Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid – artikel 8 Centraal Apparaat

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen

242.985

0

242.985

– 360

242.625

– 7.617

– 5.979

– 6.032

– 6.215

                   

Uitgaven

242.985

0

242.985

– 360

242.625

– 7.617

– 5.979

– 6.032

– 6.215

                   

Personeel Kerndepartement

149.912

0

149.912

5.009

154.921

4.622

4.710

4.874

4.710

Eigen personeel

143.584

 

143.584

4.879

148.463

4.922

5.010

5.174

5.010

Inhuur externen

5.527

 

5.527

130

5.657

– 300

– 300

– 300

– 300

Overig personeel

801

 

801

0

801

0

0

0

0

                   

Materieel Kerndepartement

93.073

0

93.073

– 5.369

87.704

– 12.239

– 10.689

– 10.906

– 10.925

waarvan ICT

9.631

 

9.631

4.414

14.045

100

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

43.181

 

43.181

– 6.480

36.701

– 6.660

– 6.840

– 7.030

– 7.030

waarvan overig materieel

40.261

 

40.261

– 3.303

36.958

– 5.679

– 3.849

– 3.876

– 3.895

                   

Ontvangsten

61.018

0

61.018

– 8.827

52.191

– 10.195

– 8.424

– 8.614

– 8.614

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement (+ € 5,0 mln.)

De verhoging van het personeelsbudget wordt voornamelijk verklaard door compensatie voor de gestegen loonkosten (+ € 1,6 mln.) en een budgetneutrale herschikking van materieel naar personeel (+ € 3,4 mln.) zodat budget en realisatie naar verwachting meer in overeenstemming zijn met elkaar.

Materieel kerndepartement (– € 5,4 mln.)

De verlaging van het materieelbudget wordt voornamelijk verklaard door een desaldering op het huisvestingsbudget (– € 8 mln.). Als gevolg van de overgang naar het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel betalen de medebewoners van het Korte Voorhout voortaan rechtstreeks aan het Rijksvastgoedbedrijf in plaats van aan Financiën. De uitgaven en ontvangsten nemen daarom af (zie ook ontvangsten). Daarnaast vindt een budgetneutrale herschikking plaats van materieel naar personeel (zie ook personeel) en zijn diverse investeringen doorgeschoven naar 2016 zoals voor Beslagportaal en zonnepanelen voor Domeinen Roerende Zaken en ICT projecten (totaal + € 2,6 mln.).

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten (– € 8,8 mln.)

De ontvangsten zijn vooral lager door de overgang naar het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel waardoor medebewoners van het Korte Voorhout rechtstreeks aan het Rijksvastgoedbedrijf betalen (– € 8 mln.). Zie ook «materieel».

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1.000
 

Stand ontwerpbegroting (1)

mutaties begroting (2)

Stand vastgestelde begroting (3)

mutaties 1ste suppletoire begroting (4)

Stand 1ste suppletoire begroting (5=3+4)

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen

63.539

0

63.539

58.620

122.159

9.778

21.699

27.770

31.369

                   

Uitgaven

63.539

0

63.539

58.620

122.159

9.778

21.699

27.770

31.369

Onvoorzien

63.499

 

63.499

5.492

68.991

– 37.744

– 23.886

– 16.705

– 12.120

Loonbijstelling

16

 

16

46.570

46.586

41.524

39.744

38.653

37.703

Prijsbijstelling

24

 

24

6.558

6.582

5.998

5.841

5.822

5.786

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Onvoorzien (+ € 5,5 mln.)

Vanwege de toegenomen risico’s op de begroting van Financiën is de post onvoorzien met € 5,5 mln. verhoogd.

Loon- en prijsbijstelling (+ € 53,1 mln.)

Het departement Financiën heeft loonbijstelling van € 46,6 mln. en prijsbijstelling van € 6,6 mln. ontvangen.

Ontvangsten

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence