Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen

1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht.

Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2005.

Na de invoering van VBTB is de begrotingsverantwoording op subartikelonderdeel komen te liggen waar deze verantwoording voor die tijd op artikelniveau was. Dit houdt onder meer in dat mutaties die binnen de apparaatskosten, maar wel op verschillende subartikelonderdelen (personeel, materieel, automatisering, huisvesting, etc.) zijn geboekt nu in suppletore begrotingen zichtbaar worden. Dit geldt ook voor mutaties binnen dezelfde beleidsartikelen. De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverant-woordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1900. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2005Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2005Artikelnr. 2005
Stand ontwerpbegroting 200523 869 545 
Nota van wijziging-/- 94 777 
Vastgestelde begrotingswet23 774 768 
   
Stand na 1e suppletore begrotingswet23 819 740 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Loonbijstelling uitkeringen29 439div.
2. Naar OCW project Leren en Werken– 5 00022
3. Diverse bijstellingen CWI9 19522
4. Nabetalingen WIW, in-, uit en doorstroom banen3 23023
5. Kasschuif Stimuleringsregeling ID-banen– 27 00023
6. Lagere uitgaven Equal– 2 85423
7. Lagere uitgaven praktijkscholing– 4 50023
8. Lagere uitgaven RWI/SVWW– 17 50023
9. Naar OCW project Leren en werken– 2 33023
10. Lagere uitgaven Kinderopvang– 116 58425
11. Intensiveringen kinderopvang9 53325
12. Lagere uitgaven arboconvenanten– 4 90029
13. Uitvoeringsmutaties WWB– 15 46330
14. Uitvoeringsmutaties IOAW– 3 10030
15. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen34 10030
16. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig12 49130
17. Lagere uitgaven Handhaving– 5 65030
18. Lagere uitgaven TRI– 3 00030
19. Uitvoeringsmutaties WAJONG40 19231
20. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet21 28332
21. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG– 10 95233
22. Lagere rijksbijdragen wijzigingen BIKK– 17 80034
23. Aanpassen rijksbijdrage Ouderdomsfonds470 00034
24. Lagere uitgaven bedrijfsverzamelgebouwen– 6 90097
25. Lagere uitgaven Handhaving– 17 25098
26. Lagere apparaatsuitgaven– 5 23098
27. Dekking uit loon- en prijsbijstelling– 17 86099
28. Overige en technische mutaties– 2 006div
   
Stand na 2e suppletore begroting 200524 163 324 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2005Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2005Artikelnr. 2005
Stand ontwerpbegroting 2005532 112 
   
Vastgestelde begrotingswet532 112 
   
Stand na 1e suppletore begrotingswet581 263 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Lagere boete opbrengsten– 7 00022
2. Hogere ontvangsten Reïntegratie9 17523
3. Hogere ontvangsten WSW8 96124
4. Hogere ontvangsten Arbeid en Zorg22 96525
5. Hogere ontvangsten WWB30 25330
6. Hogere ontvangsten AKW en TOG10 60833
7. Terugstorting rijksbijdrage WAZ44 00034
8. Terugontvangsten afwikkeling Arbvo7 66497
8. Correctie HA taakstelling– 15 70098
9. Diverse overige mutaties6 880Div
   
Stand na 2e suppletore begroting 2005699 069 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen382 606405 5719 200414 771
Uitgaven:384 105407 0709 200416 270
     
Programma-uitgaven OD 2 5 000– 5 0000
Duale trajecten 5 000– 5 0000
     
Programma-uitgaven OD 318 84518 259– 14318 116
Stimulering arbeidsparticipatie18 34514 267– 34913 918
Primair proces5007706776
Voorlichting 3 2222003 422
     
Programma-uitgaven OD 4346 323364 87414 343379 217
Centra voor Werk en Inkomen337 875356 28114 224370 505
BKWI8 4488 5931198 712
     
Apparaatsuitgaven18 93718 937018 937
Personeel16 90416 904016 904
Materieel2 0332 03302 033
     
Ontvangsten11 50011 500– 7 0004 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 9,200 miljoen. Hiervan is € 0,155 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 9,045 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Duale trajecten (-/- € 5,0 miljoen)

1. Een overboeking naar het ministerie van OCW ten behoeve van Duale Trajecten, dit is een onderdeel van de projectdirectie Leren & Werken (-/- € 5,0 miljoen).

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 0,349 miljoen)

1. Herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het project «participatie Vrouwen Etnische Minderheden» (-/- € 0,432 miljoen).

2. De raming is met € 0,233 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2005.

3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek Mobiliteit Puderen (-/- € 0,150 miljoen).

Primair proces (€ 0,006 miljoen)

1. de raming is met € 0,006 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2005.

Voorlichting (€ 0,200 Miljoen)

1. Herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting over de WAV (€ 0,2 miljoen).

Centra voor werk en inkomen (€ 14,244 miljoen)

1. De raming is met € 3,459 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 1,458 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De wettelijke taak om bedrijfsbezoeken af te leggen ter verifiëring van gegrondheid van aanvragen Werktijdverkorting is overgegaan van de AI naar het CWI. De hiermee gemoeide personeels- en materieeluitgaven worden overgeboekt.

4. Voor de financiering van projecten die voortkomen uit de aanbevelingen van de commissie Keller is 5,0 miljoen aan het CWI budget toegevoegd.

5. Toevoeging van de extra € 2,7 miljoen die benodigd zijn voor het masterplan transformatie.

6. De efficiency taakstelling 2005 is niet aan CWI opgelegd, maar wel van het beschikbaar budget afgehaald. Voor 2005 wordt eenmalig 1,495 miljoen gecorrigeerd.

