Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 ZBO’S EN RWT’S

Deze bijlage bevat in tabel B4.1 een overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) die onder de verantwoordelijkheid van het moederdepartement vallen. In tabel B4.2 en tabel B4.3 zijn de bijdragen aan de ZBO’s en de RWT’s opgenomen die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen. De opgenomen bedragen betreffen de in de beleidsartikelen onder het instrument «Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s» verantwoorde uitgaven, verminderd met de relevante ontvangsten.

Tabel B4.1 ZBO’s en RWT’s vallend onder Ministerie van SZW

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotings-artikel

Programma (x € 1 mln)

Apparaat (x € 1 mln)

Financiering begroting (x € 1 mln)

Financiering premie (x € 1 mln)

Financiering tarieven (x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/arrangement

Verklaring accountant

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) inclusief Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

ja

ja

Het UWV voert de sociale verzekeringen voor werknemers, zelfstandigen en jonggehandicapten uit. Werkzoekenden kunnen terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering, werkgevers voor vacaturebemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent het UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen, verricht keuringen en indicatiestellingen en geeft arbeidsrechtelijke informatie.

2, 3, 4, 5, 6, 11

21.607,4

1.998,91

440,1

1.558,8

www.uwv.nl

2

v

Het BKWI is opgericht om het geheel aan centrale voorzieningen binnen de keten van werk en inkomen te beheren en door te ontwikkelen.

   

www.bkwi.nl

   
                         

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

ja

ja

De SVB voert voor verschillende overheidsorganisaties regelingen en wetten uit.

2, 6, 8, 9, 10, 11, 13

39.881,2

221,6

99,6

122,0

www.svb.nl

2

v

                         

Inlichtingenbureau (IB)

ja

Het IB ondersteunt gemeenten bij hun wettelijke taken in het kader van de sociale zekerheid. Het doel is bestrijding van fraude en bevorderen van samenwerking tussen de verschillende organisaties door gegevensuitwisseling tussen gemeenten en derden in de keten van werk en inkomen.

11

0,0

6,4

6,4

0,0

www.inlichtingenbureau.nl

2

v

       
1

Dit is inclusief de bedragen die aan het UWV zijn verstrekt voor re-integratieactiviteiten aan uitkeringsgerechtigden in de WIA, WAO, WAZ, ZW en Wajong, zie hiervoor beleidsartikel 3 en 4. Hierdoor wijkt dit bedrag af van het in beleidsartikel 11 opgenomen bedrag.

2

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 van start gegaan. De toezichtvisie is op 4 maart 2009 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Tabel B4.2 ZBO’s en RWT’s vallend onder Ministerie van V&J

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotingsartikel

Programma (x € 1 mln)

Apparaat (x € 1 mln)

Financiering begroting (x € 1 mln)

Financiering premie (x € 1 mln)

Financiering tarieven (x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/arrangement

Verklaring accountant

Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)

ja

 

COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.

13

0,0

27,3

27,3

0,0

www.coa.nl

1

v

1

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. In 2003 heeft de commissie Tabaksblat de Nederlandse corporate governance (het systeem van bestuur en toezicht) opgeleverd. Op basis hiervan heeft de HPV een code goed bestuur voor publieke dienstverleners opgesteld. Deze code is geschreven met het oog op het besef bij de aangesloten organisaties dat het goed is gewenst gedrag op het terrein van public governance te stimuleren.

Tabel B4.3 ZBO’s en RWT’s vallend onder Ministerie van VWS

Naam organisatie

ZBO

RWT

Functie

Begrotingsartikel

Programma (x € 1 mln)

Apparaat (x € 1 mln)

Financiering begroting (x € 1 mln)

Financiering premie (x € 1 mln)

Financiering tarieven (x € 1 mln)

Verwijzing website

Verwijzing toezichtvisie/arrangement

Verklaring accountant

ZonMw

ja

 

ZonMw is een intermediaire organisatie die op programmatische wijze onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, preventie en zorg laat uitvoeren.

2

0,0

0,1

0,1

0,0

www.zonmw.nl

1

v

1

Vigerende wet- en regelgeving, onder andere Wet op de organisatie Zorgonderzoek Nederland.

Licence