Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4. SUBSIDIES

Tabel Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Regeling Onderwijsvoorzieningen jongeren met een handicap (UWV)

23.000

23.862

23.862

23.862

23.862

23.862

23.862

4.653

geen

2019

jaarlijks1

Regeling Onderwijs in het buitenland (Stichting NOB)

13.400

13.400

13.400

10.100

10.100

10.100

10.100

1

geen

2019

jaarlijks1

WOOS: Herstart en Op de Rails

7.098

0

0

0

0

0

0

0

http://kennisbank.portaal- hs-odr.nl/terugblik/herstart

geen2

2014

WOOS: Basis voor Presteren («School aan Zet» en «Bèta en Techniek»)

15.975

 

7.080

0

0

0

0

0

http://www.ru.nl/its/lopend- onderzoek/onderwijsbestuur/school-zet/

2016

2016

WOOS: Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

9.464

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1

geen

2019

2016

WPO: Academische ziekenhuizen en SBD’s voor onderwijs aan zieke leerlingen3

6.840

6.840

6.840

6.840

6.840

6.840

6.840

27

geen

2019

jaarlijks1

WOOS: Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po

0

2.020

         

1

geen

geen4

2015

WOOS: aanpassen lesmaterialen ten behoeve van visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen (Dedicon)

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

4.270

1

geen

2019

2016

WOOS: Bèta en Techniek

4.600

3.600

0

3.500

0

0

0

0

http://www.rijksoverheid.nl/ bestanden/documenten-en-publicaties/ rapporten/2013/12/01/ review-activiteitenplan-meer- betere-beta-s/review-activiteitenplan-meer- betere-beta-s.pdf

2017

2016

WOOS: FODOK

100

100

100

100

100

100

100

1

http://www.rijksbegroting.nl/system/ files/18/ocw-beleidsdoorlichting-scholen- maken-resultaten-inzichtelijk.pdf

2017

2015

WOOS: Goed Worden, Goed Blijven (PO-Raad)

525

916

0

0

0

0

0

1

geen5

2017

2015

SLOA/WOOS: Nederlands Gebarencentrum

487

487

487

487

487

487

487

1

geen

2019

2016

WOOS: Ondersteuning combinatiefuncties en brede scholen (VBS)

443

30

0

0

0

0

0

0

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/18/beleidsdoorlichting-ambitieus-leerklimaat.html

geen6

2014

WOOS: Ouderorganisatie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

http://www.rijksbegroting.nl/system/files/18/ocw-beleidsdoorlichting-scholen-maken-resultaten-inzichtelijk.pdf

2019

2016

WOOS: PO-Raad diversen7

862

1.826

0

0

0

0

0

3

geen

geen6

2015

WOOS: Stichting Gedragswerk

301

640

640

640

640

640

640

1

geen

2015

2015

WOOS: Vensters po (PO-Raad)

1.900

630

0

0

0

0

0

0

http://www.rijksbegroting.nl/ system/files/18/ocw-beleidsdoorlichting- scholen-maken-resultaten-inzichtelijk.pdf

geen6

2015

WOOS: Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning Scholen en ouders)

1.987

2.000

2.000

2.000

1.900

1.900

1.900

1

geen

2018

2018

WOOS: Q voor besturen

 

5.576

5.600

5.600

5.600

     

geen5

2017

2016

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

   

22.000

22.000

20.000

20.000

20.000

 

2015

2016

2017

Kaderregeling Subsidiëring onderzoek en wetenschap: Pre COOL-onderzoek (NWO)

400

400

400

400

400

400

400

0

http://www.nro.nl/de-voorschoolse- periode-onderzocht-pre-cool/

2019

2020

Overige beschikkingen op basis van WOOS/SLOA

6.143

23.552

21.748

21.449

24.660

30.405

30.405

divers

divers

divers

divers

Totaal subsidie(regelingen)

98.795

101.149

119.427

112.248

109.859

110.004

110.004

       
1

De regeling wordt jaarlijks vernieuwd en opnieuw toegekend.

2

Geen volgende evaluatie. Middelen vanaf schooljaar 2014–2015 naar samenwerkingsverbanden VO.

3

Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs.

4

Geen volgende evaluatie. Planning vanaf 2016 in lumpsum.

5

Evaluatie via monitor Bestuursakkoord PO 2017.

6

Geen volgende evaluatie. Deze subsidie is beëindigd.

