Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL2
 Wetsartikelen 1 en 22
   
B.BEGROTINGSTOELICHTING3
   
1Leeswijzer3
   
2Het beleid3
2.1Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties3
2.2De beleidsartikelen6
2.2.1Artikel 1: Grondwet en democratie6
2.2.2Artikel 2: Politie7
2.2.3Artikel 4: Partners in veiligheid8
2.2.4Artikel 5: Nationale veiligheid9
2.2.5Artikel 6: Functioneren openbaar bestuur10
2.2.6Artikel 7: Informatiebeleid openbare sector10
2.2.7Artikel 9: Grotestedenbeleid11
2.2.8Artikel 10: Arbeidszaken overheid12
2.2.9Artikel 11: Kwaliteit rijksdienst12
2.2.10Artikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid13
2.2.11Artikel 15: Crisis- en rampenbeheersing14
2.2.12Artikel 16: Brandweer en GHOR15
2.3De niet-beleidsartikelen16
2.3.1Algemeen16
2.3.2Nominaal en onvoorzien16
   
3De overzichtsconstructie extracomptabel overzicht grote stedenbeleid18

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 LEESWIJZER

De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2005. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2005.

In hoofdstuk 2 worden eerst de belangrijkste uitgavenmutaties gepresenteerd en voorzien van een toelichting. Vervolgens worden per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Daarbij zijn de mutaties groter dan € 1 miljoen toegelicht.

Indien een toelichting op de mutaties betrekking heeft op twee of meer beleidsartikelen is de toelichting weergegeven onder het eerst genoemde beleidsartikel.

De stand van de 2e suppletore begroting is opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1e suppletore begroting. De tabellen budgettaire gevolgen van beleid geeft ook de stand van de juridische verplichtingen weer. Deze stand heeft alleen betrekking op programma gelden.

De reeds bij de 1e suppletore begroting toegekende middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2005 worden in de 2e suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet beleidsartikel «nominaal en onvoorzien».

2 HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005 (x € 1 000)

 Art. nr. Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2005 5 177 648
Mutaties 1ste suppletore begroting 2005 241 603
Mutaties 2de suppletore begroting 2005 201 232
reeds toegelicht in OW 2006 63 019
mutaties na OW 2005 138 213
1) CAO Politie2.5– 8 744
2) Nationaal Actieplan elektronische snelwegen7.2– 8 000
3) Afkoop Specifieke Uitkeringen9.3168 125
4) Middelen schattingsbesluit weglek WAO11.6/ 13.3– 15 000
5) P-direkt11.820 825
6) Onderuitputtingdiversen– 26 241
7) Overige mutatiesdiversen7 248
Stand 2e suppletore begroting 2005 5 620 483

Toelichting

1. CAO Politie

Bij de politie komt een bedrag van € 8,7 miljoen voor de CAO politie gereserveerde middelen niet meer tot besteding. Van belang is dat deze middelen volgend jaar beschikbaar blijven voor de CAO. Deze incidentele ruimte wordt afgeboekt ten gunste van 2006.

2. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen

Bij de Voorjaarsnota 2005 zijn middelen ontvangen (met gelijktijdige verhoging van de uitgaven) van het ministerie van Economische Zaken (de zogenaamde NAP-systematiek). Deze middelen komen niet volledig tot besteding; de uitgavenraming wordt voor dat deel bijgesteld.

3. Afkoop Specifieke Uitkeringen

In het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt op het rapport van de stuurgroep Brinkman: «Anders gestuurd, beter bestuurd», is het streven om vier specifieke uitkeringen nog in 2005 af te kopen. Het gaat om de drie regelingen «Impuls leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie» (gezamenlijk € 85,1 miljoen) en om de regeling «Werkgelegenheidsimpuls» (ca. € 83 miljoen).

4. Middelen schattingsbesluit weglek WAO

De middelen die in 2004 aan de begroting zijn toegevoegd in het kader van het Schattingsbesluit ter compensatie van de weglek van de WAO in de WW zijn in 2005 niet tot besteding gekomen. Oorzaak is de vertraging in de uitvoering van de herkeuringsoperaties en de verlaging van de leeftijdsgrens voor herbeoordelingen. Met het niet besteden van deze middelen, wordt de raming met in totaal € 15 miljoen neerwaarts aangepast.

5. P-direkt

Het betreft de financiële gevolgen van het beëindigen van de samenwerking tussen IBM en de Staat. Voor het contractueel overeengekomen bedrag verwerft de Staat licenties en reeds geproduceerde (half)producten.

6. Specifieke onderuitputting

Op hoofdstuk VII wordt op enkele onderwerpen een specifieke onderuitputting voorzien voor het totaal bedrag van € 26,2 miljoen.

Onderuitputting 2005x € mln.
Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC– 4,5
Arbeidsvoorwaarden– 2,9
Nieuwe huisvesting– 2,9
Stimuleringsprogramma veiligheidsregio’s– 2,5
Koppeling waarschuwingssysteem– 2,5
Materieel terreurbestrijding– 2,0
Decentraal oefenen– 2,0
Arbeidscommunicatie– 1,9
Service center– 1,1
Territoriale congruentie– 1,0
Overige onderuitputting– 3,0
Totaal– 26,2

Toelichting

Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC

Binnen de voor de regiokorpsen beschikbare budgetten zijn dit jaar middelen vrijgemaakt voor de herstructurering van GMS en de transitiekosten voor ITO/ISC. Het is echter voor het grootste deel niet mogelijk de budgetten hiervoor nog in dit jaar aan te wenden.

Arbeidsvoorwaarden

De onderuitputting arbeidsvoorwaarden heeft betrekking op een gedeelte van de geraamde middelen om voor 2005 CAO-afspraken te maken. Daarnaast betreft dit een deel van de middelen voor het Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds die niet meer tot besteding komen.

