Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

2014

2015

2016

2017

 

Verplichtingen

45.755

0

4.443

50.198

– 37

– 210

– 2.518

– 2.518

 

Uitgaven:

40.946

0

4.524

45.470

815

319

– 518

– 518

 

Waarvan juridisch verplicht

87%

84%

 

11.01

Algemeen waterbeleid

34.769

0

3 976

38.745

1.095

749

128

128

 

11.01.01

Opdrachten

3.760

0

– 253

3.507

– 390

– 392

– 393

– 393

1)

11.01.02

Subsidies

12.305

0

3 951

16.256

964

620

0

0

 
 

– Partners voor Water (HGIS)

9.536

0

3 963

13.499

964

620

   

2)

 

– Overige subsidies

2.769

0

– 12

2.757

         

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.704

0

278

18.982

521

521

521

521

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.704

0

– 470

18.234

121

121

121

121

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

748

748

400

400

400

400

 

11.02

Waterveiligheid

3.206

0

165

3.371

– 270

– 380

– 480

– 480

 

11.02.01

Opdrachten

3.206

0

165

3.371

– 270

– 380

– 480

– 480

 

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.971

0

383

3.354

– 10

– 50

– 166

– 166

 

11.03.01

Opdrachten

2.971

0

383

3.354

– 10

– 50

– 166

– 166

 
 

Ontvangsten

470

0

– 420

50

– 440

– 470

– 470

– 470

3)

1. Taakstelling topsectoren

Betreft de invulling van de taakstelling «Beperking subsidies bedrijfslevenbeleid topsectoren overige departementen» (onderdeel G 81, punt 2 van het Regeerakkoord «Bruggen slaan», blz. 27/28 van de Financiële bijlage). De taakstelling van structureel € 2,0 mln. is verdeeld over de artikelen 11, 12 en 15.

2. Partners voor Water

In 2012 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2012 naar HGIS teruggeboekt. Omdat deze gelden in 2013, 2014 en 2015 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.

3. EU-ontvangsten

Op dit artikel zijn ontvangsten van de EU begroot. Vanaf 2013 vindt er een structurele neerwaartse bijstelling van de ontvangsten plaats omdat er geen projecten meer zijn die in aanmerking komen voor EU-compensatie. Dit heeft een neerwaartse bijstelling van uitgaven tot gevolg (op 11.01, 11.02, 11.03 en 12.01).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

48.085

0

47.877

95.962

39.619

24.739

– 37.374

134

4)

Uitgaven:

100.756

0

3.785

104.541

– 5.137

– 3.883

38

134

 

Waarvan juridisch verplicht

97%

100%

 

12.01

Waterkwaliteit

100.756

0

3.785

104.541

– 5.137

– 3.883

38

134

 

12.01.01

Opdrachten

2.818

0

1.497

4.315

1.123

1.229

1.021

1.018

1)

12.01.02

Subsidies

22.166

0

– 14.563

7.603

– 10.547

– 6.674

341

0

 
 

– Synergie KRW

22.000

0

– 14.568

7.432

– 10.547

– 6.674

341

 

2)

 

– Overige subsidies

166

0

5

171

         

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

72.883

0

18.315

91.198

5.865

3.258

164

601

 
 

– Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

59.856

0

18.272

78.128

5.438

3.026

125

511

3)

 

– Natuurcompensatie Perkpolder

7.067

0

258

7.325

256

44

0

73

 
 

– Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

5.000

0

– 515

4.485

153

170

10

   
 

– Verruiming vaargeul Westerschelde

960

0

300

1.260

18

18

29

17

 

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.889

0

– 1.464

1.425

– 1.578

– 1.696

– 1.488

– 1.485

1)

Ontvangsten

0

0

0

0

 

1. Binnen artikel 12

Het betreft met name een overheveling vanuit de bijdragen aan internationale organisaties (12.01.05) naar opdrachten (12.01.01). In 2011 en 2012 zijn ook opdrachten, die in het kader van internationale verdragen zijn verleend, verantwoord onder de bijdragen aan internationale organisaties. Na deze budgettaire herschikking worden alleen nog maar de contributies voor de internationale riviercommissies en de bijdragen aan bijvoorbeeld UNESCO onder de bijdrage aan internationale organisaties verantwoord. Hiermee sluit de begroting beter aan bij de principes van verantwoord begroten.

Op 12.01.01 Opdrachten is de een deel van de taakstelling topsectoren ingevuld. Zie ook artikel 11 punt 1 en 15 punt 1.

Zie ook punt 3 van artikel 11.

2. Saldo 2012 en decentralisatie KRW-synergieprojecten

In 2012 hebben op het Infrastructuurfonds betalingen plaatsgevonden waarvan de producten vanaf 2013 zijn overgeboekt naar Hoofdstuk XII (12.01.02 subsidies). Aangezien in 2012 door de decentralisatie van de landelijke KRW synergieprojecten een overschrijding heeft plaatsvonden vindt in 2013 een compensatie plaats ten gunste van het Deltafonds (de producten zijn overgeboekt van Infrastructuurfonds naar het Deltafonds) tot een bedrag van ca. € 32,6 mln. Hierdoor is op HXII in 2013 een negatief kasbudget ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit tekort opgelost. In de jaren 2014 en 2015 vindt de terugboeking naar het Deltafonds plaats. Daarnaast heeft over de jaren 2013 tot en met 2016 een toevoeging van prijsbijstelling plaatsgevonden.