7

Betreffen kortlopende subsidies met een looptijd korter dan 4 jaar

Tabel Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Regionale verwijzingscommissies (RVC’s) vo1

6.866

6.985

0

0

0

0

0

1

geen

 

2015

WOOS:

                     

Basissubsidie Stichting Kennisnet

17.500

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1

Kennisnet jaarverslag 2014

2020

jaarlijks2

ICT projecten

1.390

1.000

0

0

0

0

0

2

geen

   

Beter presteren: School aan zet + Platform Bèta & Techniek

0

2.600

3.000

0

0

0

0

0

Platform betatechniek jaarverslag 2013

2016

2016

Onderwijsbewijs

1.468

1.176

474

0

0

0

0

0

Onderwijsbewijs resultaten

2016

2016

Pilot zomerscholen

0

9.000

9.000

0

0

0

0

0

Rapport zittenblijven in het voortgezet onderwijs

2015

2016

Overig totaal

23.801

38.426

30.116

27.507

26.911

27.532

27.639

52

     

Bestaande uit:

                     

Regeling LAKS, Combo voor LAKS

480

477

477

477

477

477

477

2

Laks jaarverslag

geen

jaarlijks3

WOOS:

                     

Centrum Sociale Veiligheid

1.113

1.195

1.310

1.095

0

0

0

1

School en veiligheid jaarverslag 2014

2017

jaarlijks2

Nederlands Jeugd Instituut

948

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1

Nederlands Jeugd Instituut jaarverslag 2014

2020

jaarlijks2

Skills Netherlands

708

706

650

650

650

650

650

1

jaarlijks aan DUO

2020

jaarlijks2

Europees Platform

1.073

1.375

1.290

1.000

1.000

1.000

1.000

1

EP-Nuffic

2020

jaarlijks2

Ingrado

762

1.010

590

590

590

590

590

1

Ingrado onderzoek

2020

jaarlijks2

International Association for the Evaluation of Educational Achievement

60

80

80

0

0

0

0

1

activiteitenoverzicht jaarlijks naar DUO

2016

2016

overige subsidies4

18.657

32.583

24.719

22.695

23.194

23.815

23.922

44

Divers

Divers

Divers

Totaal subsidieregelingen

51.025

71.187

54.590

39.507

38.911

39.532

39.639

56

     
1

Het budget voor de Regionale verwijzingscommissies zal per 1-1-2016 worden overgeheveld naar het budget voor de «bekostiging lichte ondersteuning».

2

Subsidie wordt jaarlijks verlengd.

3

Regeling wordt jaarlijks verlengd (betreft jaarlijkse instellingssubsidie op basis van een bestuurlijke verplichting).

4

Onder meer subsidies voor excellente en zwakke scholen, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en sport en bewegen.

Tabel Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Subsidieregeling praktijkleren

197.055

206.500

206.500

206.500

206.500

206.500

206.500

1

geen

2018

2019

Subsidieregeling Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal

3.715

4.000

11.300

10.750

10.200

7.000

7.000

2

Evaluatie laaggeletterdheid

2018

2018

Pilots laaggeletterdheid

5.000

5.000

0

0

0

0

0

1

Evaluatie laaggeletterdheid

2018

2018

Loopbaanorientatie

700

2.100

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1

LOB tussenrapportage 2015

2016

2015

ROC Leiden

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

     

Sectorplan mbo-hbo techniek

0

0

1.800

1.300

0

0

0

0

Evaluatie sectorplan

2016

2017

Netwerkscholen1

3.500

0

0

0

0

0

0

0

2015

geen

2014

                       

Overig totaal

28.622

38.580

11.240

10.808

9.641

1.272

1.264

       

Programmamanagement MBO15

2.900

1.095

0

0

0

0

0

1

geen

2016

2015

Beoordeling kwaliteitsplannen/exellentieplannen

0

0

1.500

1.500

1.500

400

0

0

geen

2017

2019

LIS2

0

3.000

0

0

0

0

0

1

Voortgangsrapportage 2015

jaarlijks

2016

Overig

25.722

34.485

9.740

9.308

8.141

872

1.264

diversen

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

238.592

256.180

252.140

250.658

227.641

216.072

216.064

       
1

FES geld

2

De subsidie maakt onderdeel uit van het Techniekpact dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Op 15 juni 2015 is de tweede voortgangsrapportage naar de kamer verstuurd.

Tabel Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Regeling: Stimulering Bèta/techniek

 

2.758

2.524

1.851

     

1

Auditrapport 2012 Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

2017

2018

                       

WOOS: Overige subsidies ⩽ € 1 miljoen1

752

861

520

302

146

146

146

11

1

1

1

Totaal subsidieregelingen

752

3.619

3.044

2.153

146

146

146

       
1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk.

Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Regeling: Subsidie Sirius programma 1

5.443

2.407

         

19

Geen

Overall audit 2014 Sirius Programma

2015

                       

Regeling: Subsidie Libertas Noodfonds

605

265

           

Geen2

2

2015

                       

Regeling: Open en online onderwijs

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

n.v.t.