Nieuwe huisvesting

Het project Nieuwbouw Justitie en BZK heeft met de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State verdere vertraging opgelopen. Het budget voor de projectdirectie wordt daardoor in 2005 niet volledig besteed. Daarnaast wordt een voorgenomen reservering voor de eenmalige investeringen in de Nieuwbouw niet besteed.

Stimuleringsprogramma Veiligheidsregio’s

Door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in overleg met de Veiligheidskoepel afgesproken een incidentele bijdrage beschikbaar te stellen om naast de stimulering van de implementatie van de kabinetsstandpunten, ook andere op de vorming van veiligheidsregio’s gerichte ontwikkelingen en experimenten te ondersteunen. Het ontwerpen van het stimuleringsprogramma, het opstellen van de visiedocumenten door de regio’s en het proces van beoordeling en waardering van de aanvragen vergt de nodige tijd. Verwacht wordt dat een deel van de aanvragen pas in 2006 wordt afgerond en tot betaling komt.

Koppeling Waarschuwingssysteem

Voor de aansturing van het Waarschuwingsstelsel (WAS) wordt een nieuw netwerk aangelegd. Het Europese aanbestedingstraject en andere voorbereidende werkzaamheden vinden in 2005 plaats. De feitelijke uitvoering kan pas plaatsvinden als de invoering van C2000 voltooid is. Dit zal na 1 januari 2006 het geval zijn. De betalingen kunnen dan ook pas in 2006 plaatsvinden.

Vertraging materieel terreurbestrijding

Het Kabinet heeft medio 2005 als onderdeel van de terreurbestrijding geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van groot materieel. Vanwege het aanbestedingstraject kunnen de eerste 6 voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht, de zogeheten VRT’s, niet meer in 2005 geleverd en betaald worden. De afwikkeling zal derhalve in 2006 plaatsvinden.

Decentraal oefenen

Decentrale overheden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van het houden en/of verbeteren van multidisciplinaire oefeningen. Hiertoe kunnen tot 1 november 2005 aanvragen worden ingediend. Hiervoor is in 2005 € 3 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zullen als gevolg van de tijd die de beoordeling van de aanvragen vergt, niet alle aanvragen tijdig afgehandeld worden.

Arbeidscommunicatie

Een deel van de beschikbare middelen voor de arbeidsmarktcommunicatie van het Rijk komt in 2005 niet meer tot besteding mede in verband met de doorlooptijd van de aanbestedingsprocedure.

Service Center

Het Service Center is onder meer verantwoordelijk voor Media inzet, het bureau Internationale Ambtenaren en het Trainneeprogramma. De uitvoering van de activiteiten in dit kader is mede afhankelijkheid van betrokken partijen. De in 2005 afgesloten contracten zullen daardoor voor een deel in 2006 tot uitgaven leiden.

Territoriale congruentie

De problematiek van de territoriale congruentie focust zich het op elkaar laten aansluiten van brandweer- en GHOR-regio’s enerzijds, en de politieregio’s anderzijds. Logischerwijs brengt dit kosten met zich mee. Als uitgangspunt geldt dat de regio’s die kosten zelf opvangen. In bepaalde gevallen kan een bijdrage van BZK in de frictiekosten gewenst zijn om processen van start te doen gaan. Frictiekosten zijn de extra kosten die nodig zijn om bijvoorbeeld personeel te financieren dat bij de ene regio overbodig is geworden, maar niet bij de andere regio gewenst is. Deze redenering geldt ook voor materiele kosten als huisvesting e.d. De territoriale congruentie is in bijna alle regio’s afgerond. Echter in de regio Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, zijn nog enige knopen door te hakken. Het beschikbare budget zal naar verwachting pas in 2006 tot betaling komen.

Overige

Dit betreft o.a. meevallende budgetten voor subsidiëring politieke partijen (€ 0,8 miljoen), extra activiteiten in het kader van project Andere Overheid (€ 0,65 miljoen), op het project normalisatie rechtspositie overheid (€ 0,6 miljoen) en Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (€ 0,25 miljoen).

8) Overige mutaties

Hieronder zijn opgenomen de technische mutaties zoals desalderingen (het gelijktijdig verhogen van uitgaven en niet-belastingontvangsten die rechtstreeks met elkaar samenhangen), overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken en reallocaties van budgetten.

Overige mutatiesx € mln.
Desalderingen9,2
Overboekingen– 2,0
Totaal7,2

2.2 De beleidsartikelen

2.2.1 Artikel 1: Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratieStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen8 86713 75179914 550
 0   
Uitgaven8 86713 75179914 550
1. apparaat8 86713 75179914 550
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 1 278 
b. apparaat project gekozen burgemeester (zie ook art. 6.1)  – 60 
c. automatisering Herengracht (zie ook art. 12.1)  – 72 
d. kiezen op afstand KOA (zie ook art. 13.3)  500 
e. EU referendum (zie art. 13.3)  510 
f. EU referendum  1 131 
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  68 
     
Ontvangsten0000

Toelichting

1.1.d. Kiezen op afstand

In het kader van het project Kiezen op afstand is besloten tot verbreding van het vervolgexperiment «stemmen in een willekeurig stemlokaal», bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De extra middelen worden ingezet om de gemeenten te stimuleren mee te doen aan dit experiment. Deze stimulering lijkt succesvol, nu bijna 250 gemeenten zich hebben aangemeld.

1.1.e/f. EU referendum

Deze middelen worden ingezet voor de kosten voor de extra huis-aan-huisbezorging van de informatie over de Grondwet en van de verzwaarde «U komt toch ook?!» campagne.