3. Saldo 2012

In 2012 hebben op het Infrastructuurfonds betalingen plaatsgevonden waarvan de producten vanaf 2013 zijn overgeboekt naar Hoofdstuk XII (12.01.03 Bijdragen aan agentschappen). Aangezien er in 2012 een overschot was, vindt een compensatie plaats ten laste van het Deltafonds (de producten zijn overgeboekt van Infrastructuurfonds naar het Deltafonds) van ca. € 16,3 mln.

Daarnaast is over de jaren 2013 tot en met 2017 prijsbijstelling aan 12.01.03 toegevoegd.

4. Verplichtingen

Het verschil tussen de kas en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de waterkwaliteitsprojecten vanaf 2013 via de agentschapbijdrage worden betaald (kas en verplichtingen gelijk).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

157.114

0

– 29.945

127.169

– 4.047

– 1.694

561

2.863

14)

Uitgaven:

147.634

0

– 10.086

137.548

– 8.951

– 2.664

3.468

2.863

 

Waarvan juridisch verplicht

85%

100%

 

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

20.485

0

203

20.688

– 2.343

31

– 2.475

– 1.970

 

13.01.01

Opdrachten

17.238

0

– 3.253

13.985

– 2.559

– 3.005

– 2.781

– 1.352

1)

13.01.02

Subsidies

3.247

0

3.456

6.703

216

3.036

306

– 618

2)

13.02

Geo-informatie

30.556

0

– 4.690

25.866

4.564

3.190

5.286

1.281

 

13.02.01

Opdrachten

1.980

0

– 363

1.617

337

295

281

281

 

13.02.02

Subsidies

0

0

5.400

5.400

       

3)

13.02.05

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.576

0

– 28.576

0

– 28.111

– 27.996

– 27.872

– 27.765

4)

13.02.06

Basisregistratie Grootschalige Topografie

0

0

18.849

18.849

32.338

30.891

32.877

28.765

5)

13.03

Gebiedsontwikkeling

39.530

0

– 5.629

33.901

– 7.791

– 1.804

3.838

1.833

 

13.03.01

Opdrachten

757

0

3.093

3.850

185

1.974

1.838

1.833

6)

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

38.773

0

– 8.722

30.051

– 7.976

– 3.778

2.000

0

7)

 

– Bufferzones

5.303

0

0

5.303

         
 

– Projecten BIRK

19.642

0

– 5.063

14.579

– 5.699

– 5.647

     
 

– Projecten Nota Ruimte

13.828

0

– 3.659

10.169

– 2.277

1.869

2.000

   
 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

         

13.04

Ruimtegebruik bodem

57.063

0

30

57.093

– 3.381

– 4.081

– 3.181

1.719

 

13.04.01

Opdrachten

9.321

0

2.571

11.892

3.219

3.219

– 281

– 281

8)

13.04.02

Subsidies

18.138

0

2.459

20.597

2.000

12.000

12.000

12.000

 
 

– Bedrijvenregeling

6.400

0

0

6.400

 

10.000

10.000

10.000

9)

 

– Overige subsidies

11.738

0

2.459

14.197

2.000

2.000

2.000

2.000

10)

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

20.904

0

– 5.000

15.904

– 8.600

– 19.300

– 14.900

– 10.000

 
 

– Meerjarenprogramma Bodem

13.946

0

– 12.978

968

– 12.000

– 19.500

– 14.900

– 10.000

11)

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

6.958

0

7.978

14.936

3.400

200

   

12)

13.04.07

Bekostiging

8.700

0

0

8.700

0

0

0

0

 
 

– Uitvoering klimaatadaptie

8.700

0

0

8.700

         

Ontvangsten

934

0

969

1.903

       

13)

1. O.a. Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp/RO-Online

De verlaging is voornamelijk het gevolg van de overheveling van de bijdragen aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016 naar het financiële instrument subsidies (13.01.02).

Tevens zijn de activiteiten van RO-Online opgesplitst naar de betreffende doelgroepen, Basisregistratie Grootschalige Topo (13.02.06) en GEO-vastgoed info (13.02.01). De programmadirectie Eenvoudig Beter (EB) wordt gecompenseerd voor de bijdrage in 2012 aan het afdekken van de verwachte exploitatietekorten in 2012 en 2013 van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Caribisch Nederland.

2. Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016

De verhoging is voornamelijk het gevolg van de bijdragen aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016. Zie punt 1.

3. Landelijke Samenwerkings Verband-GKBN en SVB BGT

De verhoging in 2013 is voornamelijk het gevolg van de bijdragen aan het Landelijk Samenwerkings Verband-GKBN en de stichting Samenwerkingverband van Bronhouders-Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB BGT). Zie punt 5.

4. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Het betreft hier de uitgaven Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze behoren te worden verantwoord op 13.02.06.

5. O.a. Basisuitgaven Grootschalige Topografie/Landelijke Samenwerkings Verband-GKBN

Het betreft hier de uitgaven Basisuitgaven Grootschalige Topografie. Deze worden verantwoord op 13.02.06, zodat er een overboeking heeft plaatsgevonden van 13.02.05 naar 13.02.06.

