Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

10. SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2017 van het Ministerie van IenM XII

Saldibalans per 31 december 2017 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (Bedragen x € 1.000)

Activa

         

Passiva

       
     

31-12-2017

 

31-12-2016

       

31-12-2017

 

31-12-2016

 

Intra-comptabele posten

                     

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

7.244.979

7.890.984

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

243.155

210.066

3)

Liquide middelen

0

0

             

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

6.897.113

7.004.176

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

4.038

4.737

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

1.870

3.641

8)

Kas-transverschillen

0

0

             
 

subtotaal intra-comptabel

7.249.017

7.895.721

   

subtotaal intra-comptabel

7.142.138

7.217.883

 

Extra-comptabele posten

                     

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Vorderingen

21.810

28.730

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

21.810

28.730

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

12)

Voorschotten

5.751.895

6.955.421

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

5.751.895

6.955.421

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

146.122

148.622

 

13)

Garantieverplichtingen

146.122

148.622

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

1.570.863

1.674.318

 

14)

Andere verplichtingen

1.570.863

1.674.318

15

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Sluitrekening Infrastructuurfonds

0

0

   

Sluitrekening Infrastructuurfonds

78.729

550.804

 

Sluitrekening Deltafonds

0

0

   

Sluitrekening Deltafonds

28.151

127.036

 

Afrondingsverschil

1

2

   

Afrondingsverschil

 

0

0

 

subtotaal extra-comptabel

7.490.691

8.807.093

   

subtotaal extra-comptabel

7.597.570

9.484.931

 

Overall Totaal

14.739.708

16.702.814

   

Overall Totaal

14.739.708

16.702.814

Toelichting samenstelling saldibalans

Als een Minister meer dan één begroting beheert, in dit geval Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds en het Deltafonds, wordt per begroting een saldibalans opgesteld. Voor de begroting van Hoofdstuk XII, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden geen gescheiden administraties gevoerd waardoor posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII).

Wat betreft de toelichtingen zijn de volgende uitgangspunten toegepast. Een post, welke in verhouding tot de totale omvang van de balansregel een grote omvang heeft of de grens van € 25 miljoen overschrijdt, is tekstueel toegelicht.

4) Rekening-courantverhouding Rijkshoofdboekhouding

Deze balansregel geeft de financiële verhouding met de Rijksschatkist weer.

Het saldo is gelijk aan het Saldobiljet per 31 december 2017.

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

Specificatie vorderingen (bedragen x € 1.000)

BTW (aftrek van voorbelasting)

3.001

Overig

1.037

Totaal

4.038

7) Schulden buiten begrotingsverband

Specificatie schulden (bedragen x € 1.000)

Planbureau voor de Leefomgeving

1.619

Overig

251

Totaal

1.870

Toelichting

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontvangt vanuit de Europese Unie gelden in de vorm van voorschotten voor de uitvoering van diverse projecten in het belang van milieu, natuur en ruimte en waarvan de prestatie nog moet worden geleverd.

10 en 10a) Vorderingen en Tegenrekening vorderingen

Extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen die zijn voortgevloeid uit uitgaven ten laste van de begroting.

Opeisbaarheid (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar

2.445

Op termijn opeisbaar

19.365

Geconditioneerd

0,00

Totaal

21.810

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

13.015

Overig

8.795

Totaal

21.810

Toelichtingen

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Een vordering op het Ministerie van Economische Zaken van € 12 miljoen staat open met betrekking tot de overdracht van opbrengsten uit de verkoop van BBL-bezit (Bureau Beheer Landbouwgronden) in de voormalige Rijksbufferzones.

12 en 12a) Voorschotten en Tegenrekening voorschotten

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

Openstaand naar jaar van betaling (bedragen x € 1.000)

Tot en met 2015

1.999.751

2016

2.511.171

2017

1.240.973

Totaal

5.751.895

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Artikel 11 Integraal waterbeleid

17.456

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

401.969

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

16.309

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

16.216

Artikel 17 Luchtvaart

12.752

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

30.428

Artikel 19 Klimaat

253.644

Artikel 20 Lucht en Geluid

378.707

Artikel 21 Duurzaamheid

507.583

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

101.085

Artikel 25 Brede doeluitkering

3.864.977

Artikel 97 Algemeen departement

97.734

Artikel 98 Apparaat BSK IenM

53.035

Totaal

5.751.895

Toelichtingen

Artikel 11 Integraal waterbeleid

In het kader van integraal waterbeleid staan voorschotten open voor ruim € 17 miljoen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium van het waterbeleid te verbeteren. Zo is onder andere aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het programma Partners voor Water circa € 10 miljoen verstrekt. De afrekeningen worden in 2018 verwacht.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

In het kader van ruimtelijke ontwikkeling staan voorschotten open voor een gezamenlijk bedrag van circa € 402 miljoen.

