Base description which applies to whole site
+

40 Apparaat EZK

Op dit artikel zijn de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van EZK geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (directoraten-generaal en stafdirecties) en de diensten van EZK (ACM37, CPB en SodM). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) zijn apart inzichtelijk gemaakt. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU de realisatiegegevens voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie EZK.

Apparaatsuitgaven kerndepartement budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting na ISB

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

VERPLICHTINGEN

390.795

374.245

423.578

403.194

297.577

301.121

– 3.544

UITGAVEN

390.795

374.245

423.578

403.194

297.577

301.121

– 3.544

               

Personele uitgaven

253.428

248.694

265.798

258.940

203.759

207.240

– 3.481

– waarvan eigen personeel

225.397

199.484

215.140

225.316

165.163

180.383

– 15.220

– waarvan externe inhuur

7.004

8.364

10.205

11.127

20.279

7.275

13.004

– waarvan overige personele uitgaven

21.027

40.846

40.453

22.497

18.317

19.582

– 1.265

Materiële uitgaven

137.367

125.551

157.780

144.254

93.818

93.881

– 63

– waarvan ICT

9.678

6.255

9.137

7.451

3.200

6.863

– 3.663

– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

52.083

38.878

36.899

32.257

13.914

22.898

– 8.984

– waarvan SSO DICTU

42.046

53.500

55.228

60.949

55.491

42.874

12.644

– waarvan overige materiële uitgaven

33.560

26.918

56.516

43.597

21.213

21.246

– 33

               

ONTVANGSTEN

31.607

42.425

27.742

25.893

28.284

37.893

– 9.609

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij de herinrichting naar twee departementen is besloten dat EZK en LNV gemeenschappelijk diensten afnemen van een aantal stafdirecties.

Gedurende 2018 waren EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van alle apparaatsuitgaven te kunnen maken. In 2018 zijn de apparaatsuitgaven voor zowel EZK als LNV geboekt op het apparaatsartikel 40.

Op basis van een tevoren afgesproken verdeelsleutel (EZK: 57%, LNV: 43%) zijn vervolgens bij slotwet de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten van de gemeenschappelijke diensten toegewezen aan de apparaatsartikelen van EZK (40) en LNV (42). Vanwege die toewijzing laat artikel 40 een lagere realisatiestand zien ten opzichte van ISB.

De aansluitende tabel geeft het geconsolideerde beeld van de standen van beide artikelen.

Overzicht apparaatsuitgaven EZK en LNV gezamenlijk (artikelen 40 en 42) bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2018

Vastgestelde begroting na ISB

Verschil

VERPLICHTINGEN

424.566

342.475

82.091

UITGAVEN

424.566

342.475

82.091

       

Personele uitgaven

272.867

242.543

30.324

– waarvan eigen personeel

225.315

208.599

16.716

– waarvan externe inhuur

22.705

8.482

14.223

– waarvan overige personele uitgaven

24.847

25.462

– 615

Materiële uitgaven

151.699

99.932

51.767

– waarvan ICT

7.644

7.665

– 21

– waarvan bijdrage aan SSO’s (excl. DICTU)

28.739

25.572

3.167

– waarvan SSO DICTU

80.347

42.874

37.500

– waarvan overige materiële uitgaven

34.969

23.821

11.148

       

ONTVANGSTEN

33.834

39.393

– 5.559

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Gezamenlijk is de realisatie op het apparaat van EZK en LNV (artikel 40 en artikel 42) in 2018 € 424,6 mln. Dit is € 82,1 mln hoger ten opzichte van de gezamenlijke begrotingsstand na Incidentele Suppletoire Begroting (ISB).

De voornaamste verschillen bestaan uit:

  • Eigen personeel: Bij de eerste suppletoire begroting is extra personeelsbudget toegekend aan DG ETM (€ 5,2 mln) ten behoeve van het realiseren van ambities in het Regeerakkoord en de versterking van de klimaat- en energiedirecties van EZK. Daarnaast is in de tweede suppletoire begroting een extra bijdrage opgenomen voor extra personele en materiele uitgaven van de Nationaal Coördinator Groningen en voor organisatiekosten van het Team Groningen Bovengronds (in totaal € 7,7 mln).