BKWI (€ 0,119 miljoen)

1. De raming is met € 0,083 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,036 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

Ontvangsten (-/- € 7,0 miljoen)

1. De lagere boete-ontvangsten zijn een gevolg van een langer durend incassotraject.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet opeigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 764 6571 883 606– 67 3501 816 256
Uitgaven:1 827 1581 946 107– 48 6031 897 504
     
Programma-uitgaven OD 11 816 4891 935 438– 48 6581 886 780
Flexibel reïntegratiebudget1 600 5431 610 8433 2301 614 073
Agenda voor de Toekomst21 74451 052– 79450 258
RSP7 8427 8421567 998
Stimuleringsregeling ID-banen36 14995 349– 26 82968 520
SZW confinanciering Equal6 8076 807– 2 7684 039
Praktijkscholing65 20966 709– 3 58563 124
RWI/SVWW24 23831 106– 17 24313 863
REA uitkeringslasten (Wajong)38 44046 84059347 433
REA uitvoeringskosten (Wajong)7 9007 900– 1 6606 240
Handhaving 452158610
Subsidies6 7629 68365010 333
Onderzoek855855– 566289
     
Apparaatsuitgaven10 66910 6695510 724
Personeel2 5702 57002 570
Materieel1181180118
Agentschap SZW7 9817 981558 036
     
Ontvangsten39 70182 7019 17591 876

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 48,603 miljoen. Hiervan is -/- € 30,420 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 18,183 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Flexibel reïntegratiebudget (€ 3,230 miljoen)

1. Uit de administratieve gegevens blijkt dat er voor nabetalingen WIW, werkervaringsplaatsen, in- en uitstroombanen een eenmalig bedrag van € 3,230 miljoen extra benodigd is.

Agenda voor de toekomst (-/- € 0,794miljoen)

1. De raming is met € 0,276 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de inhuur capacitiet voor het digitaal verwerken van gegevens (-/- € 0,020 miljoen).

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 1,050 miljoen verlaagd.

Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 26,829 miljoen)

1. De raming is met € 0,171 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. Kasschuif van -/- € 27,0 miljoen in 2005 en totaal + € 27,0 miljoen in 2007 t/m 2009 als gevolg van vertraging in de uitvoering van de stimuleringsregeling ID-banen. De verhogingen in 2007 t/m 2009 worden ingezet voor leerwerktrajecten ten behoeve van de uitstroom van voormalige ID-werknemers naar ongesubsidieerd regulier werk.

Praktijkscholing (-/- € 3,585 miljoen)

1. De raming is met € 0,418 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,497 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 4,500 miljoen verlaagd.

RWI/SVWW (-/- € 17,243 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,246 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 met € 17,500 miljoen verlaagd. Er is gebleken dat de projecten en de afrekening langer doorlopen dan gepland. Hierdoor treedt in 2005 onderuitputting op, maar vanaf 2006 meeruitgaven.

REA uitkeringslasten (€ 0,593 miljoen)

1. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Een toevoeging van € 0,088 miljoen aan de reintegratiemiddelen Wajong voor een pilot met scholingsprotocol UWV.

REA uitvoeringskosten (-/- € 1,660 miljoen)

1. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Een toevoeging van € 0,088 miljoen aan de reïntegratiemiddelen Wajong voor een pilot met scholingsprotocol UWV.

4. De uitvoeringskosten REA zijn aangepast aan de hand van de realisaties van het UWV over 2004 (-/- € 3,606 miljoen).

5. Op basis van uitvoeringsgegevens UWV over 2005 is een herverdeling van € 1,815 miljoen verwerkt tussen de uitvoeringskosten Wajong en de uitvoeringskosten REA Wajong.

Handhaving (€ 0,158 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,042 miljoen).

2. Budgettair neutrale herschikking van € 0,2 miljoen binnen het totale handhavingsbudget op de SZW-begroting.

Subsidies (€ 0,650 miljoen)

1. De raming is met € 0,086 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Een overboeking van -/- € 2,330 miljoen naar OCW ten behoeve van het project «Leren en Werken».

3. Overboekingen naar VWS als SZW bijdragen in de kosten van de Gezondheidsraad (-/- € 0,078 miljoen) en de Operatie Jong (-/- € 0,139 miljoen).

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,381 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 4 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken o.a. ten behoeve van de gezondheidsraad (€ 0,300 miljoen).

6. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,7 miljoen overblijven op de «Overige beleidsuitgaven ESF» die onderdeel uitmaken van de subsidie-uitgaven op artikel 23.

7. Het aantal subsidiabele projecten IPW gaat ver uit boven de beschikbare middelen; de subsidies IPW worden daarom met € 3,130 miljoen opwaarts bijgesteld.

Onderzoek (-/- € 0,566 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Een overboeking van -/- € 0,290 miljoen naar OCW ten behoeve van het project «Leren en Werken».

3. Budgettair neutrale herschikking binnen de onderzoeksbudgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,110 miljoen).

4. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,172 miljoen overblijven op het onderzoeksbudget van artikel 23. De onderuitputting is de som van diverse kleine afwijkingen bij meerdere deelbudgetten.

Apparaatuitgaven (€ 0,055 miljoen)

1. De raming is met € 0,027 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Vergoeding in verband met uitgaven interimregeling ziektekosten voor personeel van het Agentschap € 0,028 miljoen.

Ontvangsten (€ 9,175 miljoen)

1. Naar verwachting zullen de terugontvangsten WIW € 9,175 miljoen hoger zijn dan geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicaptenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen2 420 5642 421 54933 8902 455 439
Uitgaven:2 187 7152 188 70033 8902 222 590
     
Programma-uitgaven OD 12 187 1512 188 13633 8902 222 026
Wet Sociale Werkvoorziening2 187 1512 188 13633 8902 222 026
     
Apparaatsuitgaven5645640564
Personeel5395390539
Materieel2525025
     
Ontvangsten444 629444 6298 961453 590

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 33,890 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 33,890 miljoen)

1. De raming is met € 33,890 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

Ontvangsten (€ 8,961 miljoen)

1. De raming van de ontvangsten is met € 8,961 miljoen verhoogd op grond van verwachte terugvorderingen over vorige uitvoeringsjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combinerenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen775 718791 138– 97 284693 854
Uitgaven:775 918791 338– 97 099694 239
     
Programma-uitgaven OD 101 300– 2501 050
LBO 3000300
Voorlichting 1 000– 250750
     
Programma-uitgaven OD 2774 334788 454– 96 849691 605
KOA 10 000010 000
Kinderopvang772 506776 661– 96 091680 570
Primair proces1 228731– 458273
Voorlichting100562– 306256
Onderzoek5005006506
     
Apparaatsuitgaven1 5841 58401 584
Personeel1 4121 41201 412
Materieel1721720172
     
Ontvangsten10 00014 00022 96536 965

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 97,099 miljoen. Hiervan is -/- € 98,768 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,669 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Voorlichting (-/- € 0,250 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking ad € 0,250 miljoen van het voorlichtingsbudget naar het subsidiebudget op artikel 98 ten behoeve van de «Pensioenkijker». Deze instelling verzorgt voorlichting over pensioenen.

Kinderopvang (-/- € 96,091miljoen)

1. De raming is met € 8,430 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 2,530 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Op basis van realisatiegegevens van de belastingdienst is de raming met € 116,584 miljoen verlaagd.

4. Verhoging van de raming met € 7,333 miljoen als gevolg van de intensivering kinderopvang.

5. De intensivering van het bedrag voor het 2e kind in 2006 leidt door de systematiek ook tot hogere uitgaven in 2005; het budget wordt daarom met € 2,2 miljoen naar boven bijgesteld.

Primair proces (-/- € 0,458 miljoen)

1. De raming is met € 0,016 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,250 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,224 miljoen).

Voorlichting (-/- € 0,306 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen de voorlichtingsbudgetten op artikel 25 en artikel 98 noodzakelijk gebleken (-/- € 0,307 miljoen).

Onderzoek (€ 0,006 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

Ontvangsten (€ 22,965 miljoen)

1. De gerealiseerde terugontvangsten op de afrekening van de KOA-regeling en de RKB-regeling over eerdere jaren blijken hoger dan geraamd (€ 11,8 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 gemelde restituties zijn in de laatste maanden van de begrotingsuitvoering 2005 € 11,165 miljoen extra terugontvangsten gerealiseerd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen4 3464 285– 1844 101
Uitgaven:4 3854 415– 3144 101
     
Programma-uitgaven OD 1790820– 314506
Subsidies300470– 170300
Voorlichting (WMW)490350– 144206
     
Apparaatsuitgaven3 5953 59503 595
Personeel3 3683 36803 368
Materieel2272270227
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,314 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Subsidies (-/- € 0,170 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking tussen de subsidiebudgetten van artikel 26 en artikel 98 op de SZW-begroting (-/- € 0,170 miljoen).

Voorlichting (-/- € 0,144 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 0,150 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgeverStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen2 2882 82602 826
Uitgaven:2 2882 82602 826
     
Programma-uitgaven OD 105380538
Subsidies05380538
     
Apparaatsuitgaven2 2882 28802 288
Personeel2 0852 08502 085
Materieel2032030203
     
Ontvangsten00100100

Toelichting

Onderstaand worden de mutaties op de ontvangstenraming van dit artikel toegelicht.

Ontvangsten (€ 0,100 miljoen)

1. De boete ontvangsten ATW worden op dit artikel verantwoord. De raming ad € 1,8 miljoen wordt van artikel 29 hier naar toe overgeboekt.

2. De opbrengst bestuurlijke boete ATW voor 2005 is destijds bij het indienen van het wetsvoorstel geraamd op € 1,8 miljoen (zie Kamerstukken 2003/2004, 29 000, nr. 3). Dit bedrag is gebaseerd op een volume van 400 te innen boetes per jaar en gemiddeld boetebedrag van € 4 500. Uit realisatiegegevens t/m september 2005 blijken zowel het volume als de prijs ver achter te blijven bij de raming.

De belangrijkste reden voor het achterblijven van het aantal realisaties is dat in veel minder gevallen dan in de situatie van voor de invoering van de bestuurlijke boete direct beboetbare zaken worden aangetroffen.

De herziene raming voor 2005 bedraagt € 0,1 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandighedenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen95 37499 303– 70998 594
Uitgaven:97 151101 246– 4 52496 722
     
Programma-uitgaven OD 115 64519 08260119 683
Handhaving 600– 30570
Primair proces8962 8761 0223 898
Subsidies14 38413 606– 1 31112 295
Onderzoek3652 0009202 920
     
Programma-uitgaven OD 233 62134 279– 5 12529 154
Arboconvenanten25 03023 492– 5 97817 514
Primair proces 400– 142258
Subsidies8 2329 3721 07710 449
Voorlichting955788645
Onderzoek350458– 170288
     
Apparaatsuitgaven47 88547 885047 885
Personeel42 82742 827042 827
Materieel5 0585 05805 058
     
Ontvangsten6 8846 8841 3738 257

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,524 miljoen. Hiervan is -/- € 0,546 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,978 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (-/- € 0,030 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,002 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,032 miljoen).

