Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire (4)

Stand 1e suppletoire (5)=(3+4)

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

841.380

‒ 100

841.280

‒ 93.112

748.168

82.771

‒ 79.246

‒ 71.220

27.651

          

Uitgaven

1.039.958

‒ 100

1.039.858

132.241

1.172.099

167.821

49.624

42.280

39.651

Waarvan juridisch verplicht

95,3%

   

99,0%

    
          

1. Gezondheidsbeleid

433.821

‒ 100

433.721

111.268

544.989

143.288

21.455

14.730

12.770

          

Subsidies

25.107

‒ 100

25.007

382

25.389

601

550

472

472

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.620

‒ 100

24.520

369

24.889

592

543

465

465

Overige

487

0

487

13

500

9

7

7

7

          

Opdrachten

2.080

0

2.080

833

2.913

937

339

339

339

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

0

2.080

833

2.913

937

339

339

339

          

Bijdragen aan agentschappen

108.907

0

108.907

7.427

116.334

7.579

7.184

7.097

6.274

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

0

90.474

4.120

94.594

5.916

5.876

5.877

5.878

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

0

17.846

3.295

21.141

1.646

1.291

1.203

379

Overige

587

0

587

12

599

17

17

17

17

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

0

297.590

102.748

400.338

134.168

12.850

6.290

5.153

ZonMw: programmering

297.590

0

297.590

102.748

400.338

134.168

12.850

6.290

5.153

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan medeoverheden

137

0

137

‒ 122

15

3

532

532

532

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

0

137

‒ 122

15

3

3

3

3

Overige

0

0

0

0

0

0

529

529

529

          

2. Ziektepreventie

439.164

0

439.164

15.325

454.489

17.663

26.557

26.155

25.586

          

Subsidies

206.085

0

206.085

3.254

209.339

11.092

21.093

20.002

19.927

Ziektepreventie

9.069

0

9.069

5.333

14.402

1.230

1.188

1.188

1.188

Bevolkingsonderzoeken

147.196

0

147.196

‒ 1.968

145.228

8.538

18.503

17.392

17.302

Vaccinaties

49.820

0

49.820

‒ 111

49.709

1.324

1.402

1.422

1.437

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Opdrachten

10.355

0

10.355

‒ 6.656

3.699

‒ 9

‒ 14

‒ 11

‒ 18

Ziektepreventie

10.355

0

10.355

‒ 6.656

3.699

‒ 9

‒ 14

‒ 11

‒ 18

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdrage aan agentschappen

221.680

0

221.680

13.894

235.574

7.598

6.495

7.181

6.694

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

0

93.396

23.531

116.927

7.025

6.020

6.699

6.292

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

0

37.631

‒ 269

37.362

845

931

950

950

RIVM: Vaccinaties

89.640

0

89.640

‒ 8.386

81.254

‒ 272

‒ 456

‒ 468

‒ 548

Overige

1.013

0

1.013

‒ 982

31

0

0

0

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

0

1.044

4.833

5.877

‒ 1.018

‒ 1.017

‒ 1.017

‒ 1.017

Overige

1.044

0

1.044

4.833

5.877

‒ 1.018

‒ 1.017

‒ 1.017

‒ 1.017

          

3. Gezondheidsbevordering

140.318

0

140.318

5.343

145.661

6.270

1.004

790

676

          

Subsidies

116.037

0

116.037

5.526

121.563

5.377

‒ 4

‒ 211

‒ 332

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.114

0

19.114

4.132

23.246

602

‒ 88

‒ 95

‒ 139

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.857

0

23.857

719

24.576

1.349

711

511

484

Letselpreventie

4.301

0

4.301

376

4.677

113

115

119

115

Bevordering van seksuele gezondheid

67.788

0

67.788

274

68.062

3.291

‒ 772

‒ 776

‒ 821

Overige

977

0

977

25

1.002

22

30

30

29

          

Opdrachten

9.029

0

9.029

‒ 681

8.348

‒ 119

86

86

86

Gezondheidsbevordering

9.029

0

9.029

‒ 681

8.348

‒ 119

86

86

86

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Bijdragen aan agentschappen

1.242

0

1.242

27

1.269

27

14

10

10

Overige

1.242

0

1.242

27

1.269

27

14

10

10

          

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

0

114

3

117

20

20

20

20

Overige

114

0

114

3

117

20

20

20

20

          

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

0

13.896

468

14.364

965

888

885

892

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

0

13.896

468

14.364

965

888

885

892

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

4. Ethiek

26.655

0

26.655

305

26.960

600

608

605

619

          

Subsidies

24.374

0

24.374

‒ 808

23.566

‒ 129

‒ 121

‒ 124

‒ 122

Abortusklinieken

17.482

0

17.482

396

17.878

395

401

398

400

Medische Ethiek

6.892

0

6.892

‒ 1.204

5.688

‒ 524

‒ 522

‒ 522

‒ 522

          

Opdrachten

772

0

772

13

785

6

6

6

6

Medische Ethiek

772

0

772

13

785

6

6

6

6

          

Bijdragen aan agentschappen

1.509

0

1.509

1.100

2.609

723

723

723

735

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

0

1.509

1.100

2.609

723

723

723

735

          

Ontvangsten

13.903

0

13.903

10.000

23.903

0

0

0

0

Overige

13.903

0

13.903

10.000

23.903

0

0

0

0

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan agentschappen

Nederlandse Voedsel en WarenautoriteitDoor een nieuw en breed pakket aan wettelijke maatregelen is het nodig dat het reguliere toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) op de domeinen tabak en alcohol wordt uitgebreid. Toezicht is een essentieel onderdeel om van het Nationaal Preventieakkoord een succes te maken. Ook heeft de Kamer meermaals gevraagd om het toezicht en de communicatie op attractie- en speeltoestellen aan te scherpen vanwege de risico’s. Hiervoor is € 1,8 miljoen overgeheveld naar de NVWA. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 1,3 miljoen overgeheveld wegens BTW-compensatie. Het budget is daarnaast met € 1,9 miljoen verhoogd wegens de loonprijsbijstelling 2020. Tot slot is er ook nog voor de werkzaamheden van de NVWA € 1,0 miljoen aan budget overgeheveld. Vanwege budgettaire neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 1,9 miljoen plaats.

