Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2024

2024

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

2

0

169

190

  

1

HWBP-2 Waterschapsprojecten

74

89

2.471

2.452

  

1

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

47

46

   

afrondingen

1

 

1

    

Programma

77

90

2.688

2.688

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

77

90

     

Toelichting

1. Bij de rijksprojecten HWBP-2 is een meevaller bij het project Houtribdijk te melden. Deze meevaller wordt binnen het HWBP-2 programma ingezet voor tegenvallers bij de HWBP-2 Waterschapsprojecten

Ruimte voor de Rivier
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

4

12

2.248

2.258

  

1

afrondingen

       

Programma

4

12

2.248

2.258

   

Begroting (DF 1.01.03)

4

12

     

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat minder risico's zijn opgetreden dan in de planning werd verwacht. Deze meevaller is toegevoegd aan de programmaruimte binnen het Deltafond.

Maaswerken
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

0

1

114

117

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

20

20

396

401

2022

2022

 

afrondingen

       

Programma

20

21

510

518

   

Begroting (DF 1.01.04)

20

21

     
Realisatieprogramma waterveiligheid
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

6

9

640

640

   

HWBP Waterschapsprojecten

381

343

5.876

5.880

  

1

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

6

117

99

  

1

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

1

9

7

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

  

181

191

2020

2020

2

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

27

27

   

Zandhonger Oosterschelde

1

 

11

11

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

  

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

5

5

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

9

2

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

2

2

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

23

22

827

827

2021

2021

 

afrondingen

2

2

     

Programma

448

398

8.977

8.971

   

Begroting (DF 1.02.02)

486

353

     

Overprogrammering (-)

38

‒ 45

     

Toelichting

1. het projectbudget van HWBP overige projectkosten is met € 18 miljoen toegenomen in verband met een terugboeking van te hoog ingeschatte interne kosten (€ 9 miljoen) en een herschikking van het budget binnen het HWBP (€ 9 miljoen).Het projectbudget HWBP Waterschapsprojecten is met € 4 miljoen afgenomen in verband met een verlaging van € 9 miljoen als gevolg van herschikking budgetten binnen het HWBP en een verhoging van € 5 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten.

2. Het projectbudget voor Maatregelen in relatie tot rivierverruiming is verlaagd met € 10 miljoen in verband met een meevaller op het project Heesseltsche uiterwaarden als gevolg van minder opgetreden risico's.

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

14

14

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

7

7

   

Ambitie Afsluitdijk

     

Projecten Zuid-Nederland

     

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

127

127

   

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

100

84

2022

2022

1

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

248

232

   

Begroting DF 1.02.01

248

232

   

Toelichting

1. Het projectbudget IJsseldelta fase 2 is met € 15,9 miljoen verhoogd omdat de aanbesteding van dit project hoger uitvalt dan was voorzien.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

23

14

69

75

2021

2021

1

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

20

 

200

   

2

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

1

83

83

2018

2018

 

Afrondingen

1

      

Programma

46

15

362

168

   

Begroting (DF 2.02.02)

46

15

     

Toelichting

1. Van het projectbudget van Deltaplan Zoetwater wordt € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2. In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

90

43

1.763

1.643

2025

2025

1

Totaal programma

90

43

1.763

1.643

   

Begroting DF 4.02.01

90

43

     

Toelichting

1. Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de definitieve afspraken wordt het projectbudget met € 120 miljoen verhoogd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

0

 

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

46

93

625

625

   

afrondingen

       

Totaal programma

46

93

655

655

   

Begroting DF 7.01.01

46

93

     
Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2021

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

2

 

60

   

1

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

Grote wateren

3

15

149

166

2032

2032

2

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

       

Totaal programma

5

15

235

192

   

Begroting DF 7.02.01

5

15

     

Toelichting

1. € 60 miljoen wordt uitgetrokken voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma medicijnresten door Waterschappen. Hierbij worden door de waterschappen extra zuiveringen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgevoerd.

2. De verlaging van het projectbudget Grote wateren betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden (€ 5,8 miljoen). tevens wordt € 10 miljoen overgeboekt naar art 7.02.02 EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren.

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

12

4

  

1

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

101

102

2025

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

113

106

   

Begroting DF 7.02.02

113

106

   

1. Vanuit het projectbudget Grote wateren artikel 7.02.01 wordt € 8 miljoen overgeboekt naar EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren .

Licence