Base description which applies to whole site

Agentschap Nederlandse Emissieautoriteit

Introductie

De missie van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) luidt: De Nederlandse Emissieautoriteit borgt als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

Producten en diensten

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

Begroting van baten en lasten van de NEa voor het jaar 2018

De begroting van baten en lasten (bedragen x € 1.000) voor het jaar 2018 van de Nederlandse Emissieautoriteit
 

Realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Baten

             

Omzet IenM

8.149

8.555

6.789

6.789

6.789

6.789

6.789

Omzet overige departementen

   

184

189

189

189

189

Omzet derden

             

Rentebaten

             

Totaal baten

8.149

8.555

6.973

6.978

6.978

6.978

6.978

               

Lasten

             

apparaatskosten

6.681

8.205

6.669

6.676

6.718

6.718

6.718

– personele kosten

5.412

6.188

5.423

5.413

5.393

5.393

5.393

* waarvan eigen personeel

4.685

5.454

4.608

4.603

4.603

4.603

4.603

* waarvan externe inhuur

586

340

515

510

490

490

490

* waarvan overige personele kosten

141

394

300

300

300

300

300

– materiële kosten

1.269

2.017

1.246

1.263

1.325

1.325

1.325

* waarvan apparaat ICT

175

815

448

448

448

448

448

* waarvan bijdrage aan SSO's

461

677

502

502

502

502

502

* waarvan overige materiële kosten

633

525

296

313

375

375

375

rentelasten

8

8

4

2

0

0

0

afschrijvingskosten

739

342

300

300

260

260

260

– materieel

2

2

         

* waarvan apparaat ICT

2

2

         

– immaterieel

737

340

300

300

260

260

260

Totaal lasten

7.428

8.555

6.973

6.978

6.978

6.978

6.978

               

Saldo van baten en lasten

721

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke- en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit.

De omzet IenM bestaat deels (voor € 428.000) uit inzet van balansmiddelen omdat de opdrachtsom voor 2017 aangepast is vanwege een verrekening tussen de opdrachtgever en de NEa.

Specificatie omzet IenM (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Artikel 19 Klimaat

8.127

6.789

6.789

6.789

6.789

6.789

Inzet middelen balans

428

         

Totaal

8.555

6.789

6.789

6.789

6.789

6.789

Omzet overige departementen

De post omzet overige departementen betreft vergoedingen voor diensten van NEa medewerkers aan andere overheidsorganisaties.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Personele kosten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal fte’s

49

57

57

57

57

57

57

Eigen personeelskosten

4.826

5.848

4.908

4.903

4.903

4.903

4.903

Inhuur

586

340

515

510

490

490

490

Overige personele kosten

De overige personele kosten omvatten onder andere de vacatiegelden voor het bestuur, de kosten van vorming en opleiding en de reiskosten binnen- en buitenland.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2018 van het agentschap NEa (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Rekening-courant RHB 1 januari

578

1.713

1.076

1.086

1.096

1.106

1.116

               

2a. Totaal ontvangsten operationele kasstroom

1.946

342

300

300

260

260

260

2b. Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 29

0

0

0

0

0

0

2. Totaal operationele kasstroom

1.917

342

300

300

260

260

260

               

3a. totaal investeringen (–/–)

– 242

– 750

         

3b. totaal desinvesteringen (+)

             

3. Totaal investeringskasstroom

– 242

– 750

0

0

0

0

0

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (–/–)

 

– 639

         

4b. eenmalige storting door moederdepart. (+)

             

4c. aflossingen op leningen (–/–)

– 540

– 340

– 290

– 290

– 250

– 250

– 250

4d. beroep op leenfaciliteit (+)

 

750

         

4. Totaal financieringskasstroom

– 540

– 229

– 290

– 290

– 250

– 250

– 250

               

5. Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

1.713

1.076

1.086

1.096

1.106

1.116

1.126

(maximale roodstand € 0,5 miljoen)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruitontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van het Register Energie voor vervoer.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor de doorontwikkeling van het Register Energie voor vervoer.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel en voor Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

Doelmatigheidsindicatoren

Realisatie 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

10.311

10.253

9.516

9.516

9.516

9.516

9.516

Naleving EV (per deelnemersrol)

12.537

11.031

10.704

10.704

10.704

10.700

10.700

               

Marginale tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

74

69

69

68

68

68

68

Midden

94

90

90

90

90

90

90

Hoog

120

106

106

106

105

105

105

               

FTE totaal (excl. externe inhuur)

49

60

62

62

62

62

62

               

Omzet per productgroep (x € 1.000)

             

Naleving ETS

4.743

4.614

4.282

4.282

4.282

4.273

4.273

Nationale Verplichtingen onder EU en VN

123

119

120

120

120

120

120

Naleving EV

2.207

2.361

2.248

2.248

2.248

2.258

2.258

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

329

1.146

139

139

139

139

139

Overige

747

315

184

189

189

189

189

Totaal

8.149

8.555

6.973

6.978

6.978

6.978

6.978

               

Saldo van baten en lasten (%)

8,8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Naleving ETS

             

Vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

93%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

BKG's waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

12%

           

Uitvoering jaarlijks toezichtprogramma

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

92%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Naleving EV

             

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting HEV en brandstoffen luchtverontreiniging

15 jul

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

Deelnemers waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden

15%

           

Uivoering jaarlijks toezichtprogramma

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

85%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Algemeen

             

Aantal formele klachten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist heeft gehandeld

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

48%

>60%

>65%

>70%

>70%

>70%

>70%

Toelichting

Naleving ETS

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Naleving EV

Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal tijdig opgeleverde rapportages naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.

Licence