Geen

2017

2019

                       

WOOS: Subsidie 3TU’s samenwerking3

1.500

             

Geen

3TU Centres of Excellence

2014

                       

WOOS: Overige subsidies < € 1 miljoen4

2.519

1.301

1.930

1.822

2.023

2.140

2.140

15

4

4

4

Totaal subsidieregelingen

10.067

4.973

2.930

2.822

3.023

3.140

3.140

       
1

Middelen zijn inclusief de oude FES-middelen.

2

Het Libertas Noodfonds betreft een financiële steun aan studenten die niet in hun land van herkomst kunnen (blijven) studeren, omdat vanwege politieke redenen hen het studeren onmogelijk wordt gemaakt of zij daarin ernstig worden belemmerd. Op dit moment zijn er geen landen aangewezen wiens ingezetenen een beroep kunnen doen op het Libertas Noodfonds. De middelen 2014 en 2015 hebben betrekking op de afwikkeling van eerder toegekende financiële steun aan studenten uit Zimbabwe en Wit-Rusland (deze landen waren eerder aangewezen). Omdat het een noodfonds betreft is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet voorzien.

3

Niet beschikbaar op internet.

4

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk.

Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

656

613

612

612

612

611

611

 

2010

2015

2015

Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

117

117

         

1

 

2015

2015

Subsidiebeschikking (WOOS) Neth-ER

450

600

600

600

600

     

2014

 

2018

Subsidiebeschikking (WOOS) Frans-Nederlandse academie

20

             

2010

Geen evaluatie voorzien1

2013

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur (regeling op het specifiek cultuurbeleid)

24

364

364

364

364

364

364

3

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien2

Jaarlijks

Stichting Lezen en Schrijven

                   

2015

Nationale Unesco Commissie

                   

2016

Nationale Jeugdraad

                   

2014

Overige incidentele subsidies

30

120

120

120

50

50

50

2

Geen evaluatie voorzien

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien2

Jaarlijks

Stichting News

                   

2016

Presidentschap International Council Archives

                   

2014

Totaal subsidieregelingen

1.297

1.814

1.696

1.696

1.626

1.025

1.025

       
1

Bij de Frans Nederlandse Academie volgt geen nieuwe evaluatie, daar de subsidie is gestopt per 2014 naar aanleiding van de evaluatie 2010. De uitgave in het jaar 2014 betreft een nabetaling naar aanleiding van de verantwoording over de jaren 2012 en 2013.

2

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de WOOS doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

Tabel Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom

81.474

143.850

131.883

128.883

128.892

128.898

124.906

10.845

2015

2016

2017

WOOS: Impuls Lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo

16.103

26.215

34.511

0

0

0

0

52

2014

2015

2016

Regeling versterken samenwerking lerarenopleidingen en scholen

17.942

17.100

17.100

0

0

0

0

61

2014

2015

2017

Regeling verankering academische opleidingsschool

2.665

2.640

1.590

0

0

0

0

35

1

2016

2016

Regeling InnovatieImpuls Onderwijs

2.726

1.000

0

0

0

0

0

300

2014

2016

2015

WOOS: Arbeidsmarkt- en kennisactiviteiten po

2.230

0

0

0

0

0

0

1

1

Geen2

2014

WOOS: Onderwijscoöperatie

2.900

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

2.945

1

1

2017

2014

WOOS: Open Universiteit (LOOK)

1.937

0

0

0

0

0

0

1

1

2019

2014

WOOS: Promotiebeurs voor leraren (via NWO)

7.874

7.625

3.375

0

0

0

0

1

1

2018/2019

2019

WOOS: Projecten professionalisering

959

1.900

1.900

2.000

2.000

2.000

2.000

5

1

2019

2015

WOOS: Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek

7.335

5.000

5.400

0

0

0

0

30

1

2018

2016

WOOS: Caribisch Nederland

2.097

2.097

0

0

0

0

0

1

1

Jaarrekening 2016

2015

WOOS: Overige projecten

10.742

7.218

0

 

0

0

0

20

divers

divers

divers

Totaal subsidieregelingen

156.984

217.590

198.704

133.828

133.837

133.843

129.851

11.353

     
1

Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening of het jaarverslag van de subsidieontvangers.

2

Geen volgende evaluatie. Deze subsidie is beëindigd.