Primair proces (€ 1,022 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,735 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,276 miljoen).

Subsidies (-/- € 1,311 miljoen)

1. De raming is met € 0,115 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,104 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,463 miljoen).

4. In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,208 miljoen).

5. Overboeking naar LNV als SZW bijdrage in de exploitatiekosten van de Commissie Toelatingsbeleid Bestrijdingsmiddelen (-/- € 0,327 mln).

6. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,532 miljoen overblijven op de subsidie-uitgaven van artikel 29 OD 1.

Onderzoek (€ 0,920 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,168 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,746 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Arboconvenanten (-/- € 5,978 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,312 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Verwerking van informatie vanuit branches met arboconvenanten leidt tot € 1,9 miljoen lagere uitgaven.

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 1,391 miljoen).

5. In de loop van het jaar zijn vertragingen opgetreden in de uitvoering van convenants-trajecten. In aanvulling op de verlaging bij punt 3 wordt de raming als gevolg hiervan met € 3 miljoen verlaagd.

Primair proces (-/- € 0,142 miljoen)

1. Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens over 2005 treedt op het budget primair Proces een onderuitputting op van € 0,142 miljoen.

Subsidies (€ 1,077 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,060 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Overboeking ad € 0,320 miljoen van VWS in verband met een bijdrage in de kosten van de Stichting Expertisecentrum Reïntegratie.

4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,080 miljoen).

5. In aanvulling op de onder punt 4 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (€ 0,769 miljoen).

Voorlichting (€ 0,088 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting € 0,125 miljoen).

2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,037 miljoen).

Onderzoek (-/- € 0,170 miljoen)

1. De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting -/- € 0,072 miljoen).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen verwerkt binnen de voor arbeidsomstandigheden beschikbare budgetten op de SZW-begroting (-/- € 0,100 miljoen).

Ontvangsten (€ 1,373 miljoen)

1. De boete ontvangsten ATW worden verantwoord op artikel 27. De raming ad € 1,8 miljoen wordt daar naar toe overgeboekt.

2. De gerealiseerde ontvangsten zijn met € 3,173 miljoen naar boeven bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen5 356 5855 075 46349 5095 124 972
Uitgaven:5 234 4704 953 34849 5095 002 857
     
Programma-uitgaven OD 15 219 0354 866 51351 7724 918 285
WWB4 915 2884 551 03513 5354 564 570
IOAW190 613201 197– 2 651198 546
IOAZ34 37034 370834 378
Bijstand zelfstandigen38 88038 88034 19173 071
Bijstand buitenland2 6002 600– 3502 250
Overig13 71614 88212 49127 373
Handhaving23 45523 276– 5 40317 873
Subsidies113273– 159114
Voorlichting 0110110
     
Programma-uitgaven OD 356 05056 05019856 248
WWIK uitkeringslasten51 28551 28517051 455
WWIK uitvoeringskosten4 7654 765284 793
     
Programma-uitgaven OD 47 5186 5181306 648
BIA uitkeringslasten6 0486 04806 048
BIA uitvoeringskosten1 470470130600
Programma-uitgaven OD 516 00020 400– 2 59117 809
TRI uitkeringslasten16 00016 900– 2 90014 000
TRI uitvoeringskosten 3 5003093 809
     
Apparaatsuitgaven3 8673 86703 867
Personeel3 7073 70703 707
Materieel1601600160
     
Ontvangsten0030 25330 253

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 52,509 miljoen. Hiervan is € 59,252 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 6,743 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

WWB (€ 13,535 miljoen)

1. De raming is met € 28,4 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

2. Bijstellingen effecten van beleid (€ 36,1 miljoen); grootste bijstelling bij effect kinderalimentatie wegens uitgestelde inwerkingtreding van de nieuwe wet (€ 50,0 miljoen).

3. Ramingsbijstellingen als gevolg van ontwikkelingen in de gemiddelde uitkering, gegevens van het CPB over de werkloze beroepsbevolking die volgens de ramingsregel leiden tot bijstellingen in het volume van de bijstendsraming en bijstelling raming van het aantal WWB-gerechtigden ouder dan 64 jaar (-/- € 51,0 miljoen).

IOAW (-/- € 2,651 miljoen)

1. De raming is met € 0,849 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

2. Ramingsbijstelling als gevolg van wijzigingen in de WW (€ 2,8 miljoen).

3. Volumeaanpassing op basis van de realisatie over 2004 (-/- € 5,4 miljoen).

4. Uitvoeringsgegevens over 2005 leiden tot een lager volume dan geraamd (-/- € 0,9 miljoen).

IOAZ (€ 0,008 miljoen)

1. De raming is met € 0,008 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

Bijstand Zelfstandigen (€ 34,191 miljoen)

1. De raming is met € 0,091 miljoen bijgesteld voor de prijsbijstelling 2005.

2. Nabetalingen BBZ over 2004 (€ 10,5 miljoen).

3. Ramingsbijstelling BBZ op basis van realisaties volume- en prijsontwikkleing 2004 (€ 23,6 miljoen).

Bijstand buitenland (-/- € 0,350 miljoen)

1. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,350 miljoen overblijven op het budget Bijstand buitenland.

