Base description which applies to whole site

3. Niet beleidsartikelen

11 Centraal Apparaat

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

253.792

85.366

339.158

8.526

7.955

7.144

7.320

                 

Uitgaven:

252.326

85.366

337.692

8.526

7.955

7.144

7.320

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

252.326

85.366

337.692

8.526

7.955

7.144

7.320

 

Externe inhuur

5.633

1.920

7.553

801

845

797

797

 

Overig personeel

2.890

1.339

4.229

1.249

1.277

1.284

1.284

 

Bijdrage SSO`s

35.619

43.996

79.615

0

0

0

0

 

ICT

0

3.199

3.199

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

6.054

80.286

86.340

– 99

– 99

– 99

– 99

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).

Externe inhuur

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).

Overig personeel

Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO P-Direkt

Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).

Bijdrage SSO’s

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).

ICT

Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.

Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 3,2 mln.).

Overig materieel

Doc-Direkt ontvangst inkomsten van departementen en derden voor de levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële gevolgen per departement (circa € 8 mln.).

Ontvangsten

Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverleningsovereenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.). Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 19 mln.).

12 Algemeen

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

1.482

– 2.844

– 1.362

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

                 

Uitgaven:

3.689

– 2.844

845

– 2.830

– 2.816

– 2.816

– 2.816

                 

12.1

Algemeen

1.510

– 344

1.166

– 330

– 316

– 316

– 316

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

0

173

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.137

– 344

793

– 330

– 316

– 316

– 316

                 

12.2

Verzameluitkeringen

2.179

– 2.500

– 321

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                 

Ontvangsten:

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Toelichting

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

IPSV en impulsbudget

De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt structureel verlaagd

(circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.

13 Nominaal en onvoorzien

Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

                 

Uitgaven:

10.554

– 7.235

3.319

– 5.440

764

2.816

2.721

                 

13.1

Loonbijstelling

0

1.884

1.884

1.833

1.772

1.741

1.741

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

1.435

1.435

1.256

1.181

1.538

1.533

                 

13.3

Onvoorzien

10.554

– 10.554

0

– 8.529

– 2.189

– 463

– 553

Toelichting

13.3 Onvoorzien

Algemeen

Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015 en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9 mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.

14 VUT-fonds

Beleidsartikel 14 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Ontvangsten:

715.800

76.800

792.600

– 51.000

0

0

0

Toelichting

Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er, geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in 2015 meer afgelost dan voorheen begroot.

Licence