Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

56.206

41.518

41.723

41.734

42.004

40.179

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 569

1.972

1.082

1.082

282

– 18

Nieuwe mutaties

794

1.496

1.505

1.496

1.688

1.714

Stand ontwerpbegroting 2018

56.431

44.986

44.310

44.312

43.974

41.875

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11.01

Algemeen waterbeleid

           

1.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

1.015

612

621

602

1.834

1.860

2.

GeoCentrifuge

 

1.030

1.030

1.040

   

3.

SZW: Compensatie Kinderopvang

– 1.263

         
 

Diversen

491

– 146

– 146

– 146

– 146

– 146

11.02

Waterveiligheid

           

11.03

Grote oppervlaktewateren

           
 

Diversen

574

         

11.04

Waterkwaliteit

           
 

Diversen

– 23

         
               

Totaal

794

1.496

1.505

1.496

1.688

1.714

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 2. In de jaren 2018 – 2020 wordt jaarlijks een subsidie van circa € 1 miljoen verstrekt aan Deltares voor de bouw van een nieuwe GeoCentrifuge. De GeoCentrifuge van Deltares wordt gebruikt voor onderzoek naar het gedrag van slappe bodems en is van groot belang voor onderzoek aan dijken en natte en droge infrastructuur. De subsidie wordt gedekt vanuit het DF artikel 1.03 Investeren in de waterveiligheid.

Ad 3. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Conform afspraak wordt het restbudget betreffende de subsidieregeling «Compensatie kinderopvang» voor waterschappen jaarlijks teruggeboekt naar SZW. In 2017 zijn er geen nieuwe aanvragen ontvangen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.000

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

43

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

3.043

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

102.337

98.885

90.561

98.258

186.528

188.843

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

53.232

27.625

11.096

5.138

– 395

– 275

Nieuwe mutaties

164

4.986

70

620

220

100

Stand ontwerpbegroting 2018

155.733

131.496

101.727

104.016

186.353

188.668

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

13.01

Ruimtelijke instrumentarium

           

1.

Hydrologische maatregelen

 

600

       

2.

Subsidie BGT

       

– 1.000

 

3.

BZK: bijdrage Gouden Piramide

 

100

50

50

   
 

Diversen

476

         

13.02

Geo-informatie

           

4.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

200

450

400

450

100

100

2.

Subsidie BGT

1.000

         
 

Diversen

17

89

120

120

120

 

13.03

Gebiedsontwikkeling

           

1.

Hydrologische maatregelen

 

– 600

       

5.

Grondverkoop tbv hydrologische maatregelen

 

5.000

       
 

Diversen

190

         

13.04

Ruimtegebruik bodem

           

6.

Aanvulling opdracht NEN 2017

– 138

– 92

       

7.

GF: Verontreiniging Griftpark Utrecht

– 500

– 500

– 500

     

2.

Subsidie BGT

– 1.000

     

1.000

 
 

Diversen

284

         

13.05

Eenvoudig beter

           
 

Diversen

– 365

– 61

0

0

0

0

               

Totaal

164

4 986

70

620

220

100

Ad 1. Bij NJN 2016 zijn er door middel van een kasschuif tussen 2016 en 2018 binnen artikel 13 vanuit de projecten BIRK en NOVI middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. Dit was mogelijk omdat bij BIRK en NOVI vertraging optrad. Dit wordt gefaciliteerd middels een kasschuif tussen 2016 en 2018. Met deze mutatie worden de middelen in 2018 teruggeboekt. De omvang van BIRK en NOVI wijzigt hiermee niet.

Ad 2. Voor de afronding van de transitie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt in 2017 een laatste subsidie toegekend aan het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVG-BGT) en het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV- GBKN). Dekking van de vindt plaats middels een kasschuif tussen de bevoorschotting van het Kadaster. De middelen worden in 2021 teruggeheveld naar het Kadaster. Daarnaast worden middelen overgeheveld vanuit de Bedrijvenregeling, waar voor een lager bedrag aan subsidievaststellingen is ontvangen.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van BZK ten behoeve van het programma Gouden Piramide.

Ad 4. Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 5. Conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt in totaal € 30 miljoen vrijgemaakt vanuit de opbrengsten van grondverkopen ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. Deze mutatie betreft de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones die ingezet worden ten behoeve van hydrologische maatregelen.

Ad 6. De opdrachtverlening aan de NEN wordt verantwoord op artikel 21. Vanuit de andere artikelen wordt voor aanvullingen op deze opdracht budget overgeboekt naar artikel 21. De aanvullende verplichting wordt aangegaan in 2017, waarvan het kaseffect 60% betrekking heeft op 2017 en 40% betrekking heeft op 2018.

Ad 7. Vanuit Ruimtegebruik Bodem wordt een aanvullend budget voor de periode 2017 – 2019 toegekend aan de gemeente Utrecht. Deze middelen worden gebruikt om specifiek onderzoek te verrichten naar de bodemverontreiniging van het Griftpark ten einde besluiten te kunnen nemen over de mogelijke afbouw van de huidige monitoring en overige kostbare maatregelen om de risico’s vanwege de verontreiniging te beheersen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

5.000

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

268

5.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

9.092

8.824

3.824

3.824

3.824

3.824

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

13.09

           

1.