2.2.2 Artikel 2: Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: PolitieStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen4 071 5064 118 584466 2954 584 879
garantieverplichtingen   338 275
     
Uitgaven4 055 1264 102 20434 5954 136 799
Juridisch verplicht   3 968 462
1. apparaat12 47211 42214511 567
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  252 
b. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)  – 200 
c. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)  – 26 
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  119 
     
2. politie op regionaal niveau3 150 1663 170 38430 0123 200 396
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  41 416 
b. herbestemming regionale middelen (zie ook art. 2.4)  – 2 300 
c. KLPD korpsen (zie ook art. 2.3)  – 3 500 
d. Geïntegreerd Meldkamer Systeem en ITO ISC  – 4 500 
e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur (zie ook art. 4.3)  – 1 354 
f. tolkendiensten (bijdrage van Justitie)  250 
     
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau438 442463 32910 582473 911
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  4 908 
b. bekostiging internationale taken (zie ook art. 4.6)  178 
c. KLPD korpsen (zie ook art. 2.2)  3 500 
d. materieel terreurbestrijding  – 2 000 
e. kosten ambassaderaad (zie ook art. 4.6)  118 
f. kosten xtc liaisons (zie ook art. 4.6)  331 
g. prestatiebekostiging KLPD (zie ook art. 2.4)  2 667 
h. tijdelijke ouderen regeling KLPD (zie ook art. 2.5)  579 
i. landelijke sporendatabank en ambassaderaad  136 
j. Bijdrage National High Tech Crime Center (bijdrage EZ)  165 
     
4. prestatievermogen van de politie67 91567 84542968 274
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  826 
b. herbestemming regionale middelen (zie ook art. 2.2)  2 300 
c. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 4.2)  – 30 
d. prestatiebekostiging KLPD (zie ook art. 2.3)  – 2 667 
     
5. adequaat niveau van politiepersoneel187 055189 654– 6 573183 081
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  2 570 
b. CAO politie  – 8 744 
c. compensatie fpu-flo-afup  180 
d. tijdelijke ouderen regeling KLPD (zie ook art. 2.3)  – 579 
     
6. geneeskundige verzorging politie199 076199 5700199 570
     
Ontvangsten202 291206 185136206 321
a. landelijke sporendatabank en ambassaderaad  136 

Toelichting

2.2.b. Herbestemming regionale middelen

Dit betreft de herbestemming van regionale budgetten ten behoeve van een centrale aanwending van middelen voor stimulering en innovatie bij de politiekorpsen.

2.2.c. KLPD korpsen

De geparkeerde middelen op artikel 2.2 «politie op regionaal niveau» wordt toebedeeld aan de KLPD, waar de kosten worden verantwoord (o.a. voor de versnelling politiesterkte en het extra budget voor terreurbestrijding).

2.2.e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur

Het betreft de bijdrage van Politie voor de voorgefinancierde projectkosten LARA (aanbestedingstraject randapparatuur).

2.3.g. Prestatiebekostiging

Betreft de overheveling van het KLPD-deel voor de prestatiebekostiging waar de kosten worden gemaakt.

2.5.b. CAO politie.

Zie toelichting paragraaf 2.1., onder 1.

2.2.3 Artikel 4: Partners in Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen139 755165 0042 312167 316
     
Uitgaven140 755166 132644166 776
Juridisch verplicht   128 210
1. apparaat8 7138 6196139 232
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  169 
b. ambassaderaad Permanente Vertegenwoordiging NAVO  76 
c. personele kosten project C2000 (zie ook art. 4.3)  352 
d. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)  – 139 
e. kosten dienstreizen international (zie ook art. 4.6)  100 
f. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)  – 18 
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  73 
     
2. integraal veiligheidsbeleid5 8373 356– 2 0601 296
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  1 072 
b. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 2.4 en 15.3)  173 
c. operatie Hartslag (zie ook art. 9.3)  – 1 500 
d. actieplan veilig ondernemen (bijdrage aan EZ)  – 242 
e. campagne meld geweld (bijdrage aan Justitie)  – 450 
f. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (bijdrage van Justitie)  – 874 
g. defensie en nationale veiligheid (bijdrage aan Defensie)  – 239 
     
3. ICT-infrastructuur118 707146 7313 077149 808
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  5 912 
b. personele kosten project C2000 (zie ook art. 4.1)  – 352 
c. koppeling waarschuwingssysteem C2000 (zie ook art. 16.4)  – 3 562 
d. korte termijn Schengen (KTS) (zie ook art. 4.6)  319 
e. Landelijke Aanbesteding Rand Apparatuur (zie ook art. 2.2)  1 354 
f. medegebruik C2000 opstelpunten  852 
g. randapparatuur verbinding commadowagens (zie ook art. 16.4)  – 1 946 
h. aanbesteding randapparatuur commandowagens (zie ook art. 16.4)  500 
     
6. veiligheidsbeleid op internationaal niveau7 4987 426– 9866 440
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  60 
b. bekostiging internationale taken (zie ook art. 2.3)  – 178 
c. korte termijn Schengen (KTS) (zie ook art. 4.3)  – 319 
d. kosten ambassaderaad (zie ook art. 2.3)  – 118 
e. kosten dienstreizen (zie ook art. 4.1)  – 100 
f. kosten xtc-liaisons (zie ook art. 2.3)  – 331 
     
Ontvangsten09008521 752
a. medegebruik opstelpunten C2000  852 

Toelichting

4.2.c. Operatie Hartslag

Bij de behandeling van de BZK-begroting 2005 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen, waardoor BZK de gemeente Heerlen extra geld beschikbaar stelt voor de operatie Hartslag. Hartslag is een project in de Binnenstad van Heerlen gericht op het tegengaan van drugsoverlast. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente Heerlen. De middelen worden via de GSB-gelden beschikbaar gesteld aan de gemeente Heerlen. Hiertoe wordt een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld van artikel 4 «Partners in veiligheid» naar artikel 9.«Grotestedenbeleid» De € 1,5 miljoen is conform de wens van de Kamer gekort op de bijdrage ITO.

