Base description which applies to whole site

3.1. Defensie Telematica Organisatie

Algemeen

De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als baten-lastendienst deel uit van het Joint IV Commando van de DMO. Door DTO worden hoogwaardige ICT- en IV-diensten geïntegreerd geleverd aan Defensie en de ketenpartners binnen de Rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens steunt DTO de operationele informatievoorziening van het CZSK, het CLAS, het CLSK en het CKmar bij internationale en nationale inzet.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BATEN

             

Omzet moederdepartement

355 555

303 055

273 008

264 130

240 635

245 703

245 652

Omzet overige departementen

37 830

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

Omzet derden

89

145

145

145

145

145

145

Rentebaten

323

           

Vrijval voorzieningen

14

           

Bijzondere baten

             

Totaal baten

393 811

341 200

311 153

302 275

278 780

283 848

283 797

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

172 508

197 962

165 000

165 000

165 000

165 000

165 000

– waarvan eigen personeel

142 756

150 962

130 000

130 000

130 000

130 000

130 000

– waarvan externe inhuur

29 752

47 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

– materiële kosten

144 504

99 038

108 353

99 475

75 980

81 048

80 997

– waarvan apparaat ICT

11 099

8 933

8 564

8 564

8 564

8 564

8 564

– waarvan bijdrage aan SSO's

             

Afschrijvingskosten

31 858

39 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

– waarvan apparaat ICT

3 563

3 032

2 602

2 602

2 602

2 602

2 602

Overige lasten

             

– dotaties voorzieningen

             

– rentelasten

3 718

5 200

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

– bijzondere lasten

             

Totaal lasten

352 588

341 200

311 153

302 275

278 780

283 848

283 797

Saldo van baten en lasten

41 223

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement loopt vanaf 2012 aanzienlijk terug. Door het terugbrengen van de personele vulling naar aanleiding van de beleidsbrief – en daarmee het verlagen van het aantal werkplekken – zijn de budgetten voor informatievoorziening bij de defensieonderdelen verlaagd. Daarentegen zal van DTO tijdelijk een extra inspanning worden gevraagd om de realisatie van de diverse maatregelen uit de beleidsbrief te ondersteunen.

Opbrengst overige departementen

De opbrengst overige departementen betreft de IV-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken. Het is de verwachting dat de opbrengsten vanaf 2012 op een vergelijkbaar niveau blijven.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten dalen sinds 2011 als gevolg van gerichte maatregelen. Vanaf 2013 zullen de uitgaven voor de staf, personeel & organisatie en control verder dalen als gevolg van de reductie van de staven in het kader van de beleidsbrief. De lichte stijging van de materiële lasten in 2013 is een tijdelijk gevolg van alle aanpassingen die de reorganisaties en verhuizingen met zich meebrengen.

Afschrijvingen activa

In vergelijking met 2012 dalen de afschrijvingskosten. De reden hiervoor is dat de afgelopen jaren minder is geïnvesteerd. Vanaf 2013 is de intentie meer te investeren, zodat de afschrijvingen op gelijk niveau blijven.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening courant RHB 1 januari (inclusief deposito)

33 269

69 760

72 760

72 760

72 760

72 760

72 760

               

2. Totaal operationele kasstroom

115 150

48 000

40 000

37 000

35 000

35 000

35 000

               

-/- totaal investeringen

– 24 697

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

225

           

3. Totaal investeringskasstroom

– 24 472

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

               

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 20 400

           

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             

-/- aflossingen op leningen

– 33 786

45 000

40 000

37 000

35 000

35 000

35 000

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

4. Totaal financieringskasstroom

– 54 186

15 000

20 000

23 000

25 000

25 000

25 000

               

5. Rekening courant RHB 31 december

69 760

72 760

72 760

72 760

72 760

72 760

72 760

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

             

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de rekening courant van het baten-lastendeel van IVENT. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, de investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.

Investeringskasstroom

In 2013 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 60 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Aflossingen op leningen

Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane vermogensconversie en leningen om investeringen te financieren.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op leenfaciliteit omvat de door de bedrijfsgroep bij het ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

Financieringskasstroom

In 2012 is het overschot van het eigen vermogen vanuit 2011 uitgekeerd aan het moederdepartement. Ook in de komende jaren zal een eventueel overschot aan eigen vermogen worden uitgekeerd aan het moederdepartement.

Doelmatigheidsparagraaf

De focus van doelmatigheid ligt op twee gebieden: operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel). Vanwege de omvangrijke producten- en dienstencatalogus is het niet mogelijk om kostprijzen per product te geven.

Doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2011

Omschrijving generieke deel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Betrouwbaarheid Informatievoorziening

97%

97%

97%

97%

97%

97%

Leverbetrouwbaarheid SLA's

83,7%

           

Oplossend vermogen Service Desk Defensie

65,6%

           

Vte'n totaal

             

– Burgers/militairen

2 313,1

2 308,5

2 183,5

2 183,5

2 183,5

2 183,5

2 183,5

Omschrijving specifiek deel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kostprijs per werkplek (norm)

85%

82%

66%

69%

72%

72%

72%

Omzet per productgroep Generiek (in € miljoen)

235,7

204,7

186,7

181,4

167,3

170,3

170,3

Omzet per productgroep Specifiek (in € miljoen)

157,8

136,5

124,5

120,9

111,5

113,5

113,5

Toelichting

Operationele doelmatigheid

Vanaf 2012 worden de doelmatigheidsindicatoren Leverbetrouwbaarheid SLA’s en Oplossend vermogen Service Desk Defensie niet meer vermeld omdat deze indicatoren geen relevante informatie verschaffen. Hiervoor is de doelmatigheidsindicator Betrouwbaarheid Informatievoorziening in de plaats gekomen. Deze indicator geeft de beschikbaarheid van de IV-systemen weer zoals de gebruiker deze ervaart. Hiervoor worden geautomatiseerd op verschillende locaties en over verschillende diensten transacties uitgevoerd. De indicator geeft het aantal geslaagde transacties weer in procenten van het totale aantal transacties.

De norm voor deze indicator wordt ontleend aan het «Standaard Diensten Niveau» op het niveau «Brons». Hiervoor is de norm voor Beschikbaarheid gesteld op 97 procent.

Financiële doelmatigheid

  • Als indicator voor de ontwikkeling van de financiële doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek is uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de vastgestelde basiswaarde in 2007.

  • De omzet van de baten-lastendienst bestaat voor het grootste deel uit de ontvangsten voor de geleverde producten en diensten, die zijn opgenomen in een Producten- en Dienstencatalogus.

  • De categorie Generiek bestaat onder andere uit de omzetcategorieën werkplekdiensten, connectivity en handelsgoederen.

  • De categorie Specifiek bestaat onder andere uit advies en applicaties, hosting ERP, hosting multifunctionals en hosting applicaties.

Licence