Eindafrekening subsidie Mooi Nederland

268

         

2.

Opbrengsten Grondverkoop EZ/ naar Provinciefonds tbv hydrologische maatregelen

 

5.000

       

Totaal

0

5.000

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft de eindafrekening van de subsidietoekenning verstrekt in het kader van het programma Mooi Nederland aan Stichting Beschermers Amstelland. Bij de eindafrekening bleken de werkelijk gemaakte kosten lager te zijn dan de voorgeschoten bedragen. Het teveel betaalde bedrag is teruggevorderd.

Ad 2. Conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt in totaal € 30 miljoen vrijgemaakt vanuit de opbrengsten van grondverkopen ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. Deze mutatie betreft de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones die ingezet worden ten behoeve van hydrologische maatregelen.

Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

34.406

28.357

27.466

27.657

29.216

29.241

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

11.215

6.304

5.220

4.442

0

0

Nieuwe mutaties

1.874

2.064

1.612

728

276

– 588

Stand ontwerpbegroting 2018

47.495

36.725

34.298

32.827

29.492

28.653

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

14.01 Netwerk

           

1.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

1.153

650

537

480

430

432

2.

Onderwerken graanresten

 

– 870

– 865

– 472

– 495

– 489

3.

Beter Benutten

 

1.500

1.500

     
 

Diversen

340

602

258

538

159

– 713

14.02 Veiligheid

           

1.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

192

182

182

182

182

182

4.

Eindejaarsmarge

189

         

Totaal

1.874

2 064

1.612

728

276

– 588

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 2. Voor de periode 2018 – 2022 is het voornemen dat wederom een subsidieregeling van kracht wordt op grond waarvan een vergoeding verstrekt kan worden voor het versneld onderwerken van graanresten om het risico van vogelaanvaringen op Schiphol te reduceren. Dekking vindt plaats middels overheveling van budget uit diverse artikelen.

Ad 3. In het kader van de ombouw programmadirectie Beter Benutten, wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en ITS als primaire activiteit. Dit betreft een beperkt startbudget voor de voor de periode 2018- 2019.

Ad 4. Betreft mutatie in het kader van de opgevraagde eindejaarmarge voor financiering van overlopende verplichtingen uit 2016.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2018

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16

Spoor

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

32.910

12.215

13.095

13.615

14.085

14.159

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 2.198

6.015

410

556

510

426

Nieuwe mutaties

6.089

392

– 363

– 254

– 358

– 351

Stand ontwerpbegroting 2018

36.801

18.622

13.142

13.917

14.237

14.234

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

16.01 Spoor

           

1.

Prijsbijstelling tranche 2017

34

34

34

34

34

34

2.

Eindejaarsmarge

5.823

         

3.

Onderwerken graanresten

 

– 268

– 311

– 192

– 261

– 257

 

Diversen

232

626

– 86

– 96

– 131

– 128

               

Totaal

6.089

392

– 363

– 254

– 358

– 351

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 2. Betreft mutatie in het kader van de opgevraagde eindejaarmarge voor financiering van overlopende verplichtingen uit 2016.

Ad 3. Voor de periode 2018 – 2022 is het voornemen dat wederom een subsidieregeling van kracht wordt op grond waarvan een vergoeding verstrekt kan worden voor het versneld onderwerken van graanresten om het risico van vogelaanvaringen op Schiphol te reduceren. Dekking vindt plaats middels overheveling van budget uit diverse artikelen.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

16

Spoor

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

2.702

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2018

2.702

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 17 Luchtvaart
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

14 049

13 165

13 157

10 966

8 652

8 662

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 31

291

291

– 302

– 499

– 499

Nieuwe mutaties

5 160

1 706

2 283

832

1 028

1 080

Stand ontwerpbegroting 2018

19 178

15 162

15 731

11 496

9 181

9 243

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

17.01

Luchtvaart

           

1.

Area Develpment Twente

900

         

2.

Kasschuiven geluidsisolatie

– 957

 

957

     

3.

Schadeclaims Schiphol

2.000

         

4.

Onderwerken graanresten

 

1.570

1.586

881

833

821

5.

Eindejaarsmarge

2.877

         
 

Diversen

340

136

– 260

– 49

195

259

Totaal

5.160

1.706

2.283

832

1.028

1.080

Ad 1. Er worden uitgaven gedaan ten behoeve van de subsidie Area Development Twente (ADT). Deze subsidie vloeit voort uit het amendement Koopmans (Tweede Kamer 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60) waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de afspraken uit de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twente (Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 936, nr. 17).

Ad 2. Dit betreft een kasschuif in het kader van te dekken kosten voor de klachtafhandeling geluidsisolatie en veiligheidssloopzones.

Ad 3. Dit betreft de kosten ten behoeve van schadeclaims Schiphol.Om de kosten te kunnen dekken voor (schade)claims, zijn eerder middels de MTOW heffing gelden ontvangen voor de behandeling en uitkering van schadeclaims. De MTOW-heffing is in 2016 stop gezet.

