Base description which applies to whole site

2 Agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport

Tabel 90 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x €1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020

Baten

    

Omzet

155.131

171.497

16.366

160.526

waarvan omzet moederdepartement

130.431

150.521

20.090

140.818

waarvan omzet overige departementen

831

353

‒ 478

168

waarvan omzet derden

23.869

20.623

‒ 3.246

19.540

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

2.229

2.229

5

Bijzondere baten

13.116

21.431

8.315

14.022

Totale Baten

168.247

195.158

26.911

174.553

     

Lasten

    

Apparaatskosten

168.014

184.219

16.205

174.425

- Personele kosten

127.234

140.924

13.690

127.431

waarvan eigen personeel

120.861

125.764

4.903

112.320

waarvan inhuur externen

6.154

15.079

8.925

14.939

waarvan overige personele kosten

219

81

‒ 138

172

- Materiële kosten

40.780

43.296

2.516

46.994

waarvan apparaat ICT

221

‒ 221

33

waarvan bijdrage aan SSO's

19.779

18.615

‒ 1.164

21.508

waarvan overige materiële kosten

20.780

24.681

3.901

25.453

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

123

77

‒ 46

64

- Materieel

123

77

‒ 46

64

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

123

77

‒ 46

64

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

110

96

‒ 14

1.269

waarvan dotaties voorzieningen

110

65

‒ 45

1.269

waarvan bijzondere lasten

0

31

31

0

Totaal Lasten

168.247

184.392

16.145

175.759

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

 

10.766

 

‒ 1.206

Agentschapsdeel Vpb-lasten

 

0

 

0

Saldo van Baten en Lasten

 

10.766

 

‒ 1.206

Baten

Omzet Moederdepartement

Tabel 91 Specificatie Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2021

Realisatie 2021

Verschil

Realisatie 2020

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

130.431

150.521

20.090

140.818

Totaal

130.431

150.521

20.090

140.818

De omzet IenW betreft de omzet uit hoofde van activiteiten die de ILT verricht voor het moederdepartement. De omzet IenW is grotendeels een vergoeding voor het hoofdproduct Handhaving.

De hier gepresenteerde waarde voor omzet moederdepartement wijkt af van de waarde zoals opgenomen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de rijksbegrotingsvoorschriften. In lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften is een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten in de stand vastgestelde begroting 2021 (€ 13,1 miljoen).

Voor de verslaggevingsjaren 2020 en 2021 wordt de huidige wijze van vastlegging gebruikt om de koppeling tussen de ontvangen bijdragen van de opdrachtgever (IenW) aan de opdrachtnemers (agentschappen) aan te tonen (uitzondering op artikel 14 regeling Agentschappen).

De agentschapsbijdrage 2021 wijkt af van de ontwerpbegroting door diverse mutaties die tijdens de verschillende begrotingsmomenten zijn doorgevoerd (€ 20 miljoen). Dit voor de bijdragen voor de versterking van het toezicht op de luchtvaart (NLVP, Drones, Cybersecurity en Slothandhaving) van € 10,3 miljoen, de bijdragen voor intensivering van het toezicht op milieu en leefbaarheid (€ 1,2 miljoen), de bijdragen voor intensiveringen op het gebied van openbaar vervoer en spoor (€ 2,5 miljoen), de compensatie voor loon- en prijsbijstelling (€ 3,2 miljoen), een hogere bijdragen aan KIWA (€ 1,0 miljoen), compensatie voor de lagere opbrengsten vergunningverlening (€ 1,5 miljoen) en enkele technische mutaties van € 0,3 miljoen.

Omzet overige departementen

Tabel 92 Specificatie Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2021

Realisatie 2021

Verschil

Realisatie 2020

Ministerie van BZK

831

353

‒ 478

168

Totaal

831

353

‒ 478

168

De omzet overige departementen betreft € 0,4 miljoen.

