Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2015 (3e suppleotire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

9.235,5

241,2

Stand vastgestelde begroting 2015

 

9.235,5

241,2

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

8.953,5

265,8

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

8.719,3

286,9

         

– Mutaties Slotwet 2015

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Afwikkeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase en vertraging veiligheidscoalities

     
 

22

-5,5

 

2.

Luchtvaart en GIS

17

-1,9

-2,0

3.

Topsector Logistiek

18

-1,4

 

4.

ETS-ontvangsten

19

0,0

19,3

5.

Lagere uitgaven apparaat

98

-2,9

 

6.

HGIS

div.

-2,2

 

7.

Diversen

div.

-2,8

1,6

Realisatie 2015

 

8.702,6

305,7

Toelichting
1. Afwikkeling Saneringsregeling asbestwegen derde fase en vertraging veiligheidscoalities

Een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase is niet in 2015 aangewend. Voorts is vertraging ontstaan bij het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.

2. Luchtvaart en GIS

De lagere uitgaven op artikel 17 Luchtvaart hebben onder andere betrekking op vertraging bij de gevelisolatie van de luchthaven Rotterdam. Verder is er bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) sprake van een lager aantal ingediende en afgehandelde claims bij het Schadeschap Schiphol en zijn een aantal beroepszaken niet meer in 2015 tot uitspraak gekomen. Tot slot zijn er minder ontvangsten binnengekomen, als gevolg van minder vliegbewegingen dan eerder geraamd waardoor er ook minder heffingsaanslagen zijn opgelegd.

3. Topsector Logistiek

Het jaar 2015 was een opstartjaar voor de Topsector Logistiek. In dit opstartjaar zijn minder kasuitgaven gerealiseerd dan begroot. In 2015 zijn governance afspraken gemaakt tussen het bedrijfsleven en de rijksoverheid die resulteren in een bijstelling van de geraamde uitgaven.

4. ETS-ontvangsten

De emissie veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) zijn met € 19,3 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd.

5. Lagere uitgaven apparaat

Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van lagere externe inhuur dan gepland voor Openbaar Vervoer en Spoor en het programma Beter Benutten. Verder is sprake geweest van vertraging bij een aantal verstrekte – en aan te gane inhuuropdrachten. Daarnaast waren de uitgaven voor postactieven lager dan verwacht.

6. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Bij de 1e suppletoire begroting 2015 is vanuit de HGIS-middelen IenM voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Verder is sprake geweest van vertraging bij de bouw van het Galileo Reference Centre (ESTEC) en waren er lagere uitgaven op de HGIS apparaatbudgetten.

Licence