Base description which applies to whole site

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Tabel 65 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NEa voor het jaar 2022 ( bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2021 (4)

Baten

    

- Omzet

13.299

11.904

‒ 1.395

10.629

waarvan omzet moederdepartement

8.543

7.441

‒ 1.102

6.740

waarvan omzet overige departementen

4.756

4.463

‒ 293

3.889

waarvan omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

15

15

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

22

22

32

Totaal baten

13.299

11.941

‒ 1.358

10.661

     

Lasten

    

Apparaatskosten

12.235

10.901

‒ 1.334

9.461

- Personele kosten

9.193

8.229

‒ 964

7.171

waarvan eigen personeel

8.002

7.520

‒ 482

6.575

waarvan inhuur externen

800

455

‒ 345

249

waarvan overige personele kosten

391

254

‒ 137

347

- Materiële kosten

3.042

2.672

‒ 370

2.290

waarvan apparaat ICT

713

673

‒ 40

575

waarvan bijdrage aan SSO's

1.479

1.378

‒ 101

1.277

waarvan overige materiële kosten

850

621

‒ 229

438

Rentelasten

51

0

‒ 51

0

Afschrijvingskosten

1.013

303

‒ 710

303

- Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Immaterieel

1.013

303

‒ 710

303

Overige lasten

0

24

24

99

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

24

24

99

Totaal lasten

13.299

11.228

‒ 2.071

9.863

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

713

713

798

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

713

713

798

Mutatie POK/WOO gelden

0

114

114

0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

0

827

827

798

Toelichting op de baten

Omzet

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de dienstverlening en andere activiteiten van de NEa zijn gerealiseerd.

De gerealiseerde omzet is € 1,4 mln lager dan begroot. De omzet wordt grotendeels bepaald op basis van geschreven directe uren. Ter voorbereiding op de nieuwe taken en op uitbreiding van taken waren extra personeelsleden begroot. Een groot deel hiervan is later in het jaar aangenomen dan verwacht, mede door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor was het aantal geschreven directe uren lager dan verwacht.

Tabel 66 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2022

2021

Opdracht CO2- emissiehandel

7.074

6.140

Vierde handelsperiode

0

127

Opdracht beleidsadvies minimum CO2-prijs

3

13

Voorbereiden CO2-heffing

244

313

Beperking inzet kolen bij electriciteitsopwekking

19

1

Opdracht bijstook biomassa

101

146

Totaal omzet moederdepartement EZK

7.441

6.740

Tabel 67 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2021

Opdrachten Energie voor Vervoer (EV)

4.463

3.889

Totaal omzet overige departementen

4.463

3.889

Bijzondere baten

De bijzondere baten vloeien voort uit correcties van voorgaande boekjaren.

Het bedrag van € 0,022 mln bestaat uit het vrijvallen van een deel van de reservering vanuit 2021 voor de thuiswerkvergoeding en het vrijvallen van de reservering voor IT dienstverlening.

Toelichting op de lasten

De totale lasten zijn € 2,1 mln lager uitgekomen dan de begroting over 2022. De verschillen komen met name voort uit de personele kosten en de afschrijvingskosten.

Personele kosten

De totale personele kosten zijn € 1,0 mln lager dan verwacht. Dit betreft grotendeels het eigen personeel (€ 0,5 mln lager). Ter voorbereiding op de nieuwe taken en op uitbreiding van taken waren extra personeelsleden begroot. Een groot deel hiervan is later in het jaar aangenomen dan verwacht, mede door de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor waren de personele kosten lager dan verwacht. Bij de Nederlandse Emissieautoriteit waren begin 2022 72 fte's in dienst, eind 2022 was dat gegroeid tot 84 fte's (conform begroting).

Daarnaast betreft de lagere realisatie de inhuur (€ 0,3 mln lager), ook hiervoor was het lastig de juiste mensen te vinden.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 0,37 mln lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van lagere ICT kosten, lagere kosten van SSO’s en lagere overige materiele kosten. De ICT kosten bleven € 0,04 mln achter doordat leveranciers te weinig medewerkers beschikbaar hadden. De bijdrages aan SSO’s zijn € 0,10 mln lager door de lagere afname van het aantal diensten van DICTU gedurende 2022 en doordat de verlenging van de SSO met UDAC lager uitviel dan vooraf verwacht. De overige materiele kosten zijn € 0,23 mln lager doordat kosten van de landsadvocaat € 0,08 mln lager zijn omdat er minder hoger beroepszaken waren en doordat uitbestedingen van advieswerkzaamheden lager waren omdat leveranciers minder mensen beschikbaar hadden.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn € 0,7 mln lager dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat minder is afgeschreven op de immateriële activa dan verwacht.

Op het register van Energie voor Vervoer is € 0,3 mln afgeschreven, deze zal halverwege 2023 volledig zijn afgeschreven.

De overige systemen (het vernieuwde register Energie voor Vervoer, het emissiehandelsportaal en het CO2-heffingsregister) waren eind 2021 nog niet (geheel) in gebruik genomen, waardoor afschrijvingen in 2022 nog niet zijn gestart.

