Base description which applies to whole site

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2022 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet

532.144

19.610

26.564

578.318

waarvan omzet moederdepartement

472.194

19.610

26.564

518.368

waarvan omzet overige departementen

0

  

0

waarvan omzet derden

59.950

  

59.950

Rentebaten

0

  

0

Vrijval voorzieningen

0

  

0

Bijzondere baten

0

  

0

Totaal baten

532.144

19.610

26.564

578.318

     

Lasten

    

Apparaatskosten

453.594

19.610

12.764

485.968

- Personele kosten

390.000

  

390.000

waarvan eigen personeel

330.000

14.610

12.764

357.374

waarvan inhuur externen

55.000

5.000

 

60.000

waarvan overige personele kosten

5.000

  

5.000

- Materiële kosten

63.594

  

63.594

waarvan apparaat ICT

2.000

  

2.000

waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

  

56.000

waarvan overige materiële kosten

5.594

  

5.594

Materiele programmakosten

65.000

 

13.800

78.800

Afschrijvingskosten

13.500

  

13.500

- Materieel

2.500

  

2.500

waarvan apparaat ICT

0

  

0

waarvan overige materiële kosten

2.500

  

2.500

- Immaterieel

11.000

  

11.000

Rentelasten

50

  

50

Overige lasten

0

  

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

  

0

waarvan bijzondere lasten

0

  

0

Totaal lasten

532.144

19.610

26.564

578.318

    

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Tabel 16 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen

155.519

0

0

155.519

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

532.144

19.610

26.564

578.318

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 518.644

‒ 19.610

‒ 26.564

‒ 564.818

2.

Totaal operationele kasstroom

13.500

0

0

13.500

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 810

0

0

‒ 810

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 810

0

0

‒ 810

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

20.188

0

20.188

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 7.000

0

0

‒ 7.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

810

0

0

810

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 6.190

20.188

0

13.998

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

162.019

20.188

0

182.207

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon -en prijsbijstelling en productiebijstelling bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting voor het stickeren van de Oekraiense ontheemden en een tegenvaller in de reguliere werkzaamheden. Daarnaast maakt de IND meer kosten voor onder andere de inzet van tolken, vervoer en gerechtskosten.

Licence