Zo staan onder andere in het kader van de Nota Ruimte voorschotten open op diverse gemeenten van circa € 276 miljoen ten behoeve van verschillende projecten, waaronder het project Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke gebieden en het project Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) ter ontwikkeling en versterking van centra in nationale stedelijke netwerken door de (her)ontwikkeling van Hogesnelheidslijnstations en omgeving. Afwikkeling wordt verwacht in de jaren 2018/2022.

Voor het realiseren en het beheer van de technische voorzieningen die voortvloeien uit het Geodomein zijn voor ruim € 33 miljoen aan voorschotten verstrekt aan het Kadaster. Verwacht wordt dat de afwikkeling in het jaar 2018 zal plaatsvinden.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Op dit artikel staat per 31 december 2017 voor een bedrag van ruim € 30 miljoen aan voorschotten open. Zo zijn voor circa € 14 miljoen aan voorschotten verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ten behoeve van de onderzoeksactiviteiten betreffende toegepast/industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Artikel 19 Klimaat

Met betrekking tot dit artikel staat ultimo 2017 voor circa € 253 miljoen aan voorschotten open.

Door de ontwikkeling naar kerndepartementen is de beleidsuitvoering uitbesteed aan de externe uitvoeringsorganisatie RIVM waarop voorschotten open staan van ruim € 230 miljoen. De afwikkeling van deze voorschotten vindt vermoedelijk plaats in 2018.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Met betrekking tot dit artikel staat voor circa € 379 miljoen aan voorschotten open.

Zo zijn aan provincies en gemeenten in het kader van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) in de jaren 2000/2017 voorschotten betaald ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit waarvan ultimo 2017 ruim € 304 miljoen openstaat.

Daarnaast zijn in het kader van de sanering van geluidslawaai aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai voorschotten verstrekt voor ruim € 73 miljoen om de geluidsbelasting veroorzaakt door verkeer (waaronder luchtvaart) en bedrijvigheid te verminderen. Afwikkeling vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2018/2020.

Artikel 21 Duurzaamheid

Met betrekking tot dit artikel staat ultimo 2017 voor ruim € 507 miljoen aan voorschotten open. Zo staat – van de in de jaren 2008 tot en met 2017 betaalde voorschotten – ultimo 2017 nog een bedrag open van ruim € 499 miljoen op de Stichting Afvalfonds voor de aanpak van verpakkings- en zwerfafval. Afwikkeling wordt in 2018 verwacht.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

In het kader van externe veiligheid, inrichtingen en transport zijn voorschotten verstrekt. Hiervan staat ultimo 2017 ruim € 101 miljoen open. Zo is aan DSM Agro, als voortvloeisel van het gesloten Ammoniakconvenant voor de beëindiging van de ammoniaktransporten, een schadevergoeding verstrekt van circa € 48 miljoen.

Aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn voorschotten verstrekt van circa € 26 miljoen in het kader van de subsidieregeling Verwijdering van Asbestdaken. Afwikkeling van deze voorschotten vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2018/2019.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Op grond van de Wet brede doeluitkering Verkeer en Vervoer, die als doel heeft om op decentraal niveau maatwerk oplossingen mogelijk te maken voor verkeer- en vervoervraagstukken, zijn voorschotten verstrekt. Hiervan staat ultimo 2017 ruim € 3.865 miljoen open en dit heeft onder andere betrekking op de provincies (€ 1.386 miljoen), Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, een fusie van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden, (€ 1.408 miljoen) en de Stadsregio Amsterdam, voorheen Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), (€ 1.052 miljoen). Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Artikel 97 Algemeen Departement

Van de voorschotten, destijds verstrekt ten behoeve van IenM-brede programmamiddelen, staat eind 2017 nog circa € 98 miljoen open.

Zo zijn onder andere voorschotten verstrekt aan het NWO ten behoeve van het programma Duurzame Logistiek en het onderzoeksprogramma «Smart Urban Regions of the Future (SURF)», aan het Nuclear Research & Consultancy Group VOF ten behoeve van het Investeringsplan CBRN Security NRG, Weerstandsverhogende maatregelen en Werkzaamheden en aan de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) ten behoeve van een eindbergingsonderzoek radio-actief afval.

