Base description which applies to whole site
+

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 121 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verslagjaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

6.795

2. Organisatie- en Formatieadvies

38

3. Beleidsadvies

1.134

4. Communicatieadvisering

1.963

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

9.930

5. Juridisch Advies

2.312

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

96.098

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

6.817

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

105.227

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

84.200

Ondersteuning bedrijfsvoering

84.200

Totaal uitgaven inhuur externen

199.357

Toelichting op het inhuurpercentage 2019

Het kabinet hanteert, naar aanleiding van de motie Roemer, een norm voor externe inhuur van 10% van de totale personeelskosten. Evenals over voorgaande jaren wordt ook dit jaar deze norm overschreden. Het inhuurpercentage voor EZK komt over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 uit op 24,2%. De overschrijding van de norm voor inhuur van extern personeel is vooral veroorzaakt door DICTU en RVO.nl. Het inhuurpercentage voor EZK over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zonder DICTU en RVO.nl komt uit op: 9,5 %.

Bij DICTU wordt de overschrijding van de norm veroorzaakt door de behoefte aan specifieke (ICT-)expertise. Zelf alle kennis in huis hebben dikwijls niet mogelijk en ook lang niet altijd zinvol is, mede gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en de wisselende expertise die dit vraagt. Daarnaast bemoeilijkt de krappe arbeidsmarkt voor ICT-ers de werving van eigen ICT-personeel.

Bij RVO.nl is de aanleiding met name de «flexibele schil», waarmee ingespeeld wordt op fluctuaties in het gevarieerde opdrachtenpakket en waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is zoals voor het dossier Groningen en opdrachten van diverse ministeries gericht op ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief, internationaal ondernemen en de afhandeling van de schadeloos-stellingsdossiers Groningen.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur buiten mantelcontracten

In onderstaande tabel wordt weergegeven in hoeveel gevallen in 2019 door het ministerie buiten de mantelcontracten om externe krachten zijn ingehuurd boven het voor de organisaties van het rijk afgesproken maximumtarief van € 225 (exclusief BTW).

Tabel 122 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2019

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting

n.v.t.

Licence