Omzet derden

Tabel 93 Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2021

Realisatie 2021

Verschil

Realisatie 2020

Opbrengsten vergunningverlening

9.065

7.298

‒ 1.767

6.805

Opbrengsten woningcorporaties

14.304

13.251

‒ 1053

11.751

Overige opbrengsten

500

74

‒ 426

984

Totaal omzet derden

23.869

20.623

‒ 3.246

19.540

Opbrengsten vergunningverlening

De omzet van derden heeft betrekking op de aan afnemers van producten op het gebied van vergunningverlening in rekening gebrachte tarieven. Met name minder vliegbeweging door corona zorgen voor lagere opbrengsten NSA toezicht van € 1,0 miljoen.

Opbrengsten Woningcorporaties

Dit betreft de opbrengst voor het toezicht op de woningcorporaties verantwoord voor zover deze uit de heffing op de wooncorporaties is gefinancierd. De heffing 2021 bedraagt € 14,8 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met de verwerking van het resultaat Aw van € 1,5 miljoen. Per saldo dus een stand van € 13,3 miljoen.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bedragen € 0,1 miljoen.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten omdat er geen lening zijn.

Vrijval voorzieningen

Op de voorzieningen is € 2,2 miljoen vrijgevallen.

Bijzondere baten

Tabel 94 Specificatie bijzondere baten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2021

Realisatie 2021

Verschil

Realisatie 2020

Artikel 97 algemeen departement

13.116

13.404

288

13.118

Vrijval gereserveerde bedragen

0

7.580

7580

0

Diversen

0

447

447

903

Totaal bijzondere baten

13.116

21.431

8.315

14.021

De hier gepresenteerde waarde voor bijzondere baten wijkt af van de waarde zoals opgenomen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door een wijziging in de rijksbegrotingsvoorschriften. In lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften is het art 97 deel (niet kostendekkende deel vergunningen) van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten in de stand vastgestelde begroting 2021 (€ 13,1 miljoen).

De vrijval gereserveerde bedragen bestaat uit de gereserveerde balansbedragen uit 2020, waaronder Project vergunningverlening Afsluitdijk, Boordcomputer taxi (BCT), Merkbaar Meer, Anders omgaan met Data (AOMD) en ERRU.

Lasten

De apparaatskosten betreffen de personele en materiële kosten over 2021.

Personele kosten

Tabel 95 Specificatie personele kosten
 

Begroot 2021

Realisatie 2021

Verschil

Realisatie 2020

Aantal FTE

1.262

1.258

‒ 4

1.249

Eigen personele kosten (x € 1.000)

120.861

125.764

4.903

112.320

Inhuur (x € 1.000)

6.154

15.079

8.925

14.939

Overige personele kosten

219

81

‒ 138

172

Totale Kosten

127.234

140.924

13.690

127.431

De kosten van inhuur zijn € 8,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door de inhuur vanwege onderbezetting, voor de uitbreiding capaciteit ILT en de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering (o.a. informatievoorziening) en de dienstverlening. De overige personele kosten zijn lager dan initiële begroting wegens Corona minder sociale activiteiten ILT organisatie dan geraamd met € 0,1 miljoen.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn per saldo hoger dan begroot: € 3,9 miljoen hogere overige materiele uitgaven, maar € 1,1 miljoen lagere uitgaven voor de kosten SSO. Er zijn door de SSO meer kosten in rekening gebracht voor ICT en iets minder kosten voor huisvesting en facilitaire diensten. Waardoor het apparaat ICT € 0,2 miljoen lager uitvalt. Daarnaast worden de kosten van de Shuttle vervoerskaarten wel in de DVO opgenomen, maar worden in de realisatie niet als SSO-kosten verwerkt. Per saldo leidt dit tot € 1,1 miljoen lagere kosten. De hogere overige materiële uitgaven betreffen met name de compensatie voor Kiwa ad € 1,0 miljoen en kosten voor beheer Inspectieview ad € 1,2 miljoen.

Rentelasten

De inspectie heeft geen lopende leningen en daardoor ook geen rentelasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot, doordat in de oorspronkelijke raming uit is gegaan van meer investeringen in vaste activa voor ILT Toezicht.

Dotaties voorzieningen

Voor dubieuze debiteuren is dotatie gedaan.

