Base description which applies to whole site

6.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2021.

Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2020

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2021

73.532,4

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

‒ 90,9

3

Stand 2e suppletoire begroting 2020

73.441,5

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2021

74.726,9

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

26,4

6

Stand 2e suppletoire begroting 2020

74.753,4

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)

‒ 1.194,5

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

‒ 117,3

9

Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)

‒ 1.311,9

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

De actuele stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bedraagt afgerond € 1,3 miljard. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,1 miljard.

De toename van de onderschrijding is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven in 2020 met € 90,9 miljoen (zie onderdeel A). Daarnaast is het Uitgavenplafond Zorg opwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen in 2020 (zie onderdeel B).

In paragraaf 6.3 is de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven (€ 90,9 miljoen) toegelicht en in paragraaf 6.4 is de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg (€ 26,4 miljoen) toegelicht.

Licence