De verlaging in 2013 is voornamelijk het gevolg van een overheveling van de bijdragen aan het Landelijk Samenwerkings Verband-GKBN en de stichting Samenwerkingverband van Bronhouders-Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB BGT) naar het financiële instrument subsidies (13.02.02). Daarnaast betreft het de correctie voor het hogere kastempo in 2012 met betrekking tot Basisregistraties.

De verhoging vanaf 2014 betreft de compensatie voor de bijdrage in 2012 aan de bodemversnellingen (Moerdijk, Kempen en Hembrugterrein) en de opsplitsing van de RO-online activiteiten.

6. Gebiedsontwikkeling

De verhoging betreft met name de inzet van de prijsbijstelling tranche 2012 op artikel 13 ten behoeve van het proces en programmamiddelen voor de uitvoering Gebiedsontwikkeling.

7. O.a. Overboeking naar Provincie-en Gemeentefonds

Het bedrag van € 8,722 mln. in 2013 is een saldo van verlagingen en verhogingen.

De verlaging in 2013 ad € 14,098 mln. betreft de overboeking naar het Provinciefonds (Gelderland -traverse Dieren-), Gemeentefonds (Rotterdam het Hart van Zuid, Tilburg spoorzone en Emmen-Dierenpark Emmen-). In 2014 en 2015 vindt eveneens een overboeking plaats.

De verhoging in 2013 betreft:

 • een door het ministerie van Financiën overgeboekt bedrag van € 1,556 mln. naar de begroting van IenM voor de compensatie BTW, welke aan het Provinciefonds en Gemeentefonds is overgeboekt.

 • de compensatie voor de bijdrage in 2012 (€ 3,0 mln.) ter dekking van het hogere kastempo van de realisaties Basisregistraties.

 • een verhoging van het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) ad € 0,820 mln.

Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die Dienst Landelijk Gebied mede op kosten van IenM heeft gedaan. Deze gronden zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de verdere realisatie van de oorspronkelijke BIRK-plannen. De middelen worden ingezet om de lopende BIRK betalingen te kunnen voldoen. Het betreft een desaldering want ook het ontvangsten budget is in gelijke mate verhoogd.

In 2015 en 2016 is er een compensatie voor de bijdrage in 2012 aan de bodemversnellingen (Moerdijk, Kempen en Hembrugterrein) voor respectievelijk € 2,7 mln. en € 2,0 mln.

8. Herschikking

Het betreft een herschikking vanuit het bodemprogramma (13.04.04) omdat in de ontwerpbegroting 2013 onvoldoende budget apart is gezet voor het financieel instrument opdrachten (budget voor derden binnen de opdracht aan RWS Leefomgeving).

9. Bedrijvenregeling

Het betreft de uitgaven in het kader van de Bedrijvenregeling ter dekking van openstaande verplichtingen. Deze budgetten waren tot dusver opgenomen onder het Meerjarenprogramma Bodem (13.04.04).

10. Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie MER)

De verhoging van de uitgaven betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 ten behoeve van het overbruggingssubsidie commissie MER. Daarnaast zijn de bijdragen door de ministeries van EZ en OCW aan de Cie Mer toegevoegd.

11. Meerjarenprogramma Bodem

Het betreft een saldo van verhogingen en verlagingen.

De verhoging betreft:

 • het gevolg van de correctie van de taakstelling Bodembescherming (minder beschikkingsmomenten) door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provincie- en Gemeentefonds (€ 6 mln. in 2013 en 2014).

De verlaging betreft:

 • een overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds in verband met de bijdragen aan Moerdijk en Asbest Overijssel (totaal respectievelijk € 11,8 mln. en € 4,0 mln.),

 • een overboeking naar de Bedrijvenregeling (13.04.02).

 • een overboeking naar 13.01.01 voor de bijdrage in 2012 (€ 1,1 mln.) voor het afdekken van de verwachte exploitatie tekorten in 2012 en 2013 bij de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Caribisch Nederland.

 • een herschikking ten behoeve van opdrachten aan RWS Leefomgeving.

 • compensatie voor dekking van bodemversnellingen in 2012.

12. Gebiedsgericht instrumentarium

Dit betreft voornamelijk de compensatie voor de verstrekte bijdrage aan de bodemversnellingen in 2012 en de investeringen in Caribisch Nederland (afvalwatervoorziening op Saba en St. Eustatius).

13. Grondverkoop

Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die worden ingezet voor uitgaven BIRK (€ 0,820 mln.). Dit betreft de opbrengst van grondverkopen die Dienst Landelijk Gebied mede op kosten van IenM heeft gedaan. Deze gronden zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de verdere realisatie van de oorspronkelijke BIRK-plannen. De middelen worden ingezet om de lopende BIRK betalingen te kunnen voldoen. Het betreft een desaldering want ook het ontvangsten budget is in gelijke mate verhoogd.

14. Verplichtingenschuif en aanpassen verplichtingen

Het verschil tussen de kas en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:

 • doordat er al verplichtingen in 2012 zijn aangegaan die begroot zijn in 2013.

