Base description which applies to whole site

3.8 Realisatie periodieke rapportages en beleidsdoorlichtingen

Elke minister is op basis van de Comptabiliteitswet 2016 verantwoordelijk voor het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Hiervoor maken alle departementen sinds 2021 gebruik van de Strategische Evaluatieagenda (SEA), die jaarlijks in de begroting verschijnt. De periodieke rapportages van de SEA vervangen op termijn de beleidsdoorlichtingen. Zoals aangegeven in de vierde voortgangsrapportage (Kamerstuk 31865, nr. 184) van de rijksbrede Operatie Inzicht in Kwaliteit, gelden de begrotingsjaren 2022 en 2023 als overgangsperiode voor het werken met de SEA. Defensie heeft nog geen periodieke rapportages opgeleverd. In de tabel hieronder zijn daarom enkel de gerealiseerde beleidsdoorlichtingen (periode 2016-2022) zichtbaar.

Tabel 1 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Thema of artikel

Artikel-nummer

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vindplaats onderzoek

Beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen

Inzet

1

 

x

     

Klik hier

Koninklijke Marine

2

x

      

Klik hier

Koninklijke Landmacht

3

 

x

     

Klik hier

Koninklijke Landmacht

3

   

x

   

Klik hier

Koninklijke Luchtmacht

4

   

x

   

Klik hier

Koninklijke Marechaussee

5

      

x

Klik hier

Investeringen1

6

     

x

 

Klik hier

Defensie Materieel Organisatie

7

     

x

 

Klik hier

Defensie Ondersteuningscommando2

8

        

Algemeen

9

        

Apparaat Kerndepartement

10

        

Geheim

11

        

Nog onverdeeld

12

        

Periodieke rapportages SEA-thema's3

Inzetbaarheid

Artikel-overstijgend

        

Adaptief en Informatiegestuurd

Artikel-overstijgend

        

Betrouwbare partner en werkgever

Artikel-overstijgend

        
1

Door de introductie van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) zijn de middelen uit beleidsartikel 6 Investeringen per 2021 overgeheveld naar het DMF.

2

In de Memorie van Toelichting bij de Defensiebegroting 2020 (Kamerstuk 35300-X) is in bijlage 7.5 «Evaluatie- en overig onderzoek» toegezegd dat in 2022 een beleidsdoorlichting van beleidsartikel 8 «Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)» wordt opgeleverd. Deze beleidsdoorlichting heeft helaas vertraging opgelopen. De planning van de beleidsdoorlichting is gewijzigd en de uitkomsten worden uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 aan de Kamer toegestuurd. De Kamer is hier op 22 december 2022 over geïnformeerd (Kamerstuk 31516, nr. 38).

3

Conform de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) wordt per SEA-thema zo goed als mogelijk vermeld op welke begrotingsartikelen het thema betrekking heeft. De begroting van Defensie is echter niet ingedeeld op basis van beleidsthema’s, zoals bij veel andere ministeries het geval is, maar op organisatiedelen. Elk SEA-thema heeft daardoor betrekking op alle begrotingsartikelen.

Voor het meest recente overzicht van de programmering van periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen, zie het overzicht ingepland en uitgevoerd onderzoek op rijksfinancien.nl.

Voor de realisatie van deze en andere grote (evaluatie)onderzoeken, zie bijlage 2 «Afgerond evaluatie- en overig onderzoek». 

Licence