Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

9.552,8

19,4

Stand vastgestelde begroting 2019

 

9.618,7

19,4

– Belangrijkste mutaties Voorjaarsnota 2019

   

1.

Overboekingen naar PF/GF/BCF

26

– 28,4

20

2.

Ruimtelijke Adaptatie

11

6,3

 

3.

Bijdrage Caribisch Nederland uit IF

14

14,6

 

4.

Bijdrage subsidies Spoor uit IF

16

19

 

5.

Kustbescherming Sint Eustatius

17

3,5

 

6.

EZK CO2 reductie

21

5,1

 

7.

Regeringsvliegtuig

97

28,3

 

8.

Loon en Prijsbijstelling

99

213,8

 

9.

Intensivering ILT

24

10

 

10.

Asbest- naar duurzaam

99

5

 

11.

Inpassing DBFM Blankenbrug en A16 Rotterdam

26

– 277,1

 

12.

Global Commission on Adaption (GCA)

19/98

5,0

5,0

13.

Overige mutaties

 

4,5

– 0,8

Stand 1e suppletoire begroting

 

9.628,3

43,6

Toelichting:

1. Overboekingen PF/GF/BCF

Dit betreft met name overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar het Provinciefonds voor Beter Benutten voor de provincies Gelderland. Utrecht, Overijssel, Groningen, Friesland en Limburg (€ 8,8 miljoen), middelen voor aanleg fietssnelroutes provincie Gelderland en Zuid-Holland (€ 3,2 miljoen) en middelen voor perronfasering Arnhem (€ 1,8 miljoen). Daarnaast worden de op HXII ontvangen bijdrage van de waterschappen voor de Waterschapsverkiezingen (€ 12 miljoen) conform Waterschapswet overgeboekt naar het Gemeentefonds.

2. Ruimtelijke Adaptatie

Overboeking vanuit het Deltafonds (€ 6,3 miljoen) voor de uitvoering van onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling als onderdeel van het tijdelijke impulsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

3. Bijdrage Caribisch Nederland Infrastructuur

Overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (€ 14,6 miljoen). De overboeking van deze middelen vindt plaats vanaf de IenW begroting XII door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

4. Subsidies Spoor

Vanaf het Infrastructuurfonds worden middelen overgeboekt naar artikel 16 van de IenW begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de subsidieregeling spoorgoederenvervoer (€ 14,4 miljoen), subsidieregeling NS Samenloop Twente (€ 2,0 miljoen) en de subsidie sociale veiligheid (€ 1,8 miljoen) en de bijdrage NS exploitatie voor IC Dordrecht-Breda (€ 0,8 miljoen).

5. Kustbescherming Sint Eustatius

Uit de Regio Envelop wordt een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2019 voor de kustbescherming van Sint Eustatius. Dit wordt ingezet voor de erosieproblematiek.

6. EZK CO2 reductie

Naar het Ministerie van EZK wordt voor de pilot- en demoregeling CO2-reductie Industrie in 2019 een bedrag van € 5,1 miljoen overgeboekt.

7. Regeringsvliegtuig

Er wordt € 28,3 miljoen toegevoegd aan Hoofdstuk XII uit de niet bestede middelen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig 2018. Een van de betalingen voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig volgt namelijk pas in 2019.

8. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2019 (€ 213,8 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begrotingen HXII, Infrastructuurfonds en Deltafonds.

9. Intensivering ILT

Er worden middelen toegevoegd voor de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) om urgente knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de risicogerichte aanpak. Het betreft € 10 miljoen in 2019, € 12 miljoen in 2020 en vanaf 2021 € 15 miljoen structureel.

10. Asbest- naar duurzaam

Er wordt een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd ten behoeve van een maatregel van asbest- naar duurzaam. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien en worden bij Ontwerpbegroting 2020 nader toegedeeld binnen de IenW begroting HXII.

11. Inpassing Blankenburg en A16 Rotterdam

Dit betreft de budgettaire verwerking van de DBFM conversie A24 Blankenburg en A12 Rotterdam. Hierbij worden budgettaire reeksen omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Zie hiervoor ook de 1e suppletoire begroting Infrastructuurfonds 2019.

12. Global Commission on Adaption

Dit betreft een bijdrage van € 5,0 miljoen van cofinancierders (Canada, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) voor de te realiseren doelstellingen van de Global Commission on Adaption (GCA). Hiervan gaat € 3,5 miljoen naar artikel 19 voor het programma en € 1,5 miljoen naar artikel 98 voor het apparaat.

Licence