4.3.c. Koppeling waarschuwingssysteem C2000

Op het artikel 4 «Partners in veiligheid» is budget gereserveerd voor de aansluiting van de brandweer op het C2000-netwerk. Dit budget wordt overgeheveld naar artikel 16 «Brandweer en GHOR», waar deze kosten worden verantwoord.

4.3.g/h Randapparatuur verbinding commandowagens

De bijdrage van Brandweer en GHOR in de kosten van de landelijke aanbesteding van randapparatuur voor C2000 (LARA) leidt tot een overheveling van budget van artikel 16 «Brandweer en GHOR» naar artikel 4 «Partners in veiligheid».

2.2.4 Artikel 5: Nationale Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale VeiligheidStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen96 191111 476– 4 790106 686
     
Uitgaven96 191111 476– 4 790106 686
Juridisch verplicht    
1. apparaat93 086108 371– 6 729101 642
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  1 804 
b. afspraak AIVD-middelen (zie ook art. 13.3)  – 7 500 
c. apparaat (zie ook art. 12.1)  – 115 
d. geheim (zie ook art. 5.2)  – 1 600 
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  682 
     
2. geheime uitgaven3 1053 1051 9395 044
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  39 
b. geheim (zie ook art. 5.1)  1 600 
c. bijdrage vitale chemie (bijdrage van VROM)  300 
     
Ontvangsten9191091

Toelichting

5.1.b. Afspraak AIVD middelen

Als gevolg van de gefaseerde personeelsinstroom in 2005 bij de AIVD is, in lijn met de afspraken in het voorjaar hierover, een deel van de extra middelen voor terreurbestrijding ingezet voor o.a. extra politiegroei en ontwikkeling Schengen Informatie Systeem (SISII).

2.2.5 Artikel 6: Functioneren Openbaar Bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar BestuurStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen39 81744 57221744 789
     
Uitgaven40 61745 37221745 589
Juridisch verplicht   25 481
1. apparaat9 0358 2386728 910
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  344 
b. apparaat project gekozen burgemeester (zie ook art. 1.1)  60 
c. overdracht europese taken (zie ook art. 9.1)  – 232 
d. projectkosten invoering gekozen burgemeester en middenbestuur (zie ook art. 6.2)  417 
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  83 
     
2. inrichting en werking openbaar bestuur8 7388 490– 2 4846 006
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 1 832 
b. benchmarken (zie ook art. 10.6)  – 160 
c. overdracht europese taken (zie ook art. 9.1)  – 75 
d. projectkosten invoering gekozen burgemeester en middenbestuur (zie ook art. 6.1)  – 417 
e. ontvangsten nationale ombudsman  806 
f. ontvangsten nationale ombudsman (overboeking aan HIIB)  – 806 
     
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers6 7027 3022 80510 107
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  2 805 
     
4. faciliteren politieke partijen16 14221 342– 77620 566
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  24 
b. subsidiering politieke partijen  – 800 
     
Ontvangsten163163806969
a. Nationale Ombudsman  806 

2.2.6 Artikel 7: Informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen51 65572 985– 3 89269 093
     
Uitgaven70 46989 099– 2 19286 907
Juridisch verplicht   53 929
1. apparaat4 0854 0391254 164
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  84 
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  41 
2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie20 53932 041– 2 39029 651
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  5 610 
b. nationaal actieplan elektronische snelwegen (NAP)  – 8 000 
     
3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector14 61015 4847015 554
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  91 
b. CAS kinderopvang (zie ook art. 12.1)  – 48 
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  27 
     
4. reisdocumenten en GBA-stelsel31 23537 535337 538
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 1 
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  4 
     
Ontvangsten30 04140 824– 8 00032 824
a. Nationaal Actieplan elektronische snelwegen  – 8 000 

2.2.7 Artikel 9: Grotestedenbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: GrotestedenbeleidStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen300 0011 534 669303 5411 838 210
     
Uitgaven333 695334 363285 200619 563
Juridisch verplicht   325 207
1. apparaat3 0893 0898493 938
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  113 
b. overdracht europese taken (zie ook art. 6.1 en 6.2))  307 
c. projectkosten Grote Steden Beleid (zie ook art. 9.2)  400 
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  29 
     
2. coördineren grotestedenbeleid2 3292 464– 3872 077
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  13 
b. projectkosten Grote Steden Beleid (zie ook art. 9.1)  – 400 
     
3. sociale integratie en veiligheid G25328 277328 810284 738613 548
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  109 693 
b. Almere (zie ook art. 13.3)  – 1 200 
c. operatie Hartslag (zie ook art. 4.2)  1 500 
d. herionebeleid  – 1 000 
d. aanpassing Brede Doel Uitkering Social Integratie Veiligheid Justitie/VWS  7 620 
e. afkoop specifieke uitkeringen  168 125 
     
Ontvangsten218 881214 516120 682335 198
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  113 062 
b. aanpassing Brede Doel Uitkering Social Integratie Veiligheid Justitie/VWS  7 620 

Toelichting

3.b. Almere

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt vanuit het artikel 9 Grotestedenbeleid bij aan de extra middelen voor de gemeente Almere.

9.3.d. Heroinebeleid:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt in het kader van het Grotestedenbeleid bij aan een aantal experimenten op het gebied van heroïnebeleid. Hiertoe wordt € 1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van VWS.