Overig (€ 12,491 miljoen)

1. Nabetalingen beroep en bezwaar (€ 12,803 miljoen).

2. Budgettair neutrale kasschuif in verband met wijzigingen in het tijdpad inwerkingtreding digitaal verantwoordingssysteem gemeenten (-/- 0,334 miljoen).

3. Het inboeken van de jaarlijkse kosten van de toetsingscommissie WWB (€ 0,250 miljoen).

4. De raming van de aanvullende uitkeringen voor tekortgemeenten WWB, gebaseerd op gegevens toetsingscommissie, bedraagt € 7,538 miljoen.

5. De raming uitgaven WFA is neerwaarts bijgesteld (-/- € 7,766 miljoen).

Handhaving (-/- € 5,403 miljoen)

1. De raming is met € 0,339 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,089 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,186 miljoen).

4. Overboeking van -/- € 5,0 miljoen naar artikel 22 ter financiering van de voorstellen van de commissie Keller.

5. In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,005 miljoen).

6. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,650 miljoen overblijven op de Handhavingsuitgaven op artikel 30.

Subsidies (-/- € 0,159 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,160 miljoen).

Voorlichting (€ 0,110 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het voorlichtingsproject jongeren en schulden (€ 0,110 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 0,170 miljoen)

1. De raming is met € 0,170 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

WWIK uitvoeringskosten (€ 0,028 miljoen)

1. De raming is met € 0,010 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,018 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

TBIA uitvoeringskosten (€ 0,130 miljoen)

1. De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2004 (-/- € 0,258 miljoen).

4. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal op de uitvoeringskosten TBIA in 2005 een tekort ontstaan van € 0,380 miljoen.

TRI uitkeringslasten (€ 0,100 miljoen)

1. De raming is met € 0,100 miljoen bijgesteld voor de loonontwikkeling 2005.

2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitgaven met € 3 miljoen neerwaarts aangepast.

TRI uitvoeringskosten (€ 0,309 miljoen)

1. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,013 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Ramingsbijstelling € 0,3 miljoen uitkering bij scholing (amendement van Leeuwen).

4. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2004 (-/- € 0,010 miljoen).

Ontvangsten (€ 30,253 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten 2005 ad € 30,253 miljoen betreffen verrekeningen/restituties inzake betaalde rijksvergoeding in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, WWIK IOAW, FWI en diversen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij arbeidsongeschiktheidStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen1 671 4371 674 85640 9961 715 852
Uitgaven:1 671 4371 674 85640 9961 715 852
     
Programma-uitgaven OD 21 670 0171 673 43640 9961 714 432
Wajong uitkeringslasten1 614 4691 613 81848 5011 662 319
Wajong uitvoeringskosten55 54859 618– 7 50552 113
     
Apparaatsuitgaven1 4201 42001 420
Personeel1 3491 34901 349
Materieel7171071
     
Ontvangsten00451451

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 40,996 miljoen. Hiervan is € 21,811 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 19,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 48,501 miljoen)

1. Ramingsbijstelling als gevolg van een hogere dan geraamde instroom van 18-jarigen (€ 29,0 miljoen).

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de ramingen voor het volume (€ 7,714 miljoen) en de ontwikkeling van gemiddelde uitkering (-/- € 9,213 miljoen) aangepast.

3. Het aantal Wajong uitkeringen is in 2005 sterker gestegen dan verwacht (€ 21,0 miljoen). Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door een toename van de instroom van personen met psychische problemen. Ook neemt het aantal personen dat na een periode van arbeidsgeschiktheid weer arbeidsongeschikt raken de laatste drie jaar met 1,5 tot 3% per jaar toe.

Wajong uitvoeringskosten (-/- € 5,505 miljoen)

1. De raming is met € 0,592 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,212 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van de uitvoeringsgegevens van het UWV over het jaar 2004 (-/- € 6,494 miljoen).

4. Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan de omvang van de uitvoeringskosten in aanvulling op de onder 3 genoemde verlaging met € 1,815 miljoen worden verlaagd.

1. De ontvangsten betreffen afrekeningen WAJONG met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen331 312329 41219 377348 789
Uitgaven:331 312329 41219 377348 789
     
Programma-uitgaven OD 3330 592328 69219 377348 069
Toeslagenwet uitkeringslasten318 693315 79321 448337 241
Toeslagenwet uitvoeringskosten11 89912 899– 2 07110 828
     
Apparaatsuitgaven7207200720
Personeel6846840684
Materieel3636036
     
Ontvangsten001 2981 298

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 19,377 miljoen. Hiervan is € 19,757 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,380 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 21,488 miljoen)

1. De raming van zowel volume (€ 34,399 miljoen) als gemiddelde uitkering (-/- € 12,951 miljoen) zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV.

Toeslagenwet uitvoeringskosten (-/- € 2,071 miljoen)

1. De raming is met € 0,120 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,045 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over het jaar 2004 (-/- € 1,856 miljoen).

4. Op basis van de thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan de omvang van de uitvoeringskosten in aanvulling op de onder 3 genoemde verlaging met € 0,380 miljoen worden verlaagd.

