Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1) +(2)+(3)

Totaal

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

2.119.836

– 21.892

102.585

2.200.529

Omzet nutv werkzaamheden

276.318

– 187.000

89.318

Omzet overige departementen

29.718

– 885

28.833

Omzet derden

136.886

– 5.416

131.470

Rentebaten

800

800

Bijzondere baten

10.000

– 7.000

3.000

Totaal baten

2.297.240

254.426

– 97.716

2.453.950

     

Lasten

   

Apparaatskosten

965.478

11.666

30.889

1.008.033

– Personele kosten

725.185

8.743

15.169

749.097

* waarvan eigen personeel

673.243

8.743

9.611

691.597

* waarvan externe inhuur

51.942

 

4.058

56.000

* waarvan overige P-kosten

   

1.500

1.500

– Materiële kosten

240.293

2.923

15.720

258.936

* waarvan apparaat ICT

45.000

   

45.000

* waarvan bijdrage aan SSO’s

56.000

   

56.000

* waarvan overige M-kosten

       

Onderhoud

1.274.039

242.760

– 128.605

1.388.194

Rentelasten

8.748

   

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

   

39.975

– materieel

38.000

   

38.000

* waarvan apparaat ICT

6.000

   

6.000

– immaterieel

1.975

   

1.975

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

2.288.240

254.426

– 97.716

2.444.950

Saldo van baten en lasten

9.000

   

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

   

– 9.000

Te verdelen resultaat

       

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door aanvullende bijdragen Search-and-Rescue-activiteiten, Basis ICT en Cyber Security, Beter Geïnformeerd op de weg en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, zoals gemeld in de Ontwerpbegroting 2016.

Omzet Nog uit te voeren werkzaamheden

De huidige verwachting is dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond. Hierdoor schuiven de opbrengsten ook door naar 2016.

In 2015 is een (vervolg)opdracht verleend aan Studio Roosegaarde voor het uitwerken van een ontwerp voor de Afsluitdijk als Icoon. Ook start naar verwachting eind 2015 de marktbenadering voor de doorontwikkeling en realisatie van dit ontwerp. Hiervoor is budget van ruim € 0,8 miljoen voorgefinancierd vanuit de post nog uit te voeren werkzaamheden.

Omzet derden

De prognose is negatief bijgesteld met name door lagere opbrengsten schaderijden/varen dan verwacht.

Bijzondere baten

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is de raming van bijzondere baten neerwaarts bijgesteld.

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van de salarissen in de tweede helft van 2015.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten worden onder meer veroorzaakt door hogere materiële kosten voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze kosten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

Onderhoud

Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, maar waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

222.713

259.082

 

481.795

2.

Totaal operationele kasstroom

17.748

– 276.318

187.000

– 71.570

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 50.500

– 2.700

9.200

– 44.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

2.000

2.000

3.

Totaal investeringskasstroom

– 50.500

– 2.700

11.200

– 42.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

7.300

   

7.300

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 40.000

 

– 4.000

– 44.000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

50.500

2.700

– 23.200

30.000

4.

Totaal financieringskasstroom

17.800

2.700

– 27.200

– 6.700

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

207.761

– 17.236

171.000

361.525

Toelichting

Operationele kasstroom

De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.

Investeringskasstroom

De lagere investeringen worden veroorzaakt door terughoudendheid in het aangaan van nieuwe investeringen.

Financieringskasstroom

De hogere aflossingen worden veroorzaakt door vervroegde aflossingen als gevolg van een stelselwijziging waardoor enkele activa niet meer worden geactiveerd. Hierdoor werd de lening hoger dan de boekwaarde van de activa.

Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

43.346

619

2.652

46.617

Omzet overige departementen

2.329

 

– 267

2.062

Omzet derden

18.223

 

1.270

19.493

Rentebaten

95

 

– 95

0

Bijzondere baten

       

Totaal baten

63.993

619

3.560

68.172

         

Lasten

       

Apparaatskosten

43.308

619

9.970

53.897

– Personele kosten

28.235

619

2.069

30.923

* waarvan eigen personeel

27.823

619

– 68

28.374

* waarvan externe inhuur

412

 

2.137

2.549

– Materiële kosten

15.073

 

7.901

22.974

* waarvan apparaat ICT

2.391

 

4.173

6.564

* waarvan bijdrage aan SSO’s

3.005

 

– 187

2.818

* waarvan overige

       

Aardobservatie

17.001

 

– 4.795

12.206

Rentelasten

280

 

– 38

242

Afschrijvingskosten

3.404

 

– 1.577

1.827

– materieel

3.404

 

– 1.577

1.827

* waarvan apparaat ICT

1.986

 

– 994

992

– immaterieel

       

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

63.993

619

3.560

68.172

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe door inzet van middelen vanuit de balans voor uitvoering van het project Deltaplan (€ 1,6 miljoen) en door het saldo van mutaties van € 1,0 miljoen.

Omzet derden

De raming van de omzet uit externe gefinancierde onderzoeksprojecten zoals de Europese Unie, universiteiten en ESA is met € 1,3 miljoen verhoogd.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten nemen met € 9,9 miljoen toe. Dit is het gevolg van een herschikking van de kosten aardobservatie van € 2,9 miljoen onder apparaatskosten. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten met € 1,6 miljoen verschoven naar apparaatskosten als gevolg van de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus. Tenslotte nemen de apparaatskosten met € 5,5 miljoen als gevolg van extra opdrachten.

Aardobservatie

De kosten voor aardobservatie zijn met € 4,8 miljoen verlaagd als gevolg van een kasschuif van € 1,9 miljoen en een budgettaire herschikking van € 2,9 miljoen waardoor zoals toegelicht in de in de verdiepingsbijlage van artikel 23 van de ontwerpbegroting IenM 2016.

Afschrijvingskosten

Door de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus de geraamde afschrijvingskosten bij miljoenennota verlaagd met € 1,6 miljoen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2) + (3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

23.373

 

– 2.704

20.669

2.

Totaal operationele kasstroom

3.048

 

– 4.885

– 1.837

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 6.783

 

3.548

– 3.235

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.783

 

3.548

– 3.235

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1.375

 

775

– 600

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.100

 

– 1.505

2.595

4.

Totaal financieringskasstroom

2.725

 

– 730

1.995

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

22.363

 

– 5.041

17.322

Toelichting

De daling van de operationele kasstroom betreft voornamelijk de financiering van extra kosten uit de vooruitontvangen bedragen (€ 1,6 miljoen), een verlaging als gevolg van aangepaste uitgaven en ontvangsten aardobservatie € 2,5 miljoen (waaronder kasschuif van € 1,9 miljoen). Daar tegenover staat een begrote ontvangst als gevolg van de verkoop van activa (€ 1,0 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage voor de financiering van Cabauw in de jaren 2016–2018 (€ 0,3 miljoen).

Daarnaast zijn de verwachte investeringsuitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van het overnemen van de ICT dienstverlening door SSC Campus. Daardoor is ook het beroep op de leenfaciliteit naar beneden bijgesteld.

De aflossingen zijn verlaagd omdat eind 2014 een aantal leningen versneld zijn afgelost.

Licence