Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 OVERZICHTSCONSTRUCTIE MILIEU

Toelichting:

In de ministerraad van 24 augustus 2001 is besloten om vanaf de begroting 2003 een Overzichtsconstructie Milieu op te nemen als vervanging van het Milieuprogramma. Dit is een overzicht waarin informatie bijeen wordt gebracht van (onderdelen van) beleidsartikelen van verschillende begrotingen met een milieudoelstelling. In de overzichtsconstructie zijn operationele doelen uit beleidsartikelen van de verschillende departementen opgenomen, exclusief de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de agentschappen, die overwegend een uitvoerend karakter hebben.

Het opnemen van een overzichtsconstructie door een daartoe aangewezen minister dient louter een informatiefunctie voor de Staten-Generaal. Op deze wijze wordt het integrale overheidsbeleid op een beleidsterrein zichtbaar gemaakt in één begroting of jaarverslag, ook al wordt het beleid door meerdere ministers ontwikkeld en/of uitgevoerd. De individuele ministeriële verantwoordelijkheid blijft daarbij gehandhaafd.

De Overzichtsconstructie Milieu is opgezet volgens de vigerende Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften. Er wordt een overzicht gegeven van alle met milieubeleid in verband staande artikelen en artikelonderdelen bij IenM en andere ministeries. Begrotingsprestaties en -bedragen worden niet opgenomen; in de begroting van de andere ministeries kan de precieze invulling van het operationele doel worden teruggevonden.

De Overzichtsconstructie Milieu kent primair een thematische indeling waarbij is uitgegaan van de kerntaken van het milieubeleid bij het Ministerie van IenM:

 • 1. Klimaatverandering en luchtkwaliteit

 • 2. Duurzaam produceren

 • 3. Verminderen van risico’s van stoffen, straling en GGO’s

 • 4. Versterken van het internationale milieubeleid

 • 5. Leefomgevingskwaliteit

Aangezien een artikelonderdeel kan bijdragen aan meerdere taken, komen sommige artikelonderdelen in de overzichtsconstructie op meerdere plaatsen voor. De overzichtsconstructie bevat geen andere informatie dan in de individuele begrotingen is terug te vinden. De kwaliteit van de informatie is daarom direct afhankelijk van de informatie die is opgenomen in de afzonderlijke departementale begrotingen.

Niet alle ministeries hebben specifieke beleidsdoelstellingen op milieugebied of de milieubijdrage is niet expliciet ondergebracht in een artikelondereel:

 • III Algemene Zaken (AZ)

  Algemene Zaken heeft geen specifieke doelstellingen op het milieugebied en ook geen significante milieu-uitgaven.

 • VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beleid en de kaders op het terrein van de bedrijfsvoering van de rijksdienst. Dit betreft onder meer duurzame faciliteiten, duurzame huisvesting en ict, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen. De uitgaven hiervoor maken onderdeel uit van de begrotingen van departementen zelf.

  De rijksuitgaven in het kader van het stedenbeleid zijn opgenomen in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur & Milieu en maken onderdeel uit van het extracomptabel overzicht stedenbeleid. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is programmaminister voor het stedenbeleid.

  Gemeentes en Provincies ontvangen van het Rijk verschillende bijdragen voor milieu. Deels staan die uitgaven op de betreffende departementale begrotingen (specifieke- of verzameluitkering) en deels maken zij onderdeel uit van het Gemeente- (B) en/of het Provinciefonds (C) (algemene, integratie- of decentralisatieuitkering). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Fondsbeheerder voor beide fondsen; de Staatssecretaris van Financiën is medefondsbeheerder.

 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

  In het kader van wetenschapsbeleid heeft OCW geen taken en specifieke doelen ten aanzien van milieubeleid. OCW oormerkt geen subsidies of begrotingsbedragen aan milieubeleid.

 • Financiën (Fin)

  Financiën heeft geen specifieke beleidsdoelstellingen op het milieugebied en ook geen significante milieu-uitgaven.

  Voor de volledigheid is voor de fiscale ontvangsten uit de diverse vergroeningsmaatregelen wel een verwijzing in de overzichtsconstructie opgenomen naar het desbetreffende belastinguitgavenoverzicht in bijlage 5 en het belastingontvangsten overzicht in bijlage 2 van de Miljoenennota. Er mag overigens geen relatie gelegd worden tussen fiscale ontvangsten en milieu-uitgaven; milieugerelateerde fiscale ontvangsten zijn uit hun aard niet geoormerkt voor milieu-uitgaven.

 • X Defensie (Def)

  Defensie heeft niet zichtbare milieu-uitgaven in investerings- en exploitatiebudgetten. Deze niet zichtbare uitgaven betreffen onder andere de (meer)kosten voor inkoop van groene stroom, basispakket duurzaam bouwen en energie-efficiënte apparaten en voertuigen en personeelsuitgaven voor de milieu-uitvoeringsorganisatie.

