Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

21.203

0

146

21.349

– 363

– 513

130

130

 

Uitgaven:

23.429

0

375

23.804

130

130

130

130

 

Waarvan juridisch verplicht

70%

   

55%

         

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.429

0

375

23.804

130

130

130

130

 

97.01.01

Opdrachten

15.726

0

375

16.101

130

130

130

130

1)

 

– Regeringsvliegtuig

6.791

0

139

6.930

130

130

130

130

 
 

– Overige opdrachten

8.935

0

236

9.171

         

97.01.02

Subsidies

7.077

0

0

7.077

0

0

0

0

 
 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

                 
 

Milieu en Ruiumtelijke Ordening

5.377

0

0

5.377

         
 

– NWO

1.700

0

0

1.700

         

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

606

0

0

606

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

606

0

0

606

         

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

20

0

0

20

         

Ontvangsten

2.685

0

0

2.685

         

1. Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) en regeringsvliegtuig

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing krijgt een bijdrage Integrale Crisisadvies Website (ICAweb) van Rijkswaterstaat. De verhoging van het begrotingsbedrag regeringsvliegtuig betreft de prijsbijstelling tranche 2012.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

349.429

0

9.066

358.495

5.900

6.189

– 9.751

– 35.489

 

Uitgaven:

350.087

0

9.217

359.304

5.582

5.721

– 9.576

– 35.368

 

Waarvan juridisch verplicht

   

93%

         
 

Personele uitgaven

206.897

0

5.183

212.080

3.223

1.695

– 13.610

– 39.472

1)

 

– waarvan eigen personeel

196.540

0

3.269

199.809

3.307

2.079

– 13.226

– 39.088

 
 

– waarvan externe inhuur

10.357

0

1.914

12.271

– 84

– 384

– 384

– 384

 
 

Materiele uitgaven

143.190

0

4.034

147.224

2.359

4.026

4.034

4.104

2)

 

– waarvan ICT

37.718

0

823

38.541

454

477

393

393

 
 

– waarvan bijdrage aan SSO's

52.070

0

5.573

57.643

3.860

3.848

3.793

3.628

 

Ontvangsten

2.434

0

0

2.434

         

1. Personele uitgaven

De verhoging in de eerste jaren is het gevolg van een herschikking tussen personeel en materieel. Daarnaast is er sprake van organisatieaanpassingen. Zo wordt, na afspraken tussen IenM en Agentschap NL te hebben gemaakt, een deel van de bijdrage aan Agentschap NL niet langer op de beleidsartikelen verantwoord, maar voortaan op het apparaatartikel van de Bestuurskern van IenM. In 2013 wordt het personeels- en het inhuurbudget verhoogd door te prioriteren binnen het materieelbudget. In latere jaren wordt het inhuurbudget juist verlaagd ten gunste van materieelbudgetten.

In de jaren 2016 en later wordt een deel van de taakstelling op het apparaat van het regeerakkoord «Bruggen slaan» ingevuld (zie bladzijde 2 en 3 van de financiële bijdrage van het Regeerakkoord).

Vanaf 2016 is de begroting voor de uitgaven attachés verlaagd (2016 € 0,162 mln. en vanaf 2017 € 0,324 mln.). De bedragen zijn overgeboekt naar de begroting van Buitenlandse Zaken (Homogene Groep Internationale Samenwerking).

2. Materiële uitgaven

Binnen de materiële budgetten worden met name de bijdragen aan Rijksbrede SSO en de ICT-budgetten verhoogd als gevolg van de indexatie voor de prijsbijstelling 2012. Rijkswaterstaat draagt bij aan het budget voor P-direkt.

Door IenM worden vanaf 2013 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën. Het betreft de bijdrage vakliteratuur en abonnementen (o.a. Kluwer en SDU).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

157.181

0

– 142.986

14.195

– 157.757

– 137.984

– 157.069

– 147.721

 

Uitgaven:

157.181

0

– 142.986

14.195

– 155.757

– 137.984

– 157.069

– 147.721

1)

1. Diverse uitgaven

De verlaging betreft:

 • de overboeking vanaf 2013 van de op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling 2012 naar het Infrastructuurfonds, Deltafonds en diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII

 • een door IenM overgeboekt bedrag van € 15,0 mln. in 2013 naar de begroting van het ministerie van Economische zaken. Het betreft de extra bijdrage in het kader van ESA-ruimtevaartprogramma's

Naast de verlaging heeft er een verhoging van dit artikel plaatsgevonden.

 • Invoering profijtbeginsel KNMI

  De taakstelling profijtbeginsel die in de begroting van 2013 tijdelijk taakstellend is geparkeerd op dit artikel wordt vanaf 2013 ten laste van artikel 23 (Meteorologie, seismologie en aardobservatie) gebracht.

 • 1% regeling

  Door middel van de eindejaarsmarge 2012–2013 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 24,518 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden in 2013 aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op dit artikel en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen, waarbij rekening wordt gehouden met het overgeboekte bedrag naar het ministerie van Economische Zaken ad € 15,0 mln.

 • Loonbijstelling 2013

  De toevoeging van de loonbijstelling tranche 2013 vanaf 2013. Deze gelden zijn tijdelijk op dit artikel geparkeerd en worden in een later stadium verdeeld naar het Infrastructuurfonds en Deltafonds alsmede diverse artikelen op Hoofdstuk XII.

Licence