Base description which applies to whole site

3.9 Overzicht risicoregelingen en openbaarheidsparagraaf

Overzicht risicoregelingen

Per 31 december 2022 bestaat er één openstaande garantie. Deze betreft een overeenkomst met de Vereniging Verbond van Verzekeraars over de verzekerbaarheid van personeel. De looptijd is onbepaald en er is geen gegarandeerd bedrag vastgesteld. De overeenkomst regelt de verhouding tussen Defensie en de Vereniging met als doel de belemmeringen die defensieambtenaren in het maatschappelijk verkeer ondervinden als gevolg van uitsluitingsclausules bij levensverzekeringen, gekoppeld aan de financiering van een woning, weg te nemen. In 2022 heeft geen uitkering plaatsgevonden.

Openbaarheidsparagraaf

Actieve openbaarmaking

Het programma Defensie Open op Orde (DOO) versterkt in de periode 2021 t/m 2026 de informatiehuishouding en transparantie van Defensie (actieve en passieve openbaarmaking). Defensie heeft per 1 mei 2022 de eerste fase van de Wet open overheid (Woo) geïmplementeerd. Er zijn 380 medewerkers getraind om de kwaliteit te verbeteren van de ambtelijke advisering in beslisnota’s, die sinds Prinsjesdag openbaar worden gemaakt. In het kader van informatieverstrekking werd gezorgd voor verdere compliance met de Woo. Dit werd gedaan door de actieve openbaarmaking van documenten voor te bereiden waarmee, afhankelijk van de rijksbrede tijdlijn in 2023 wordt gestart. De benodigde opleiding, training en bewustwording wordt voorzien vanuit de DOO actielijn abtelijk en militair vakmanschap. Tot slot blijft DOO met het transparantieontwikkelfonds initiatieven vanuit de defensieonderdelen versterken en versnellen.

Passieve openbaarmaking

In 2021 is een pilot gestart voor het gebruik van laksoftware bij de Directie Communicatie. Dit moet de snelheid en efficiëntie bij het behandelen van WOO-verzoeken kunnen gaan verbeteren. Defensie neemt de software af als dienst van shared-service organisatie Doc-Direkt (ministerie van BZK). In 2023 wordt een project uitgerold waarbij de laktooling ook op het defensiesysteem kan gaan draaien.

Verbetering van de informatiehuishouding

Een goede informatiehuishouding is een cruciale voorwaarde voor de maatregel informatiegestuurd werken en optreden uit de Defensienota. Dit verbetert de wendbaarheid, commando- en bedrijfsvoering. Een gezaghebbende informatiepositie stelt Defensie in staat beter te plannen, te sturen, te verantwoorden en te positioneren.

In 2022 zette DOO belangrijke stappen richting informatiegestuurd werken. De proefimplementatie van het nieuwe documentmanagementsysteem DefDoc is gestart bij de Bestuursstaf, ter voorbereiding op de defensiebrede uitrol de komende jaren. Met DefDoc maakt Defensie informatie beter organisatiebreed beschikbaar en maakt besluitvorming inzichtelijker. Daarnaast dienen verbeteringen in de informatiehuishouding als fundament voor meer openbaarmaking. In het kader van inzicht, overzicht en vooruitzicht omtrent missie-informatie heeft DOO specialistische zoeksoftware verworven, specifiek ingezet voor het archief Afghanistan. DOO ontwikkelt systemen en werkwijzen om zeker te stellen hoe omgegaan wordt met informatie; voor, tijdens en na missies. Dit zorgt er in de toekomst voor dat documenten beter vindbaar zijn.

Licence