Base description which applies to whole site

4.1. DEFENSIE TELEMATICA ORGANISATIE

Algemeen

De baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt deel uit van de bedrijfsgroep IVENT van het Commando DienstenCentra. Door deze bedrijfsgroep worden hoogwaardige ICT- en IV-diensten geleverd aan Defensie en de ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt de bedrijfsgroep de operationele informatievoorziening van de land-, lucht- en zeestrijdkrachten en de marechaussee bij militaire operaties, oefeningen en ondersteuning van de commandovoering. De bedrijfsgroep draagt er zorg voor dat de door Defensie gewenste IV/ICT-ondersteuning bij de uitvoering van de taken te allen tijde en onder alle omstandigheden tijdig, effectief en efficiënt kan worden geleverd.

Voor de bedrijfsgroep staan de opbouw van een robuuste basis en de dienstverlening aan de klant/opdrachtgever centraal. Momenteel wordt gewerkt aan de bestuurlijke en operationele inrichting van de nieuwe organisatie voor een optimale samenwerking tussen de verschillende eenheden binnen de bedrijfsgroep.

Begroting van baten en lasten

Bedragen x € 1 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BATEN

       

Opbrengst moederdepartement

359 867

345 000

315 143

314 143

313 261

312 141

312 141

Opbrengst overige departementen

44 520

35 500

36 810

36 810

36 810

36 810

36 810

Opbrengst derden

206

210

145

145

145

145

145

Bijzondere baten

       

Vrijval voorzieningen

       

Totaal baten

404 593

380 710

352 098

351 098

350 216

349 096

349 096

LASTEN

       

Apparaatskosten

       

– personele kosten

229 069

220 100

199 307

199 223

199 258

198 388

198 388

– materiële kosten

135 582

106 310

98 091

98 175

98 258

98 008

98 008

Rentelasten

5 697

5 300

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

Afschrijvingskosten

       

– materieel

41 657

46 000

46 000

45 000

44 000

44 000

44 000

– immaterieel

2 366

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

– dotaties voorzieningen

3 055

      

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

417 426

380 710

352 098

351 098

350 216

349 096

349 096

Saldo van baten en lasten

– 12 833

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement loopt vanaf 2010 jaarlijks licht terug. Defensie probeert door versobering van de bedrijfsvoering en vraag- en aanboddemping de kosten voor informatievoorziening verder omlaag te brengen.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (crisisbeheersing en AIVD), Justitie (terrorismebestrijding, vreemdelingenketen en politie), Buitenlandse Zaken (internationale veiligheid), Algemene Zaken en daarnaast de Veiligheidsregio’s. Het is de verwachting dat de opbrengsten in de komende jaren op gelijk niveau blijven.

Lasten

Apparaatskosten

De personele en materiële kosten vertonen als gevolg van de versobering van de bedrijfsvoering en de vraag- en aanboddemping een daling vanaf 2010.

Afschrijvingen activa

Ook de afschrijvingen laten vanaf 2012 een licht dalende lijn zien. De redenen hiervoor komen overeen met de oorzaken voor de verlaging van de apparaatskosten.

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Rekening courant RHB 1 janauri (inclusief deposito)

38 265

15 024

6 485

7 985

7 985

6 485

4 485

         

2.

Totaal operationele kasstroom

43 240

42 461

52 500

51 000

49 500

49 000

48 500

         
 

–/– totaal investeringen

– 30 334

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

519

      

3.

Totaal investeringskasstroom

– 29 815

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

– 60 000

         
 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

       
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

       
 

–/– aflossingen op leningen

– 68 666

– 51 000

– 51 000

– 51 000

– 51 000

– 51 000

– 51 000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

32 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 36 666

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

5.

Rekening courant RHB 31 december

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

15 024

6 485

7 985

7 985

6 485

4 485

1 985

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling aan van de rekening courant van het baten-lastendeel van BG IVENT. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.

Investeringskasstroom

In 2011 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 60 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen zijn voor de komende jaren niet voorzien.

Aflossingen op leningen

Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane vermogensconversie en leningen om investeringen te financieren.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op leenfaciliteit omvat de door de bedrijfsgroep bij het ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

Financieringskasstroom

Voor de komende jaren wordt verwacht dat het eigen vermogen binnen de maximale grens blijft en dat daarom geen uitkeringen aan het moederdepartement nodig zijn.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Omschrijving generieke deel

2011

2012

2013

2014

2015

Leverbetrouwbaarheid SLA's

85%

85%

85%

85%

85%

Oplossend vermogen Service Desk Defensie

70%

70%

70%

70%

70%

Ontvangen klachten

100

100

100

100

100

Tijdigheid klachtafhandeling

70%

70%

70%

70%

70%

Opdrachtgevers tevredenheid

70%

70%

70%

70%

70%

Vte’s totaal

     

– Burgers/militairen

2 429

2 429

2 429

2 429

2 429

Omschrijving specifiek deel

2011

2012

2013

2014

2015

Kostprijs per werkplek (norm)

85%

84%

83%

82%

81%

Omzet categorie Generiek (in € miljoen)

211,3

210,7

210,7

209,5

209,5

Omzet categorie Specifiek (in € miljoen)

140,8

140,4

140,1

139,6

139,6

Toelichting

Operationele doelmatigheid

Binnen BG IVENT wordt periodiek gerapporteerd over de betrouwbaarheid van de afgesproken dienstverlening door middel van bovenstaande kwaliteitsindicatoren. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is afhankelijk van de wijze waarop BG IVENT de dienstverlening:

  • realiseert (het oplossen van binnengekomen klachten bij de Service Desk Defensie) en afspreekt (in Service Level Agreements);

  • in stand houdt en beheert (onder andere op basis van het aantal binnengekomen klachten);

  • controleert en monitort door het meten (klachten) en het bijhouden van tijdigheid van de klachtafhandeling;

  • bijstuurt of verbetert aan de hand van de opdrachtgevertevredenheid.

Financiële doelmatigheid

  • Als indicator voor de ontwikkeling van de financiële doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek is gesteld op 100 procent.

  • De omzet van BG IVENT bestaat grotendeels uit de ontvangsten voor de geleverde producten en diensten, die zijn opgenomen in een Producten- en Dienstencatalogus (PDC).

  • De categorie Generiek bestaat onder andere uit de omzetcategorieën werkplekdiensten, connectivity en handelsgoederen. De categorie Specifiek bestaat onder andere uit advies en applicaties, hosting ERP, hosting MF en applicatie hosting.

Licence