Taak 1: Klimaatverandering en luchtkwaliteit
 

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam artikel onderdeel

VII

BZK

4

1

Energie en bouwkwaliteit

VII

BZK

9

9.1

Energiebesparing Rijkshuisvesting

XII

IenM

15 en 16

15.02 en 16.01

Openbaar vervoer en spoor

XII

IenM

14

14.01

Netwerk

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

23

23.01

Meteorologie en seismologie

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

19

19.01

Klimaat

XII

IenM

20

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

19

19.01

Klimaat

XIII

EL&I

14

3

Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening

XIII

EL&I

16

1

Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij

 

Fin

Bijlage Milj.nota

Toelichting op de belastingontvangsten in bijlage 2 van de Miljoenennota

 

Fin

Bijlage Milj.nota

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 5 van de Miljoenennota

Taak 2: Duurzaam produceren
 

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam artikel onderdeel

V

BZ

6

2

Efficiënt en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden / partnerlanden

VII

BZK

9

9.1

Een goed functionerende internationale rechtsorde

XII

IenM

11

11.02

Waterveiligheid

XII

IenM

12

12.01

Waterkwaliteit

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

21

21.01

Afval en duurzaamheidsagenda

XII

IenM

21

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

XII

IenM

21

21.03

Ecosystemen en landbouw

XIII

EL&I

16

1

Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij

XIII

EL&I

16

3

Plant- en diergezondheid

XIII

EL&I

18

1

Versterking mainports, brainport, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren

XIII

EL&I

18

2

Wederzijds versterken van ecologie en economie

XIII

EL&I

18

3

Behouden van (inter)nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur

XIII

EL&I

16

2

Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 5 van de Miljoenennota

Taak 3: Verminderen van risico’s van stoffen , straling en GGO’s
 

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam artikel onderdeel

VI

VenJ

36

2

Contraterrorisme en Nationale Veiligheid

XII

IenM

22

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

22

22.01

Veiligheid chemische stoffen

XII

IenM

22

22.02

Veiligheid GGO's

XII

IenM

22

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

XIII

EL&I

16

2

Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit

XV

SZW

1

 

Subsidies, bekostiging en opdrachten

XV

SZW

6

 

Inkomensoverdrachten

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastingontvangsten in bijlage 2 van de Miljoenennota

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 5 van de Miljoenennota

Taak 4: Versterken van het internationale milieubeleid
 

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam artikel onderdeel

V

BZ

1

1

Een goed functionerende internationale rechtsorde

V

BZ

2

4

Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid

V

BZ

3

1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

V

BZ

3

2

Een effectief, efficiënt en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen of regio’s

V

BZ

3

3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

V

BZ

4

1

Toegenomen voedselzekerheid in partnerlanden

V

BZ

4

3

Private sector ontwikkeling

V

BZ

6

1

Duurzaam milieugebruik wereldwijd

V

BZ

6

2

Efficiënt en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden / partnerlanden

VII

BZK

4

1

Energie en bouwkwaliteit

XII

IenM

14

14.01

Netwerk

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

17

17.01

Luchtvaart

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

24

24.01

Handhaving en toezicht (ILT)

XII

IenM

19

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

XIII

EL&I

12

2

Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen, delen en benutten

XIII

EL&I

12

1

Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken

XIII

EL&I

13

 

Een excellent ondernemingsklimaat

XIII

EL&I

16

1

Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij

XIII

EL&I

18

1

Versterking mainports, brainport, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren

XIII

EL&I

18

2

Wederzijds versterken van ecologie en economie

XIII

EL&I

18

3

Behouden van intern-/nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur

XIII

EL&I

16

4

Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein

XVI

VWS

1

1

Gezondheidsbescherming

XVI

VWS

6

1

Voor iedere Nederlander die dat wil is een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig, dat bovendien toegankelijk is

XVI

VWS

9

6

Gezondheidsraad

 

Fin

Bijlage Milj.nota

 

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 5 van de Miljoenennota

Taak 5: Leefomgevingskwaliteit
 

Ministerie

Artikel

Nr AO

Naam artikel onderdeel

V

BZ

6

2

Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden / partnerlanden

VII

BZK

4

1

Energie en bouwkwaliteit

VII

BZK

9

9.1

Stim.architectonische kwaliteit

VII

BZK

4

3

Kwaliteit woon- en leefomgeving

XII

IenM

12

12.01

Waterkwaliteit

XII

IenM

16

16.01

Spoor

XII

IenM

18

18.01

Scheepvaart

XII

IenM

13

13.04

Ruimtegebruik bodem

XII

IenM

20

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

XII

IenM

13

13.01 en 13.04

Ruimtelijk Instrumentarium en Ruimtegebruik bodem

XIII

EL&I

18

1

Versterking mainports, brainport, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren

XIII

EL&I

18

2

Wederzijds versterken van ecologie en economie

XIII

EL&I

18

3

Behouden van intern-/nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur

 

Fin

Bijlage Milj.nota

Toelichting op de belastinguitgaven in bijlage 5 van de Miljoenennota

Licence