Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

De 2e suppletoire begroting 2010 geeft een geactualiseerd beeld van de begroting 2010. De 2e suppletoire begroting 2010, gekoppeld aan de Najaarsnota van de Minister van Financiën, is het laatste moment waarop de financiële kaders van de in uitvoering zijnde begroting kunnen worden gemuteerd. Van mutaties wordt geen meerjarige doorwerking opgenomen omdat de 2e suppletoire begroting 2010 uitsluitend betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar 2010.

De opbouw van de 2e suppletoire begroting 2010 is als volgt:

  • Een begrotingsstaat, waarin de mutaties voor uitgaven, verplichtingen en ontvangsten zijn opgenomen;

  • Een Memorie van Toelichting die de volgende onderdelen bevat:

  • Een overzichtstabel waarin de majeure beleidsmutaties worden gepresenteerd;

  • Per beleidsartikel een tabel Budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabel worden alle mutaties opgenomen. De belangrijke beleidsmatige mutaties worden toegelicht. Alleen technische mutaties van grote omvang worden ook toegelicht.

  • De stand van de 2e suppletoire begroting 2010 wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand van de 1e suppletoire begroting 2010. Hierbij wordt aangetekend dat er 2e suppletoire mutaties zijn die al in de Ontwerpbegroting 2011 van Wonen, Wijken en Integratie zijn vermeld.

  • Als toelichting is een mutatietabel opgenomen waarin mutaties worden gepresenteerd die op het desbetreffende instrument zijn verwerkt. Indien van toepassing zijn ook mutaties voor 2010 uit de ontwerpbegroting 2011 opgenomen. De toelichtingen van deze mutaties staan ook in de verdiepingsbijlage van de Ontwerpbegroting 2011.

  • Daarnaast worden soms ook nog de uitgaven aan incidentele subsidies vermeld om een wettelijke grondslag te creëren. Deze uitgaven komen niet direct terug in begrotingsmutaties omdat het hier uitgaven in de realisatiesfeer betreft.

Voor het goede begrip wordt de aanduiding «beleidsmatige mutatie» nader toegelicht. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (bijvoorbeeld een bezuiniging, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). Niet-beleidsmatige mutaties zijn meer technisch van aard en worden alleen bij grote omvang toegelicht.

Overzicht verantwoordelijke minister

Art. nr.

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke minister

 

Beleidsartikelen

 

01

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

Minister van BZK

02

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

Minister van BZK

03

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

Minister van BZK

04

Integratie niet-westerse migranten

Minister van BZK

05

Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie

Minister van BZK

06

Rijkshuisvesting

Minister van BZK

  

 

 

Niet-beleidsartikelen

 

95

Algemeen

Minister van BZK

96

Onverdeeld

Minister van BZK

Licence