Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2010 (Najaarsnota)

Uitgaven

Belangrijkste uitgavenmutaties na 1e suppletore begroting 2010

x € 1 000

Uitgaven

art.nr

Stand Ontwerpbegroting 2010

3 717 348

 
    

Stand na 1e suppletore begroting 2010

3 787 111

 

Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010

  

1.

Verlaging raming stimuleren wijkenaanpak

– 3 574

1

2.

Naar GF: rijksbijdrage aan krimpregio's

– 16 250

1

3.

Naar PF: rijksbijdrage aan krimpregio's

– 14 750

1

4.

Niet in 2010 uitkeren van BLS-budget aan gemeenten

– 7 000

1

5.

Aanpassing kasritme bijdrage aan NICIS

2 672

1

6.

Kasschuif isolatieglasregeling

– 23 618

2

7.

Aanpassing fasering overige budgetten voor energiebesparing

– 6 600

2

8.

Aanpassing fasering bijdragen innovatie energiebesparing GO

– 20 177

2

9.

Naar GF: kwaliteitsimpuls inburgering

– 47 475

4

10.

Minder leningen aangevraagd voor inburgeringscursussen

– 4 000

4

11.

Aanpassing kasritme afrekening WIN 2005–2006

– 11 500

4

12.

Aanpassing kasritme verzameluitkering

4 195

95

    
 

Overige mutaties

– 1 051

diverse

Stand na 2e suppletore begroting 2010

3 637 983

 

Toelichting

Ad 1.

De voor 2010 nog beschikbare budgetten voor het stimuleren van de wijkenaanpak zullen in 2011 worden toegekend aan projecten op basis van de tussenrapportages en het visitatierapport uit 2011.

Ad 2 en 3.

Met het interbestuurlijk actieplan «Krimpen met kwaliteit» geven VNG, IPO en rijk richting aan een gezamenlijke beleidsaanpak van bevolkingsdaling. Ter voorkoming van de verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 stelt het rijk voor de genoemde gebieden eenmalig in 2010 € 31 mln ter beschikking via resp. het gemeentefonds (voor Parkstad Limburg en Zeeuws Vlaanderen) en het provinciefonds (voor Noord-Oost Groningen).

Ad 4.

Naar de huidige inzichten zullen bij de eindafrekening niet alle beschikbare BLS middelen uitgekeerd worden aan de budgethouders. In niet alle gevallen is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw voldaan. Als gevolg hiervan valt in 2010 budget vrij. Een deel hiervan (€ 2 mln) zal naar verwachting eerst begin 2011 tot betaling komen, wanneer het proces van afrekening definitief zal zijn afgerond.

Ad 5.

Het kasritme van de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdragen is geactualiseerd en leidt tot hogere uitgaven in 2010.

Ad 6.

De uitfinanciering van de budgetten voor de isolatieglasregeling is aangepast aangezien de daadwerkelijke betaling van afgegeven waardebonnen de jaargrens zal passeren. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan het budget voor 2011.

Ad 7.

Op grond van de actuele inzichten wordt de fasering van de overige budgetten voor energiebesparing gebouwde omgeving aangepast. Dit leidt tot een verlaging van het budget 2010 en een verhoging van de budgetten voor 2011–2014.

Ad 8.

Mede in samenhang met de in het Regeerakkoord afgesproken opheffing van het FES is de raming van de bijdragen aan projecten op het gebied van innovatieve energiebesparing geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het budget in 2010. De verlaging in 2010 wordt toegevoegd aan de budgetten voor 2011 en 2012.

Ad 9.

In 2010 konden gemeenten die meer trajecten wilden aanbieden dan hun aandeel in 47 000 trajecten eenmalig aanspraak maken op extra budget. Met deze middelen kunnen gemeenten aanvullende maatregelen treffen (zoals beschreven in de brief van 25 augustus 2009, TK 31 143, nr. 67) om deze doelstelling te realiseren.

Ad 10.

In 2010 vragen inburgeringsplichtigen naar verwachting voor € 4 mln minder leningen aan om hun inburgeringscursus te financieren. Reden is dat gemeenten sinds 2007 rijksmiddelen ontvangen om inburgeringsplichtigen een voorziening aan te bieden en zij dus niet hoeven te lenen. Bijgevolg wordt het verplichtingen- en uitgavenbudget in 2010 navenant verlaagd.

Ad 11.

Door vertraging in de afrekening van de WIN 2005–2006 zal betaling eind 2010 en begin 2011 plaatsvinden. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet gebruikt in 2010 en doorgeschoven naar 2011.

Ad 12.

De mutatie is het gevolg van het in overeenstemming brengen van de toegezegde bedragen aan gemeenten volgens de beschikking van BZK en de in de begroting beschikbare bedragen. Over de jaren heen (2010–2016) is de mutatie budgettair neutraal.

Ontvangsten

Belangrijkste ontvangstenmutaties na 1e suppletore begroting 2010

x € 1 000

Ontvangsten

art.nr

Stand Ontwerpbegroting 2010

485 786

 
    

Stand na 1e suppletore begroting 2010

472 389

 

Belangrijkste mutaties 2e suppletore begroting 2010

  

13.

Terugvorderingen bijdragen stimulering woningproductie

7 000

1

14.

Aanpassing ontvangsten FES NICIS

2 672

1

15.

Aanpassing ontvangsten FES innovatie energiebesparing GO

– 20 177

1

16.

Vertraging ontvangsten BDU SIV Inburgering

– 100 000

4

17.

Uitgestelde verkoop pand Anna Paulownastraat

2 269

6

    
 

Overige mutaties

6 755

diverse

Stand na 2e suppletore begroting 2010

370 908

 

Toelichting

Ad 13.

Geraamd wordt dat € 7 mln aan bijdragen aan gemeenten voor de stimulering van de woningproductie zal worden gerestitueerd, vanwege het niet (tijdig) kunnen starten van projecten en daarmee niet voldoen aan de regeling.

Ad 14.

In samenhang met de in 2010 hogere uitgaven voor de aan het Nicis Institute toe te kennen bijdrage wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verhoogd.

Ad 15.

In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven voor innovatie energiebesparing gebouwde omgeving wordt ook de raming van de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.

Ad 16.

In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 is € 100 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft terugvordering van de inburgeringmiddelen waarvoor geen prestatie is geleverd door gemeenten. Dat wil zeggen, van trajecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen hoogstwaarschijnlijk begin 2011 ontvangen.

Ad 17.

Als gevolg van de van 2009 naar 2010 uitgestelde verkoop van het pand Anna Paulownastraat wordt de raming van de ontvangsten op artikel 6 verhoogd.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

Licence