Base description which applies to whole site

4. Baten-lastenagentschappen

4.1 Baten-lastenagentschap RvIG

Baten-lastenagentschap RvIG Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht

(Bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

17.731

8.489

26.220

Omzet overige departementen

0

 

0

Omzet derden

82.843

21.538

104.381

Rentebaten

50

 

50

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

100.624

30.027

130.651

       

Lasten

     

Apparaatskosten

97.448

8.489

105.937

– personele kosten

12.493

 

12.493

– Waarvan eigen personeel

9.273

 

9.273

– Waarvan externe inhuur

3.220

 

3.220

– materiële kosten

84.955

8.489

93.444

– Waarvan apparaat ICT

150

 

150

– Waarvan bijdrage SSO's

150

 

150

Rentelasten

376

 

376

Afschrijvingskosten

2.800

0

2.800

– materieel

2.800

 

2.800

– Waarvan apparaat ICT

0

 

0

– immaterieel

0

 

0

Overige lasten

0

21.538

21.538

– dotaties voorzieningen

0

21.538

21.538

– bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

100.624

30.027

130.651

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Omzet derden/Overige lasten

Egalisatierekening

Om de kostendekkendheid over 10 jaar te realiseren is er in de jaren met veel aanvragen een opslag op de kostprijs van de reisdocumenten nodig, die in de jaren met weinig aanvragen weer wordt ingezet om het tarief per document te drukken. Dit voorkomt een schommeling van de tarieven. Om deze egalisatie via de tarieven te faciliteren is er een egalisatierekening (€ 21,5 mln.).

Omzet moederdepartement/materiële kosten

IBN BRP (in beheer name BRP)

De wet Basisregistratie Personen (BRP) resulteert in een nieuw stelsel rondom persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Het programma Operatie BRP ontwikkelt de centrale voorziening die dit nieuwe stelsel ondersteunt (BRP) inclusief een nieuw data- en procesmodel (LO BRP). Deze modernisering heeft tot gevolg dat de huidige decentrale GBA voorziening, de landelijke GBA-V en het huidige data en procesmodel (LO3) op termijn vervangen gaan worden. Dit heeft mede consequenties voor het beheer, de dienstverlening en de inrichting van de beheerorganisatie.

Daarbij is nadrukkelijk ook de inbreng van expertise van RvIG gevraagd. Zo levert RvIG structureel expertise ten behoeve van de BRP en Migratiecomponenten en structureel expertise met betrekking tot de GBA bedrijfsprocessen en bestaande systemen. Het bedrag bestaat uit BBN BRP (€ 5,5 mln.) en VUVG (€ 3,0 mln.).

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RvIG

(Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

30.447

 

30.447

2.

Totaal operationele kasstroom

2.800

 

2.800

 

Totaal investeringen (-/-)

– 3.000

 

– 3.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.000

0

– 3.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.800

 

– 2.800

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.000

 

3.000

4.

Totaal financieringskasstroom

200

0

200

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015

30.447

0

30.447

Licence