Base description which applies to whole site

A. Verdiepingshoofdstukken

Artikel 1

Opbouw uitgaven (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

3 544 852

3 398 901

3 279 708

3 217 705

3 191 828

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 234 989

– 206 832

– 221 213

– 227 923

– 227 923

 
             

Nieuwe mutaties

           

Loonbijstelling

12 668

12 391

12 200

12 070

11 993

 

Prijsbijstelling

17 186

16 003

15 302

15 059

14 875

 

Vrijval aanvullende post

7 836

11 096

11 336

11 336

11 336

 

Aanpassen kasritme uitvoeringskosten fiscale wetsvoorstellen

– 6 700

9 000

– 500

1 800

– 1 300

 

Overige mutaties

7 352

3 868

17 566

9 698

9 685

 

Extrapolatie

         

2 968 287

Stand ontwerpbegroting 2013

3 348 205

3 244 427

3 114 399

3 039 745

3 010 581

2 968 287

Opbouw ontvangsten (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

118 134 875

126 079 102

134 759 234

140 606 888

140 512 547

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 6 520 589

– 238 800

– 238 800

– 238 800

– 238 800

 
             

Nieuwe mutaties

           

Ramingsaanpassing boetes en schikkingen

 

16 200

11 000

11 000

11 000

11 000

Belastingontvangsten

– 1 151 968

– 7 655 593

– 14 395 908

– 13 777 071

– 8 912 796

 

Extrapolatie

         

138 082 820

             

Stand ontwerpbegroting 2013

110 462 946

118 200 909

120 135 526

126 602 017

131 371 951

138 093 820

Toelichting

Uitgaven

Naast de loon- en prijsbijstelling zijn de uitgaven verhoogd met de vrijval van de aanvullende post. Deze post is bedoeld om de uitvoeringskosten voor de belastingdienst, voortvloeiend uit aanpassingen aan wet- en regelgeving te compenseren.

Ontvangsten

De ontvangstenraming van de bestuurlijke boetes en schikkingen is structureel met 11 mln verhoogd.

Artikel 2

Opbouw uitgaven (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

64 244

60 524

59 844

59 199

59 089

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

12 718

– 1 145

– 1 130

– 1 130

– 1 130

 
             

Nieuwe mutaties

           

Caribean financial action taskforce

 

– 12

– 12

– 12

– 12

 

CDFD

 

386

       

Monitoring commissie verzekeraars

 

125

       

Monitoring commissie banken

35

         

Monitoring commissie corporate governance

 

25

       

Extrapolatie

         

55 098

AFM

1 500

         

DNB

10

10

10

10

10

 

Wijzer in geldzaken

50

         

CDFD

20

         

overig

35

25

       
             

Stand ontwerpbegroting 2013

78 612

59 938

58 712

58 067

57 957

55 098

Opbouw ontvangsten (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

242 739

184 753

184 753

7 677

7 677

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

20 686

– 5 857

– 5 857

– 300

– 300

 
             

Nieuwe mutaties

           

Ontvangsten IJsland

197 307

         

Extrapolatie

         

7 108

garantieregeling bancaire lening

743

– 2 148

– 2 810

     
             

Stand ontwerpbegroting 2013

461 475

176 748

176 086

7 377

7 377

7 108

Toelichting

Uitgaven

CDFD

Voor 2013 is voor CDFD/CAOP een te laag bedrag begroot. Het CDFD heeft naar verwachting een subsidie nodig van in ieder geval € 776 000, € 386 000 meer dan het begrote bedrag. Besloten is om te komen tot een doelheffing voor het CDFD. Het streven is om deze uiterlijk per 1 januari 2014 gerealiseerd te hebben.

Monitoring commissie verzekeraars

In de begroting is alleen voor 2012 budget opgenomen. Gezien de verwachtingen omtrent de werkzaamheden van de commissie is er ook budget voor 2013 opgenomen.

AFM

Dit betreft het aandeel van het ministerie van SZW in door Financiën te verstrekken bijdragen voor het toezicht op de Financiële Markten.

overig

Deze post bestaat uit prijsbijstellingen voor commissie code banken, commissie corporate governance en een overboeking van ELI voor bijdrage aan «bevorderen ondernemerschap».

Ontvangsten

Ontvangsten Ijslandbank

Uit de boedel van de Landsbanki heeft Nederland € 197,3 mln. van de vorderingen ontvangen.

Garantieregeling bancaire lening

Closing out fee voor eerdere aflossing van NIBC in 2012. Dat is de boete ontvangen voor de misgelopen fee.