 • door het aanpassen van de verplichtingen aan het benodigde bedrag (aansluiten van de verplichtingen reeks bij de uitgavenramingen -herstel van verplichtingen/kas verband-).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

40.180

0

– 4.319

35.861

755

585

444

443

1)

Uitgaven:

40.405

0

– 8

40.397

755

585

444

443

 

Waarvan juridisch verplicht

54%

   

100%

         

14.01

Netwerk

20.215

0

163

20.378

610

444

303

302

 

14.01.01

Opdrachten

17.079

0

158

17.237

605

439

298

302

 

14.01.02

Subsidies

856

0

5

861

5

5

5

   

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.280

0

0

2.280

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.280

0

0

2.280

         

14.02

Veiligheid

20.190

0

– 171

20.019

145

141

141

141

 

14.02.01

Opdrachten

6.191

0

– 300

5.891

 

– 25

– 25

   

14.02.02

Subsidies

13.215

0

184

13.399

194

203

203

178

 

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

784

0

– 55

729

– 49

– 37

– 37

– 37

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

784

0

– 55

729

– 49

– 37

– 37

– 37

 

Ontvangsten

6.782

0

0

6.782

         

Verplichtingen

Naast de verhoging van de verplichtingenraming als gevolg van een toevoeging van de prijsbijstelling, zijn de verplichtingen verlaagd. De verlaging van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in het voorgaande begrotingsjaar verplichtingen zijn vastgelegd, die in de begroting voor 2013 zijn geraamd. Het betreffen hier voornamelijk verplichtingen die samenhangen met subsidies wegvervoer en opdrachten in het kader van de verkeersveiligheid en infra- en wegvervoerbeleid.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15

Openbaar vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

6.362

0

528

6.890

– 670

– 719

– 873

– 901

 

Uitgaven:

8.316

0

528

8.844

– 670

– 719

– 873

– 901

 

Waarvan juridisch verplicht

75%

   

100%

         

15.01

Openbaar vervoer

8.316

0

528

8.844

– 670

– 719

– 873

– 901

 

15.01.01

Opdrachten

6.470

0

– 197

6.273

– 1.070

– 1.119

– 873

– 901

1)

15.01.02

Subsidies

851

0

725

1.576

400

400

0

0

 

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

0

995

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

0

995

         

Ontvangsten

0

0

0

0

         

1. Taakstelling topsectoren

Betreft de invulling van de taakstelling «Beperking subsidies bedrijfslevenbeleid topsectoren overige departementen» (onderdeel G 81, punt 2 van het Regeerakkoord «Bruggen slaan», blz. 27/28 van de Financiële bijlage). De taakstelling van structureel € 2,0 mln. is verdeeld over de artikelen 11, 12 en 15.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

9.473

0

298

9.771

151

137

136

136

Uitgaven:

38.049

0

298

38.347

151

137

136

136

Waarvan juridisch verplicht

97%

   

100%

       

16.01

Spoor

38.049

0

298

38.347

151

137

136

136

16.01.01

Opdrachten

3.595

0

224

3.819

151

137

136

136

16.01.02

Subsidies

34.377

0

0

34.377

0

0

0

0

 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

25.170

0

0

25.170

       
 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

9.076

       
 

– Overige subsidies

131

0

0

131

       

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

74

74

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

74

74

       

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

77

0

0

77

       

Ontvangsten

0

0

0

0

       
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

14.958

0

848

15.806

833

714

307

307

 

Uitgaven:

23.341

0

548

23.889

533

564

307

307

 

Waarvan juridisch verplicht

74%

   

92%

         

17.01

Luchtvaart

23.341

0

548

23.889

533

564

307

307

 

17.01.01

Opdrachten

20.836

0

– 1.162

19.674

398

429

145

171

1)

 

– Opdrachten GIS

14.312

0

0

14.312

462

493

210

236

 
 

– Overige opdrachten

6.524

0

– 1.162

5.362

– 64

– 64

– 65

– 65

 

17.01.02

Subsidies

1.277

0

1.694

2.971

135

135

162

136

1)

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

48

0

16

64

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

0

48

         
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

16

16

         

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

0

1.180

0

0

0

0

 

Ontvangsten

42 751

0

0

42.751

         

1. Prijsbijstelling tranche 2012/omploegen graanresten

Naast de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012 wordt ca € 1,6 mln. overgeboekt van hoofdproduct 17.01.01 naar hoofdproduct 17.01.02. Het betreft een overboeking ten behoeve van subsidies die worden verstrekt voor het omploegen van graanresten, dit wordt gedaan om vogelaanvaringsproblematiek te voorkomen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

6.113

0

327

6.440

196

94

90

89

 

Uitgaven:

6.464

0

426

6.890

196

94

90

89

 

Waarvan juridisch verplicht

84%

   

83%

         

18.01

Scheepvaart en havens

6.464

0

426

6.890

196

94

90

89

1)

18.01.01

Opdrachten

2.455

0

428

2.883

198

96

92

91

 

18.01.02

Subsidies

1.205

0

0

1.205

         

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.846

0

0

1.846

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.846

0

0

1.846

         

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

958

0

– 2

956

– 2

– 2

– 2

– 2

 

Ontvangsten

0

0

97

97

         

1. Prijsbijstelling/subsidie Havenbedrijf

Naast een toevoeging uit hoofde van de prijsbijstelling tranche 2012, wordt een desaldering van ca. € 0,1 mln. aangebracht in verband met de vaststelling van subsidie aan het Havenbedrijf Rotterdam voor de implementatie van SafeSeaNet.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