Rentelasten

De rentelasten zijn lager dan begroot omdat rekening is gehouden met rentelasten voor de leenfaciliteit en hiervoor geen rente wordt doorberekend door het Ministerie van Financiën.

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit bijzondere lasten. De bijzondere lasten van € 0,024 mln betreffen een nagekomen factuur over 2021 waarvoor geen transitorische post was opgenomen.

Resultaat

Het resultaat van de NEa over het jaar 2022 is € 0,8 mln positief. Dit kon worden bereikt door goed te sturen op het volledig boeken van de directe uren. De NEa heeft direct in het eigen vermogen een bedrag van € 0,359 mln ontvangen voor maatregelen in het kader van de POK en Woo. Daarvan is € 0,114 mln uitgegeven, de rest is opgenomen in de bestemmingsreserve.

Tabel 68 Balans per 31 december 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2022

Balans 2021

Activa

  

Vaste activa

4.909

3.325

Immateriële vaste activa

4.909

3.325

Materiële vaste activa

0

0

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

3.270

4.696

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

0

74

Overige vorderingen en overlopende activa

44

187

Liquide middelen

3.226

4.435

Totaal activa

8.179

8.021

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

1.426

1.331

Exploitatiereserve

354

533

Bestemmingsreserve

245

0

Onverdeeld resultaat

827

798

Voorzieningen

0

0

Langlopende schulden

1.680

2.240

Leningen bij het Ministerie van Financiën

1.680

2.240

Kortlopende schulden

5.073

4.450

Crediteuren

208

23

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

560

560

Overige schulden en overlopende passiva

4.305

3.867

Totaal passiva

8.179

8.021

Toelichting op de Balans

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa betreffen het zelfontwikkelde Register Energie voor Vervoer (REV 3), het vernieuwde Register Energie voor Vervoer (REV 4, eind 2022 in gebruik genomen), het CO2 heffingsregister (CHeR, medio 2022 in gebruik genomen) en het zelfontwikkelde Emissie Handels Portaal (EHP). Het EHP is gedurende 2022 per fase steeds meer in gebruik genomen maar is nog in ontwikkeling. In 2022 is € 0,3 mln afgeschreven en € 1,89 mln geïnvesteerd.

Vlottende activa

De overige vorderingen en overlopende activa betreffen facturen voor uitgaven met betrekking tot 2023, die in 2023 geactiveerd gaan worden als immateriële vaste activa.

Langlopende schulden

De lening bij het Ministerie van Financiën betreft de lening voor de zelfontwikkelde immateriële vaste activa.

Kortlopende schulden

De crediteuren (€ 0,2 mln) betreffen overige ministeries (€ 0,11 mln) en derden (€ 0,09 mln) en zijn allemaal begin 2023 betaald.

De overige schulden en overlopende passiva (€ 4,3 mln) bestaan uit een schuld aan het moederdepartement (EZK) (€ 2,19 mln), een schuld aan het Ministerie van IenW (€ 0,24 mln), schulden aan overige ministeries (drie SSO’s, in totaal € 0,44 mln) en een schuld aan derden (€ 1,43 mln).

De schuld aan EZK betreft de terug te betalen omzet, vanwege de lagere realisatie van de geboekte directe uren (€ 1,90 mln) en terug te storten boetes en inleggelden (€ 0,29 mln). De schuld aan IenW betreft de terug te betalen omzet, vanwege de lagere realisatie van de geboekte directe uren.

De schulden aan derden betreffen de reservering voor vakantiedagen (€ 0,761 mln) en nog te ontvangen facturen en overige overlopende posten.

De liquide middelen betreffen met name de Rekening Courant bij het Ministerie van Financiën (€ 3,2 mln). In het kasstroomoverzicht is het verloop hiervan toegelicht:

Tabel 69 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + stand depositorekeningen

2.186

4.435

2.249

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

13.299

14.207

908

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 12.286

‒ 12.353

‒ 67

2.

Totaal operationele kasstroom

1.013

1.854

841

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 900

‒ 1.886

‒ 986

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 900

‒ 1.886

‒ 986

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 985

‒ 985

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

367

367

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 560

‒ 560

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

900

0

‒ 900

4.

Totaal financieringskasstroom

340

‒ 1.178

‒ 1.518

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4)

2.639

3.225

586

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en op welke wijze gebruik is gemaakt van deze middelen.

Operationele kasstroom

Bij het bepalen van de operationele kasstroom is uitgegaan van het saldo van baten en lasten, dat is gecorrigeerd voor de afschrijvingen, aflossingen en de mutaties in de balansposten kortlopende activa en passiva.

Investeringskasstroom

In 2022 heeft de NEa € 1,89 mln geïnvesteerd in de immateriële vaste activa. Dit betreft het zelfontwikkelde Register Energie voor Vervoer (REV 3), het vernieuwde Register Energie voor Vervoer (REV 4, eind 2022 in gebruik genomen), het CO2 heffingsregister (CHeR, medio 2022 in gebruik genomen) en het zelfontwikkelde Emissie Handels Portaal (EHP).

