Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

45.168

0

3.789

3.706

2.051

5.757

54.714

Uitgaven:

45.445

0

1.359

4.706

– 874

3.832

50.636

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.445

0

1.359

4.706

– 874

3.832

50.636

97.01.01

Opdrachten

23.213

0

359

8.699

– 715

7.984

31.556

 

– Onderzoeken ANVS

0

0

0

4.032

– 178

3.854

3.854

 

– Overige opdrachten

23.213

0

359

4.667

– 537

4.130

27.702

97.01.02

Subsidies

250

0

1.000

0

0

0

1.250

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.605

0

0

– 4.012

7

– 4.005

12.600

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

16.000

0

0

– 4.014

0

– 4.014

11.986

 

– waarvan bijdrage aan RWS

605

0

0

2

7

9

614

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.377

0

0

19

– 166

– 147

5.230

 

Ontvangsten

3.373

0

– 1.100

1.109

– 871

238

2.511

Ontvangsten

In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Het betreft een tekort van € 0,9 miljoen in 2015 en verder. Dit betreft de afboeking van de onbekende ontvangsten voor het jaar 2015.

Artikel 98 Apparaat van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

296.110

0

25.177

5.898

1.872

7.770

329.057

Uitgaven:

300.273

0

28.323

3.323

– 2.664

659

329.255

98.01

Personele uitgaven

207.452

0

19.865

– 1.294

– 3.817

– 5.111

222.206

 

– waarvan eigen personeel

184.953

0

17.022

– 3.252

– 2.902

– 6.154

195.821

 

– waarvan externe inhuur

11.317

0

2.786

1.919

– 215

1.704

15.807

 

– waarvan postactieven

11.182

0

57

39

– 700

– 661

10.578

98.02

Materiele uitgaven

92.821

0

8.458

4.617

1.153

5.770

107.049

 

– waarvan regulier materieel

30.261

0

6.775

– 413

– 12.236

– 12.649

24.387

 

– waarvan ICT

32.065

0

654

2.828

– 12.303

– 9.475

23.244

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

30.495

0

1.029

2.202

25.692

27.894

59.418

 

Ontvangsten

2.434

0

10.991

6.226

15.797

22.023

35.448

98.01 Personele uitgaven

De lagere kosten op personele uitgaven (€ 3,8 miljoen) worden overwegend veroorzaakt door opgelopen vertraging bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), lagere kosten van de instroom van fte's voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) bij OVS en de gevolgen van versnelde invulling van de taakstelling.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere reguliere materiële uitgaven zijn voor een groot deel het gevolg van de versnelde realisatie van de taakstelling (€ 7,4 miljoen) en een opgelopen vertraging bij de ontwikkeling/vervanging van een nieuw systeem voor de geïntegreerde begrotingsadministratie. Daarnaast blijft de uitvoering van het sociaal akkoord voor het aantrekken van arbeidsbeperkten achter op de planning (€ 2,2 miljoen). Verder vindt een overboeking plaats aan het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (€ 1,3 miljoen) en is er een herverdeling van kosten naar ICT (€ 1,3 miljoen).

De lagere uitgaven ICT zijn hoofdzakelijk het gevolg van een overheveling van de bijdrage naar de Rijksbrede SSO’s SSC-ICT (€ 16 miljoen).

De hogere bijdrage aan SSO’s zijn voornamelijk het gevolg van de overgeboekte bijdrage ten behoeve van SSC-ICT (€ 16 miljoen) en de, op verzoek van BZK (Rijksvastgoedbedrijf), versnelde aflossing van de egalisatieschuld (€ 7,5 miljoen). Daarnaast zal een deel van de verrekening van de kosten voor dienstverlening aan agentschappen naar verwachting niet meer in 2015 tot verrekening komen (€ 2 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de teruggave van het voordeel van de tariefsverlaging en betaling van een openstaande vordering uit 2010 door het Rijksvastgoedbedrijf (€ 13,4 miljoen). Daarnaast is bij PBL sprake van extra ontvangsten uit hoofde van detacheringen PBL-personeel en EU-onderzoeksopdrachten. Bij ANVS zijn vergoedingen ontvangen in het kader van de Kernenergiewet. De budgetverantwoordelijkheid hiervan ligt bij het Ministerie van Economische Zaken. De ontvangsten worden in 2015 verrekend met het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

Uitgaven:

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

 

Nominaal en onvoorzien

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

 

Ontvangsten

0

0

1.388

– 1.388

0

– 1.388

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence