Base description which applies to whole site
+

41 Nominaal en Onvoorzien EZK

Dit niet-beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien.

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde Begroting na ISB

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

VERPLICHTINGEN

0

0

0

0

0

2.500

– 2.500

UITGAVEN

0

0

0

0

0

2.500

– 2.500

         

0

   

41.10 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

41.20 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

41.30 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

41.40 In te vullen posten

0

0

0

0

0

2.500

– 2.500

Toelichting

Op dit artikel is geen sprake van realisatie. Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2018 en de eindejaarsmarge over 2018 uitgekeerd. Deze bijstellingen zijn bij 2e suppletoire begrotingswet 2017 toebedeeld naar de relevante onderdelen.

Licence