Base description which applies to whole site

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Planning beleidsdoorlichtingen
   

Realisatie

Planning

Artikel

Naam artikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Geheel artikel?

1

Belastingen

               

Dienstverlening

   

       

Nee

Toeslagen

     

     

Nee

Toezicht en opsporing en massale processen

       

   

Nee

2

Financiële markten

           

Ja

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

               

Publiek-private investeringen

         

 

Nee

Staatsdeelnemingen

   

       

Nee

4

Internationale financiële betrekkingen

     

     

Ja

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

       

   

Ja

6

Btw-compensatiefonds

     

     

Ja

9

Douane

   

       

Ja

11

Financiering staatsschuld

 

         

Ja

12

Kasbeheer

 

1

         

Ja

n.v.t.

Begrotingsbeleid

   

       

n.v.t.

1

De beleidsdoorlichting Kasbeheer stond gepland voor 2018, maar is in 2019 afgerond en aan de Kamer verzonden (Kamerstukken II 2018–2019, 31 935, nr. 53).

Toelichting

Algemeen

In de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) is vastgelegd dat al het beleid met een zekere regelmaat – ten minste eens in de zeven jaar – dient te worden geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. Er moet volgens de RPE sprake zijn van een dekkende programmering van beleidsdoorlichtingen17. De bovenstaande meerjarige planning van de beleidsdoorlichtingen voor het Ministerie van Financiën is dekkend en voldoet aan de RPE-voorschriften.

Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenplanning zie bijlage 5 «Evaluatie- en overig onderzoek».

In 2020 staat vier beleidsdoorlichtingen gepland en de in 2020 geplande beleidsdoorlichting voor artikel 4 Internationale financiële betrekkingen schuift door naar 2021.

Artikel 1 Belastingen – Dienstverlening

In 2020 zal een beleidsdoorlichting van artikel 1 plaatsvinden. Deze beleidsdoorlichting richt zich op belastingen en specifiek daarbinnen op dienstverlening. Het plan van aanpak van deze beleidsdoorlichting is in september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector – Staatsdeelnemingen

In 2020 zal de evaluatie van de Nota Deelnemingenbeleid uit 2013 worden verricht. Het plan van aanpak voor deze evaluatie is in september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. De resultaten van de evaluatie zullen uiterlijk ultimo 2020 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

De in 2020 geplande beleidsdoorlichting voor artikel 4 schuift door naar 2021, aangezien de laatste doorlichting later dan gepland naar de Kamer is verstuurd (voorjaar 2016 i.p.v. eind 2015) en er nog niet voldoende nieuwe informatie is voor een nieuwe doorlichting. In 2021 zijn de onderhandelingen over het nieuwe MFK afgerond en zijn de voorbereidingen op de Brexit in een verder stadium. Deze ontwikkelingen kunnen worden meegenomen in de beleidsdoorlichting in 2021.

Artikel 9 Douane

In 2020 zal een beleidsdoorlichting worden verricht van de doelen, instrumenten en prestaties van de Douane zoals opgenomen in artikel 9 Douane. Het plan van aanpak van deze beleidsdoorlichting is in september 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Begrotingsbeleid

Het begrotingsbeleid van de overheid zal worden geëvalueerd middels een doorlichting18. De beleidsdoorlichting wordt, net als in 2016, samengenomen met de Studiegroep Begrotingsruimte en zal op hetzelfde moment aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Vanwege deze samenhang wordt op een aantal punten afgeweken van de gebruikelijke opzet.

17

Zie voor de gerealiseerde beleidsdoorlichtingen hier.

18

Het begrotingsbeleid kent geen eigen begrotingsartikel (meer), wat betekent dat volgens de RPE een doorlichting strikt genomen niet noodzakelijk is.

Licence