29.252

0

– 343

28.909

– 607

– 594

– 492

– 934

3)

Uitgaven:

92.943

0

5.828

98.771

135

– 102

– 492

– 934

 

Waarvan juridisch verplicht

92%

   

100%

         

19.01

Klimaat

18.319

0

– 2.511

15.808

285

48

– 342

– 784

 

19.01.01

Opdrachten

6.329

0

– 1.072

5.257

944

90

292

– 192

 

19.01.02

Subsidies

4.635

0

– 58

4.577

0

500

0

0

 

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

7.355

0

– 1.381

5.974

– 659

– 542

– 634

– 592

 
 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.355

0

– 1.381

5.974

– 659

– 542

– 634

– 592

 

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en

                 
 

samenwerking

74.624

0

8.339

82.963

– 150

– 150

– 150

– 150

 

19.02.01

Opdrachten

69.334

0

10.713

80.047

1.800

1.500

1.800

1.800

 
 

– Uitvoering CDM

31.686

0

0

31.686

0

       
 

– RIVM

26.640

0

2.156

28.796

       

1)

 

– AgNL

5.438

0

7.009

12.447

       

1)

 

– Overige opdrachten

5.570

0

1.548

7.118

1.800

1.500

1.800

1.800

2)

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

5.290

0

– 2.374

2.916

– 1.950

– 1.650

– 1.950

– 1.950

2)

Ontvangsten

120.000

0

0

120.000

 

1. RIVM en AgNL

De opdrachtverlening aan het RIVM en AgNL wordt binnen IenM centraal gecoördineerd. De uitgaven vinden op dit artikel plaats. Het budget wordt daartoe uit diverse artikelen overgeboekt naar dit artikel.

2. Interreg interne budgetneutrale verschuiving

De mutatie betreft enerzijds een aanpassing van het kasritme bij de opdrachten (Interreg), en anderzijds betreft het een interne budgetneutrale verschuiving tussen de bijdragen aan Internationale Organisaties en de Overige opdrachten in het kader van het internationaal beleid.

3. Lagere verplichtingen

Dat er in totaliteit in 2013 ruim € 6,1 mln. meer aan uitgaven- dan aan verplichtingenbudget wordt gemuteerd komt voornamelijk doordat de verplichtingen voor de opdrachten 2013 aan RIVM en AgNL reeds zijn aangegaan bij de opdrachtverstrekking eind 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

25.259

0

– 579

24.680

5

– 1.214

232

232

 

Uitgaven:

78.823

0

– 880

77.943

5

– 14

232

232

 

Waarvan juridisch verplicht

88%

   

100%

         

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

78.823

0

– 880

77.943

5

– 14

232

232

 

20.01.01

Opdrachten

6.928

0

856

7.784

2.364

2.345

2.591

2.591

1)

20.01.02

Subsidies

4.500

0

11.773

16.273

       

2)

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

65.879

0

– 13.150

52.729

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

 
 

– NSL

48.261

0

– 13.150

35.111

       

3)

 

– Wegverkeerlawaai

15.118

0

0

15.118

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

4)

 

– Overige bijdrage medeoverheden

2.500

0

0

2.500

         

20.01.07

Bekostiging

1.516

0

– 359

1.157

– 359

– 359

– 359

– 359

5)

Ontvangsten

0

0

0

0

 

1. Prijsbijstelling, AgNL en Roadmap Klimaat

De mutatie betreft enerzijds de meerjarige toevoeging aan dit artikel van de prijsbijstelling 2012 en anderzijds overboekingen ten behoeve van onder meer de opdracht AgNL 2013 en het prioritaire onderwerp Roadmap Klimaat (toezegging aan de Tweede Kamer dat de Roadmap in juni 2013 verschijnt).

2/3. Subsidies EURO-VI en bijdrage NSL

De mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van € 12,15 mln. vanuit NSL-budgetten aan de subsidieregeling EURO-VI op 20.01.02. In de aankomende jaren wordt bezien op welk moment genoemd bedrag weer wordt teruggegeven aan het NSL-budget.

4. Bijdrage wegverkeerslawaai

De mutatie betreft het overboeken van subsidies wegverkeerslawaai naar uitvoeringskosten Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) op 20.01.01 «Opdrachten».

5. Energieonderzoek Centrum Nederland

Door IenM wordt jaarlijks een deel van het milieuonderzoeksprogramma van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten bekostigd. Het deel voor de uitloging wordt vanaf 2013 verantwoord op artikel 21.03.01.