Ad 4. Voor de periode 2018 – 2022 is het voornemen dat wederom een subsidieregeling van kracht wordt op grond waarvan een vergoeding verstrekt kan worden voor het versneld onderwerken van graanresten om het risico van vogelaanvaringen op Schiphol te reduceren. Dekking vindt plaats middels overheveling van budget uit diverse artikelen.

Ad 5. Betreft mutatie in het kader van de opgevraagde eindejaarmarge voor financiering van overlopende verplichtingen uit 2016.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

325

325

325

325

325

325

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

833

790

790

197

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

140

210

280

350

Stand ontwerpbegroting 2018

1.158

1.115

1.255

732

605

675

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Diversen

0

0

140

210

280

350

Totaal

0

0

140

210

280

350

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

27.752

17.315

14.197

11.222

4.738

4.742

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

3.611

– 373

– 496

– 564

– 467

– 467

Nieuwe mutaties

190

8.454

315

374

386

388

Stand ontwerpbegroting 2018

31.553

25.396

14.016

11.032

4.657

4.663

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

18.01

Scheepvaart en havens

           

1.

Caribisch Nederland havenprojecten

 

8.705

       

2.

Onderwerken graanresten

 

– 432

– 410

– 217

– 77

– 75

3.

Eindejaarsmarge

500

         
 

Diversen

– 310

181

725

591

463

463

Totaal

190

8.454

315

374

386

388

Ad 1. Voor de havenprojecten Caribisch Nederland is een reservering van € 12 miljoen vanuit de investeringsruimte Vaarwegen getroffen. Hiervan wordt € 8,7 miljoen overgeheveld naar begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de realisatie van de renovatie haveninfrastructuur Bonaire.

Ad 2. Voor de periode 2018 – 2022 is het voornemen dat wederom een subsidieregeling van kracht wordt op grond waarvan een vergoeding verstrekt kan worden voor het versneld onderwerken van graanresten om het risico van vogelaanvaringen op Schiphol te reduceren. Dekking vindt plaats middels overheveling van budget uit diverse artikelen.

Ad 3. Betreft mutatie in het kader van de opgevraagde eindejaarmarge voor financiering van overlopende verplichtingen uit 2016.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

700

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2018

700

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 19 Klimaat
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

61.434

56.602

54.216

53.147

53.817

53.846

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

17.526

8.669

3.465

3.316

2.563

2.493

Nieuwe mutaties

– 2.056

1.644

6.997

1.473

1.758

1.543

Stand ontwerpbegroting 2018

76.904

66.915

64.678

57.936

58.138

57.882

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

19.01

Tegengaan klimaatverandering

           

1.

Bijdrage DGMI extra taken NEA

375

0

0

0

0

0

2.

Brandstoffenvisie

– 4.956

– 801

5.543

0

214

0

 

Diversen

337

– 203

0

0

0

0

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

           

3.

Financiële planning subsidies Interreg

– 602

1.180

0

0

0

0

4.

Loon – en Prijsbijstelling 2017

1.217

1.563

1.356

1.375

1.446

1.445

5.

Meerjarenraming opdracht RVO

0

536

536

536

536

536

6.

Opdracht RIVM 2017

1.573

0

0

0

0

0

7.

Opdracht RVO 2017

656

0

0

0

0

0

8.

Opdrachtenbudget RWS

– 1.098

0

0

0

0

0

 

Diversen

442

– 631

– 438

– 438

– 438

– 438

Totaal

– 2.056

1.644

6.997

1.473

1.758

1.543

Ad 1. Dit betreft de bijdrage aan de financiering van de uitvoering van extra taken door de NEA. De NEa heeft voor de uitvoering van enkele Europese richtlijnen (FQD/ILUC-richtlijnen) extra middelen nodig.

Ad 2. De brandstofvisie vormt een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord. Met de uitvoering van de brandstofvisie worden de komende paar jaar de randvoorwaarden gecreëerd voor langere termijn C02-reductie. Een gedeelte van de middelen voor de brandstofvisie komt niet tot betaling in 2017 en wordt doorgeschoven naar latere jaren. Het kasritme sloot niet aan op de geplande uitgaven van de brandstofvisie en om die reden wordt een gedeelte van de middelen doorgeschoven naar latere jaren. Het doorschuiven is ook noodzakelijk in verband met het feit dat de regeling naar verwachting in september wordt gepubliceerd en er tijd nodig is om projecten te beoordelen, de middelen komen dan nog niet in 2017 tot betaling.

Ad 3. Voor de uitvoering van de lopende Interreg-subsidieregelingen (PSR en CETSI) is op basis van de ervaringen uit afgelopen periode een nieuwe financiële planning gemaakt. Deze betreft zowel de verplichtingen (vastleggen van de gepubliceerde en nog te publiceren subsidieplafonds voor de CETSI-regeling) als de uitgaven (betalingen op zowel de PSR- als de CETSI-subsidies).

Ad 4. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017.

Ad 5. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. Vanuit de andere artikelen worden voor opdrachten aan het RVO uit het opdrachtenbudget middelen overgeheveld naar artikel 19.