Artikel 3

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 377 720

1 899 218

1 633 217

1 463 217

1 249 218

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

251 000

29 000

54 000

75 000

63 000

 
             

Nieuwe mutaties

           

Nozema

– 664

         

Regeling BF

– 500

         

Loonbijstelling

19

19

19

19

19

 

Prijsbijstelling

126

         

IABF

186 000

66 000

– 34 000

– 31 000

– 26 000

 

Extrapolatie

         

1 107 237

             

Stand ontwerpbegroting 2013

2 813 701

1 994 237

1 653 236

1 507 236

1 286 237

1 107 237

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

7 891 115

3 157 515

2 344 015

2 091 901

1 971 460

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

1 202 889

128 462

154 137

273 537

87 937

 
             

Nieuwe mutaties

           

Dividend staatsdeelnemingen

31 304

         

IABF

187 000

66 000

– 34 000

– 31 000

– 26 000

 

Opbrengst onttrekking vermogenstitels

11 000

         

Dividend financiele instellingen

– 369 000

         

Winstafdracht DNB

– 670 000

725 000

56 000

13 000

– 20 000

 

Aflossing kapitaalversterkingen ING

– 2 250 000

750 000

750 000

750 000

   

Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalverstrekking ING

– 1 125 000

375 000

375 000

375 000

   

Extrapolaties

         

1 721 397

             

Stand ontwerpbegroting 2013

4 909 308

5 201 977

3 645 152

3 472 438

2 013 397

1 721 397

Toelichting

Uitgaven:

Nozema

De claim van Nozema is afgehandeld en het restant van het budget kan daarom vrijvallen.

Regeling BF

De regeling Bijzondere Financiering wordt afbeheerd. De verwachting is dat komende jaren steeds minder uitgaven worden gedaan voor deze regeling.

IABF

Door een wijziging van de eurodollar rekenkoers (depreciatie van de euro) zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven bijgesteld.

Ontvangsten:

Dividend financiële instellingen

ABN AMRO geeft aan in 2012 geen interim-dividend uit te zullen uitkeren. ABN AMRO geeft als achterliggende reden dat het gezien de marktomstandigheden, economisch klimaat, eurocrisis, onzekere vooruitzichten en invoering van Basel 3 in 2013, verstandig is om een sterke kapitaalpositie te hebben.

Winstafdracht DNB

DNB volgt voor haar jaarrekening de grondslagen zoals vastgesteld door de Governing Council van de ECB. Deze grondslagen zijn vastgelegd in de ECB Accounting regelgeving. Op dit moment loopt in de ECB een procedure om de Accounting regelgeving uit te breiden met een bepaling voor het vormen van een algemene voorziening voor «Foreign exchange rate, interest rate, credit and gold price risks». Besluitvorming door de Governing Council van de ECB is voorzien eind november/begin december 2012. Een eventuele dotatie aan een voorziening, komt ten laste van winst. Mede met het oog op de risico’s die DNB loopt, is vanuit behoedzaamheidsoverwegingen besloten om vooralsnog geen rekening te houden met de mogelijkheid dat DNB over 2012 een interim-dividend uitkeert. Daarom is de raming in 2012 naar beneden bijgesteld.

Aflossing kapitaalversterking ING + couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING

In lijn met publieke uitlatingen van ING is de inschatting van de Staat dat ING dit jaar een gedeelte van de nog uitstaande steun zal terugbetalen, maar niet de begrote € 4,5 miljard. ING heeft aangegeven het terugbetalen van de staatssteun als topprioriteit te zien en dit zo snel mogelijk te willen doen. Op basis hiervan heeft de Staat een voorzichtige inschatting gemaakt van mogelijke tranches waarin terugbetaald zou kunnen worden. ING behoudt haar contractuele rechten. Een eventuele terugbetaling dit jaar en komende jaren dient te worden goedgekeurd door DNB. De Staat en ING voeren gesprekken met de Europese Commissie over de terugbetaling en de aanpassing van het herstructureringsplan. Dit overleg wordt voortgezet.»

Dividend staatsdeelnemingen

Bij de te ontvangen dividenden van de staatsdeelnemingen doen zich meevallers voor. Deze meevallers worden voornamelijk veroorzaakt door Tennet en de NS.

Opbrengst onttrekking vermogenstitels

Rechterland N.V., een staatsdeelneming in afbeheer, zal geliquideerd worden. In dat kader zal een superdividend uitgekeerd worden.

IABF

Door een wijziging van de eurodollar rekenkoers (depreciatie van de euro) zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven opwaarts bijgesteld.

