Base description which applies to whole site

3.2. Dienst Vastgoed Defensie

Algemeen

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en inrichting van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van de klanten bij Defensie. De DVD staat de klanten bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

De DVD maakt samen met de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) en de Divisiestaf deel uit van de Divisie Vastgoed & Beveiliging. Deze begroting heeft betrekking op de DVD inclusief de Divisiestaf. De DBBO is een kasverplichtingeneenheid en valt buiten het bestek van het agentschap.

Begroting van baten en lasten

(Bedragen x € 1000)

realisatie 2011

begroting 2012

ramingen 2013

2014

2015

2016

2017

BATEN

             

Omzet moederdepartement

76 126

66 361

71 437

67 713

64 147

63 003

63 003

Programmagelden instandhouding

126 460

140 000

131 450

129 173

129 173

129 173

129 173

Omzet huisvestingsactiviteiten

10 526

20 454

17 368

20 119

21 240

22 799

22 799

Omzet overige departementen

558

           

Omzet derden

10

           

Mutatie onderhanden werk

– 7 659

           

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

142

           

Bijzondere baten

1 837

           

Totaal baten

208 000

226 815

220 255

217 005

214 560

214 975

214 975

LASTEN

             

Apparaatskosten

             

– personele kosten

             

waarvan eigen personeel

62 415

55 224

54 288

53 175

50 169

48 836

48 836

waarvan externe inhuur

2 626

1 000

2 400

2 000

1 500

1 000

1 000

– materiële kosten

11 736

           

waarvan apparaat ICT

   

5 688

5 630

5 630

5 630

5 630

waarvan bijdrage aan SSO» s

             

waarvan overige

 

19 508

6 726

5 030

5 196

5 986

5 986

Programmagelden instandhouding

125 128

140 000

131 450

129 173

129 173

129 173

129 173

Rentelasten

1 233

1 222

1 142

1 000

1 000

1 000

1 000

Rentelasten huisvestingsactiviteiten

7 603

13 860

11 646

12 958

13 236

14 446

14 217

Rentelasten rekening-courant

38

           

Afschrijvingskosten

             

– materieel

1 272

1 402

1 193

878

652

551

551

– materieel huisvestingsactiviteiten

2 722

6 594

5 722

7 161

8 004

8 353

8 582

– immaterieel

             

Overige kosten

             

– Dotaties voorzieningen

466

           

– Bijzondere lasten

151

           

Effect reorganisatiemaatregelen

 

– 11 995

         

Totaal lasten

215 390

226 815

220 255

217 005

214 560

214 975

214 975

Saldo van baten en lasten

– 7 390

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet van het moederdepartement is opgebouwd uit honorarium voor het totale dienstverleningspakket van de DVD. Door het krimpende vastgoedbestand als gevolg van afstotingen en de gevolgen van de herbelegging vastgoed daalt de omzet meerjarig

Programmagelden instandhouding

De programmagelden Instandhouding zijn de vergoedingen die de bedrijfsgroep ontvangt voor de aannemerskosten voor het planbaar en niet-planbaar onderhoud.

Omzet huisvestingsactiviteiten

De omzet huisvestingsactiviteiten bestaat uit de vergoeding die de bedrijfsgroep ontvangt van de defensieonderdelen voor de met de leenfaciliteit gefinancierde projecten. De vergoeding dekt de rentelasten en afschrijvingskosten van de leningen. Omdat in 2011 een aanzienlijk bedrag geleend is voor de bouwactiviteiten van de CKmar op Schiphol, stijgen de lasten vanaf 2012 substantieel.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de verwachte opbrengsten van de verrekening rente rekening-courant met het ministerie van Financiën.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten omvatten alle capaciteitskosten, zowel van direct personeel als indirect personeel en de overige exploitatiekosten. Na de reorganisatie eind 2013/begin 2014 die het gevolg is van de maatregelen uit de beleidsbrief zal er sprake zijn van een kleiner aantal vte’n. Omdat aan de vraag van de gebruiker moet worden voldaan en omdat enige flexibiliteit in de capaciteit noodzakelijk is, zal de komende jaren meer gebruik worden gemaakt van inhuur en uitbesteding. Dit neemt niet weg dat het totaal van de personele lasten afneemt door een dalend werkaanbod.

Door reorganisaties werden de salariskosten van een deel van het ondersteunend personeel door het moederdepartement betaald en verrekend met de DVD (auditpersoneel, P&O, Financiën en control, communicatie, bestuursondersteuning).

Programmagelden instandhouding

Zie «paragraaf Programma-gelden instandhouding» bij baten.

Rentelasten huisvestingsactiviteiten

De rentelasten huisvestingsactiviteiten vormen één component van de kosten die samenhangen met de financiering vanuit de leenfaciliteit. De andere component wordt gevormd door de afschrijvingen. Zie hiervoor ook de toelichting op de baten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen hebben betrekking op de materiële vaste activa van de bedrijfsgroep.

Kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening courant RHB 1 janauri

3 222

58 267

52 545

46 884

40 330

33 177

25 924

               

2. Totaal operationele kasstroom

56 156

0

1 500

1 450

1 200

1 100

1 100

               

-/- totaal investeringen

– 40 626

– 60 841

– 46 625

– 23 350

– 23 600

– 5 000

– 600

-/- totaal boekwaarde desinvesteringen

31 597

           

3. Totaal investeringskasstroom

– 9 029

– 60 841

– 46 625

– 23 350

– 23 600

– 5 000

– 600

               

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 200

           

-/- eenmalige storting door moederdepartement

             

-/- aflossingen op leningen

– 33 932

– 5 722

– 7 161

– 8 004

– 8 353

– 8 353

– 8000

+/+ beroep op leenfaciliteit

42 050

60 841

46 625

23 350

23 600

5 000

600

4. Totaal financieringskasstroom

7 918

55 119

39 464

15 346

15 247

– 3 353

– 7 400

               

5. Rekening courant RHB 31 december

58 267

52 545

46 884

40 330

33 177

25 924

19 024

(inclusief deposito) (=1+2+3+4)

             

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het jaarlijkse bedrijfsresultaat, aangevuld met de afschrijvingen op de materiële activa en de afdracht aan de voorzieningen.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom vloeit voort uit de financiering uit de leenfaciliteit van onder andere de projecten «Tactische Helikopter Groep» (Gilze Rijen) en «Nieuwbouw CKmar Schiphol». Voor de periode 2013–2014 zijn nog aanzienlijke investeringen gepland. Ook de investeringen van de baten-lasten dienst zelf zijn hierin voor een gering deel opgenomen.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom representeert het vreemd vermogen dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit. Deze correspondeert uiteraard met de investeringskasstroom.

Door de dalende trend in de verschillende kasstromen is het de verwachting dat de totale liquiditeitspositie van het agentschap binnen de normen geleidelijk mee zal dalen.

Doelmatigheidsparagraaf

Doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

             

Omschrijving generieke deel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vte'n totaal

1 007,5

867

855

846

799

752

752

– waarvan in eigen dienst

986

862

822

806

758

709

709

– waarvan inhuur

21,5

5

33

40

41

43

43

Saldo van baten en lasten (%)

– 9,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Omschrijving specifiek deel

             
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kostprijzen per product(groep) DVD

             

Expertise &advies

69

69

         

Verwerving & Afstoting excl. COVO

69

69

         

COVO

58

58

         

Instandhouding

52

52

         

Gemiddelde kostprijs product

64

64

         

Tarieven

zie kostprijzen per product

       

Omzet per productgroep (pxq) in K€

             

Expertise & advies

7 962

6 393

6 321

6 321

5 621

5 321

5 321

Verwerving & Afstoting excl. COVO

12 713

20 487

0

0

0

0

0

COVO

1 980

1 507

1 479

1 424

1 375

1 375

1 375

Instandhouding

45 262

43 286

41 624

41 624

41 624

41 624

41 624

Beveiliging

             

Overig

             

Service levels (norm = 80%)

81%

83%

85%

87%

90%

90%

90%

Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker)

80,7

89,2

90

90

90

90

90

Projecttevredenheid (norm = 90%)

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

Het totaal aantal vaste en tijdelijke vte’n daalt voortdurend door het stringent toepassen van vacaturemanagement en door de voorgenomen reorganisatie. Het saldo van baten en lasten in procenten is het quotiënt van het financieel resultaat en de omzet moederdepartement.

De kostprijzen worden vooralsnog gehandhaafd op het niveau van de begroting 2012. Door de aanzienlijke wijzigingen op korte termijn in de processen en de organisatie zijn toekomstige kostprijzen buiten beschouwing gelaten.

De omzet per productgroep weerspiegelt bij nieuwbouw de vermindering van het investeringsbudget. De omzet voor de commandantenvoorzieningen is door een eerdere bezuinigingsmaatregel al in 2011 fors teruggebracht. De omzet voor instandhouding berust op de voorlopige schatting dat het totale vastgoedbestand van Defensie zal zijn gekrompen aan het eind van de planperiode. Deze krimp is minder groot dan in de vorige begroting werd aangenomen.

De service levels zijn in 2012 ondanks de vele ontwikkelingen en reorganisaties op een hoog peil uitgekomen. De verwachting is dat dit hoge niveau kan worden gehandhaafd.

De verwachting ten aanzien van de productiviteit is stabiel. Wel moet door de uitstroom en de opbouw van een flexibele schil in toenemende mate gebruik worden gemaakt van inhuur of uitbesteding.

De aandacht voor de klant op projectniveau scoort onverminderd hoog. De inspanningen zijn gericht op het handhaven van dit niveau.

Licence