Ad 6. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Vanuit de andere artikelen worden voor opdrachten aan RIVM uit het opdrachtenbudget middelen overgeheveld naar artikel 19.

Ad 7. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. Vanuit de andere artikelen worden voor opdrachten aan het RVO uit het opdrachtenbudget middelen overgeheveld naar artikel 19.

Ad 8. Dit betreft een actualisering van de opdrachtbudgetten aan RWS. De actualisatie heeft het gevolg dat een aantal opdrachtbudgetten aan RWS worden overgeheveld naar andere artikelen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

19

Klimaat

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

226.500

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

3.900

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2017

230.400

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en geluid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

30.402

43.543

31.475

31.488

31.476

31.496

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 11.899

– 8.499

– 3.415

– 3.266

– 2.563

– 2.493

Nieuwe mutaties

– 522

– 315

– 165

– 165

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

17.981

34.729

27.895

28.057

28.913

29.003

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

           

1.

Duurzaamheid Service Level Agreement

– 255

– 150

0

0

0

0

2.

Opdracht RWS

– 267

0

0

0

0

0

3.

PBL: Rekenmeesterfunctie DGMI-deel

0

– 165

– 165

– 165

   

Totaal

– 522

– 315

– 165

– 165

0

0

Ad 1. Ten behoeve van de verduurzaming van de SLA (Service Level Agreement) stelt DGMI € 2 miljoen beschikbaar aan Rijkswaterstaat. De bijdrage wordt naar rato van de opdrachtbudgetten over de artikelen van DGMI verdeeld.

Ad 2. Dit betreft een actualisering van de opdrachtbudgetten aan RWS. De actualisatie heeft het gevolg dat een aantal opdrachtbudgetten aan RWS worden overgeheveld naar artikel 19.

Ad 3. De overdracht van de rekenmeesterfunctie van het ECN naar PBL. Met deze mutatie wordt het IenM-aandeel in de opdracht aan het PBL verstrekt.

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

20.900

20.664

18.231

18.681

19.028

18.785

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.649

– 707

– 605

– 605

– 723

– 723

Nieuwe mutaties

785

– 238

119

119

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018

23.334

19.719

17.745

18.195

18.305

18.062

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

           

1.

RVO Nederland Circulair

– 1.100

– 1.100

0

0

0

0

 

Diversen

0

0

400

400

400

0

21.05

Duurzame productketens

           

2.

Bijdrage departementen aan MVI/BZK

119

119

119

119

0

0

3.

RVO Nederland Circulair

1.100

1.100

0

0

0

0

 

Diversen

338

– 8

0

0

0

0

21.06

Natuurlijk kapitaal

           
 

Diversen

328

– 349

– 400

– 400

– 400

0

Totaal

785

– 238

119

119

0

0

Ad 1. RVO is gemandateerd voor het verstrekken van incidentele subsidies in het kader van het programma Nederland Circulair en CIRCO. RVO krijgt daarvoor de beschikking over een subsidiebudget. In 2017 worden de verplichtingen aangegaan, de uitgaven worden gedaan in 2017 en 2018. Voor het verstrekken van deze subsidie wordt er budget vanuit de programmauitgaven naar de budgetplaats voor subsidies te worden overgeboekt

Ad 2. Bijdrage van Ministerie van BZK aan programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat door Ministerie van IenM wordt gecoördineerd. Het programma loopt tot en met 2020.

Ad 3. Zie ad 1.

Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

33.780

51.115

55.411

62.683

63.159

63.200

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

9.587

682

682

– 4.318

– 5.604

682

Nieuwe mutaties

4.814

– 16.860

– 7.036

– 536

– 750

– 536

Stand ontwerpbegroting 2018

48.181

34.937

49.057

57.829

56.805

63.346

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

22.01

Veiligheid chemische stoffen

           
 

Diversen

– 161

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid biotechnologie

           
 

Diversen

– 170

0

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

           

1.

RIVM Circulaire Economie

0

– 1.573

0

0

0

0

2.

RVO Circulaire economie

0

– 656

0

0

0

0

3.

Modernisering omgevingsveiligheid

1.000

0

– 1.000

0

0

0

4.

Subsidiebudget asbestdaken

3.714

2.000

– 5.500

0

– 214

0

5.

Opdracht RVO

0

– 536

– 536

– 536

– 536

– 536

6.

TNS-regeling

600

0

0

0

0

0

7.

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

 

– 15.001

       
 

Diversen

– 169

– 1.094

0

0

0

0

Totaal

4.814

– 16.860

– 7.036

– 536

– 750

– 536

Ad 1. Dit betreffen mutaties in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De uitgaven worden verantwoord op Artikel 19.

Ad 2. Dit betreffen mutaties in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De uitgaven worden verantwoord op Artikel 19.

Ad 3. Voor de werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de vernieuwing van de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) en het aanwijzen van aandachtsgebieden zijn in 2017 middelen benodigd die in 2019 staan geraamd.

Ad 4. Het budget voor de subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt in 2017 en 2018 verhoogd om vertraging in de uitvoering te voorkomen. De financiering van de ophoging van dit budget in 2017 en 208 komt tot stand middels een kasschuif van budget.