Ontvangsten (€ 1,298 miljoen)

1. De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Toeslagenwet met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kostenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen3 347 3823 347 384– 9 6903 337 694
Uitgaven:3 347 3823 347 384– 9 6903 337 694
     
Programma-uitgaven OD 23 343 6903 343 692– 9 9813 333 711
AKW uitkeringslasten3 229 2483 229 248– 12 6483 216 600
AKW uitvoeringskosten80 74280 7441 24281 986
TOG uitkeringslasten31 09431 0941 69632 790
TOG uitvoeringskosten2 6062 606– 2712 335
     
Programma-uitgaven OD 33 2333 2332913 524
Uitkeringslasten Reg.Asbest2 2352 23502 235
Uitvoeringskosten Reg.Asbest9989982911 289
     
Apparaatsuitgaven4594590459
Personeel4384380438
Materieel2121021
     
Ontvangsten27227210 60810 880

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,690 miljoen. Hiervan is 20,863 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 11,173 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

AKW uitkeringslasten (-/- € 12,648 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen van het volume (-/- € 2,895 miljoen) en de gemiddelde prijs (-/- € 19,230 miljoen) aangepast.

2. De uitkeringslasten zijn met 9,5 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is het volume met circa 5000 kinderen neerwaarts aangepast (effect circa – 4,5 miljoen). Anderzijds is de gemiddelde uitkering naar boven bijgesteld (effect circa € 14 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 1,242 miljoen)

1. De raming is met € 0,934 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,308 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

TOG uitkeringslasten (€ 1,696 miljoen)

1. Op basis van uitvoeringsinformatie is het aantal kinderen met circa 1 000 naar boven bijgesteld; daarnaast is ook sprake van uitkeringslasten die met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Per saldo worden de uitgaven met € 1,696 miljoen naar boven bijgesteld.

TOG uitvoeringskosten (-/- € 0,271 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,010 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsgegevens kan bij de uitvoeringskosten TOG een verlaging van € 0,285 miljoen worden verwerkt.

Uitvoeringskosten regelingen Asbestslachtoffers (€ 0,291 miljoen)

1. De raming is met € 0,002 miljoen aangepast voor de loonbijstelling 2005.

2. De raming is met € 0,004 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

3. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsgegevens dienen de uitvoeringskosten van de regelingen Asbestslachtoffers te worden opgehoogd met € 0,285 miljoen.

Ontvangsten (€ 10,608 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten (€ 4,428 miljoen) hebben betrekking op afrekeningen AKW en TOG over voorgaande dienstjaren.

2. In aanvulling op de ontvangsten onder punt 1 zijn in de laatste maanden van het uitvoeringsjaar aanvullende restituties op afrekeningen over voorgaande jaren gerealiseerd (€ 6,180 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale kosten en spaarfonds AOWStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen7 657 8927 742 192452 5208 194 712
Uitgaven:7 657 8927 742 192452 5208 194 712
     
Programma-uitgaven OD 14 912 2004 996 500452 5205 449 020
Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders11 000 00
Bijdragen BIKK AOW2 362 1002 358 000– 16 6002 341 400
Bijdragen BIKK Anw159 500159 100– 1 200157 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds2 224 0002 224 000470 0002 694 000
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden1 7001 7003202 020
Rijksbijdrage Aof2 0002 00002 000
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW151 900251 7000251 700
     
Programma-uitgaven OD 22 745 3702 745 37002 745 370
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW2 745 3702 745 37002 745 370
     
Apparaatsuitgaven3223220322
Personeel3043040304
Materieel1818018
     
Ontvangsten0044 03344 033

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 452,520 miljoen. Hiervan is € 452,500 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,020 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 16,600 miljoen)

1. Bijstelling van de BIKK-raming voor de AOW naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB. De heffingskortingen op basis waarvan de BIKK-bedragen worden berekend, zijn bijgesteld (-/- € 16,6 miljoen).

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 1,200 miljoen)

1. Bijstelling van de BIKK-raming voor de ANW naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CPB. De heffingskortingen op basis waarvan de BIKK-bedragen worden berekend, zijn bijgesteld (-/- € 1,2 miljoen).

Rijksbijdrage ouderdomsfonds (€ 470,0 miljoen)

1. Om de vermogenspositie van het Ouderdomsfonds (Of) ultimo 2005 op nul te doen komen, is de rijksbijdrage in 2005 met € 470 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit belast het EMU-saldo niet en zo kan de AOW-premie ongewijzigd blijven en wordt het lasten- en koopkrachtbeeld niet beïnvloed.

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden (€ 0,320 miljoen)

1. De raming is met € 0,3 miljoen verhoogd in verband met het feit dat de in 2005 van het UWV ontvangen declaraties gemoedsbezwaarden hoger uitvallen dan geraamd.

2. In aanvulling op de mutatie onder punt 1 is een extra bedrag van € 0,020 miljoen benodigd om de UWV declaraties te kunnen voldoen.

Ontvangsten (€ 44,033 miljoen)

1. Een terugontvangst van € 0,033 miljoen wegens vaststelling van de premiebijdragen gemoedsbezwaarden over voorgaande dienstjaren.

2. Een terugontvangst van € 44,0 miljoen in verband met de vaststelling van de rijksbijdrage WAZ over de jaren 1998 tot en met 2001.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwenStand ontwerpbegroting(1)Stand 1e suppletore begroting(2)Mutaties 2e suppletore begroting(3)Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen12 66112 856– 10812 748
Uitgaven:12 66112 905– 18012 725
     
Programma-uitgaven OD 210 27710 521– 18010 341
Dagindeling 1110111
Primair proces2 2462 133462 179
Subsidies7 7277 727– 2917 436
Voorlichting204110– 2585
Onderzoek10044090530
Apparaatsuitgaven2 3842 38402 384
Personeel2 0152 01502 015
Materieel3693690369
     
Ontvangsten008383

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,180 miljoen. Hiervan is € 0,150 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,330 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Primair proces (€ 0,046 miljoen)

1. De raming is met € 0,029 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Een overboeking naar VWS van -/- € 0,092 miljoen als SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting € 0,081 miljoen).

