Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11. WNT-VERANTWOORDING 2017

WNT-verantwoording IenM 2017

Inleiding

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden, indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de topmanagementgroep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2017 € 181.000.

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. De Evaluatiewet WNT regelt onder meer dat de openbaarmakingsverplichtingen niet langer bij wet, maar in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van Uitvoeringsregeling WNT zijn geregeld (Staatscourant 2017, nr. 23427). De openbaarmakingsverplichtingen zijn daarbij op enkele onderdelen vereenvoudigd. Model 3.70 voor de WNT-verantwoording 2017 sluit aan bij de nieuwe verplichtingen en is daarom ten opzichte van de WNT-verantwoording 2016 op enkele onderdelen gewijzigd.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienst- verband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2016)

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Totale bezoldiging in 2017

(+ tussen haakjes bedrag in 2016)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

Nederlandse Emissieautoriteit

D.J.M. Corbey

Bestuursvoor- zitter

   

0,3 (0,3)

nee

45.686

(45.288)

 

45.686

45.288)

54.300

N.v.t. geen overschrijding

Nederlandse Emissieautoriteit

E.F. van Galen

Bestuurslid

   

0,09 (0,09)

nee

13.844

(13.724)

 

13.844

(13.724)

16.290

N.v.t. geen overschrijding

Nederlandse Emissieautoriteit

C. de Visser

Bestuurslid

 

31-12-2017

0,09 (0,09)

nee

13.844

(13.724)

 

13.844

(13.724)

16.290

N.v.t geen overschrijding

Nederlandse Emissieautoriteit

A.B.M. Hoff

Bestuurslid

   

0,09 (0,09)

nee

13.844

(13.724)

 

13.844

(13.724)

16.290

N.v.t. geen overschrijding

ANVS

J.H. van den Heuvel

Bestuurs-

voorzitter

1-8-2017

 

1 (0)

nee

58.225 (0)

7.201 (0)

65.426 (0)

75.871

N.v.t. geen overschrijding

ANVS

M.P.H. Brugmans

Plv. Bestuurs-

voorzitter

1-8-2017

 

1 (0)

nee

54.381 (0)

7.100 (0)

61.481 (0)

75.871

N.v.t. geen overschrijding

Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met *)

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom Motivering met **).

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder zijn gemarkeerd met ***)

Er zijn bij IenM geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband geweest aan topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Er zijn bij IenM geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband geweest aan overige functionarissen. Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen (andere) functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Naast de hierboven vermelde ontslaguitkering(en) zijn er in 2017 geen (andere) ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence