Base description which applies to whole site
+

Bijlage 4: Rapportage burgerbrieven

1 Inleiding

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rapporteert hierbij over de correspondentie van het kerndepartement, Agentschap Telecom (AT) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland61(RVO.nl) met burgers voor het kalenderjaar 2019. In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de omvang van de correspondentie tussen burgers en EZK en binnen welke termijn deze correspondentie wordt afgehandeld.

Onder de term "burgerbrief» wordt volgens de definitie van de Nationale ombudsman verstaan: elk schriftelijk stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt. Het medium (brief, fax of e-mail) maakt daarbij niet uit. Ook het begrip burger is breed. Hieronder worden niet alleen individuele burgers begrepen, maar ook groepen en organisaties.

2. Aantallen62

Tabel 123 Aantal burgerbrieven

Categorie

2018

2019

a. Bezwaarschriften (als bedoeld in de AwB)

1.646

2.298

b. Klaagschriften

76

61

c. Overige brieven en e-mails

2.9521

2.470

d. Wob-verzoeken

177

359

1

In voorgaande jaren waren ook de aantallen van de NVWA opgenomen.

a. Bezwaarschriften

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2019 het volgende aantal bezwaarschriften:

Tabel 124 Aantal bezwaarschriften
 

Aantal bezwaarschriften

Afgehandeld binnen verdaagde (wettelijke) termijn

 

2018

2019

2018

2019

Kerndepartement EZK

81

141

87%

85%

RVO.nl

1.325

1.908

93,80%

90,60%

AT

240

249

96%

94%

b. Klaagschriften

Het kendepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2019 het volgende aantal klaagschriften:

Tabel 125 Aantal klaagschriften
 

Aantal klaagschriften

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

 

2018

2019

2018

2019

Kerndepartement EZK

23

15

76%

80%

RVO.nl

46

38

96%

93%

AT

7

8

100%

100%

c. Overige brieven en e-mails

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2019 het volgende aantal overige brieven en e-mails:

Tabel 126 Aantal «overige brieven» en e-mails
 

Aantal «overige brieven» en e-mails

Tijdig afgehandeld

 

2018

2019

2018

2019

Kerndepartement EZK

2.946

2.470

77%

83%

AT

6

n.v.t.1

100%

n.v.t.

1

Overige brieven en e-mails worden bij RVO.nl niet apart geregistreerd.

d. Wob-verzoeken

Het kerndepartement, Agentschap Telecom en RVO.nl ontvingen in 2019 het volgende aantal Wob-verzoeken:

Tabel 127 Aantal Wob-verzoeken
 

Aantal Wob-verzoeken

Afgehandeld binnen de (verdaagde) wettelijke termijn

Ingebrekestellingen

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Kerndepartement EZK

94

106

89%

66%

5

8

RVO.nl

55

81

94%

100%

3

0

AT

28

172

94%

9%

n.v.t.

2

61

Het aantal hebben alleen betrekking op EZK.

62

De cijfers van 2018 waren gezamenlijke cijfers van EZK & LNV omdat het toen nog niet mogelijk was deze te scheiden. De cijfers van EZK betreffen, naast alle EZK-directies, ook de onderdelen van KD die als ‘gedeelde dienst’ voor zowel EZK en LNV werken.

Licence