Ook zijn voor circa € 21 miljoen aan voorschotten verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) betreffende de exploitatiekosten en aan Boeing circa € 57 miljoen ter vervanging van het regeringsvliegtuig. Afwikkeling vindt vermoedelijk plaats in de jaren 2018/2022.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Voor diverse wachtgelduitkeringen zijn aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voorschotten verstrekt. Hiervan staat € 53 miljoen open. Afwikkeling van deze voorschotten vindt plaats, nadat de goedkeurende controleverklaringen zijn ontvangen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2017

 

6.955.421

In 2017 vastgelegde voorschotten

 

626.987

In 2017 afgerekende voorschotten

 

– 1.830.513

Verdeeld naar jaar van betaling:

   

– 2015 en eerder

– 970.584

 

– 2016

– 848.412

 

– 2017

– 11.517

 

Openstaand per 31 december 2017

 

5.751.895

13 en 13a) Garantieverplichtingen en Tegenrekening garantieverplichtingen

Dit zijn verplichtingen waarvan betaling op een later moment afhankelijk is van een bepaalde omstandigheid (een bepaald risico of een bepaalde onzekere gebeurtenis) bij de partij die de garantie ontvangt. Dit zijn dus voorwaardelijke financiële verplichtingen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2017

148.622

Verstrekt in 2017

0

Afname risico 2017

– 2.500

Openstaand per 31 december 2017

146.122

Toelichtingen

In 2017 is de garantie ten behoeve van een rekening-courantkrediet van het CBR met € 2,5 miljoen verlaagd.

14 en 14a) Andere verplichtingen en Tegenrekening andere verplichtingen

De post andere verplichtingen vormt een saldo van de verplichtingen per 1 januari van het begrotingsjaar, de aangegane verplichtingen, hierop verrichte betalingen en negatieve bijstellingen van in eerdere begrotingsjaren aangegane verplichtingen.

Verloopoverzicht (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari 2017

1.674.318

Aangegaan in 2017

7.141.524

Tot betaling gekomen in 2017

– 7.244.979

Openstaand per 31 december 2017

1.570.863

Toelichtingen

Conform deze toelichtingen worden de negatieve bijstellingen niet separaat in de toelichting op de saldibalans weergegeven. Overigens worden omvangrijke negatieve bijstellingen op de verplichtingen wel toegelicht bij de financiële toelichting van het beleidsartikel waar de negatieve bijstelling betrekking op heeft.

Niet uit de saldibalans blijkende verplichtingen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 wordt de (nog) niet betaalde vennootschapsbelasting (Vpb) over het verantwoordingsjaar 2017 als schuld opgenomen onder de niet uit de (saldi)balans blijkende verplichtingen.

Uit overleg met de Belastingdienst komt het voorlopige beeld naar voren dat de opbrengsten uit de benzineconcessies, het ter beschikking stellen van wateroppervlakte en het ter beschikking stellen van agrarische gronden als hoog risicovolle activiteiten worden gezien die Vpb-plichtig kunnen zijn.

De Belastingdienst heeft hierover nog geen definitief standpunt ingenomen waardoor deze opbrengsten nog niet in de voorlopige aangiften zijn betrokken.

Mogelijk resulteert dit over de jaren 2016 en 2017 gezamenlijk in een € 5 miljoen hogere Vpb-aangifte.

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen

In het kader van infrastructurele werken op het terrein van regionale en lokale infrastructuur, maar ook op het terrein van het waterbeheer, het hoofdwegen- en spoorwegennet worden bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het MIRT-Projectenboek, dat jaarlijks als bijlage bij de begroting Infrastructuurfonds wordt uitgebracht. In het kader van de NUBBBV zijn de bestuurlijke afspraken geïnventariseerd voor zover al niet deel uitmakend van de juridische verplichtingen, zoals opgenomen in de financiële administratie. Deze bestuurlijke afspraken zijn zeer divers in aard en omvang. Soms zijn bestuurlijke afspraken enkel samenwerkingsafspraken, soms in meer of mindere mate concrete afspraken over te realiseren projecten of beleidsdoelstellingen, waarvoor het financieel belang nog niet is gekwantificeerd, ofwel sprake is van een raming, dan wel een maximum of van een zeker bedrag. Gezien de bestuurlijke toezeggingen in financiële termen in hardheid verschillen zijn deze niet optelbaar. Hierdoor is geen totaalbedrag aan bestuurlijke toezeggingen te geven. Indien sprake is van een zekere hardheid – en bovendien juridisch gebonden – worden deze toezeggingen als aangegane verplichting in de financiële administratie opgenomen.

15 en 15a) Deelnemingen en Tegenrekening deelnemingen

Deze balansregel geeft de deelnemingen in besloten en naamloze vennootschappen en internationale instellingen weer.

Specificatie (bedragen x € 1.000)

Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV

0

Winair NV St. Maarten

0

Openstaand per 31 december 2017

0

Toelichtingen

Het aandelenkapitaal van Winair NV St. Maarten bedraagt 560.000 US dollar en van Netherlands Antilles Air Traffic Control (NAATC) NV 100 Antilliaanse guldens.

Het deelnemingspercentage in beide ondernemingen bedragen 7,95 en zijn «om niet» verkregen.

Sluitrekening Infrastructuurfonds en Deltafonds

Deze balansregels dienen als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het Infrastructuurfonds en Deltafonds, omdat voor deze fondsen géén gescheiden administraties worden gevoerd.

Licence