Uitloging betekent dat er stoffen middels water kunnen uitlekken naar de bodem of naar het milieu in het algemeen. Het ECN verricht onderzoek hiernaar.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2104

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

19.754

0

– 1.730

18.024

– 2.758

– 2.001

– 2.669

– 2.895

3)

Uitgaven:

44.601

0

– 4.326

40.275

– 3.008

– 2.001

– 1.724

– 1.951

 

Waarvan juridisch verplicht

95%

   

86%

         

21.01

Afval en duurzaamheidagenda

35.134

0

– 4.149

30.985

– 3.367

– 2.360

– 2.083

– 2.310

 

21.01.01

Opdrachten

9.022

0

– 4.149

4.873

– 3.367

– 2.360

– 2.083

– 2.310

 
 

– Uitvoering AgNL

6.427

0

– 4.594

1.833

– 3.751

– 3.564

– 3.564

– 3.564

1)

 

– Overige opdrachten

2.595

0

445

3.040

384

1.204

1.481

1.254

2)

21.01.02

Subsidies

26.112

0

0

26.112

0

0

0

0

 
 

– Afvalfonds

25.592

0

0

25.592

         
 

– Overige subsidies

520

0

0

520

         

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

2.751

0

0

2.751

0

0

0

0

 

21.02.01

Opdrachten

2.751

0

0

2.751

         

21.03

Ecosystemen en landbouw

6.716

0

– 177

6.539

359

359

359

359

 

21.03.01

Opdrachten

4.253

0

– 177

4.076

359

359

359

359

 

21.03.02

Subsidies

100

0

0

100

         

21.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.363

0

0

2.363

         

Ontvangsten

0

0

0

0

 

1. Overdracht taken AgentschapNL naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De mutatie betreft met name de overdracht van taken van AgentschapNL naar de ILT met betrekking tot de uitvoering van de Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen.

2.Caribisch Nederland

Het betreft hoofdzakelijk overboekingen voor de dekking van de investeringen in de afvalverwerking in Caribisch Nederland.

3. Verplichtingen

De mutatie betreft een verlaging in verband met de overdracht van taken naar de ILT die AgentschapNL in het kader van de uitvoering Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen (EVOA) uitvoerde. Hier tegenover staat een verhoging van het budget voor de dekking van de investeringen in de afvalverwerking in Caribisch Nederland, waarvan de uitgaven in latere jaren zullen plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

12.122

0

385

12.507

– 65

– 65

640

863

 

Uitgaven:

17.233

0

– 858

16.375

– 65

– 65

– 305

– 81

 

Waarvan juridisch verplicht

94%

   

100%

         

22.01

Veiligheid chemische stoffen

4.136

0

– 808

3.328

– 65

– 65

– 305

– 81

 

22.01.01

Opdrachten

3.736

0

– 808

2.928

– 65

– 65

– 305

– 81

1)

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

400

0

0

400

         

22.02

Veiligheid GGO's

2.708

0

– 250

2.458

0

0

0

0

 

22.02.01

Opdrachten

2.608

0

– 250

2.358

         

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

0

100

         

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

10.389

0

200

10.589

0

0

0

0

 

22.03.01

Opdrachten

6.057

0

266

6.323

– 92

– 92

– 92

– 92

 

22.03.02

Subsidies

2.000

0

1.225

3.225

0

0

0

0

2)

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

486

0

92

578

92

92

92

92

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

486

0

92

578

92

92

92

92

 

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

1.746

0

– 1.383

363

0

0

0

0

 
 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

         
 

– Bijdragen programma EV

3

0

360

363

       

3)

 

– Overige bijdragen

1.743

0

– 1.743

0

       

4)

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

0

100

         

Ontvangsten

0

0

450

450

       

5)

1. Overdracht taken AgentschapNL en bijdrage EU-project NANoREG

De mutatie wordt met name veroorzaakt door de structurele overboeking naar artikel 98 »Personeel en Materieel» als gevolg van de met ingang van 2013 doorgevoerde zogenaamde «Beleidsknip» waarbij taken plus bijbehorende fte’s van het AgentschapNL (AgNL) zijn overgegaan naar het moederdepartement.

Daarnaast is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport over de jaren 2013 tot en met 2015 € 0,80 mln. per departement per jaar overgeboekt naar de begroting van IenM voor de bijdrage aan het Europese project NANoreg- testing for regulation and design.

2. Subsidies mesothelioom slachtoffers

Het betreft hoofdzakelijk een verhoging van het subsidiebudget ten behoeve van het honoreren van incidentele aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS).

3. Beheer risicoregister

De mutatie betreft een verhoging van de bijdrage aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van de kosten die worden gemaakt voor het beheer van het risicoregister op het programma externe veiligheid.

4. Saneringen externe veiligheid

Daar er naar verwachting in 2013 geen beroep wordt gedaan op het beschikbare saneringsbudget is het budget verlaagd ten behoeve van de dekking van verhogingen elders binnen dit artikel.

5. Ontvangsten Defensie

Ten behoeve van de milieu en Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop-vergunningen (BRIKS-vergunningen) voor defensieterreinen wordt door de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) kosten (onderzoek en advies) gemaakt die door het ministerie van IenM worden betaald en op artikel 22.03.01 «Opdrachten» worden verantwoord. Deze kosten worden vergoed door het ministerie van Defensie. In 2013 bedragen deze kosten en de vergoeding naar verwachting in totaal € 0,450 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

47.046

0

– 4.337

42.709

– 5.803

– 5.890

– 6.166

– 6.425

 

Uitgaven:

46.310

0

– 4.337

41.973

– 5.803

– 5.890

– 6.166

– 6.425

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

         

23.01

Meteorologie en seismologie

30.396

0

– 4.513

25.883

– 6.000

– 6.062

– 6.331

– 6.590

 

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

29.660

0

– 4.513

25.147

– 6.000

– 6.062

– 6.331

– 6.590

 
 

– Meteorologie

28.118

0

– 4.520

23.598

– 5.108

– 5.169

– 5.438

– 5.697

1)

 

– Seismologie

1.542

0

7

1.549

– 892

– 893

– 893

– 893

 

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

0

0

736

0

0

0

0

 
 

– Contributie WMO (HGIS)

736

0

0

736

0

0

0

0

 

23.02

Aardobservatie

15.914

0

176

16.090

197

172

165

165

 

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

15.914

0

176

16.090

197

172

165

165

 
 

– Aardobservatie

15.914

0

176

16.090

197

172

165

165

 

Ontvangsten

0

0

0

0

         

1. Invoering profijtbeginsel

De verlaging heeft hoofdzakelijk betrekking op de vermindering van de bijdrage van het departement in verband met de invoering van het profijtbeginsel. Hiervoor in de plaats komen bijdragen van de opdrachtgevers van het agentschap.