4. In aanvulling op de onder punt 3 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 nog een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,028 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,291 miljoen)

1. De raming is met € 0,039 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een budgettair neutrale herschikking naar artikel 98 noodzakelijk gebleken ten behoeve van de visitatiecommissie (-/- € 0,330 miljoen).

Voorlichting (-/- € 0,025 miljoen)

1. De raming is met € 0,003 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2005 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,028 miljoen).

Onderzoek (€ 0,090 miljoen)

1. De raming is met € 0,001 miljoen aangepast voor de prijsbijstelling 2005.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale onderzoeksbudget op de SZW-begroting (€ 0,089 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,083 miljoen)

1. Definitieve subsidie vaststellingen hebben geleid tot restituties.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Artikel 97 Aflopende regelingenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand ontwerp-begroting 2005622440
    
Stand 1e suppletore begroting 20057 4877 6692 000
    
Mutaties 2e suppletore begroting:   
    
Programma-uitgaven   
1. Afgesloten regelingen1414  
2. IHS Banenpools6262 
3. Bedrijfsverzamelgebouwen– 6 991– 6 991 
    
Apparaatsuitgaven   
4. Uitvoering BVG door Agentschap SZW9191  
    
Ontvangsten   
5. Bijstelling ontvangsten Arbvo  6 000
6. Ontvangsten inkoop diensten Arbvo  1 664
    
Stand 2e suppletore begroting 20056638459 664

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 6,824 miljoen. Met uitzondering van een budgettair neutrale overboeking van € 0,091 miljoen binnen het artikel, hebben de mutaties uitsluitend betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Afgesloten regelingen (€ 0,014 miljoen)

1. Twee van de afgesloten financiële regelingen zijn de Wet Werkloosheidsvoorziening en de regeling Inkoop Sociale Diensten bij Arbvo. In 2005 zijn ten laste van deze regelingen € 0,001 en € 0,013 miljoen aan nabetalingen verricht.

IHS-Banenpools (€ 0,062 miljoen)

2. In het kader van de koopkrachtreparatie voor ex-banenpoolers met individuele huursubsidie (IHS) is in 2005 € 0,062 miljoen nabetaald.

Bedrijfsverzamelgebouwen (-/- € 6,991 miljoen)

3. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 6,9 miljoen overblijven op de bedrijfsverzamelgebouwen.

Apparaatuitgaven (€ 0,091 miljoen)

4. Overboeking van de uitvoeringskosten bedrijfsverzamelgebouwen naar het Agentschap SZW (€ 0,091 miljoen).

Ontvangsten (€ 6 miljoen)

5. De € 6 miljoen hogere ontvangsten hebben betrekking op de geraamde meevaller bij de liquidatie van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De totaal geraamde meevaller bedraagt € 8 miljoen.

6. Afrekeningen over voorgaande dienstjaren op de regeling Inkoop sociale Diensten bij Arbvo leiden tot 1,664 miljoen terugontvangsten.

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Artikel 98 AlgemeenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand ontwerp-begroting 2005229 978233 80519 126
    
Stand 1e suppletore begroting 2005226 071229 77719 277
    
Mutaties 2e suppletore begroting:   
    
Programma-uitgaven   
    
Handhaving   
1. Loonbijstelling 2005466466 
2. Prijsbijstelling 2005158158 
3. Overboeking naar BZK ivm bijdrage BSN– 2 200– 2 200 
4. Budgettair neutrale herschikkingen– 1 981– 1 981 
5. Verlaging van het handhavingsbudget– 17 250– 17 250 
6. Budgettair neutrale herschikkingen– 2 318– 2 383 
    
Primair proces   
7. Prijsbijstelling 200577 
8. Budgettair neutrale herschikkingen276276 
9. Verlaging van het budget Primair proces– 130– 130 
10. Budgettair neutrale herschikkingen448269 
    
Subsidies   
11. Prijsbijstelling 20059292 
12. Budgettair neutrale herschikkingen– 215– 46 
13. Verlaging van het subsidiebudget– 274– 313 
    
Voorlichting   
14. Prijsbijstelling 20057575 
15. Budgettair neutrale verplichtingenschuif1 800  
16. Budgettair neutrale herschikkingen115115 
17. Verlaging van het voorlichtingbudget– 181– 313 
18. Budgettair neutrale herschikkingen279333 
    
Onderzoek en Beleidsinformatie   
19. Prijsbijstelling 2005133133 
20. Budgettair neutrale herschikkingen– 239– 239 
21. Naar OC&W project Leren & Werken– 28– 28 
22. Verlaging van het onderzoeksbudget– 435– 435 
23. Budgettair neutrale herschikkingen11615 
    
Apparaatsuitgaven   
    
Personeel   
24. Loonbijstelling 20053 7643 764 
25. Budgettair neutrale herschikkingen– 879– 879 
26. Verlaging van het personeelsbudget– 2 000– 2 000 
27. Bijdrage extra interim uitkering december1 9351 935 
28. Budgettair neutrale herschikkingen– 1 606– 1 606 
    
Materieel   
29. Prijsbijstelling 2005321321 
30. Budgettair neutrale herschikkingen2 2832 283 
31. Desalderingen ontvangsten en uitgaven1 7321 732 
32. Van VROM 1e lijns toezicht863263 
33. Verlaging van het materieelbudget– 1 130– 1 130 
34. Budgettair neutrale herschikkingen1 3981 293 
    
