Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2022

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2022. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer met onder andere een overzicht van de coronamaatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn opgenomen.

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

  • 5. De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de Agentschap Telecom (AT), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.

Herverkaveling Groningen

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden (inclusief middelen voor apparaat) zijn overgeheveld naar EZK naar beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief en naar artikel 40 Apparaat Kerndepartement.

Tabel 1 Was-wordt-tabel herverkaveling Groningen (bedragen x € 1.000)

Was

 

Wordt

  

Artikel begroting 2022

Detail

Artikel begroting 2022

Detail

Toelichting wijziging

   

Uitgaven

 
     
   

Subsidies

 
  

Artikel 5

Woonbedrijf

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Diverse subsidies versterken

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Inkomensoverdrachten

 
  

Artikel 5

Tegemoetkoming aan huurders

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Schades

 
  

Artikel 5

Vastgelopen dossiers

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Opdrachten

 
  

Artikel 5

Werkbudget

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Versterkingsoperatie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Versterken Industrie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Bijdrage aan medeoverheden

 
  

Artikel 5

Nationaal Programma Groningen

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Compensatie gemeenten en provincie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Integrale programma's Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Materiële uitgaven

 
  

Artikel 40

Overige materiële uitgaven

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 11 van BZK.

     
   

Ontvangsten

 
  

Artikel 5

Ontvangsten NAM Versterkingskosten NCG

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Overzicht coronamaatregelen

Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de coronagerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van EZK. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op Rijksfinancien.nl. 

Tabel 3 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

2

Mentale steun ondernemers

2

3

 

Kamerstuk 25 295, nr. 988

2

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

5.739

4.409

465

Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Tegemoetkoming vaste lasten starters

50

35

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Omscholing naar tekortsectoren

40

40

 

Kamerstuk 35 420, nr. 105

2

Herstructurering winkelgebieden en binnensteden

21

10

 

Kamerstuk 31 757, nr. 105

2

Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren

0

38

 

Kamerstuk 35 420, nr. 248

2

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

505

525

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354

2

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

120

120

 

Kamerstuk 35 420, nr 454, Kamerstuk 35 420, nr 462

2

Omzetderving Limburg

24

24

 

Kamerstuk 32 698, nr. 63

2

Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector

4

4

28

Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252

2

Qredits

23

103

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 277

2

Begrotingsreserve BMKB-Corona

  

10

Kamerstuk 35 420, nr. 1, Kamerstuk 35 420, nr. 16

2

Klein Krediet Corona

100

0

 

Kamerstuk 35 420, nr. 31, Kamerstuk 35 420, nr. 462

2

Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (KKC)

  

5

Kamerstuk 35 420, nr. 31

2

GO-Corona

300

50

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462

2

Begrotingsreserve GO-Corona

0

0

35

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16

2

Bijdrage RVO.nl

60

60

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248

3

Corona Overbruggingslening (COL)

0

0

30

Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42

3

Dutch Future Fund

25

10

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Deep Tech Fund

175

35

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Fonds Alternatieve Financiering

0

20

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

4

Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland

0

0

 

Kamerstuk 35 420, nr. 25, Kamerstuk 35 420, nr. 105

 

Totaal

7.187

5.485

573

 
Licence