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreedVoor de uitvoering van aanvullende opdrachten aan het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s Volksgezondheid & Zorg (€ 2,7 miljoen) en Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,6 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: ProgrammeringDit budget is verhoogd voor de financiële impuls voor de aanpak van dak- en thuislozen van € 75 miljoen (en € 125 miljoen in 2021). Voorts is € 4,4 miljoen overgeheveld van artikel 3 Langdurige Zorg en Ondersteuning voor de uitvoering van de programma's Beschermd Thuis, Zingeving en Geestelijke Verzorging, Geweld Hoort Nergens Thuis en Gewoon Bijzonder. Verder is € 4,2 miljoen overgeheveld van artikel 4 Zorgbreed voor de uitvoering van de programma's Kwaliteitsgelden en Actieonderzoek Innovatieve Zorg. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,2 miljoen.

ZonMw: COVID-19ZonMw heeft inmiddels – in nauw overleg met RIVM – een expertgroep gevraagd om onderzoeksvoorstellen te prioriteren, die op korte termijn mogelijkheden inventariseren om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en het herstel van de Nederlandse bevolking te bespoedigen. Deze voorstellen hebben betrekking op: het volgen van personen die herstellend zijn, de transmissie van het virus van en naar kinderen, ziekenhuis epidemiologie, medicatieontwikkeling die op (zeer) korte termijn toegepast kan worden, antilichamen en virusevolutie. Ook zijn er onderzoeksvoorstellen geprioriteerd die naar de effecten van sociale isolatie en de consequenties ervan kijken. Vanuit de begroting van VWS wordt hiervoor een bijdrage van € 20 miljoen gedaan.

2. Ziektepreventie

Subsidies

ZiektepreventieHet budget voor de tegemoetkoming Q-koorts patiënten is verhoogd met € 4,5 miljoen als gevolg van de verruiming van de subsidieregeling (TK 25.295 nr. 70). De overige mutaties bedragen per saldo € 0,8 miljoen.

Opdrachten

ZiektepreventieVoor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 2,9 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,8 miljoen.

Bijdragen medeoverheden

GGD: COVID-19

Het gaat hier om extra kosten voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem in verband met COVID-19.

Bijdragen agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan KenniscentraHet budget is verhoogd met € 2,9 miljoen voor de implementatie van het echoscopisch onderzoek ter opsporing van structurele afwijkingen in het eerste trimester van de zwangerschap (oftewel: de 13-wekenecho) in onderzoeksverband. Voorts is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie en € 2,2 miljoen van het instrument subsidies NIPT voor de implementatie programmatische aanbieding van de NIPT door het RIVM. Daarnaast is € 8,0 miljoen overgeheveld van het instrument RIVM: Vaccinaties voor de implementatiekosten van de maternale kinkhoestvaccinatie, de rotavirusvaccinatie en de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,4 miljoen.

RIVM: VaccinatiesEr is € 8,0 miljoen overgeheveld naar het instrument RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de implementatiekosten van de maternale kinkhoestvaccinatie, de rotavirusvaccinatie en de pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,4 miljoen.

RIVM: COVID-19

Het gaat hier om extra kosten voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem in verband met COVID-19.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Bevordering van de seksuele gezondheid Betreft een kasschuif van het budget voor onbedoelde zwangerschappen.

Nu niet zwanger/Onbedoelde zwangerschappenDe regeerakkoordmiddelen voor ‘Nu niet zwanger en onbedoelde zwangerschappen’ worden in 2020 ingezet om uitvoering te geven aan het plan Preventie en Ondersteuning Onbedoelde (tiener) Zwangerschappen. Samen met een brede coalitie van veldpartijen zijn de afgelopen maanden afspraken gemaakt over preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen. Het opstellen van het plan is een zorgvuldig proces geweest zodat draagvlak en samenwerking geborgd is. Met het plan wordt invulling gegeven aan de middelen die in het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor dit belangrijke maatschappelijke thema. Het plan is reeds met de Kamer gedeeld.

Preventie van schadelijk middelengebruikDeze middelen zijn vanuit een kasschuif van 2019 naar 2020 beschikbaar voor verschillende doeleinden die voortkomen uit het Nationaal Preventie Akkoord en betrekking hebben op alcohol en tabak. De kasschuif is € 1,9 miljoen.

Voor de uitvoering van het experiment gesloten coffeeshopketen zijn middelen nodig om uitvoering van het experiment in 2020 te waarborgen. Hiervoor is een kasschuif van € 1,1 miljoen toegepast waarvan € 0,8 miljoen beschikbaar is gesteld aan het ministerie van JenV voor de uitvoering van het experiment.

Verder is er € 1,9 miljoen overgeheveld voor diverse activiteiten op gebied van psychische gezondheid. Het budget is daarnaast met € 0,5 miljoen verhoogd wegens de loonprijsbijstelling 2020. Vanwege budgettaire neutrale verschuivingen vindt er een aanpassing van € 0,5 miljoen plaats.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn verhoogd met € 10 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid

Licence