Ad 5. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. Vanuit de andere artikelen worden voor opdrachten aan het RVO uit het opdrachtenbudget middelen overgeheveld naar artikel 19.

Ad 6. In 2007 is de regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom(TNS) ingesteld. Voor de uitkeringen in het kader van de TNS-regeling is het huidige jaar meer geld nodig.

Ad 7. Overboeking van de gelden voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid naar het Provinciefonds (BZK) en storting in het BTW-compensatiefonds (FIN).

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

675

250

250

250

250

250

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

1.757

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2017

2.432

250

250

250

250

250

Beleidsartikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

41.719

44.782

48.752

38.259

38.268

38.268

Mutatie Amendement 2017

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 137

– 137

– 137

– 137

– 137

– 137

Nieuwe mutaties

1.074

5.863

867

742

– 4 244

756

Stand ontwerpbegroting 2018

42.656

50.508

49.482

38.864

33.887

38.887

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

23.01 Meteorologie en seismologie

       

1.

Aanpassing indiening KNMI apparaat en programma

440

340

300

300

300

300

 

Loon- en Prijsbijstelling tranche 2017

401

468

470

468

472

472

 

Overboeking KNMI

– 179

– 179

– 179

– 179

– 179

– 179

 

Data Scientist

208

         
 

Bijdrage eID

 

– 2

– 2

– 2

– 2

– 2

23.02 Aardobservatie

           
 

Loon- en Prijsbijstelling tranche 2017

204

242

284

161

171

171

 

Bijdrage eID

 

– 6

– 6

– 6

– 6

– 6

2.

Kasschuif Aardobservatie

 

5.000

   

– 5.000

 

Totaal

1.074

5.863

867

742

– 4.244

756

Ad 1. In het kader van de offerte 2017 heeft het opdrachtgeverberaad KNMI ingestemd met aanvullende middelen voor het ontsluiten van klimatologische informatie van het meteorologische dienst Curacao, het opbouwen van kennis over seismologie in de regio Caribisch Nederland, de vervanging van de high perfomance computer en dienstverlening voor veiligheidsregio's en waterschappen bij maatschappij ontwrichtend weer en/of calamiteiten vanaf GRIP2. Daar tegenover zijn enkele extensiveringen (o.a. de inzet van de beschikbare middelen voor energiekosten en Anders omgaan met data) afgesproken waaruit de intensiveringen gedeeltelijk kunnen worden gedekt.Ad 2. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017.

Ad 2. Het betreft een kasschuif om de (tijdelijk) gestegen contributie EUMETSAT op te kunnen vangen. Op basis van een actuele raming van EUMETSAT is een kasschuif (€ 5 miljoen) van 2021 naar 2018 nodig om de budgettaire reeks in overeenstemming met de programmering te krijgen. Het KNMI kan dit niet via de balanspost opvangen, omdat deze in 2016 significant is afgenomen.

Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

109.561

106.755

106.783

106.785

106.801

106.801

Mutatie Amendement 2017

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 4.912

– 5.412

– 5.412

– 5.390

– 5.390

– 5.390

Nieuwe mutaties

2.110

1.971

1.993

1.987

1.989

1.990

Stand ontwerpbegroting 2018

106.759

103.314

103.364

103.382

103.400

103.401

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

24.01 Handhaving en toezicht

         

1.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

2.056

2.405

2.419

2.413

2.415

2.416

2.

KIWA

500

         

3.

Overboeking naar VenJ: Afpakken

– 22

– 27

– 27

– 27

– 27

– 27

4.

Overboeking naar BZK: eID

 

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

 

Diverse

– 424

– 404

– 396

– 396

– 396

– 396

Totaal

2.110

1.971

1.993

1.987

1.989

1.990

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 2. Het KIWA ondersteunt de ILT met certificatie-activiteiten. Wegens contracturele afspraken stijgen de vergunningtarieven die Kiwa bij de aanvragers in rekening brengt onvoldoende om de (stijgende) kosten van KIWA te dekken.

Ad 3. Deze mutatie houdt verband met de neerwaartse bijstelling van de ontvangstenreeks in het kader van de uitvoering van het programma «Afpakken» van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door de ILT. Deze mutatie betreft een correctie van de ontvangsten vanuit VenJ welke ontstaat ten gevolge van de taakstelling bij VenJ.

Ad 4. Dit betreft de bijdrage van ILT aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het eID-programma.

Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

888.311

866.805

866.752

865.341

854.721

854.721

Mutatie Amendement 2017

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

26.738

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

15.228

14.783

14.795

14.737

14.556

14.558

Stand ontwerpbegroting 2018

930.277

881.588

881.547

880.078

869.277

869.279

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

25.01

Brede doeluitkering

           

1.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

15.228

14.783

14.795

14.737

14.556

14.558

Totaal

15.228

14.783

14.795

14.737

14.556

14.558

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

6.168.329

6.597.992

6.732.281

6.880.418

7.013.510

7.061.467

Mutatie Amendement 2017

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 485.970

13.092

221.764

– 12.753

– 684

– 600

Nieuwe mutaties

– 345.049

– 15.749

4.584

147.690

119.221

117.706

Stand ontwerpbegroting 2018

5.337.310

6.595.335

6.958.629

7.015.355

7.132.047

7.178.573

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

50.480

50.839

50.195

49.900

49.841

49.841

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

98.105

5.344

5.364

5.364

5.364

5.364

Nieuwe mutaties

2.346

1.630

1.628

1.619

1.640

1.641

Stand ontwerpbegroting 2018

150.931

57.813

57.187

56.883

56.845

56.846

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

97.01 Algemeen departement

           

1

Toedeling Eindejaarsmarge

1.412

         

2

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

768

847

845

836

857

858

3

Overboeking aan BZK: bijdrage e-ID

 

– 9

– 9

– 9

– 9

– 9

4

Externe juridische expertise

 

792

792

792

792

792

 

Diverse

166

         

Totaal

2.346

1.630

1.628

1.619

1.640

1.641

Ad 1. Dit betreft de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende kas/verplichtingen uit 2016, die bij 1e suppletoire voorlopig technisch op artikel 99 is toegekend.

Ad 2. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 3. Door BZK is in kaart gebracht dat voor de stelselkosten van het programma eID structureel € 16 miljoen is benodigd vanaf 2018. Dit betreft de bijdrage van IenM.

Ad 4. Dit betreft de bijdrage van beleidsdg’s DGMI, DGRW en DGB aan de juridische afdeling voor te maken kosten met betrekking tot centraal betaalde kosten van externe juridische expertise door de Landsadvocaat.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2016

2.189

1.994

1.994

1.994

1.994

1.994

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

           

Nieuwe mutaties

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

Stand ontwerpbegroting 2017

1.296

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

Afboeken ontvangstenreeks

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

Totaal

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

Ad 5. In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Het betreft een tekort van € 0,9 miljoen in 2016 en verder. Het is niet wenselijk om deze niet bestaande ontvangsten in de begroting te handhaven. Middels deze mutatie wordt de ontvangstenreeks afgeboekt.

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Uitgaven (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

321.827

290.304

285.210

281.397

281.875

281.875

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

24.596

6.690

4.072

5.372

2.772

2.652

Nieuwe mutaties

5.420

16.312

13.761

9.869

9.702

9.774

Stand ontwerpbegroting 2018

351.843

313.306

303.043

296.638

294.349

294.301

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

98.01

Personele uitgaven

           

1

Toedeling Eindejaarsmarge

2.562

         

2

Afboeking ontvangstenreeks detacheringen

 

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

3

Overdracht coördinatie Caribisch Nederland

336

336

336

336

336

336

4

Overboeking van en naar IF t.b.v. Eenvoudig Beter

 

5.000

2.500

     

5

Extra taken NEA

– 375

         

6

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

6.687

7.860

7.766

7.870

7.869

7.879

8

Herschikking apparaatsbudgetten

1.203

100

100

200

182

– 866

 

Diverse

– 478

205

229

229

229

229

98.02

Materiële uitgaven

           

10

Toedeling Eindejaarsmarge

2.032

         

11

Overboeking naar FIN t.b.v. bijdrage Digitale content

– 72

– 72

– 72

– 72

– 72

 

12

Bedrijfsgeneeskundigezorg RWS

– 20

         

13

Afboeking ontvangstenreeks detacheringen

– 100

         

14

Overboeking naar AZ: Communicatiepool

 

– 25

– 25

– 25

– 25

– 25

15

Overboeking van en naar IF t.b.v. Eenvoudig Beter

– 1.500

         

16

Overboeking naar EZ t.b.v. kwaliteitsimpuls Digipoort

– 450

         

17

Inzet surplus EV RvB en ILT

– 2.910

         

18

Overboeking van IF t.b.v. functioneel beheer MSW

320

320

320

320

320

320

19

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

1.042

1.123

1.142

1.146

1.145

1.135

20

Overboeking naar IF en DF; Capaciteitsmanagement RWS

– 1.229

         

21

Herschikking apparaatsbudgetten

– 1.203

– 100

– 100

– 200

– 182

866

22

Overboeking vanuit IF t.b.v.ombouw programma Beter Benutten

 

1 500

1 500

     

23

Rekenmeesterfunctie PBL

 

165

165

165

   

24

Overboeking naar BZK ICT Arbeidsmarktcampagnes 2017

– 58

         
 

Diverse

– 367

         

Totaal

5.420

16.312

13.761

9.869

9.702

9.774

Ad 1. Dit betreft de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende kas/verplichtingen uit 2016, die bij 1e suppletoire voorlopig technisch op artikel 99 is toegekend.

Ad 2. Structureel is er voor € 0,100 miljoen aan apparaatsontvangsten begroot. Aangezien niet duidelijk is waar deze ontvangsten betrekking op hebben en de realisatie jaarlijks achterblijft wordt deze ontvangstenreeks afgeboekt, ook aan de uitgavenkant.

Ad 3. Het coördinatorschap van Caribisch Nederland wordt overgedragen van ILT aan DGB. De bijbehorende apparaatsbudgetten zijn hiervoor naar artikel 98 overgeheveld (van artikel 24).