Huisvesting   
35. Prijsbijstelling 2005395395 
36. Budgettair neutrale herschikkingen102102 
37. Verlaging van het huisvestingsbudget– 1 000– 1 000 
38. Budgettair neutrale herschikkingen310310
Automatisering   
39. Prijsbijstelling 2005222222 
40. Bijstelling verplichtingen1 500  
41. Budgettair neutrale herschikkingen581581 
42. Van VROM 1e lijns toezicht270120 
43. Budgettair neutrale herschikkingen1 2251 330 
    
Bijdrage moederdepartement aan IWI   
44. Loonbijstelling 2005407407 
45. Prijsbijstelling 20058585 
46. Budgettair neutrale herschikkingen– 112– 112 
47. Verlaging van het IWI budget– 1 000– 1 000 
48. Budgettair neutrale herschikkingen– 68– 68 
    
Ontvangsten   
49. Correctie HA taakstelling  – 15 700
50. Diverse desalderingen  1 732
51. Diverse ontvangsten  1 810
    
Stand 2e suppletore begroting 2005214 383213 7467 119

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 16,031 miljoen. Hiervan is € 5,729 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 21,760 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

De nummers in de toelichting verwijzen naar de posten in de tabel.

1, 2, 7, 11, 14, 19, 24, 29, 35, 39, 44 en 45. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2005.

3. Een overboeking van -/- € 0,028 miljoen naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van de invoering van het Burger Service Nummer (BSN).

4, 8, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 36, 41 en 46. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van apparaatuitgaven en algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale begrotingsmutaties zijn door middel van herschikkingen in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

21. Een overboeking van -/- € 0,028 miljoen naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het project Leren & Werken.

31 en 50. Diverse desalderingen met ontvangstenmutaties. De desalderingen hebben betrekking op ontvangsten en bijdragen voor door SZW gemaakte kosten. Een groot deel van de desalderingen heeft betrekking op huurpenningen. Een van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd.

40. Omdat voor de bouw van de nieuwe administratie (Hermes) in 2004 € 1,5 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan dan geraamd, dient het verplichtingenbudget 2005 eenmalig met eenzelfde bedag te worden verhoogd.

49. De besparingstaakstelling als gevolg van fraudemaatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord was in eerste instantie geparkeerd op het departementale ontvangstenartikel. De besparingen treden echter op in de vorm van lagere premieuitgaven en hogere premieinkomsten. De ingeboekte taakstelling (€ 15,7 miljoen) wordt hier dan ook gecorrigeerd.

5, 9, 13, 17, 22, 26, 33, 37 en 47. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2005 kan op een aantal budgetten onderuitputting worden gemeld. Bij de programma-uitgaven ontstaan de lagere uitgaven vooral omdat projecten niet zijn afgerond dan wel goedkoper zijn uitgevoerd dan geraamd. Bij de apparaatuitgaven zijn incidentele en departementaalbrede budgetten niet volledig uitgeput. Daarnaast treden al in 2005 besparingseffecten op als gevolg van ombuigingsmaatregelen die met ingang van 2006 in de ramingen zijn verwerkt.

32 en 42. Een overboeking ad € 0,383 miljoen van het ministerie van VROM ten behoeve van de versterking van de eerstelijns toezichts- en handhavingstaken van het externe veiligheidsbeleid door de Arbeidsinspectie.

5, 10, 18, 23, 28, 34, 38, 43 en 48. Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de uitvoering van de begroting 2005 noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. In de Najaarsnota zijn aanvullende budgettair neutrale herschikkingen verwerkt.

27. De interimregeling ziektekosten voor ambtenaren komt per 1 januari 2006 te vervallen. De resterende rechten op deze regeling worden in december uitbetaald. Het hiermee gemoeide bedrag van € 1,935 miljoen is aan de begroting toegevoegd.

51. De ontvangstenraming is met € 1,810 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties. Daarnaast worden hogere ontvangsten gerealiseerd voor geleverde prestaties en diensten door SZW personeel.

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienVerplichtingenUitgavenOntvangsten
Stand ontwerp-begroting 20055 0205 0200
    
Stand 1e suppletore begroting 200578 67078 6700
    
Mutaties 2e suppletore begroting:   
    
Programma-uitgaven   
    
Loonbijstelling   
1. Uitdelen van de loonbijstelling 2005– 51 253– 51 253 
2. Compensaties uit loonbijstelling– 4 075– 4 075 
3. Afroming WW maatrgelen2525 
    
Prijsbijstelling   
4. Uitdelen van de prijsbijstelling 2005– 9 555– 9 555 
5. Compensaties uit prijsbijstelling– 13 785– 13 785 
    
Stand 2e suppletore begroting 200527270

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting ad -/- € 78,643 miljoen heeft uitsluitend betrekking op mutaties uit de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2005 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Loonbijstelling (-/- € 55,303 miljoen)

1. Verdeling van de loonbijstelling 2005 naar de begrotingsartikelen.

2. De loonbijstelling 2004 en 2005 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen.

3. De effecten afroming WW-maatregelen geven een positief saldo ten opzichte van de eerder ingeboekte taakstelling.

Prijsbijstelling (-/- € 23,340 miljoen)

4. Verdeling van de prijsbijstelling 2005 naar de begrotingsartikelen.

5. De prijsbijstelling 2004 en 2005 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen.

Licence