Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda. Daarnaast wordt stilgestaan bij enkele specifieke onderwerpen zoals de opbouw van de begroting, budgetflexibiliteit, het verdiepingshoofdstuk, de planning beleidsdoorlichtingen en de bijlage moties en toezeggingen.

Beleidsagenda

In de beleidsagenda staan de ambities en doelstellingen voor het jaar 2011. Vanwege het demissionaire kabinet is de begroting 2011 beleidsarm. De beleidsagenda bevat dan ook geen nieuw beleid, maar gaat uit van het bestaande beleid.

Opbouw van de begroting 2011

De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit twee beleidsartikelen en één niet-beleidsartikel.

In de beleidsagenda wordt op hoofdlijnen het beleid voor het komende jaar uiteengezet. Bij de «beleidsartikelen» worden de beleidsartikelen toegelicht. Bij «De niet-beleidsartikelen» wordt het niet-beleidsartikel van de begroting toegelicht. De nadere verdieping en de financiële onderbouwing vinden plaats per beleidsartikel in het verdiepingshoofdstuk 5, gedetailleerd weergegeven hoe de meerjarenramingen zijn opgebouwd sinds de vorige ontwerpbegroting.

Het onderstaande schema geeft de opbouw van de beleidsartikelen weer.

Opbouw (beleids)artikelen

Algemene doelstelling:

– Omschrijving van de samenhang in het beleid

– Verantwoordelijkheid

– Externe factoren

– Budgettaire gevolgen van beleid

– Meetbare gegevens

Operationele doelstellingen:

– Motivering

– Instrumenten

– Meetbare gegevens

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

Budgetflexibiliteit

In de begroting is de informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen in de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid. In deze tabellen is aangegeven welk deel van de totale programma-uitgaven op een beleidsdoelstelling juridisch verplicht is, maar ook per operationele doelstelling welk deel juridisch verplicht is.

Planning beleidsdoorlichtingen

Conform de regelgeving van het Ministerie van Financiën is een integrale planning van beleidsdoorlichtingen opgesteld en opgenomen in de deze begroting. Door de planning van de beleidsdoorlichting aan te passen op de evaluaties die op instrumentniveau worden uitgevoerd, krijgt de beleidsdoorlichting een logische positie in de tijd. Er kan meer gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van de evaluaties en beleidsdoorlichtingen in het beleidsvormingsproces. Dit komt de kwaliteit en zeggingskracht van de beleidsdoorlichting ten goede.

De bijlage moties en toezeggingen

In de begroting is een bijlage opgenomen met moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Per motie en toezegging wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering ervan.

Licence