9.3.d. Aanpassing BDU SIV

De middelen voor inburgering Nieuwkomers en Oudkomers maken deel uit van de brede doeluitkering Sociale Integratie en Veiligheid. De door de ministeries van Justitie en VWS beschikbaar gestelde bijdragen worden verhoogd met ca. € 7,6 miljoen. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een toekenning van een bezwaar van één van de gemeenten en een aanpassing in de uitvoeringsregeling. Deze middelen worden via een verhoging van de ontvangsten en uitgavenramingen verwerkt.

9.3.e. Afkoop specifieke regelingen

Zie toelichting paragraaf 2.1, onder 4.

2.2.8 Artikel 10: Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheidStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen68 40071 250– 5 91165 339
     
Uitgaven68 40071 250– 5 91165 339
Juridisch verplicht   34 873
1. apparaat11 90111 5037111 574
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 98 
b. apparaatsuitgaven tbv overig personeel (zie ook art. 10.6)  100 
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  69 
     
5. uitkeringsregelingen48 66248 662– 4 78043 882
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 4 780 
     
6. randvoorwaarden sectoren/overheid7 83711 085– 1 2029 883
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  88 
b. apparaatsuitgaven tbv overig personeel (zie ook art. 10.1)  – 100 
c. benchmarken (zie ook art. 6.2)  160 
d. Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)  – 250 
e. Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)  – 250 
f. good governance  – 250 
g. project normalisatie rechtspositie overheid  – 600 
     
Ontvangsten619619300919
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  300 

2.2.9 Artikel 11: Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen89 503144 365– 38 281106 084
* garantieverplichtingen   989
     
Uitgaven89 503144 365– 38 281106 084
Juridisch verplicht   54 009
1. apparaat13 51514 54566715 212
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  332 
b. apparaatsuitgaven DGMOS  – 650 
c. Project Andere Overheid (zie ook art. 13.3)  420 
d. WW budget (zie ook art. 11.2 en 12.1)  350 
e. intercollegiale consultatie ABD (zie ontvangsten)  95 
f. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  120 
     
2. topmanagers rijksdienst4 9795 09935 102
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  307 
b. WW budget (zie ook art. 11.1)  – 315 
f. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  11 
     
6. professionele en goede medewerkers57 898108 610– 59 93348 677
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 50 029 
b. arbeidscommunicatie  – 1 900 
c. arbeidsvoorwaarden  – 2 942 
d. service center  – 1 090 
e. middelen schattingsbesluit weglek WAO  – 2 295 
f. CAO rijk (overboeking aan VROM)  – 2 196 
g. Rijkstrainees (bijdrage van diverse departementen)  486 
h. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  33 
     
7. functionerende organisatie7777779786
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  9 
     
8. functionerende bedrijfsvoering12 33415 33420 97336 307
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  148 
b. P-direkt  20 825 
     
Ontvangsten0300266566
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  171 
b. intercollegiale consultatie ABD  95 

Toelichting

11.6.f. CAO rijk

Het betreft een overboeking aan het ministerie van VROM voor de Eindejaarsuitkering 2004 en 2005 en Besluit Tegemoetkoming Ziektekosten Rijkspersoneel (BTZR).

2.2.10 Artikel 14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen6 62311 246– 8911 157
     
Uitgaven6 62311 246– 8911 157
1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid4 1114 245594 304
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  18 
g. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  41 
     
2. Ongevallenraad2 5127 001– 1486 853
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  42 
b. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)  – 202 
c. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  12 

2.2.11 Artikel 15: Crisis- en Rampenbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15: Crisis-en RampenbeheersingStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen35 44739 181– 4 84234 339
     
Uitgaven36 81139 472– 3 84235 630
Juridisch verplicht   18 642
1. apparaat5 8486 6479747 621
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  122 
b. aanvulling apparaatsbudget (zie ook art. 15.4)  548 
c. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)  – 137 
d. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)  – 17 
e. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 15.4)  400 
d. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  58 
     
2. proactie/preventie4 4024 320– 9373 383
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  28 
b. verbouwing Nationaal Coördinatie Centrum (zie ook art. 15.4)  – 832 
c. bijdrage tunnelveiligheid (bijdrage aan V&W)  – 100 
d. handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (bijdrage aan VROM)  – 33 
     
3. preparatie20 61521 647– 4 12117 526
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  160 
b. defensie en nationale veiligheid (zie ook art. 4.2)  – 143 
c. decentraal oefenen  – 2 000 
d. verbouwing nationaal coördinatie centrum (zie ook art. 15.4)  – 338 
e. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art 16.3)  1 000 
f. beheer nationaal meetnet radioactiviteit (bijdrage aan VROM)  – 800 
     
4. respons5 9466 8582427 100
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  71 
b. aanvulling apparaatsbudget (zie ook art. 15.1)  – 548 
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)  – 51 
d. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 15.1)  – 400 
e. verbouwing Nationale coördinatie centrum (zie ook art. 15.2 en 15.3)  1 170 
     
Ontvangsten0000

Toelichting

15.3.e. Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Door middel van deze mutatie wordt het budget ingezet voor uitvoering van gedeelte van het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s met betrekking tot de GHOR.