Tabel Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Wet Specifiek Cultuurbeleid:

                     

Verbreden inzet cultuur

7.670

9.077

9.470

9.451

9.451

9.951

9.951

32

2012

2013–2016

2021

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

6.715

7.355

7.775

7.971

8.471

6.471

6.471

23

2013

2015

2021

Programma bibliotheekvernieuwing

17.963

48

1.248

2.648

4.248

4.248

4.248

1

2011

2020

2021

Programma leesbevordering

2.900

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2.850

2

2015

2018

2020

Programma CRISP

2.940

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2014

Programma erfgoed en ruimte

2.016

5.897

6.000

8.000

8.000

8.000

8.000

1

2010

2017 (i.h.k.v. MoMo)

2021

Programma ondernemerschap

1.475

1.737

1.737

500

0

0

0

1

2014

20152

2016–2017

Specifiek cultuurbeleid

16.448

16.229

19.918

23.687

24.653

24.552

24.718

50

1

1

2021

Totaal subsidieregelingen

58.127

43.193

48.998

55.107

57.673

56.072

56.238

112

     
1

Bovenstaande subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)».

De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring.

Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in voortgang en effectiviteit van beleid.

2

De programma onderdelen van het Programma Ondernemerschap (Programma Cultuur Ondernemen, Programma Leiderschap in Cultuur, Programma Wijzer Werven) zijn in 2015 voor het laatst geëvalueerd.

De projectsubsidie voor het Programma Cultuur Ondernemen eindigt op 31 december 2016 en de projectsubsidie voor het Programma Leiderschap in Cultuur eindigt op 31 december 2017.

Tabel Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Wet Specifiek Cultuurbeleid en Mediawet 2008

498

920

919

919

919

919

919

3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal subsidieregelingen

498

920

919

919

919

919

919

       

Bovenstaande subsidie bevat programma’s en activiteiten die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)».

De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid en de Mediawet 2008. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring.

Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in voortgang en effectiviteit van beleid.

Tabel Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Kaderregeling

             

5

     

exploitatiesubsidies

                     

onderzoek en wetenschap

                     

CPG

261

0

0

0

0

0

0

 

20141

Geen2

2014

Montesquieu Instituut

559

0

0

0

0

0

0

 

20141

Geen2

2014

NBC/ Nationaal Herbarium

10.235

6.235

6.235

6.235

6.235

6.235

6.235

 

20141

2021

Geen3

BPRC

8.635

8.303

8.303

8.303

8.303

8.303

8.303

 

20141

2021

Geen3

NCWT/ NEMO

3.520

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

3.343

 

20141

2021

Geen3

STT

231

219

219

219

219

219

219

 

20141

2021

Geen3

NTU/INL

3.053

0

0

0

0

0

0

 

2014

Geen2

2014

                       

Subsidieregeling St.AAP

1.027

1.028

1.028

1.028

1.028

1.028

1.028

1

Geen

Geen4

20334

                       

Kaderregeling subsidiering

             

4

     

projecten t.b.v. onderzoek

                     

en wetenschap

                     

Kust- en zeeonderzoek

2.500

0

0

0

0

0

0

 

2011

2016

2014

Poolonderzoek

2.942

0

0

0

0

0

0

 

2015

Geen2

2014

Genomics

40.500

0

0

0

0

0

0

 

20102

2017

2017

Nationale Coördinatie

6.098

6.108

5.905

6.129

6.056

6.287

6.295

 

20141

2021

Diverse

Bilaterale samenwerking

3.570

2.750

2.750

1.250

0

0

0

 

20141

2018

2018

Totaal subsidieregelingen

83.131

27.986

27.783

26.507

25.184

25.415

25.423

       
1

Deze instellingen zijn onderdeel van het Nederlandse wetenschapsstelsstelsel en zijn vanuit die rol meegenomen in IBO het wetenschappelijk onderzoek. In 2021 vindt er een beleidsdoorlichting plaats.

2

Deze subsidie is beëindigd.

3

Geen einddatum, betreft een langdurige exploitatiesubsidie

4

Met stichting AAP is een in rechte afdwingbaar convenant gesloten over de opvang van alle geïnfecteerde chimpansees van het BPRC. Dit convenant heeft een looptijd van 30 jaar en loopt eind 2033 af.

Tabel Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen in 2014

Laatste evaluatie (jaartal met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling)

Subsidieregeling emancipatie

2.590

343

               

2011

Subsidieregeling emancipatie 2011

4.780

7.350

7.194

7.194

7.204

7.234

7.234

21

beleidsevaluaties 2014

 

1

Totaal subsidieregelingen

7.370

7.693

7.194

7.194

7.204

7.234

7.234

       
1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de WOOS (Subsidieregeling emancipatie 2011 vindt zijn grondslag in de WOOS) heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de regeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In 2014 hebben voor het emancipatiebeleid een beleidsdoorlichting en Midterm Review plaatsgevonden (zie link).

Licence