De taakstellende reeks die samenhangt met de invoering van het profijtbeginsel is in de Begroting 2013 tijdelijk taakstellend geparkeerd op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

136.654

0

– 1.337

135.317

– 1.976

– 2.017

– 3.681

– 5.348

 

Uitgaven:

136.654

0

– 1.337

135.317

– 1.976

– 2.017

– 3.681

– 5.348

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

         

24.01

Handhaving en toezicht

136.654

0

– 1.337

135.317

– 1.976

– 2.017

– 3.681

– 5.348

 

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

118.069

0

– 1.488

116.581

– 2.121

– 2.160

– 3.576

– 4.996

 
 

– Risicovolle bedrijven

20.088

0

– 6.117

13.971

– 6.532

– 6.372

– 6.487

– 6.600

1)

 

– Rail en wegvervoer

28.971

0

235

29.206

226

223

– 162

– 548

2)

 

– Scheepvaart

17.765

0

144

17.909

138

136

– 99

– 337

2)

 

– Luchtvaart

16.262

0

29

16.291

23

21

– 196

– 413

2)

 

– Risicovolle stoffen en producten

34.983

0

4.221

39.204

4.024

3.832

3.368

2.902

3)

24.01.06

Bijdrage aan het agentschap ILT

18.585

0

151

18.736

145

143

– 105

– 352

 
 

– Water, bodem, bouwen

18.585

0

151

18.736

145

143

– 105

– 352

2)

Ontvangsten

0

0

0

0

         

1. Nucleaire activiteiten en crisismanagement/prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II

Het betreft een eerste tranche van de overboeking van middelen voor nucleaire activiteiten en crisismanagement naar het ministerie van Economische zaken. Hiertegenover staat jaarlijks een opdracht van het ministerie van EZ aan de Inspectie Leefomgeving en Transport voor uitvoering van handhaving en toezichtstaken door de Kernfysische Dienst. Een tweede tranche, die afhankelijk is van een herziening van het kostprijsmodel ILT als gevolg van de fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-inspectie, volgt bij Najaarsnota.

Naast de overboeking zijn de begrotingsbedragen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.

2. Prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II

Het begrotingsbedragen zijn verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.

3. Overdracht taken AgentschapNL naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/prijsbijstelling 2012 en taakstelling Rutte II

De mutatie betreft met name de overdracht van taken van AgentschapNL naar de ILT met betrekking tot de uitvoering van de Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen.

Naast het vorenstaande zijn de begrotingsbedragen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2012. Vanaf 2016 is het begrotingsbedrag verlaagd in verband met de taakstelling Rutte II.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

1.746.573

0

67.952

1.814.525

67.212

66.854

67.041

67.116

 

Uitgaven:

1.795.605

75.000

168.146

2.038.751

67.468

66.854

67.041

67.116

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

 

25.01

Brede doeluitkering

1.795.605

75.000

168.146

2.038.751

67.468

66.854

67.041

67.116

1)

Ontvangsten

0

0

0

0

 

1. Diverse

De verhoging betreft:

 • voor 2013 de overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU (ca € 150,4 mln.) waarvan de verplichtingen al in 2012 zijn vastgelegd. Voor Wegen gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene Uitweg en verkenning Regio Zwolle/A28, voor Spoor betreft het parkeren en rijden (P+R) maatregelen en vanuit Reglok gaat het om vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de Toezegging Dubbel opstaptarief.

 • vanaf 2014 het opvragen van de middelen Aanvullende Post OV en spoor. In de startnota van het kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het Regeerakkoord Rutte II.

 • verwerking index.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Verplichtingen

6.761.720

0

– 7.211

6.754.509

– 59.929

– 79.987

– 89.873

– 124.998

 

Uitgaven:

6.761.720

0

– 7.211

6.754.509

– 59.929

– 79.987

– 89.873

– 124.998

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

         

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.879.349

0

– 67.129

5.812.220

– 86.717

– 105.200

– 110.432

– 142.130

1)

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

882.371

0

59.918

942.289

26.788

25.213

20.559

17.132

2)

Ontvangsten

0

0

0

0

 

1. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De (structurele) bijstelling is het gevolg van onderstaande mutaties:

A. Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van Hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

B. Voordelig saldo 2012

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een voordelig saldo van ca. € 147,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds.

