Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In deze paragraaf is de Eerste Suppletoire Begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 38 Exploitatieoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)=(1)+(2) Totaalgeraamd

Baten

   

Omzet moederdepartement

269.766

40.348

310.114

Omzet overige departementen

78.724

0

78.724

Omzet derden

4.930

0

4.930

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzienigen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

353.420

40.348

393.768

Lasten

   

Apparaatskosten

324.495

40.348

364.843

 

Personele kosten

  

229.208

23.687

252.895

 

waarvan eigen personeel

191.720

9.036

200.756

 

waarvan inhuur externen

30.386

14.413

44.799

 

waarvan overige personele kosten

7.102

238

7.340

 

Materiele kosten

  

95.287

16.661

111.948

 

waarvan apparaat ICT

26.335

885

27.220

 

waarvan bijdrage aan SSO's

24.350

818

25.168

 

waarvan overige materiële kosten

44.602

14.958

59.560

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

27.225

0

27.225

 

Materieel

  

13.000

0

13.000

 

waarvan apparaat ICT

12.500

0

12.500

 

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

500

 

Immaterieel

  

14.225

0

14.225

Overige lasten

1.500

0

1.500

 

waarvan dotaties voorzieningen

1.500

0

1.500

 

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

353.320

40.348

393.668

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

100

Agentschapdeel Vpb lasten

   

100

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

De baten van de Eerste Suppletoire Begroting laten een stijging zien van € 40,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2022 (€ 353,4 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 40,3 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 9,0 miljoen), extra incidentele middelen voor de uitvoering van examens (€ 11,0 miljoen), diverse beleidstrajecten waaronder de stimulering van de arbeidsmarktpositie (€ 2,9 miljoen) en bijstellingen in zogenoemde overige taken te weten de digitalisering examens FACET (€ 2,5 miljoen) en de uitvoering eindtoets primair onderwijs (€ 2,4 miljoen). Daarnaast zijn er middelen toegekend ten behoeve van het kwijtschelden van kinderopvangtoeslagschulden (€ 5,7 miljoen) en is het effect als gevolg van de volume afhankelijke bijstelling (€ -1,0 miljoen) meegenomen. Volgend uit het coalitie akkoord zijn er middelen toegekend ten behoeve van het afschaffen van het leenstelsel (€ 5,0 miljoen) en het versterken van de onderwijskwaliteit (€ 0,8 miljoen). In het kader van het NP Onderwijs zijn eveneens middelen toegekend (€ 2,0 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De kosten van de Eerste Suppletoire Begroting laten een stijging zien van € 40,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2022. De personele begroting laat een stijging zien van € 23,7 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 16,7 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 9,0 miljoen), extra incidentele werkzaamheden voor de uitvoering van examens (€ 11,0 miljoen), het kwijtschelden van kinderopvangtoeslagschulden (€ 5,7 miljoen) en de bijstellingen voor diverse beleidstrajecten (€ 2,9 miljoen), verwerkt. Ook is rekening gehouden met de volume afhankelijke bijstelling (€ -1,0 miljoen), de zogenoemde overige taken (€ 4,9 miljoen), de gevolgen van het coalitieakkoord (€ 5,8 miljoen) en het NP Onderwijs (€ 2,0 miljoen).

Kasstroomoverzicht

Tabel 39 Kasstroomoverzicht DUO (Eerste suppletoire begroting 2022)(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties 1esuppletoirebegroting

(3)=(1)+(2)Stand1 suppletoirebegroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2020

14.794

 

14.794

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

353.420

40.348

393.768

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 324.495

‒ 40.348

‒ 364.843

2.

Totaal operationele kasstroom

28.925

0

28.925

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 50.800

‒ 20.900

‒ 71.700

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

  

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 50.800

‒ 20.900

‒ 71.700

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

  

0

 

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

  

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.200

‒ 2.592

‒ 16.792

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

38.800

20.900

59.700

4.

Totaal financieringskasstroom

24.600

18.308

42.908

5.

Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4)

17.519

‒ 2.592

14.927

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.

Licence