Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)=(1)+(2) Totaalgeraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

243.030

5.514

248.544

Omzet overige departementen

72.623

0

72.623

Omzet derden

6.423

0

6.423

Rentebaten

  

0

Vrijval voorzieningen

  

0

Bijzondere baten

  

0

Totaal baten

322.076

5.514

327.590

Lasten

   

Apparaatskosten

302.776

5.514

308.290

 

Personele kosten

  

213.776

4.302

218.078

 

waarvan eigen personeel

173.017

4.302

177.319

 

waarvan inhuur externen

34.759

0

34.759

 

waarvan overige personele kosten

6.000

0

6.000

 

Materiele kosten

  

89.000

1.212

90.212

 

waarvan apparaat ICT

22.000

300

22.300

 

waarvan bijdrage aan SSO's

23.000

312

23.312

 

waarvan overige materiële kosten

44.000

600

44.600

Rentelasten

500

0

500

Afschrijvingskosten

17.200

0

17.200

 

Materieel

  

12.000

0

12.000

 

waarvan apparaat ICT

11.500

0

11.500

 

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

500

 

Immaterieel

  

5.200

0

5.200

Overige lasten

1.500

0

1.500

 

waarvan dotaties voorzieningen

1.500

0

1.500

 

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

321.976

5.514

327.490

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapdeel Vpb lasten

   

100

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 5,5 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020 (€ 322,1 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 5,5 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de loon- en prijsbijstelling 2020 (€ 5,5 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De kosten in de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 5,5 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020. De personele begroting laat een stijging zien van € 4,3 miljoen en de materiële begroting een stijging van € 1,2 miljoen, samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling 2020.

Kasstroomoverzicht

Tabel 27 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2020

14.194

 

14.194

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

322.076

5.514

327.590

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 303.376

‒ 5.514

‒ 308.890

2.

Totaal operationele kasstroom

18.700

0

18.700

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 39.500

‒ 40.050

‒ 79.550

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 39.500

‒ 40.050

‒ 79.550

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

0

 

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

  

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 6.100

‒ 400

‒ 6.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

27.500

40.450

67.950

4.

Totaal financieringskasstroom

21.400

40.050

61.450

5.

Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

14.794

0

14.794

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.

Licence