Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Algemeen

Op 20 april 2011 is de aanpassing van de presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» in de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. In deze begroting zijn nagenoeg alle begrotingsartikelen ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, inclusief de aanpassing van de tabel budgettaire gevolgen van beleid. Door de nieuwe indeling kunnen in sommige tabellen geen gegevens worden opgenomen voor de jaren 2011 en 2012. Een aantal financiële gegevens over 2012 is wel opgenomen in de verdiepingsbijlage.

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda en de baten-lastendiensten. Daarnaast wordt stilgestaan bij enkele specifieke onderwerpen zoals de budgetflexibiliteit, meetbare gegevens en de planning beleidsdoorlichtingen.

Beleidsagenda

Vanwege de demissionaire status van het kabinet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn ambities voor 2013 bijgesteld in lijn met de doelstellingen uit het Begrotingsakkoord. Dit akkoord is in het voorjaar tot stand gekomen om de dreiging van verder verslechterende overheidsfinanciën in 2013 en verder het hoofd te bieden, de economische groei te versterken en de werking van zowel woningmarkt als arbeidsmarkt te verbeteren.

De speerpunten van de beleidsagenda zijn:

  • een goed werkende en efficiënte compacte overheid;

  • een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid;

  • wonen en bouwen.

Rol en verantwoordelijkheid

BZK heeft vorig jaar als eerste departement het Verantwoord Begroten ingevoerd en daar veel tijd en capaciteit in gestoken. Gelet op deze inspanning is het BZK niet gelukt om de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 volledig te volgen op de gewijzigde punten bij het onderdeel «rol en verantwoordelijkheid van de minister». Ten opzichte van vorig jaar is de invulling van de verantwoordelijkheid van de minister in de begroting aangescherpt. BZK zorgt dat de rol en verantwoordelijkheid bij de ontwerpbegroting 2014 conform de dan geldende voorschriften worden opgesteld.

Begrotingsakkoord

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid is het beeld na Begrotingsakkoord 2013 gepresenteerd.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent in 2013 negen baten-lastendiensten. De paragraaf over de baten-lastendiensten presenteert de voorgeschreven financiële en doelmatigheidsoverzichten ter toelichting op de begrotingsstaat van deze diensten.

De generieke en additionele taakstellingen zijn conform de baten-lastensystematiek doorvertaald naar de opdrachtgevers. In de begrotingen van de baten-lastendiensten zijn maatregelen verwerkt om deze besparingen te realiseren. Het uitgangspunt bij de baten-lastendiensten blijft een kostendekkende exploitatie.

Budgetflexibiliteit

In de begroting is de informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen in de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid. Van uitgaven wordt vermeld – in percentages – welk deel daarvan juridisch is verplicht voor het jaar 2013. Onder de tabellen staat een toelichting opgenomen.

Licence