Artikel 4

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

1 249 472

1 123 415

1 174 822

1 268 190

1 148 586

 

Mutatie 1e suppletoire begroting (inc ISB)

755 928

752 100

12 910

-898 325

-774 898

 
             

Nieuwe mutaties

           

Kapitaalstorting EIB

 

448 222

       

Overig

 

20

       

Extrapolatie

         

258 907

             

Stand ontwerpbegroting 2013

2 005 400

2 323 757

1 187 732

369 865

373 688

258 907

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

183 036

226 480

307 418

591 665

913 672

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 131 000

– 147 000

– 216 000

– 488 000

– 810 000

 
             

Nieuwe mutaties

           

renteontvangsten Griekenland

– 26 796

– 15 389

– 15 480

– 23 549

– 23 549

 

Extrapolatie

         

80 106

             

Stand ontwerpbegroting 2013

25 241

64 091

75 938

80 116

80 123

80 106

Uitgaven

De kapitaalstorting voor de EIB voor het Europese Groei-iniatief wordt in 2013 betaald.

Ontvangsten

De renteontvangsten zijn naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een aanpassing van de renteraming aan de hand van de nieuwe rekenrente (MEV)

Artikel 5

Opbouw uitgaven (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

133 106

133 106

153 106

153 106

153 106

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

– 

– 

– 

– 

– 

 
             

Nieuwe mutaties

           

Schade-uitkering EKV

 

– 20 000

– 20 000

– 20 000

– 20 000

 

Extrapolatie

         

133 106

             

Stand ontwerpbegroting 2013

133 106

113 106

133 106

133 106

133 106

133 106

Opbouw ontvangsten (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

104 550

94 050

69 750

69 750

69 750

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

207 655

34 500

29 750

14 000

12 500

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

82 250

             

Stand ontwerpbegroting 2013

312 205

128 550

99 500

83 750

82 250

82 250

Toelichting

Uitgaven

Schade-uitkering EKV

De raming van de schade-uitkeringen van de exportkredietverzekering wordt structureel neerwaarts bijgesteld.

Artikel 6

Opbouw uitgaven (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

3 123 921

3 077 946

3 077 946

3 077 547

3 077 547

 

mutaties 1e sup. 2012

– 54 645

         
             

Nieuwe mutaties

           

Ramingsaanpassing

– 456 836

– 183 116

1 270

1 669

1 669

 

Overboekingen

750

527

53

297

119

 

Extrapolatie

         

3 079 216

             

Stand Ontwerpbegroting 2013

2 613 190

2 895 357

3 079 269

3 079 513

3 079 335

3 079 216

Opbouw ontvangsten (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

3 123 921

3 077 946

3 077 946

3 077 547

3 077 547

 

mutaties 1e sup. 2012

– 54 645

         
             

Nieuwe mutaties

           

Ramingsaanpassing

– 456 836

– 183 116

1 270

1 669

1 669

 

Overboekingen

750

527

53

297

119

 

Extrapolatie

         

3 079 216

             

Stand Ontwerpbegroting 2013

2 613 190

2 895 357

3 079 269

3 079 513

3 079 335

3 079 216

Toelichting

Uitgaven en ontvangsten

Ramingsaanpassing

De mutatie betreft een ramingsaanpassing als gevolg van enerzijds de btw-verhoging uit het begrotingsakkoord 2013 die het fonds doet groeien en anderzijds de krimp van het fonds die verwacht wordt op basis van de reeds beschikbare gegevens over 2012.

Artikel 7

Opbouw uitgaven (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

88 111

86 875

91 290

90 645

90 596

 

Mutatie 1e suppletore begroting

6 343

1 500

1 500

1 500

1 500

 
             

Nieuwe mutaties

           

Anticiperende aankopen

 

– 4 800

– 10 000

– 10 000

– 10 000

 

Plankosten RVOB

 

600

       

Beheersuitgaven DRZ

300

300

300

300

300

 

loon- en prijsbijstelling

1 297

105

104

104

104

 

Extrapolatie

         

82 449

             

Stand ontwerpbegroting 2013

96 051

84 580

83 194

82 549

82 500

82 449

Opbouw ontvangsten (x € 1000) 

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

179 859

177 459

176 557

176 057

176 057

 

Mutatie 1e suppletore begroting

– 773

– 773

– 773

– 773

– 773

 
             

Nieuwe mutaties

           

Beheersontvangsten DRZ

300

300

300

300

300

 

Extrapolatie

         

175 584

             

Stand ontwerpbegroting 2013

179 386

176 986

176 084

175 584

175 584

175 584

Toelichting

Uitgaven

Plankosten

De plankosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor gebiedsontwikkelingprojecten. De kosten worden een jaar van te voren geraamd.

Beheersuitgaven DRZ

De beheersuitgaven worden voortaan apart inzichtelijk gemaakt ( € 0,3 mln. per jaar). Als tegenhanger worden de beheersontvangsten verhoogd met eenzelfde bedrag ( € 0,3 mln. per jaar).

Ontvangsten

Beheersontvangsten DRZ

Zie toelichting bij DRZ.