2.2.12 Artikel 16: Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16: Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen134 580143 33312 406155 739
     
Uitgaven134 608135 4781 206136 684
Juridisch verplicht   96 546
1. apparaat5 6736 3356817 016
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  112 
b. efficiency taakstelling (zie ook art. 13.3)  – 77 
c. taakstelling inkoop (zie ook art. 13.3)  – 10 
d. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.2 en 16.4)  600 
e. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  56 
     
2. bestuurlijke organisatie100 00099 955– 2 96296 993
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  1 278 
b. compensatie tegenvallers Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (zie ook art. 16.4)  – 300 
c. stimuleringsprogramma veiligheidsregio’s  – 2 500 
d. territoriale congruentie  – 1 000 
e. Slachtoffer vervolg systeem (SVS) (zie ook art. 16.3)  – 100 
f. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.1)  – 250 
g. bijdrage stichting impact (bijdrage aan VWS)  – 90 
     
3. taken3 7533 6761 1154 791
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  35 
b. Slachtoffer vervolg systeem (SVS) (zie ook art. 16.2)  100 
c. versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (zie ook art. 15.3)  1 000  
d. ontvluchting bij hoge personendichtheid (bijdrage aan VROM)  – 20 
     
4. kwaliteit25 18225 5122 37227 884
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  232 
b. compensatie Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (zie ook art. 16.2)  300 
c. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 12.1)  – 258 
d. koppeling waarschuwingssysteem C2000 (zie ook art. 4.3)  3 562 
e. koppeling waarschuwingssysteem  – 2 500 
f. randapparatuur verbinding commandowagens (zie ook art. 4.3)  1 946 
g. tijdelijke extra capaciteit projecten (zie ook art. 16.1)  – 350 
h. bijdrage stichting impact  – 60 
i. aanbesteding randapparatuur commandowagens (zie ook art. 4.3)  – 500 
     
Ontvangsten2502500250

2.3 De niet-beleidsartikelen

2.3.1 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

 Stand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen84 79989 552– 83388 719
     
Uitgaven84 79989 552– 83388 719
1. apparaat72 92877 681– 1 16476 517
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 498 
b. apparaat (zie ook art. 5.1)  115 
c. automatisering Herengracht (zie ook art. 1.1)  72 
d. CAS kinderopvang (zie ook art. 7.3)  48 
e. diensten Gemeenschappelijke Diensten (zie ook art. 13.3)  564 
f. dienstverleningsafspraken (zie ook art. 14.2; 15.4 en 16.4)  511 
g. ICT RYX  – 156 
h. nieuwe huisvesting  – 2 853 
i. projectteam Azië (zie ook art. 13.3)  200 
j. WW budget (zie ook art. 11.1)  – 35 
k. onderzoek ihkv samenwerkingsmiddelen (bijdrage van Defensie)  24 
l. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten  531 
m. restant compensatie (zie ook art. 13.3)  55 
h. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  258 
     
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk huis11 87111 87133112 202
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  232 
b. aanvullende Btzr (zie ook art. 13.3)  99 
     
Ontvangsten9839835311 514
a. ontvangsten Gemeenschappelijke Diensten  531 

2.3.2 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2005 (1)Stand 1e suppletore begroting 2005 (2)Mutaties 2e suppletore begroting (3)Stand 2e suppletore begroting 2005 (4)=(2+3)
Verplichtingen11 18465 491– 65 4910
     
Uitgaven11 18465 491– 65 4910
1. loonbijstelling042 152– 42 1520
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 42 152 
     
2. prijsbijstelling– 3614 565– 14 5650
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 14 565 
     
3. onvoorzien11 2208 774– 8 7740
a. reeds opgenomen in stand ontwerp-begroting 2006  – 2 767 
b. middelen schattingsbesluit weglek WAO  – 12 705 
c. afspraak AIVD middelen (zie ook art. 5.1)  7 500 
d. Almere (zie ook art. 9.3)  1 200 
e. diensten Gemeenschappelijke Diensten (zie ook art. 12.1)  – 564 
f. efficiency taakstelling (zie ook diverse artikelen)  553 
g. EU referendum (zie ook art. 1.1)  – 510 
h. kiezen op afstand (zie ook art. 1.1)  – 500 
i. Project Andere Overheid (zie ook art. 11.1)  – 420 
j. projectteam Azië (zie ook art. 12.1)  – 200 
k. taakstelling inkoop (zie ook diverse artikelen)  71 
l. EU referendum (bijdrage aan Gemeentefonds)  – 377 
m. restant taakstelling en compensaties BZK  – 55 
n. aanvullende Btzr  1 883 
o. aanvullende Btzr (zie ook diverse artikelen)  – 1 883 

Toelichting

13.3.n Bijdrage tegemoetkoming ziektekosten regeling (BTZR)

Bij 2e suppletore begroting 2005 wordt aan de begroting van BZK € 1,8 miljoen toegevoegd i.v.m. de tegemoetkoming ziektekosten regeling (BTZR) per 1 januari 2006 (als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekosten regeling per 1 januari 2006 wordt de tegemoetkoming over de laatste maanden 2005 versneld uitbetaald).

13.1./13.2. Verdeling loon en prijsbijstelling

De in het voorjaar 2005 ontvangen middelen voor loon- en prijsbijstelling zijn doorverdeeld volgens de onderstaande overzichten vanuit het artikel 13 «Nominaal en onvoorzien» naar de diverse beleidsartikelen.

Verdeling Loonbijstelling

Bedragen in (x € 1 000) Loonbijstelling Uitgaven

Art. nr.Omschrijving2005
Totaal 1Grondwet en democratie5
Totaal 2Politie5 086
Totaal 4Partners in veiligheid48
Totaal 5Nationale Veiligheid54
Totaal 6Functioneren Openbaar Bestuur9
Totaal 7Informatiebeleid Openbare Sector5
Totaal 9Grotestedenbeleid168
Totaal 10Arbeidszaken overheid14
Totaal 11Kwaliteits Rijksdienst132
Totaal 14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid4
Totaal 15Crisis-en Rampenbeheersing5
Totaal 16Brandweer en GHOR131
Totaal 12Algemeen– 85
TOTAAL VAN DE VERDELING42 152

