Base description which applies to whole site

2.6 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 5 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.

Tabel 5 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2021

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2021

75.324,2

2

Bijstelling netto zorguitgaven

960,5

3

Stand jaarverslag 2021

76.284,6

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2021

76.467,9

5

Bijstelling Uitgavenplafond Zorg

97,5

6

Stand jaarverslag 2021

76.565,5

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)

‒ 1.143,8

8

Bijstellingen

862,9

9

Stand jaarverslag 2021 (=3-6)

‒ 280,8

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij het jaarverslag 2021 bedraagt € 0,3 miljard (regel 9). Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van € 1,1 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,9 miljard (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 1,0 miljard (regel 2) enerzijds en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 0,1 miljard (regel 5) anderzijds.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg voor het jaar 2021 is toegelicht in de paragrafen 6.2.4 (tabel 3) en 6.2.5 (tabel 4).

Tabel 5A geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgaven‐ plafond Zorg in 2021 vanaf de stand ontwerpbegroting 2021.

Tabel 5A Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond Zorg 2021 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2021

Stand ontwerpbegroting 2021

‒ 1.143,8

Bijstelling 1e suppletoire begroting 2021

325,6

Stand 1e suppletoire begroting 2021

‒ 818,2

Bijstelling ontwerpbegroting 2022

201,6

Stand ontwerpbegroting 2022

‒ 616,6

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2021

233,5

Stand 2e suppletoire begroting 2021

‒ 383,1

Bijstelling jaarverslag 2021

102,2

Stand jaarverslag 2021

‒ 280,8

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding met circa € 102,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van de opwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven.

Licence