Het deel van het voordelig saldo dat betrekking heeft op de artikelen die met ingang van het huidige begrotingsjaar in de begroting van het Deltafonds en de begroting van Hoofdstuk XII zijn opgenomen (respectievelijk € 59,3 mln. en -€ 17,4 mln.), wordt via het technische begrotingsartikel 19 (Bijdragen andere begrotingen Rijk) van het Infrastructuurfonds en artikel 26.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) van Hoofdstuk XII ten gunste c.q. ten laste van de genoemde begrotingen geboekt.

C. Overboeking naar BDU

Via een verlaging van dit artikel ad € 150,4 mln. (2012) en € 0,2 mln. (2013) vindt een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de BDU in de begroting van Hoofdstuk XII plaats (de verplichtingen zijn al in 2012 vastgelegd). Voor het artikel Hoofdwegennet gaat het om Beter Benutten, Zuidas, Groene uitweg en Verkenning regio Zwolle/A28; voor Spoorwegen betreft het P+R maatregelen en vanuit Regionaal/lokale infrastructuur gaat het om vergoeding van meerkosten als gevolg van de vertraging bij de afschaffing van de strippenkaart en de toezegging Dubbel opstaptarief.

D. Overboekingen tussen IF en HXII en andere ministeries

Tussen de begroting van het Infrastructuurfonds en de begrotingen van Hoofdstuk XII en andere ministeries worden de volgende budgetoverboekingen aangebracht:

 • IenM (XII),

  • a) bijdrage van RWS in verband met de overgang van de dienstverlening naar P-Direkt;

  • b) overheveling van taken, formatie, bezetting en budget met betrekking tot de kostenbarometer;

  • c) kosten college van rijksadviseurs en werkprogramma 2013–2016;

 • Defensie, bijdrage bedrijfsvoeringbudget kustwacht;

 • BZK (Gemeentefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Kampen Zwolle. Dit is de 2e tranche;

 • BZK (Provinciefonds), voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen -Assen;

 • BZK (BTW Compensatiefonds-BCF), over de over te boeken bedragen naar het Gemeente- en Provinciefonds is BTW verschuldigd aan het BCF. De afdracht bedraagt 8%.

E. Aanvullende post Regionaal Spoor

Voor regionaal spoor wordt in 2013 € 25,0 mln. opgevraagd uit de aanvullende post om dit, waar mogelijk, al in 2013 te besteden aan de volgende lijnen: Valleilijn (Barneveld – Ede), Arnhem – Doetinchem, Zwolle – Wierden en Arnhem – Els Tiel.

F. Aanvullende post OV en Spoor (vanaf 2014)

In de startnota van het Kabinet Rutte II is besloten om de aanvullende post te betrekken bij de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II en dat deze bij Voorjaarsnota structureel wordt toegevoegd. Er is voor gekozen om deze afspraak nader in te vullen door de helft (€ 50 mln. per jaar vanaf 2014) van deze middelen toe te voegen aan de BDU en de andere helft in te zetten voor de IenM uitgaven met betrekking tot openbaar vervoer en spoor. De inzet van € 50 mln. per jaar door IenM is nodig om na de inpassing van de bezuinigingen het regeerakkoord prioriteiten op een verantwoorde manier in te passen.

G. Apparaattaakstelling Rutte II

In de jaren 2016 en later is een deel van de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord ten laste van het Infrastructuurfonds gebracht. Deze taakstelling heeft niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds. Op basis van een nadere uitwerking in concrete maatregelen zal in een later stadium nog een herverdeling plaats vinden.

H. Taakstelling Rutte I en II

In het aanvullende regeerakkoord Rutte II is besloten tot een additionele taakstelling op het Infrastructuurfonds van € 250 mln. per jaar vanaf het jaar 2014. Deze extra bezuiniging is bij Voorjaarsnota ingevuld.

2. Bijdrage aan het Deltafonds

De (structurele) bijstelling is het gevolg van onderstaande mutaties:

A. Voordelig saldo 2012

De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een voordelig saldo van in totaal ca € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

B. Prijsbijstelling tranche 2012

Een overboeking uit het artikel Nominaal en Onvoorzien in de begroting van HXII van de prijsbijstelling tranche 2012 die tijdelijk op dat artikel was geparkeerd.

C. Overboeking naar Hoofdstuk XII: KRW kasschuif

Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit opgelost.

D. Overboeking naar Hoofdstuk XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit

De bijdrage van in totaal € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en wordt thans teruggedraaid (2013 tot en met 2015).

E. Overboeking naar Hoofdstuk XII: Provinciefonds/SNN

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode 2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld, waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het gehele SNN.

F. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)

Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln. overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar de begroting van HXII (2013 tot en met 2015). Doordat de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) vanaf 2013 is overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar de begroting van HXII, doordat dit niet binnen de scope van het Deltafonds valt. Het betreft hier de financiële middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op het IF/DF. Dit saldo wordt nu vanuit het Deltafonds in de juiste jaren naar de begroting van HXII overgeheveld.

G. Apparaatstaakstelling Rutte I

Het aandeel van het Deltafonds in de tot € 119 mln. oplopende taakstelling op het personeel (2016 € 0,025 mln, 2017 € 0,050 mln. en vanaf 2018 € 0,076 mln.)

H. Conversie Deltafonds

Bij het afsplitsen van het Deltafonds en waterkwaliteit naar de begroting van HXII vanuit het Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen. Thans vindt er een overboeking plaats vanuit het Deltafonds naar de begroting van HXII.

Licence