  • Externe inhuur: De uitgaven voor externe inhuur zijn in 2018 hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk door extra inhuur voor ICT en organisatieadvies, in verband met de herindeling van voormalig EZ. Daarnaast is er meer ingehuurd dan in eerdere jaren doordat vacatures niet direct konden worden ingevuld vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

  • SSO DICTU: De uitgaven bij DICTU vielen € 37,5 mln hoger uit dan geraamd. De voornaamste oorzaken van deze hogere uitgaven waren extra uitgaven ten behoeve van de Cloud Werkplek (€ 14,5 mln), diverse incidentele uitgaven bij DICTU (€ 9,4 mln) verbetering van de informatiebeveiliging (€ 7,4 mln) en implementatie van de AVG (€ 1,8 mln).

  • Overige materiële uitgaven: Het verschil houdt met name verband met een extra bijdrage voor het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) van € 7,2 mln vanwege een hoger aantal opdrachten dan bij oprichting was verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van het IUC in 2016.

Toelichting op de ontvangsten

Gezamenlijk is de realisatie op de ontvangsten van het apparaat van EZK en LNV in 2018 € 33,8 mln. Dit is € 5,6 mln lager dan de gezamenlijke ontvangstenraming na ISB. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat de ontvangsten uit de activiteiten van de ACM € 7,5 mln lager zijn uitgevallen. De raming is reeds bij eerste suppletoire begroting bijgesteld.

Net als bij de uitgaven en verplichtingen zijn de ontvangstenrealisaties van deze gedeelde dienstonderdelen bij slotwet toegewezen aan de artikelen 40 en 42. Per saldo heeft daardoor een overheveling van ontvangsten (€ 4 mln) plaatsgevonden van artikel 40 naar artikel 42, waardoor de gerealiseerde ontvangsten op artikel 40 en 42 uitkomen op respectievelijk € 28,3 mln en € 5,6 mln.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZK-organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting na ISB

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

1. Departement

390.795

374.244

423.578

403.194

297.577

301.121

– 3.544

Kerndepartement (beleid en staf)

298.661

291.083

327.705

308.055

202.092

214.115

– 12.022

Apparaatsuitgaven diensten:

             

Centraal Planbureau (CPB)

14.852

14.877

17.668

15.963

16.467

13.830

2.637

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

67.879

57.950

65.479

69.392

65.405

64.020

1.385

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

7.074

7.811

9.021

9.784

13.613

9.156

4.457

PIANOo (exclusief Programma)

2.329

2.523

3.705

       
               

2. Totaal apparaatskosten agentschappen

614.971

727.611

777.510

852.895

880.425

716.106

164.319

Agentschap Telecom

30.465

32.081

40.578

47.271

43.843

41.097

2.746

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

188.891

227.332

235.923

258.790

256.227

215.305

40.922

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

     

5.349

6.212

5.423

789

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

395.615

468.198

501.009

541.485

574.143

454.281

119.862

               

3. Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

789.305

819.569

792.514

813.071

845.606

755.578

90.028

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

175.202

180.159

181.329

185.596

187.362

185.834

1.528

Stichting COVA

1.214

1.448

1.402

1.314

1.375

1.640

– 265

Raad voor de Accreditatie

12.233

13.968

13.856

13.572

14.415

14.393

22

Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM)

695

375

637

641

737

696

41

TNO1

424.261

432.819

418.787

426.367

426.367

351.205

75.162

Kamer van Koophandel (KvK)

175.700

190.800

176.503

185.581

215.350

201.810

13.540

1

Realisatie 2018 van TNO is nog niet beschikbaar. Hierdoor is het bedrag van een jaar eerder opgenomen.

Invulling taakstelling Ministerie van EZK en Ministerie van LNV (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

45.267

79.141

102.698

102.698

         

Totaal kerndepartement en diensten

17.206

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

       

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO.nl

9.823

15.665

19.551

19.551

NVWA

503

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

13.808

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

       

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

DLO

2.912

6.643

8.099

8.099

SBB

827

1.886

2.229

2.229

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

14.253

31.560

38.311

38.311

37

De leden van het bestuur van ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op beleidsartikel 1.

Licence