Base description which applies to whole site

2. BELEIDSAGENDA

Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere invulling van de beleidsagenda 2013, waarbij wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen die de begroting in financiële zin raken. In de artikelen wordt, zoals in andere jaren, de relevante financiële en beleidsinformatie die samenhangt met de voorgenomen uitgaven vermeld.

Inleiding

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de bescherming van de democratische constitutionele orde, een goed en slagvaardig openbaar bestuur, een effectieve Rijksdienst en voor de vestiging, huisvesting en leefbaarheid in ons land. Deze veelzijdige opdracht vindt een overkoepelende inspiratie in de missie van het ministerie: «samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.» Vanuit deze missie werkt het ministerie, ook in 2013, aan de ontwikkeling en realisatie van beleid en aan de uitvoering van operationele taken.

De ambitie voor 2013 spreekt uit de agenda voor een goed werkende en efficiënte compacte overheid, een streng en rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid en een toekomstbestendig beleid voor wonen en bouwen. Op het terrein van de woning- en bouwmarkt ligt, tegen de achtergrond van de crisis, een urgente opgave. In het Begrotingsakkoord is een duidelijke koers uitgezet voor de toekomst, waarmee het vertrouwen versterkt moet worden en de woningmarkt weer in beweging kan komen.

Een goed werkende overheid biedt burgers heldere kaders. BZK geeft mensen duidelijkheid over regels, verplichtingen en voorwaarden. Leidend principe is het vertrouwen op de kracht van de samenleving. Hierbij heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid, of het nu gaat om het integreren in de maatschappij of om de leefbaarheid van de woonomgeving. De overheid moet geen blauwdrukken opleggen, maar taken los kunnen laten. BZK wil ruimte bieden aan maatschappelijk initiatief door haar optreden vorm te geven vanuit het perspectief, de behoeften en de eigen kracht van burgers. Nut en noodzaak van ruimte voor initiatief is evident, juist omdat mensen meer regie willen en kunnen nemen en de resultaten dan vaak beter zijn. Dit vraagt een nieuwe balans in de relatie tussen overheid en samenleving. Het ministerie van BZK wil deze verandering vormgeven samen met initiatiefnemers en andere overheden.

Licence