Ad 4. Dit betreft mutaties in het kader van Eenvoudig Beter, ten behoeve van de externe inhuur bij het Wetgevingstraject. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn middelen in 2018 en 2019 benodigd.

Ad 5. Het betreft hier de nieuwe FQD/ILUC richtlijnen. Het voorstel van de wetswijziging ten behoeve van ILUC-implementatie moest vanwege de demissionaire status van het kabinet opnieuw langs de ministerraad voordat het naar de Tweede Kamer verzonden kan worden. De extra taken voor de NEA, als gevolg van de nieuwe richtlijnen, houden verband met een motie van de Kamer waarbij de dubbeltellingsregeling is behouden. Ter dekking hiervan vindt een overboeking plaats naar artikel 19.

Ad 6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 7. De huidige programmadirectie Beter Benutten zal in 2017 worden omgebouwd. In het kader van de ombouw wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en ITS als primaire activiteit met raakvlakken met aanpalende thema’s als de Fietsagenda, Logistiek en Duurzame mobiliteit. Hiervoor wordt een startbudget vrijgemaakt voor inhuuruitgaven voor de periode 2018 – 2021. Het toegevoegde inhuurbudget wordt gebruikt voor kennis/expertise die niet binnen IenM beschikbaar is.

Ad 8. Dit betreft een herschikking binnen de apparaatsuitgaven als gevolg van een actualisatie van personele en materiële budgetten.

Ad 9. Als gevolg van de verslechterde financiële situatie bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft de ministerraad op 30/9/2016 ingestemd met het voorstel van EZ om de taken rondom de Nationale Energieverkenning (NEV) en advisering over de SDE+ te behouden en vanaf 2018 over te dragen aan PBL. Door overdracht van de rekenmeesterfunctie naar het PBL wordt synergie en daardoor naar verwachting ook efficiëntiewinst gehaald. Deze mutatie betreft het EZ-aandeel in de opdracht aan ECN met betrekking tot de «rekenmeesterfunctie».

Ad 10. Dit betreft de toebedeling van de eindejaarsmarge voor overlopende kas/verplichtingen uit 2016, die bij 1e suppletoire voorlopig technisch op artikel 99 is toegekend.

Ad 11. Conform de gemaakte afspraken in het ICBR vindt er een niet-structurele overboeking plaats naar FIN, in het kader van de financiering van Digitale Content.

Ad 12 RWS ontvangt een bijdrage voor de uitvoering van de regietaak bedrijfsgeneeskundige zorg binnen IenM. De bijdrage wordt vanuit begrotingshoofdstuk HXII toegevoegd aan het artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN.

Ad 13. Structureel is er voor € 0,1 miljoen aan apparaatsontvangsten begroot. Aangezien niet duidelijk is waar deze ontvangsten betrekking op hebben en de realisatie jaarlijks achterblijft wordt deze ontvangstenreeks afgeboekt, ook aan de uitgavenkant.

Ad 14. Er vindt een overheveling plaats naar het Ministerie van AZ/DPC, ten behoeve van de interne communicatiepool (structureel vanaf 2018).

Ad 15. Dit betreft mutaties in het kader van Eenvoudig Beter, ten behoeve van de externe inhuur bij het Wetgevingstraject. Door vertraging in het wetgevingstraject zijn middelen in 2018 en 2019 benodigd.

Ad 16. Conform de uitwerking van besluitvorming in het Nationaal Beraad van 9 mei ji. door bureau digicommissaris, wordt het terug te ontvangen overschot dienstverlening Maritime Single Window uit 2016 ingezet t.b.v. de kwaliteitsimpuls Digipoort.

Ad 17. Een deel van de ontvangen surplus EV van de ILT en het Rijksvastgoedbedrijf wordt ingezet voor nagekomen uitgaven in het kader van schadeclaims Schiphol. Om de kosten te kunnen dekken zijn eerder, middels de MTOW-heffing, gelden ontvangen voor de behandeling en uitkering van deze (schade)claims. De MTOW-heffing is in 2016 stopgezet. Daarnaast betreft het uitgaven ten behoeve van de subsidie Area Development Twente (ADT). Deze subsidie vloeit voort uit het amendement Koopmans (Tweede Kamer 2007–2008, 31 200 XII, nr. 60) waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de afspraken uit de Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twente (Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 936, nr. 17).

Ad 18. De kosten voor het functioneel en gebruikersbeheer bedragen ca. € 0,640 mln per jaar, waarvan de helft (€ 0,320 mln) door IenM betaald wordt. Dit bedrag kan niet gedekt worden binnen de begroting van Maritieme Zaken. Dekking is voorzien uit de investeringsruimte op het IF.

Ad 19. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 voor Hoofdstuk XII.

Ad 20. Dit betreft een overboeking naar het IF en DF in het kader van de dekking van het Strategisch Capaciteit Management van RWS.

Ad 21. Dit betreft een herschikking binnen de apparaatsuitgaven als gevolg van een actualisatie van personele en materiële budgetten.