Overige lasten

In verantwoording 2020 is uitgegaan van overhead doorbelasting naar Paris MOU. In 2021 is overeengekomen dat een deel van deze kosten ten laste van de ILT moeten komen. Deze lasten zijn als bijzondere lasten verantwoord in 2021

Saldo van baten en lasten

De ILT heeft over 2021 een positief resultaat behaald van € 10,8 miljoen.

Balans

Tabel 96 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2021

31-12-2020

Activa

  

Vaste activa

1.006

138

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

1.006

138

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

1.006

138

Vlottende activa

38.189

51.299

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

2.080

1.518

Overige vorderingen en overlopende activa

‒ 1

935

Liquide middelen

36.110

48.846

Totaal activa:

39.196

51.437

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

10.766

‒ 699

Exploitatiereserve

0

507

Onverdeeld resultaat

10.766

‒ 1.206

Voorzieningen

3.307

6.411

Langlopende schulden

0

0

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

25.123

45.725

Crediteuren

‒ 1.104

343

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

26.227

45.382

Totaal passiva

39.196

51.437

Activa

Materiële vaste activa

Een belangrijk deel van deze post betreft het huidige wagenpark van de inspectie. Er zijn 14 voertuigen afgevoerd in 2021. Er hebben geen vervangings- of uitbreidingsinvesteringen in het wagenpark plaatsgevonden. De ILT heeft sinds 2016 een dienstverleningsafspraak met RWS voor het wagenparkbeheer van de ILT. Hiermee sluit de ILT ook aan bij het leasecontract van RWS met Leaseplan. Bij vervanging van het wagenpark worden voertuigen geleased. Van activeren is dan geen sprake meer. Onder inventaris en installaties vallen met name kantoormeubilair. Dit meubilair is volledig afgeschreven. Onder overige materiële vaste activa is inspectie-specifieke apparatuur opgenomen zoals meetapparatuur en drones in het kader van toezicht op het toekomstige totaalverbod op varend ontgassen. Deze zijn opgenomen tegen historische verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven in 5 jaar.

Debiteuren

De debiteurenstand is gestegen tot een hoogte van € 2,1 miljoen, dit komt door de LOD’s stand van € 1,3 miljoen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Het negatieve saldo wordt verklaard door een te hoge tegenboeking voor de oorspronkelijke raming werkzaamheden EASA. Eerst wordt de oorspronkelijke raming vastgelegd, als de daadwerkelijke cijfers bekend zijn, wordt de oorspronkelijke raming teruggedraaid (tegen geboekt).

Liquide middelen

De ILT heeft een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. Ondanks de ruim € 36,1 miljoen die per 31 december op de rekening-courant staat, is er geen deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Dit vanwege het ontbreken van een rentevergoeding (0%) voor korte en middellange deposito-looptijden. Het saldo op de rekening-courant staat ter vrije beschikking.

Passiva

Eigen vermogen

Tabel 97 Verloopstaat eigen vermogen t/m 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

realisatie 2016

realisatie 2017

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

Begroot 2021

realisatie 2021

1. Eigen vermorgen per 1/1

9.128

12.230

2.595

202

507

‒ 699

‒ 699

2. Saldo van Baten en Lasten

4.791

‒ 4.869

‒ 3.493

305

‒ 1206

0

10.766

3a. Uitkering aan moederdepartement

‒ 1.689

‒ 4.765

    

3b. Bijdrage van moederdepartement

  

1.100

  

699

699

3c. Overige mutaties

      

3. Totaal directe mutaties in EV

‒ 1.689

‒ 4.765

1.100

699

699

Het Eigen Vermogen van een baten-lastenagentschap is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Het Eigen Vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 10,8 miljoen positief en dit is 6,6 % van die gemiddelde jaaromzet. Overeenkomstig de regeling agentschappen dient een eventueel surplus aan Eigen Vermogen uiterlijk bij de eerste suppletoire begroting te zijn uitgekeerd/verrekend aan/met de eigenaar. Voor de ILT wordt dit betrokken bij de afwikkeling van de agentschapsstatus.

