Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

18.846.295

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Dak- en thuislozen

1,3

75.000

2) Tegenvaller subsidieregeling onverzekerde (verwarde) personen

2

31.000

3) Vangnet cruciale jeugdhulp

5

20.000

4) Middelen Transitieautoriteit Jeugd

5

33.500

5) Bouw en onderhoud sportaccommodaties

6

25.000

6) Zorgtoeslag

8

22.600

7) Loon- en prijsbijstelling

11

120.908

8) Overige mutaties

 

1.214.790

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

20.389.093

Toelichting

 • 1. Een verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar vraagt een tijdelijke impuls (van € 75 miljoen) om het aantal dak- en thuislozen te verminderen.

 • 2. Als gevolg van een toename van zorg aan onverzekerde (verwarde) personen doen meer zorgaanbieders een beroep op de subsidieregeling en zullen de kosten naar verwachting € 31 miljoen hoger uitvallen.

 • 3. De Jeugdautoriteit ontvangt € 20 miljoen als vangnet voor cruciale jeugdhulp.

 • 4. Doorgeschoven subsidie vanuit 2019 naar 2020 (ad € 33,5 miljoen) aan instellingen overeenkomstig de regeling Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).

 • 5. Compensatie van de btw-maatregel voor de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

 • 6. Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag op basis van actuele raming CPB in het kader van het CEP.

 • 7. De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

133.631

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Teruggave overschot bestemmingsreserves

1

10.000

2) Afromen eigen vermogen CIBG

9

6.431

3) Desaldering RIVM en CIBG

10

6.168

4) Desaldering bijdrage EMA huurkosten

10

5.150

5) Desaldering Intravacc

10

3.484

6) Overige mutaties

 

295.990

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

460.854

Toelichting

 • 1. Overschot bestemmingsreserves 2013-2019 van screeningsorganisties (SO’s) vloeien terug naar de begroting van VWS.

 • 2. Uitkering van het (surplus) eigen vermogen van het CIBG conform Regeling agentschappen.

 • 3. Desaldering van ontvangsten van het RIVM en CIBG in verband met bijdragen aan SSC ICT 2020.

 • 4. Desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf worden gedaan.

 • 5. Desaldering Intravacc betreft ontvangsten opdracht derden.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

1) Onderzoek inzake COVID-19 ZonMW

1

20.000

2) Onderzoek en testen COVID-19 RIVM en GGD

1

12.650

3) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen

2

970.100

4) Patiëntenspreiding en mobiel medisch vervoer

2

5.500

5) Abonnementstarief Wmo

3

18.000

6) Zorgkosten Caribisch Nederland

4

31.700

7) Opleiden extra zorgpersoneel

4

24.810

8) Bijdrage aan stichting ZWIC

4

10.000

9) Elektronisch platform huisartsen

4

6.280

10) Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen

6

10.500

11) Bijdrage vaccinonderzoek (CEPI)

9

50.000

12) Overige maatregelen

11

3.191

   

Totaal uitgaven

 

1.162.731

   
  

Ontvangsten 2020

Verkoop medische hulpmiddelen

2

‒ 290.000

   

Totaal ontvangsten

 

‒ 290.000

   

Dekking vanuit VWS begroting

 

‒ 40.841

   

Totaal VWS begroting

 

831.890

Toelichting

Hieronder treft u per post een korte toelichting. Ook in de artikelen is een toelichting opgenomen.

 • 1. Dit betreft door ZonMw – in nauw overleg met RIVM – geprioriteerde onderzoeksvoorstellen gericht op voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en op bespoedigen van herstel van de Nederlandse bevolking.

 • 2. Extra kosten bij het RIVM en de GGD voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem.

 • 3. Inkoop van medische hulpmiddelen (circa € 700 miljoen) en beademings- en monitoringsapparatuur (circa € 250 miljoen).

 • 4. Kosten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en patiëntenvervoer.

 • 5. Met uitzondering van cliënten met voorzieningen beschermd wonen en opvang, zijn alle Wmo-cliënten voor de maanden april en mei 2020 vrijgesteld van een eigen bijdrage. De geraamde kosten bedragen € 9 miljoen per maand (totaal € 18 miljoen).

 • 6. Versterking van medische zorg voor Caribisch Nederland, waaronder uitbreiding IC capaciteit, personele capaciteit en apparatuur (totaal geraamd op € 31,7 miljoen) in verband met COVID-19.

 • 7. Opleidingskosten voor extra personeel dat is ingezet bij de medische zorgverlening aan coronapatiënten.

 • 8. Bijdrage aan de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), waaruit zorgprofessionals of hun nabestaanden een tegemoetkoming kunnen krijgen.

 • 9. Kosten voor het elektronisch platform huisartsen, zodat artsen informatie over coronapatiënten sneller kunnen ontsluiten (€ 5,7 miljoen).

 • 10. Bijdrage aan de Stichting waarborgfonds sportverenigingen van waaruit verenigingen die door de corona uitbraak in financiële problemen komen, een lening kunnen krijgen.

 • 11. Bijdrage aan de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 door het Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), waaraan ook Duitsland, Engeland en Noorwegen bijdragen.

 • 12. Het betreft overige kleinere maatregelen zoals controles van passagiers uit hoog risicolanden, support desk voor de specialist ouderen geneeskunde en beschikbaarheid van een landelijk telefoonnummer partnergeweld en opvoedhulp in verband met COVID-19.

Tabel 4 Overzicht verstrekte garanties t.b.v. COVID-19 maatregelen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2019

Verleend 2020

Uitstaande garanties 2020

Vervalt per datum1

Totaal plafond

Totaalstand risico voorziening

Artikel 2. Curatieve zorg

Garantie NVZA

0

20.400

20.400

1 juli 2020

20.400

geen

Artikel 2. Curatieve zorg

Garantie LHC (Mediq)

0

open

niet ge-maximeerd

23 juni 2020

geen

geen

1

kan indien nodig verlengt worden

ToelichtingAls onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 23 maart en 7 april 2020 garanties afgegeven om de inkoop van noodzakelijke genees- en hulpmiddelen te borgen. Met de garantieregeling Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Mediq) is beoogd de inkoop van medische hulpmiddelen (waaronder mondkapjes en andere beschermingsmaterialen) te borgen en met de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) wordt beoogd om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen.

Licence