Ad 22. De huidige programmadirectie Beter Benutten zal in 2017 worden omgebouwd. In het kader van de ombouw wordt ingezet op het doorzetten van de werkwijze van Beter Benutten, innovatie en ITS als primaire activiteit met raakvlakken met aanpalende thema’s als de Fietsagenda, Logistiek en Duurzame mobiliteit. Ten behoeve van een beperkt startbudget wordt € 1,500 mln overgeboekt vanuit het IF voor inhuuruitgaven.

Ad 23. Als gevolg van de verslechterde financiële situatie bij het Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) heeft de ministerraad op 30/9/2016 ingstemd met het voorstel van EZ om de taken rondom de Nationale Energieverkenning (NEV) en advisering over de SDE+ te behouden en vanaf 2018 over te dragen aan PBL. Door overdracht van de rekenmeesterfunctie naar het PBL wordt synergie en daardoor naar verwachting ook efficiëntiewinst gehaald. Deze mutatie betreft het IenM-aandeel in de opdracht aan ECN met betrekking tot de «rekenmeesterfunctie».

Ad 24. In maart 2017 heeft de ICBR ingestemd met verdeling van (eenmalig) € 510.000 voor ICT arbeidsmarktcampagnes 2017 over de ministeries. Dit betreft de bijdrage van IenM.

Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

98

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

3.530

3.530

3.530

3.530

3.530

3.530

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

14.202

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Nieuwe mutaties

350

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2018

18.082

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

25

Afboeking ontvangstenreeks detacheringen

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

26

Ontvangsten Logius overschot 2016

450

         
               

Totaal

350

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

Ad 25. Structureel is er voor € 0,100 miljoen aan apparaatsontvangsten begroot. Aangezien niet duidelijk is waar deze ontvangsten betrekking op hebben en de realisatie jaarlijks achterblijft wordt deze ontvangstenreeks afgeboekt, ook aan de uitgavenkant.

Ad 26. Conform de uitwerking van besluitvorming in het Nationaal Beraad van 9 mei ji. door bureau digicommissaris, wordt het terug te ontvangen overschot dienstverlening Maritime Single Window uit 2016 ingezet t.b.v. de kwaliteitsimpuls Digipoort.

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien
Uitgaven (bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stand ontwerpbegroting 2017

21

108

42

602

545

545

Mutatie Amendement 2017

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

136.801

124.504

124.185

131.008

133.520

127.796

Nieuwe mutaties

– 109.101

– 124.504

– 124.185

– 126.008

– 127.235

– 127.795

Stand ontwerpbegroting 2018

21

108

42

5.602

6.830

546

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2017

2018

2019

2020

2021

2022

99.01

Nominaal en onvoorzien

           

1

Toedeling eindejaarsmarge

– 17.805

         

2

ABP pensioenpremie

– 8.384

– 8.384

– 8.384

– 8.384

– 8.384

– 8.384

 

– waarvan Hoofdstuk XII

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

 

– Waarvan Infrastructuurfonds

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

 

– waarvan Deltafonds

1.195

1.195

1.195

1.195

1.195

1.195

3

Loon- en prijsbijstelling tranche 2017

– 103.719

– 115.227

– 114.908

– 116.731

– 117.958

– 118.519

 

– waarvan Hoofdstuk XII

26.920

27.942

27.574

27.477

28.234

28.265

 

– Waarvan Infrastructuurfonds

66.079

73.460

73.636

74.632

73.147

75.034

 

– waarvan Deltafonds

10.720

13.825

13.698

14.622

16.577

15.220

4

Eenvoudig Beter

– 6.000

         

5

THERMPHOS

27.700

         
 

Diversen

– 893

– 893

– 893

– 893

– 893

– 892

Totaal

– 109.101

– 124.504

– 124.185

– 126.008

– 127.235

– 127.795

Ad 1. Bij Eerste suppletoire begroting is de eindejaarsmarge van 2018 (€ 17,8 miljoen) toegevoegd op artikel 99. Bij Begroting 2018 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats op Hoofdstuk XII.

Ad 2. Bij Eerste suppletoire begroting is de compensatie voor de toegenomen ABP-pensioenpremie verwerkt. Bij Begroting 2018 vindt de toedeling van de compensatie voor de toegenomen ABP-pensioenpremie plaats op Hoofdstuk XII en naar het IF en DF.

Ad 3. Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2017 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Begroting 2018 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Ad 4. Bij Begroting 2018 Voor Eenvoudig Beter worden in het kader van de externe inhuur bij het Wetgevingstraject vanuit artikel 99 Nominaal en Onvoorzien middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 18.16 van het IF.

Ad 5. Het Rijk reserveert € 27,7 miljoen voor de complexe sanering van het Zeeuwse industrieterrein Thermphos in Zeeland, naar aanleiding van het advies van de Commissie onderzoek sanering Thermphos (TK 29 826 nr. 90). Een bijdrage is voorwaardelijk aan het bereiken van een totaalakkoord met de provincie Zeeland en het havenbedrijf, waarbij zij eenzelfde financiële bijdrage leveren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu treedt op als beleidsverantwoordelijk departement namens het Rijk, waarbij de onafhankelijkheid van de toezichthouder wordt geborgd.

Licence