Voorzieningen

Tabel 98 Verloopstaat voorzieningen t/m 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Voorziening SBF/FLO

Reorganisatievoorziening

Voorziening claims derden

Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal

Stand per 31/12/2020

4.611

1.474

183

143

6.411

      

Mutaties 2021

     

Dotatie 2021

0

0

0

65

65

Onttrekking 2021

141

670

128

74

1013

Vrijval 2021

1.839

262

55

0

2.155

Totaal mutaties 2021

1.980

932

183

139

3.233

Stand per 31/12/2021

2.631

542

0

135

3.307

Voorziening SBF/FLO

Voor werknemers die werkzaam zijn in een zogenoemde substantieel bezwarende functie is, op basis van de SBF/FLO-regeling, in het verleden een voorziening getroffen omdat deze werknemers recht hebben om vervroegd uit te treden. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. Deze contante waarde is berekend met behulp van de 10 jaar depositorente bij de Rijkshoofdboekhouding. De rente is in 2020 naar 0% gedaald en dit rentepercentage is ook voor 2021 geldend.

In 2021 is er voor een aantal rechthebbenden een correctie doorgevoerd op hun rechten en heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 0,1 miljoen. De actualisatie van de voorziening betekent een vrijval van € 1,8 miljoen.

Reorganisatievoorziening ILT «van Werk naar werk» (VWNW)

Met ingang van 1 januari 2020 is de TWO tijdelijk werkorganisatie formeel in de DWO definitieve werkorganisatie geformaliseerd. Afhankelijk van individuele keuzes van de VWNW-kandidaten kunnen de rechten over meerdere jaren doorlopen. Voor een aantal kandidaten lopen de verplichtingen nog door in 2022 en 2023.

Actualisatie van deze voorziening, rekening houdend met ontwikkelingen in onze interne organisatie levert een onttrekking op van € 0,7 miljoen. De actualisatie van de voorziening betekent een vrijval van € 0,3 miljoen.

Voorziening claims derden

De claim van € 0,2 miljoen voor de medewerker is afgewikkeld, € 0,1 miljoen is betaald en daardoor kan het resterende bedrag € 0,1 miljoen vrijvallen.

Crediteuren

Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door een nog terug te ontvangen bedrag van factuur DVO Huisvesting (€ 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er per saldo creditfacturen die nog verrekend moeten worden.

Overige schulden en overlopende passiva 

Hieronder vallen vele verschillende schuldposities van de inspectie. Belangrijkste daarbij zijn de verplichtingen aan het personeel (€ 9,6 miljoen) en de nog te betalen EVOA-borgstellingen (€ 9,8 miljoen). Verder staan onder de overige schulden de rekening-courant verplichtingen vermeld van de Inspectieraad, van ParisMOU en van de SBR Wonen. Onder de vooruitontvangen bedragen zijn het resultaat Aw (€ 1,5 miljoen) en nog af te dragen LOD’s (€ 1,1 miljoen) verantwoord.

De nog te betalen projectsteun wijkenaanpak voor de 40 aandachtswijken (Vogelaarswijken) is inmiddels afgewikkeld.

Verhouding vorderingen en schulden moederdepartement

De verhoudingen vorderingen en schulden ten opzichte van het moederdepartement, overige departementen en agentschappen en derden zijn als volgt:

Tabel 99 Specificatie Vorderingen en Schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moederdepartement

Overige departementen en agentschappen

Overige derden

Totaal

Debiteuren

79

127

1.874

2.080

Nog te ontvangen bedragen

0

0

‒ 1

‒ 1

Liquide middelen

0

36.110

0

36.110

Crediteuren

‒ 1.073

0

‒ 32

‒ 1.104

Nog te betalen bedragen

0

0

26.227

26.227

Kasstroomoverzicht

Tabel 100 Kasstroomoverzicht Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + stand depositorekeningen

39.825

48.846

9.021

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

163.613

195.609

31.996

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

163.413

208.098

44.685

2.

Totaal operationele kasstroom

200

‒ 12.490

‒ 12.690

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 200

‒ 945

‒ 745

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 200

‒ 945

‒ 745

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

699

699

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

699

699

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2021 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

39.825

36.110

‒ 3.715

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

1. Rekening-courant RHB per 1 januari 2021

De rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding stond per 1 januari 2022 op € 48,8 miljoen.

2. Operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft de kasstromen weer die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen en de mutaties in de balansposten kortlopende activa en passiva.

De negatieve operationele kasstroom over 2021 is vooral een gevolg van de hogere uitgaven. De vooruit ontvangen bedragen waren al in 2020 ontvangen en de uitgaven van de kosten die betrekking hadden op deze baten zijn in 2021 betaald.

3. Totaal investeringskasstroom

Bij de materiële vaste activa is inspectie-specifieke apparatuur opgenomen zoals meetapparatuur en drones in het kader van toezicht op het toekomstige totaalverbod op varend ontgassen.

4. Totaal financieringskasstroom

Er is in 2021 geen financieringskasstroom.

5. Rekening-courant RHB per 31 december 2021

Per 31 december 2021 staat er € 36,1 miljoen op de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding. Het positieve saldo wordt verklaard doordat er tegenover de liquide middelen schuldposities zijn in de vorm van voorzieningen, eigen vermogen, transitorische posten en overige posten met een structureel karakter (ontvangen waarborgsommen, reservering vakantiegeld). Gezien de nulstand van de rente op deposito’s zijn er geen middelen vastgezet op korte of middellange deposito’s. Het saldo op de rekening-courant is daarmee ter vrije beschikking.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 101 Overzicht doelmatigheidsindicatoren ILT
 

Realisatie

 

Begroting

Omschrijving Generiek Deel

2018

2019

2020

2021

2021

1. Kostprijzen per productgroep (x € 1.000)

     

- Handhaving

129.094

126.020

144.444

149.438

139.645

- Vergunningverlening

26.860

30.849

31.315

32.392

28.602

2. Tarieven/uur (x € 1)

     

- Handhaving

144

133

135

139

142

- Vergunningverlening

142

145

140

136

131

3. Omzet per productgroep (x € 1.000)

     

- Handhaving

125.386

131.945

161.434

181.754

139.645

- Vergunningverlening

13.239

12.718

13.119

13.404

15.034

4. FTE-totaal(excl. externe inhuur)

1.103

1.071

1.249

1.258

1.262

5. Saldo van baten en lasten (%)

‒ 2,29%

0,19%

‒ 0,69%

5,86%

0,00%

6. Kwaliteitsindicator 1: doorlooptijd vergunningen

n.b.

90%

96%

91%

95%

7. Kwaliteitsindicator 2: wachttijden informatiecentrum

27 sec.

36 sec.

30 sec.

30 sec.

80% < 35 sec.

      

Omschrijving Specifiek Deel

     

8. Kwaliteit Handhaving:

     

Klachten (bezwaar en beroep)1

787

45

577

779

1.000

Gegrond verklaard %

n.b.

n.b.

  

0%

Toelichting

Ad 1, 2 en 3: De kostprijzen per productgroep zijn voor handhaving/vergunningverlening gestegen ten opzichte van 2020. Het verschil tussen de omzet vergunningverlening en de kosten voor vergunningverlening wordt verklaard doordat de ILT (overwegend) niet-kostendekkende tarieven in rekening brengt. Daarnaast worden er niet-tarifeerbare producten afgegeven.

Ad 4: De bezetting van de ILT per ultimo 2021 ligt hoger dan 2020.

Ad 6: Een belangrijke indicator voor de klantwaarden is de doorlooptijd vergunningverlening. Voor 2021 is een ambitieuze doelstelling gesteld van 95%. De ambitieuze norm van 95% is in 2021 nog niet gehaald. Met de overgang naar het nieuwe ICT systeem Leef is sprake van een groeipad en zijn nog wat verbeteringen nodig binnen de processen.

Ad 7: De doelstelling qua wachttijden bij het Klantcontact Centrum zijn gerealiseerd.

Ad 8: Van de 779 ontvangen klachten (bezwaar en beroep) zijn er 28 klachten en 751 bezwaar en beroep, daarvan heeft 263 betrekking op Kiwa.

Licence