Financieringskasstroom

In 2022 heeft de NEa € 0,89 mln aan eigen vermogen afgedragen aan het moederdepartement. Verder heeft de NEa budget gekregen ten behoeve van de projecten Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvang (POK) en de Wet Open overheid (WOO)«Open op orde» à € 0,36 mln. In 2022 is er geen beroep gedaan op de leenfaciliteit en is € 0,56 mln afgelost op de leenfaciliteit.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen einde boekjaar is het totaal van de exploitatiereserve, de bestemmingsreserve en het onverdeeld resultaat boekjaar. Het eigen vermogen bedraagt eind 2022 € 1,43 mln, exclusief de bestemmingsreserve bedraagt het eigen vermogen € 1,18 mln. Het vermogensplafond is € 0,55 mln (5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar).Het verschil ad € 0,63 mln zal teruggestort worden naar het Ministerie van EZK.

Tabel 70 Vermogensontwikkeling (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

1.Eigen Vermogen per 1/1

966

1.402

1.632

1.331

2. Saldo Baten en Lasten

405

894

798

827

3. Directe mutaties in het Eigen Vermogen

31

‒ 664

‒ 1.099

‒ 732

‒ 3a Uitkering aan moederdepartement

0

‒ 990

‒ 1.169

‒ 985

‒ 3b Additionele bijdrage van moederdepartement

31

326

70

8

‒ 3c Overige Mutaties

0

0

0

0

‒ 3d Toevoeging aan de bestemmingsreserve

0

0

0

359

‒ 3e Onttrekking aan de bestemmingsreserve

0

0

0

‒ 114

4. Eigen vermogen per 31/12

1.402

1.632

1.331

1.426

Omzet

9.328

10.439

10.629

11.904

Vermogensplafond (5%)

413

463

507

550

De bestemmingsreserve is gevormd in afwijking van artikel 27 lid 4a en artikel lid 4c van de Regeling Agentschappen. Hiervoor is toestemming verleend door het Ministerie van Financiën.

De Bestemmingsreserve is bij de NEa ingesteld voor acties in het kader van de POK en de Woo. Deze bestemmingsreserve is het verschil tussen de in 2022 ontvangen middelen (€ 0,359 mln) en de uitgaven (€ 0,114 mln).

De uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het eigen vermogen.

Tabel 71 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2022
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2019

2020

2021

2022

2022

Omschrijving generiek deel

     

Doelmatigheidsindicatoren

     

Kostprijzen per product (groep) ETS

14.281

13.924

15.742

n.v.t.

n.v.t.

Kostprijzen per product (groep) EV

39.547

49.541

47.429

n.v.t.

n.v.t.

Tarieven/uur

     

Laag

68

69

68

68

68

Midden

92

93

89

91

89

Hoog

116

118

117

117

117

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

59,3

68,7

71,2

84,3

84

Saldo van baten en lasten (%)

4,26%

8,52%

7,49%

5,97%

0%

Omzet per productgroep (PxQ)

     

Naleving ETS

5.568

6.946

6.374

6.322

7.933

CO2 -minimumprijs

39

0

0

3

0

Bijstook Biomassa

320

0

146

101

0

EH Portaal

0

0

220

771

560

CO2 heffing

0

0

0

244

50

Naleving EV

3.191

3.493

3.889

4.463

4.756

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

210

0

0

0

0

Projecten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Totaal

9.328

10.439

10.629

11.904

13.299

Kwaliteitsindicatoren

     

Naleving ETS

     

% Vergunningsaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

83%

100%

100%

90%

% Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

92%

89%

100%

88%

80%

% Jaarlijks uitgevoerd toezicht programma

93%

69%

70%

58%

100%

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

89%

84%

85%

76%

80%

Naleving EV

     

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting t-1 EV en brandstoffen luchtverontreiniging

6-7-2019

29-6-2020

2-7-2021

1-7-2022

<15 juli

% Jaarlijks toezichtprogramma is uitgevoerd

144%

116%

125%

115%

100%

% Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

83%

84%

85%

82%

80%

Algemeen

     

Aantal formele klachten

1

0

0

0

n.v.t.

Gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist gehandeld heeft

0

0

0

0

n.v.t.

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

n.v.t.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

58%

63%

64%

76%

>80%

Kostprijs en tarieven

De NEa tarieven zijn in 2022 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Het percentage directe uren is onder de norm, maar wel gestegen ten opzichte van 2021.

Naleving ETS

Bij de naleving ETS is de uitkomst van de indicatoren nagenoeg gelijk aan de beoogde doelstelling. Vanwege COVID en prioritering van de werkzaamheden is 58% van het jaarlijks toezichtprogramma uitgevoerd.

Naleving EV

Bij de naleving EV zijn de gestelde doelstellingen voor 2022 ruimschoots behaald.

Licence