Anticiperende aankopen

Het instrument anticiperende aankopen wordt geschrapt. Sinds 2009 is er geen gebruik meer van gemaakt.

Artikel 8

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

188 261

184 989

185 024

183 397

184 732

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

29 360

28 072

22 623

21 345

20 643

 
             

Nieuwe mutaties

           

loonbijstelling

703

709

717

712

719

 

prijsbijstelling

1 627

         

naar art 1, SSO P-Direkt

– 7 343

– 8 610

– 8 597

– 8 582

– 8 569

 

overig

– 1 081

– 971

– 719

– 553

– 1 177

 

Stand ontwerpbegroting 2013

211 527

204 189

199 048

196 319

196 348

195 712

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

27 065

28 969

31 064

32 024

31 660

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

7 888

– 313

– 240

– 239

– 125

 
             

Nieuwe mutaties

           

overig

-821

– 1 131

– 1 131

– 1 131

– 1 131

 
             

Stand ontwerpbegroting 2013

34 132

27 525

29 693

30 654

30 404

30 508

Toelichting

Uitgaven

In 2012 is een eenmalige overboeking gedaan van het ministerie van EL&I aan het ministerie van Financiën voor (een deel van) het controleplan van de Auditdienst Rijk.

Ontvangsten

In 2012 is een meevaller bij de apparaatontvangsten als gevolg van ontvangsten voor IF'ers. Meerjarig is er sprake van een desaldering met de uitgaven voor de ADR.

Artikel 10

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

3 386

2 938

3 014

3 064

3 055

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

13 307

13 406

13 211

13 000

12 853

 
             

Nieuwe mutaties

           

Uitkeren loonbijstelling

– 13 665

– 13 397

– 13 210

– 13 073

– 13 002

 

Prijsbijstelling

 

3 856

3 840

3 818

3 831

 

Overig

1 064

205

202

199

198

 

Extrapolatie

         

6 898

             

Stand ontwerpbegroting 2013

4 092

7 008

7 057

7 008

6 935

6 898

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

   

479 000

600 000

   

Mutatie 1e suppletoire begroting

           
             

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling stelpost

   

– 79 000

– 200 000

400 000

400 000

             

Stand ontwerpbegroting 2013

   

400 000

400 000

400 000

400 000

Toelichting

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

De mutaties betreffen het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling naar de apparaatbudgetten van de Financiën begroting. Een gedeelte van de uitgekeerde prijsbijstelling is nog niet verdeeld over de budgetten van Financiën.

Ontvangsten

Bijstelling stelpost

Op basis van de laatste inzichten wordt technische stelpost geactualiseerd. Het betreft toekomstige ontvangsten uit de interventies in de financiële sector.

Artikel 11

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

41 071

43 725

38 478

42 041

29 132

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

8 386

– 1 376

3 049

6 775

– 3 344

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente Vaste Schuld

– 89

– 136

– 315

– 165

185

 

Rente Vlottende Schuld

– 115

– 158

– 127

– 283

278

 

Vaste Schuld

0

0

0

6 209

0

 

Vlottende Schuld

– 4 711

0

0

0

0

 

Overig

           
             

Stand ontwerpbegroting 2013

44 542

42 055

41 085

54 577

26 251

47 172

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

42 468

46 838

39 033

39 351

25 456

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

17 704

– 792

3 857

7 836

614

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente

42

– 24

– 159

– 280

– 111

 

Vaste Schuld

0

1 105

5 541

13 340

8 287

 

Vlottende Schuld

0

0

0

0

0

 
             

Stand ontwerpbegroting 2013

60 214

47 127

48 272

60 246

34 246

54 822

Uitgaven en Ontvangsten

Door een nieuw kastekort en realisaties zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.

Artikel 12

Opbouw uitgaven (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

4 658

7 620

11 527

12 491

9 908

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

2 970

6 233

3 811

4 259

8 918

 
             

Nieuwe mutaties

           

Mutaties Rekening courant

– 608

– 4 985

– 5 637

– 4 278

– 5 418

 

Extrapolatie

         

15 393

             

Stand ontwerpbegroting 2013

7 020

8 868

9 701

12 472

13 408

15 393

Opbouw ontvangsten (x € 1000)

           
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

2 067

1 736

3 507

2 414

2 708

 

Mutatie 1e suppletoire begroting

75

266

– 115

– 122

– 295

 
             

Nieuwe mutaties

           

Mutaties Rekening courant

– 20

– 73

– 193

– 432

– 93

 

Extrapolatie

         

2 885

             

Stand ontwerpbegroting 2013

2 123

1 929

3 199

1 860

2 320

2 885

Uitgaven en Ontvangsten

De mutatie van het rekening-dourantsaldi en rente wordt grotendeels veroorzaakt door ontwikkelingen bij de sociale fondsen.

Licence