Verdeling Prijsbijstelling

Bedragen in (x € 1 000) Prijsbijstelling Uitgaven

Art. nr.Omschrijving2005
Totaal 1Grondwet en democratie32
Totaal 2Politie9 650
Totaal 4Partners in veiligheid774
Totaal 5Nationale Veiligheid340
Totaal 6Functioneren Openbaar Bestuur184
Totaal 7Informatiebeleid Openbare Sector419
Totaal 9Grotestedenbeleid293
Totaal 10Arbeidszaken overheid123
Totaal 11Kwaliteits Rijksdienst941
Totaal 14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid23
Totaal 15Crisis-en Rampenbeheersing395
Totaal 16Brandweer en GHOR916
Totaal 12Algemeen511
TOTAAL VAN DE VERDELING14 601

3 DE OVERZICHTSCONSTRUCTIE EXTRACOMPTABEL OVERZICHT GROTE STEDENBELEID

Het is nog steeds mogelijk dat de budgetten van de BDU’s fluctueren, vanwege evt. uitkering van loon- en prijsbijstellingen en het algemeen budgettair voorbehoud.

De budgetten in categorie «B» betreffen ramingen.

bedragen x 1 000

     2005Toelichting
Categorie A: gebundelde geldstromen t.b.v. de convenantafspraken
       
TOTAAL BREDE DOELUITKERINGEN GSB (BDU ECONOMIE + SOCIAAL INTEGRATIE EN VEILIGHEID + FYSIEK)606 501Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
       
I BDU ECONOMIE totaal BDU G3010 300  
       
EZart. 3.10 Stadseconomietotaal beleidsterrein10 300Bedragen G30 excl. een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kansen
    G309 300en bedreigingen. mutatie: er is voor 2005 en 2006 1 mln. uit reservepot GSB gehaald voor Kansenzone Rotterdam
       
II BDU SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEIDtotaal BDU G30412 958Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en)
       
VWSart. 34 Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorgtotaal beleidsterreinG30227 200190 088Bedragen worden in de loop van 2005 nog aangpast ivm de OVA. De verdeelsleutel van de RFV wordt jaarlijks geactualiseerd.
       
VWSart. 34 Gezond in de stadtotaal beleidsterrein5 000Eèn van de doelstellingen van de tweede convenantperiode van het
    G305 000Beleidskader grotestedenbeleid 2005–2009 is het inlopen van de gezondheidsachterstanden bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen (€ 5,0 miljoen). Hierin krijgt de bestrijding van overgewicht extra aandacht.
       
OCWart. 4.3 Voortijdig schoolverlatentotaal beleidsterrein21 780  
    G3021 780 
       
OCWart. 1.1 Voor- en vroegschoolse educatie entotaal beleidsterreinDe middelen GOA zullen per 1 augustus 2006 opgenomen worden in
   schakelklassenG30de BDU.Tot 1/8/2006 geldt het (uit GOA-budget) landelijk beleidskader GOA 2002–2006. De bedragen voor de G30 zijn indicatieve bedragen, op basis van teldatum 1 oktober 2004. Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zal teldatum 1 oktober 2005 worden gehanteerd.
       
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterreinDe middelen Volwasseneneducatie zullen naar verwachting per
    G301 januari 2006 uit het WEB-budget worden gehaald, en in de BDU opgenomen In de reeks ’totaal beleidsterrein is een bedrag van 57,3 mln opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
       
BZKart. 9.3 Veiligheid, Sociale integratie en Leefbaarheidtotaal beleidsterrein77 735 
    G3077 735  
JUSart. 16.1.1Inburgering Oudkomers en Nieuwkomerstotaal beleidsterrein201 477Het is nog alleen voor het jaar 2005 aan te geven welk budget opgenomen wordt in de BDU.
    G30118 355Naar verwachting wordt eind september het budget dat toegedeeld wordt aan de G30 bekend. De huidige regeling inburgering Nieuwkomers en oudkomers zal op korte termijn eindigen. Verwacht wordt dat de nieuwe regeling met ingang van 2006 van kracht zal zijn.
       
III BDU FYSIEKtotaal BDU G30183 243Het ISV kent een uitfinanciering in 2010
       
VROMart. 4 ISV IItotaal beleidsterrein253 602De vermelde budgetten betreffen alleen ISV II. In 2005 is ook voor ISV I
    G30178 975nog 108,7 mln. betaald. De in de begroting 2005 verwerkte kasschuif van 2005 naar 2010 ad 30 mln. is terug gedraaid. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln. per jaar) zijn vanuit BLS aan ISV II toegevoegd.
       
LNVart. U0114–11Grootschalig Groentotaal beleidsterreinG301 5001 500Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van LNV aan VROM ten behoeve van ISV II
       
OCWart. 14.04 Cultuurimpulstotaal beleidsterreinG304 0002 768Het betreft hier voor de G30 een bijdrage van OCW aan VROM ten behoeve van ISV II
       
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
       
I ECONOMIE
       
EZ03.10 100 Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen (TOPPER)totaal beleidsterreinG3020 200p.mDit is het totaal TOPPER-budget, nog onduidelijk is hoeveel er neerslaat in de G30
       
EZ03.10 210 Kansenzone (Doorzettingsmacht Rotterdam)totaal beleidsterrein24 000Deze middelen zijn alleen bestemd voor Rotterdam. Het betreft hier de verplichtingen Het kasritme wordt bij NJN ingeboekt. Vanwege snelle actie heeft Justitie een afwijkend ritme t.o.v. andere departementen.
       
EZ03.10 510 Reservering voor onvoorziene kansentotaal beleidsterrein1 000Het betreft hier een knelpuntenbudget dat jaarlijks in het kader van de
   en bedreigingen BDU EconomieG301 000BDU Economie verdeeld zal worden over de steden.
       
