Beleidsmatige mutaties

Pgb-trekkingsrechten

De overboeking naar de VWS-begroting is bedoeld voor de initiële aanloop- en uitvoeringskosten van de SVB voor de trekkingsrechten van het pgb.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de laatste macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Nominaal Wmo

Dit betreft een aanpassing als gevolg van de definitieve vaststelling van de nominale index tranche 2013 (€ 13,7 miljoen) en de structurele toekenning van de nominale index tranche 2014 (€ 34,7 miljoen).

Nominaal AWBZ

Dit betreffen vrijvallende middelen door een lagere uitkering voor loonontwikkeling dan eerder geraamd.

Naar begroting VWS en V&J

De middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma (artikel 1), het Nationaal programma ouderen (artikel 3), de behandeling van zintuiglijk gehandicapten (artikel 2) en de Transitieprojecten Hlz (artikel 3) worden overgeheveld naar de begroting van VWS. Deze worden toegelicht op de betreffende artikelen.

Financieringsmutatie

Er is een zekere tijdsverloop tussen de bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2014 is er € 72,7 miljoen minder gefinancierd dan geproduceerd. Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.

Overige

De post overige is het saldo van verschillende mutaties met een overwegend technisch karakter. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een restant aan loon- en prijsbijstelling.

Ontvangsten

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorgontvangsten

Op basis van jaarcijfers van het ZiNL doet zich in 2014 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ.

Tabel 11 Verticale ontwikkeling van de Wmo-uitgaven en -ontvangsten
(bedragen x € 1 miljoen)
 

2014

Wmo-uitgaven ontwerpbegroting 2014

1.659,6

Beleidsmatige mutaties

 

Volume index 2014

0,2

Sociale wijkteams

6,0

   

Technische en macro-economische mutaties

 

Nominaal Wmo

48,4

Overige

– 0,4

   

Totaal mutaties

54,1

Wmo-uitgaven jaarverslag 2014

1.713,7

Beleidsmatige mutaties

Volume-index 2014

Dit betreft de doorwerking van de volume-index 2014 (2,38%) van de integratie-uitkering Wmo.

Sociale wijkteams

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams.

Technische en macro-economische mutaties

Nominaal Wmo

Dit betreft een aanpassing als gevolg van de definitieve vaststelling van de nominale index tranche 2013 (€ 13,7 miljoen) en de structurele toekenning van de nominale index tranche 2014 (€ 34,7 miljoen).

Overige

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

3.2.2. Kerncijfers AWBZ en Wmo

De kerncijfers in tabel 12 schetsen een beeld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd.

Tabel 12 kerncijfers Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wmo en Jeugd
 

eenheid

2009

2010

2011

2012

2013

Indicatie

           

Aantal personen met een indicatie via CIZ, ultimo verslagjaar

1.000

664

734

768

793

793

– waarvan met een indicatie voor zorg met verblijf

1.000

302

325

342

354

334

– waarvan indicatie voor zorg zonder verblijf

1.000

362

408

426

439

458

             

Gebruik

           

Persoonsgebonden budgetten (pgb)

           

Aantal personen met een pgb, ultimo verslagjaar (ZiNL)

1.000

118

121

139

129

122

Zorg in natura (eigen-bijdrageplichtig CAK)

           

Aantal personen met eigen-bijdrageplichtige zorg in verslagjaar:

           

– waarvan zorg met verblijf

1.000

344

355

364

371

327

– waarvan zorg zonder verblijf 1

1.000

381

388

508

521

500

             

Volume (productie)

           

Zorg in natura met verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2013 afspraken)

           

aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg B

1 mln.

nvt

3,0

3,0

2,9

2,8

aantal dagen ZZP geestelijke gezondheidszorg C

1 mln.

nvt

6,2

6,8

7,3

7,2

aantal dagen ZZP verstandelijke handicap

1 mln.

nvt

21,7

22,5

23,2

23,2

aantal dagen ZZP (sterk gedragsgestoord) licht verstandelijke handicap

1 mln.

nvt

1,3

1,5

1,5

1,6

aantal dagen ZZP lichamelijke beperking

1 mln.

nvt

3,1

3,4

3,4

3,2

aantal dagen ZZP zintuiglijke beperking

1 mln.

nvt

0,8

0,8

0,8

0,9

aantal dagen ZZP verpleging en verzorging 2

1 mln.

nvt

57,7

57,4

57,5

53,7

Zorg in natura zonder verblijf (nacalculatie, voor het jaar 2013 afspraken)

           

aantal uren persoonlijke verzorging 3

1 mln.

37,4

39,7

42,7

45,7

43,3

aantal uren verpleging3

1 mln.

7,7

6,9

7,1

7,3

6,4

aantal uren begeleiding

1 mln.

17,5

17,1

17,4

17,6

17,6

aantal uren behandeling

1 mln.

2,1

2,0

2,1

2,3

2,4

aantal dagdelen dagactiviteiten extramurale cliënten

1 mln.

22

16,5

16,3

16,0

15,9

Volledig pakket thuis (nacalculatie, voor het jaar 2013 afspraken)

           

aantal dagen vpt geestelijke gezondheidszorg

1 mln.

nvt

0,0

0,1

0,1

0,2

aantal dagen vpt gehandicaptenzorg

1 mln.

nvt

0,1

0,2

0,3

0,6

aantal dagen vpt verpleging en verzorging

1 mln.

nvt

0,2

0,5

0,8

1,2

1

Met ingang van medio 2010 is de functie Begeleiding bijdrageplichtig. Met ingang van 2011 is dit in het bovenstaande cijfer verwerkt.

2

Met ingang van 2013 is de geriatrische revalidatiezorg (ZZPVV 9a) overgegaan naar de Zvw.

3

Dit is in 2013 exclusief de zorg die wordt geleverd via het ERAI-programma.

 

eenheid

2009

2010

2011

2012

2013

MEE-instellingen

           

aantal cliënten MEE-organisaties

aantal

100.676

101.457

98.458

101.674

97.002

totaal aantal MEE-organisaties

aantal

22

22

22

22

22

             

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

         

Uren hulp bij huishouden totaal gefactureerd

1 mln.

56,0

56,5

58,9

58,1

51,3

Klanten hulp bij huishouden personen

1.000

434,4

431,3

444,5

443,2

414,1

             

Jeugd

           

Aantal cliënten provinciale jeugdzorg

aantal

   

104.090

104.345

104.835

Aantal cliënten tot 21 jaar gesloten jeugdzorg

aantal

     

2.535

2.415

Aantal personen jonger dan 18 jaar met een indicatie jeugd-AWBZ

1.000

   

97

88

82

Aantal personen jonger dan 18 jaar met een indicatie jeugd-ggz

1.000

 

248

267

n.b.

n.b.

Bronnen:

Indicatie, gebruik: www.monitorlangdurigezorg.nl;

Volume: met ingang van 2010 www.monitorlangdurigezorg.nl; daarvoor NZa

MEE-instellingen: MEE-Nederland

Wmo: www.monitorlangdurigezorg.nl

Jeugd: CBS Jeugdmonitor

Licence