V&Wart. 19.02 Voorstel tot Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoertotaal beleidsterrein1 469 658Samenvoeging van de budgetten uit de artikelen 05.01, 06.01, 07.01 en IF01.03 t.b.v. exploitatie openbaar vervoer en regionaal spoorvervoer, sociale veiligheid, GDU+, duurzaam veilig, het kenniscentrum verkeer en vervoer en vervoersmanagement. Gelden worden uitgekeerd aan de provincies en kaderwetgebieden, splitsing naar de G30 is niet mogelijk.
       
SZWart. 2 Wet Werk en Bijstand (FWI/Flexibel totaal beleidsterrein1 610 843 
   reïntegratiebudget)G301 078 480 
       
II SOCIAAL, INTEGRATIE EN VEILIGHEID
       
DIVERSE MINISTERIESVeiligheidsprogramma ’Naar een veiliger samenleving’Uitgaande van de in het GSB-beleidskader opgenomen outputdoelstellingen veiligheid en de onder «overige inzet Rijk» opgenomen maatregelen, ontstaat het volgende overzicht, waarbij in passende gevallen ook de inzet van andere departementen betrokken is (schuin gedrukt)
      Bron: Nota Krachtige stad: Aanhangsel 1
JUSJUSart. 14.1.4 Overig (nog niet bestemde middelen Jeugd Terecht)7 000Begunstigde: OM/HALT/RvdK. T.o.v. vorig jaar verdeeld in bestemmingen en meer toegekend aan org.
  art. 14.2.2 RvdK taakstraffen21 720Begunstigde: RvdK
  art. 14.2.3 Halt12 040Begunstigde: Bureaus HALT
  art. 14.2.4 Jeugdreclassering37 153Begunstigde: Bureaus Jeugdzorg
 JUSart. 13.4.3Reclassering/MSTtotaal beleidsterrein117 401Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.4Taakstraffentotaal beleidsterrein37 250Begunstigde: Reclassering
 JUSart. 13.4.1.Capaciteitsuitbreiding DJI-GWtotaal beleidsterrein1 046 291Er is geen uitsplitsing naar de G30 mogelijk.
  art. 13.4.2Capaciteitsuitbreiding DJI-TBStotaal beleidsterrein111 304Begunstigde: Justitiële inrichtingen
 JUSart. 14.1.4Huiselijk geweldtotaal beleidsterrein2 300Een gedeelte hiervan gaat naar de VNG, maar er worden ook middelen ingezet voor de Rechtsbijstand, de Rechterlijke organisatie etc.
 JUSart. 3.3.3Justitie in de Buurttotaal beleidsterrein6 259Begunstigde: OM
   Opmerking Justite (DFEZ): deze post (Justitie in de Buurt) vervalt in de nieuwe begroting/dus niet opnemen   
 JUSart. 13.1.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein8 514De gezamenlijke subsidie aan het CCV (JUS en BZK) bedraagt jaarlijks 5 mln. Daarnaast subsidieert Justitie, met een bedrag van 1 mln.,
BZKBZKart. 4.2Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheidtotaal beleidsterrein1 000keurmerken (bijvoorbeeld het keurmerk veilig ondernemen)
       
OCWart. 4.2 Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEB)totaal beleidsterrein250 847Naar verwachting wordt vanaf 2006 dit deel van de Educatiemiddelen ingezet in de BDU Sociaal Integratie en Veiligheid
    G3073 700Bij het budget voor «totaal beleidsterrein» is een bedrag van 57,3 mln. opgenomen dat nog naar VenI moet worden overgeheveld.
       
VWSart. 35 BOS-regeling (buurt, onderwijs en sport)Totaal beleidsterrein4 543  
       
Categorie B: Overige rijksinzet ondersteunend aan GSB
       
III FYSIEK
       
LNVart. p.m. Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)/Groen in en om de stadtotaal beleidsterreinHet Rijk zal in het kader van de midterm review GSB III in 2007 extra middelen voor de prioriteit «Groen in de stad» beschikbaar stellen,
    provincies met G30indien de financiële ruimte daarvoor mogelijkheid biedt (conform Nota Samenwerken aan de Krachtige stad).
       
VROMart. 4 Impulsbudgettotaal beleidsterrein16 000Impuls (€ 110 mln.) ter versnelling van proces stedelijke vernieuwing
    G3016 000en om knelpunten te «kunnen opheffen tijdens GSB III; trekkingsrecht G4 € 70 mln., G26»
      € 20 mln. niet-G30 10 mln. Resterende 10 mln. voor Rijk ten behoeve van gerichte stimulerende maatregelen. Afhankelijk van de verdere uitwerking van de inpulsregeling kan het kasritme nog wijzigen.
VROMFES Beleidsregeling Subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)totaal beleidsterreinG30p.m.22 800Verdeling van de overige BIRK gelden is op dit moment onbekend. In het overzicht opgenomen de toekenningen aan twee steden die vallen onder de G30.
       
VROMart. 7 Bodemsanering (WBB)totaal beleidsterrein105 245Bedragen opgenomen op basis van begrotingscijfers (excl. ISV)
    G3030 025Alleen bedragen t.b.v. Meerjarenprogramma’s 2005–2009 Wbb (excl. ISV0)
    provincies met G3096 210Alleen 2005 o.b.v. 30% reservering voor Meerjarenprogramma’s 2005–2009
       
VROMart. 4 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)/Woningbouwafsprakentotaal beleidsterrein72 088Begunstigden: provincies/kaderwetgebieden Het kasritme is aangepast uitgaande van een jaarlijkse bevoorschotting van 65% en een nabetaling van 35% als de afgesproken aantallen woningen zijn gerealiseerd. De budgetten voor bodemsanering Vinac (€ 28 mln.) per jaar zijn overgeboekt naar ISV (2 BDU FYSIEK)
Licence